МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 08.01.02 р. N СП-29/2002/52-46


Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну харчової соди походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) та рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 07.11.01 N СП-24/2001/52-46 Комiсiя розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї (далi - Мiнiстерство) "Про хiд спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну харчової соди походженням з Росiйської Федерацiї" та встановила:

     1. Комiсiєю було порушено спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну харчової соди походженням з Росiйської Федерацiї (далi - спецiальне розслiдування) у порядку, передбаченому статтями 8, 9 Закону.

     2. 14.11.01 в газетi "Урядовий кур'єр" було опублiковано повiдомлення про порушення спецiального розслiдування.

     3. Заiнтересованим сторонам була надана можливiсть подати Мiнiстерству коментарi та iншу вiдповiдну iнформацiю.

     4. МЗС України нотифiкувало (нота вiд 14.11.01 N 442/20-1050).

     Посольство Росiйської Федерацiї в Українi про порушення та проведення спецiального розслiдування передало запитальник для росiйських виробникiв i експортерiв. Крiм того, Мiнiстерство (лист вiд 24.12.01) запропонувало росiйськiй сторонi провести консультацiї

     в порядку, визначеному статтею 3 Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Урядом України про вiльну торгiвлю та Меморандумом мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї "Про принципи незастосування спецiальних заходiв щодо iмпорту товарiв походженням з митної територiї Сторiн". Вiдповiдi щодо участi в консультацiях вiд росiйської сторони не отримано.

     5. У ходi спецiального розслiдування Мiнiстерством попередньо встановлено, що зволiкання iз застосуванням попереднiх спецiальних заходiв заподiює та може заподiяти значну шкоду нацiональному товаровиробнику;

     6. Мiнiстерством попередньо встановлено, що фактичнi данi, якi є в його розпорядженнi, мiстять достатньо доказiв того, що значне зростання обсягiв iмпорту в Україну заподiяло значну шкоду та загрожує заподiянням значної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     7. Мiнiстерством зроблено висновок про необхiднiсть застосування Комiсiєю попереднiх спецiальних заходiв.

     Ураховуючи викладене, на пiдставi матерiалiв, наданих Мiнiстерству нацiональним товаровиробником, Держмитслужбою, Держкомстатом та керуючись положеннями статтi 11 Закону, з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати попереднi спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну харчової соди походженням з Росiйської Федерацiї, а саме:

     харчової соди, яка класифiкується згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 2836 30 0000 i має такий опис:

     "карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); карбонат амонiю технiчний, що мiстить карбонат амонiю:

     - гiдрокарбонат (бiкарбонат) натрiю" (далi - товар).

     2. Установити, що:

     2.1) попереднi спецiальнi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння спецiального мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення;

     2.2) розмiр ставки спецiального мита становить 26 вiдсоткiв;

     2.3) спецiальне мито справляється у вiдсотках вiд митної вартостi товару, яка розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF-кордон України.

     2.4) сплата спецiального мита здiйснюється у порядку, визначеному, частиною третьою статтi 11 Закону;

     2.5) спецiальне мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у тому числi мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв;

     2.6) попереднi спецiальнi заходи застосовуються протягом чотирьох мiсяцiв з дня наступного пiсля дня набрання чинностi цим рiшенням;

     2.7) застосування попереднiх спецiальних заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, що є об'єктом цього спецiального розслiдування.

     2.8) забороняється ввезення на митну територiю України товару без сплати спецiального мита та сертифiката походження;

     3. Доручити:

     3.1) Мiнiстерству продовжити спецiальне розслiдування та в установленому порядку подати на розгляд Комiсiї звiт Мiнiстерства "Про результати спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну харчової соди походженням з Росiйської Федерацiї";

     3.2) Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання рiшення Комiсiї;

     3.3) Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр";

     3.4) Мiнiстерству i Держмитслужбi вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання iмпорту в Україну товару в обхiд застосованих попереднiх спецiальних заходiв.

     3.5) МЗС України нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї про це Рiшення.

     4. Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня його опублiкування.

Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi