МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
м. Київ

вiд 29.01.02 р. N СП-30/2002/52-40


Про лiбералiзацiю спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну хутра штучного та полотна ворсового походженням з Республiки Бiлорусь, Китайської Народної Республiки (у тому числi з Гонконгу (Сянгану), Макао (Аомiню), Тайваню), Росiйської Федерацiї та Угорської Республiки

     Рiшеннями Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - комiсiя) вiд 14.09.99 р. N СП-8/1999, вiд 27.07.2000р. N СП-4/2000/52-40 було встановлено спецiальну квоту на iмпорт в Україну хутра штучного та полотна ворсового походженням з Республiки Бiлорусь, Китайської Народної Республiки (у тому числi з Гонконгу (Сянгану), Макао (Аомiню), Тайваню), Росiйської Федерацiї та Угорської Республiки (далi - країни експорту) в обсязi 1026 тонн, в тому числi хутра штучного 266 тонн, полотна ворсового 760 тонн.

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - закон) комiсiя розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України (далi - мiнiстерство) "Щодо дiї спецiальних заходiв стосовно iмпорту в Україну хутра штучного та полотна ворсового походженням з Республiки Бiлорусь, Китайської Народної Республiки (у тому числi з Гонконгу (Сянгану), Макао (Аомiню), Тайваню), Росiйської Федерацiї та Угорської Республiки".

     Мiнiстерство у своєму звiтi дiйшло попереднього висновку про можливiсть лiбералiзацiї спецiальних заходiв, вказаних у вищезазначених рiшеннях комiсiї.

     Ураховуючи викладене, та керуючись положеннями частини четвертої статтi 18 закону, комiсiя вирiшила:

     1. Лiбералiзувати спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну хутра штучного та полотна ворсового походженням з вищезазначених країн експорту, а саме:

     - "Хутро штучне та вироби з нього", якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 4304 00 00;

     - "Полотна трикотажнi ворсовi (включаючи довговорсовi полотна) та полотна махровi", якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 6001.

     2. Установити рiчний обсяг спецiальної квоти хутра штучного та полотна ворсового у розмiрi 1077,3 тонни, в тому числi хутра штучного 279,3 тонни, полотна ворсового 798 тонн.

     3. Доручити:

     3.1 Мiнiстерству видати вiдповiдний акт на виконання цього рiшення;

     3.2 Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр";

     3.3 Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати компетентнi органи країн експорту.

     4. Це рiшення набирає чинностi з дня його опублiкування.