МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
м. Київ

вiд 29.01.02 р. N СП-31/2002/52-42


Про лiбералiзацiю спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну плит, листiв, плiвки та платiвки з полiуретанiв походженням з Росiйської Федерацiї, Республiки Бiлорусь, Литовської Республiки, Республiки Польща, Чеської Республiки та Угорської Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - комiсiя) розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України (далi - мiнiстерство) "Щодо дiї спецiальних заходiв стосовно iмпорту в Україну плит, листiв, плiвки та платiвки з полiуретанiв (далi - поролон) походженням з Литовської Республiки, Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь, Республiки Польща, Чеської Республiки, Угорської Республiки" (далi - країни експорту) та встановила, що iснує можливiсть лiбералiзацiї спецiальних заходiв, застосованих рiшенням комiсiї вiд 02.03.00 р. N СП-2/2000.

     Ураховуючи викладене та, керуючись положеннями частини четвертої статтi 18 закону, комiсiя вирiшила:

     1. Лiбералiзувати спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну поролону походженням з вищезазначених країн експорту, а саме:

     "Плити, листи, плiвки та платiвки з полiмерних матерiалiв, iншi:

     - з полiуретанiв", якi класифiкуються згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 3921 13.

     2. Установити рiчний обсяг спецiальної квоти у розмiрi 315,36 тонн.

     3. Внести такi змiни до рiшення комiсiї вiд 02.03.00 р. N СП-2/2000:

     3.1 по всьому тексту рiшення, включаючи назву, слова "митного союзу країн Балтiї" замiнити словами "Литовської Республiки", а слова "митного союзу Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь" замiнити словами "Росiйської Федерацiї та Республiки Бiлорусь";

     3.2 пункт 5.5.4) - виключити, змiнивши при Цьому нумерацiю наступних пунктiв вiдповiдно.

     4. Доручити:

     4.1 Мiнiстерству видати вiдповiдний акт на виконання цього рiшення;

     4.2 Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр";

     4.3 Мiнiстерству закордонних справ України нотифiкувати компетентнi органи країн експорту.

     5. Це рiшення набирає чинностi з дня його опублiкування.