МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 08.01.02 р. N АД-26/2002/52-61


Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республiки Бiлорусь

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) та рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 07.11.01 N АД-21/2001/52-61 Комiсiя розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України (далi - Мiнiстерство) "Про хiд антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республiки Бiлорусь" та встановила:

     1. Мiнiстерством було порушено антидемпiнгову процедуру щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республiки Бiлорусь у порядку, передбаченому статтею 12 Закону;

     2. Рiшенням Комiсiї вiд 07.11.2001р. N АД-21/2001/52-61 було порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республiки Бiлорусь (далi - антидемпiнгове розслiдування) у порядку, передбаченому статтею 13 Закону;

     3. 14.11.01р. в газетi "Урядовий кур'єр" було опублiковано повiдомлення про порушення антидемпiнгового розслiдування;

     4. Заiнтересованим сторонам була надана можливiсть щодо подання вiдомостей i коментарiв вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону.

     МЗС України нотифiкувало (нота вiд 14.11.01р. N 442/20-1075) Посольство Республiки Бiлорусь в Українi про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування та передало запитальник для бiлоруських виробникiв i експортерiв;

     5. У ходi антидемпiнгового розслiдування Мiнiстерство зробило попереднiй позитивний висновок щодо наявностi демпiнгу та шкоди, яка є його наслiдком;

     6. Нацiональнi iнтереси вимагають застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Ураховуючи викладене, на пiдставi матерiалiв, наданих Мiнiстерством, нацiональним товаровиробником, Держмитслужбою, Держкомстатом та, керуючись положеннями статтi 14 Закону, з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику, Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати попереднi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республiки Бiлорусь, а саме:

     "Плити деревноволокнистi з деревини або з iнших здерев'янiлих матерiалiв, агломерованi або неагломерованi з використанням смол або iнших органiчних сполучникiв, щiльнiстю бiльше 0,8 г/куб. см не пiдданi механiчному обробленню i без облицювання", якi класифiкуються згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 4411 11 0000, мокрого способу виробництва, твердi (далi - товар).

     2. Установити, що:

     2.1) попереднi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння попереднього антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного у пунктi 1 цього рiшення;

     2.2) розмiр ставки попереднього антидемпiнгового мита становить 49 вiдсоткiв;

     2.3) попереднє антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках вiд митної вартостi товару, яка розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF - кордон України.

     2.4) сплата попереднього антидемпiнгового мита здiйснюється у порядку, визначеному частиною десятою статтi 14 Закону;

     2.5) попереднє антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у тому числi мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв;

     2.6) попереднi антидемпiнговi заходи застосовуються протягом чотирьох мiсяцiв з дня наступного пiсля дня набрання чинностi цим Рiшенням;

     2.7) застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, що є об'єктом антидемпiнгового розслiдування;

     2.8) забороняється ввезення на митну територiю України товару без сплати попереднього антидемпiнгового мита та сертифiкату походження.

     3. Доручити:

     3.1) Мiнiстерству продовжити антидемпiнгове розслiдування та в установленому порядку подати на розгляд Комiсiї звiт Мiнiстерства "Про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) походженням з Республiки Бiлорусь";

     3.2) Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання рiшення Комiсiї;

     3.3) Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр";

     3.4) Мiнiстерству i Держмитслужбi вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання iмпорту в Україну товару в обхiд застосованих попереднiх антидемпiнгових заходiв;

     3.5) МЗС України нотифiкувати компетентнi органи Республiки Бiлорусь про це рiшення.

     4. Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня його опублiкування.

Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi