МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ

вiд 12 березня 2002 року N АД-34/2002/52-62


Про застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну руберойду походженням з Республiки Бiлорусь

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) та на виконання свого рiшення вiд 13.12.2001 N АД-22/2001/52-62 Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї (далi - Мiнiстерство) про хiд антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну виробiв з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пеку) у рулонах, матерiалiв дня покривання та облицьовування походженням з Республiки Бiлорусь, якi класифiкуються згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 6807 10 10 00 (далi - руберойд), та встановила:

     1. Мiнiстерством було порушено антидемпiнгову процедуру щодо iмпорту в Україну руберойду у порядку, передбаченому статтею 12 Закону;

     2. у порядку, передбаченому статтею 13 Закону, Комiсiєю було порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну руберойду (далi - антидемпiнгове розслiдування);

     3. 19.12.2001 в газетi "Урядовий кур'єр" було опублiковано повiдомлення про порушення антидемпiнгового розслiдування;

     4. заiнтересованим сторонам була надана можливiсть щодо подання вiдомостей i коментарiв вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону;

     5. у ходi антидемпiнгового розслiдування Мiнiстерство зробило попереднiй позитивний висновок щодо наявностi демпiнгу та шкоди, яка є його наслiдком;

     6. нацiональнi iнтереси вимагають застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Враховуючи викладене, на пiдставi матерiалiв, наданих Мiнiстерству нацiональним товаровиробником, Держмитслужбою та, керуючись положеннями статтi 14 Закону, з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику, Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати попереднi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну руберойду походженням з Республiки Бiлорусь, який класифiкується згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 6807 10 10 00 i має такий опис:

     "вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв (наприклад з нафтового бiтуму або кам'яновугiльного пеку) у рулонах, матерiалiв для покривання та облицьовування" (далi - товар).

     2. Установити, що:

     2.1) попереднi антидемпiнговi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння попереднього антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення;

     2.2) розмiр ставки попереднього антидемпiнгового мита становить 74 вiдсотки;

     2.3) попереднє антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках вiд митної вартостi товару, яка розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF-кордон України;

     2.4) сплата попереднього антидемпiнгового мита здiйснюється у порядку, визначеному частиною десятою статтi 14 Закону;

     2.5) попереднє антидемпiнгове мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у тому числi мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв;

     2.6) попереднi антидемпiнговi заходи застосовуються протягом чотирьох мiсяцiв з дня, що настає пiсля набрання чинностi цим рiшенням;

     2.7) застосування попереднiх антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, що є об'єктом антидемпiнгового розслiдування;

     2.8) забороняється ввезення на митну територiю України товару без сплати попереднього антидемпiнгового мита та сертифiката про походження.

     3. Доручити:

     3.1) Мiнiстерству продовжити антидемпiнгове розслiдування та в установленому порядку подати на розгляд Комiсiї звiт про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну руберойду походженням з Республiки Бiлорусь;

     3.2) Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення Комiсiї;

     3.3) Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр";

     3.4) Мiнiстерству та Держмитслужбi вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання iмпорту в Україну товару в обхiд застосованих попереднiх антидемпiнгових заходiв;

     3.5) МЗС нотифiкувати компетентнi органи Республiки Бiлорусь про це рiшення.

     4. Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня його опублiкування.