МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ

вiд 8 сiчня 2002 року N АД-27/2002/52-63


Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) та рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 07.11.2001 N АД-23/2001/52-63 Комiсiя розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї (далi - Мiнiстерство) "Про хiд антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї" та встановила:

     1. Мiнiстерством було порушено антидемпiнгову процедуру щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у порядку, передбаченому статтею 12 Закону;

     2. Рiшенням Комiсiї вiд 07.11.2001 р. N АД-23/2001/52-63 було порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї (далi - антидемпiнгове розслiдування) у порядку, передбаченому ст. 13 Закону;

     3. 14.11.2001 в газетi "Урядовий кур'єр" було опублiковано повiдомлення про порушення антидемпiнгового розслiдування;

     4. Заiнтересованим сторонам була надана можливiсть щодо подання вiдомостей i коментарiв вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону.

     Мiнiстерство закордонних справ (далi - МЗС) нотифiкувало (нота вiд 14.11.2001 N 442/20-1050) Посольство Росiйської Федерацiї в Українi про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування та передало запитальник для росiйських виробникiв i експортерiв;

     5. У ходi антидемпiнгового розслiдування Мiнiстерство зробило попереднiй позитивний висновок щодо наявностi демпiнгу та шкоди, яка є його наслiдком;

     6. Нацiональнi iнтереси вимагають застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Ураховуючи викладене, на пiдставi матерiалiв, наданих Мiнiстерством, нацiональним товаровиробником, Державною митною службою, та керуючись положеннями статтi 14 Закону, з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати попереднi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, а саме:

     "стацiонарного обладнання залiзничних та iнших колiй; механiчнi (включаючи електромеханiчнi) прилади сигналiзацiї, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та iнших колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових магiстралях, спорудах для паркування, портових спорудах або аеродромах; їх частини - устаткування та обладнання для залiзничних та iнших колiй", якi класифiкуються згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 8608 00 10 00, устаткування та обладнання, призначенi для змiни напрямку руху по них потягу чи iншого рухомого складу з одного рейкового шляху на iнший, на колiях магiстрального транспорту, промислових та гiрничо-збагачувальних пiдприємств i колiях метрополiтенiв (далi - товар).

     2. Установити що:

     2.1) попереднi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння попереднього антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення;

     2.2) розмiр ставки попереднього антидемпiнгового мита становить 59,4 вiдсотка;

     2.3) попереднє антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках вiд митної вартостi товару, яка розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF - кордон України;

     2.4) сплата попереднього антидемпiнгового мита здiйснюється у порядку, визначеному частиною десятою статтi 14 Закону;

     2.5) попереднє антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у тому числi мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв;

     2.6) попереднi антидемпiнговi заходи застосовуються протягом чотирьох мiсяцiв з дня, наступного пiсля дня набрання чинностi цим рiшенням;

     2.7) застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, що є об'єктом антидемпiнгового розслiдування;

     2.8) забороняється ввезення на митну територiю України товару без сплати попереднього антидемпiнгового мита та сертифiката походження.

     3. Доручити:

     3.1) Мiнiстерству продовжити антидемпiнгове розслiдування та в установленому порядку подати на розгляд Комiсiї звiт Мiнiстерства "Про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї";

     3.2) Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання рiшення Комiсiї;

     3.3) Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр";

     3.4) Мiнiстерству та Держмитслужбi вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання iмпорту в Україну товару в обхiд застосованих попереднiх антидемпiнгових заходiв;

     3.5) МЗС України нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї про це рiшення.

     4. Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня його опублiкування.