МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 07.03.02 N СП-33/2002/52-48


Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) та на виконання свого рiшення вiд 13.12.01 N СП-25/2001/52-48 Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула звiт Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї (далi - Мiнiстерство) про хiд спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї та встановила що:

     1. Комiсiєю було порушено спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї (далi - спецiальне розслiдування) у порядку, передбаченому статтями 8, 9 Закону;

     2. 19.12.01 в газетi "Урядовий кур'єр" було опублiковано повiдомлення про порушення спецiального розслiдування;

     3. заiнтересованим сторонам була надана можливiсть подати Мiнiстерству коментарi та iншу вiдповiдну iнформацiю;

     4. у ходi спецiального розслiдування Мiнiстерством попередньо встановлено, що:

  • зволiкання iз застосуванням попереднiх спецiальних заходiв заподiює та може заподiяти значну шкоду нацiональному товаровиробнику;

  • фактичнi данi, якi є в його розпорядженнi, мiстять достатньо доказiв того, що значне зростання обсягiв iмпорту в Україну заподiяло значну шкоду та загрожує заподiянням значної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     5. iснує необхiднiсть застосування попереднiх спецiальних заходiв.

     Враховуючи викладене, на пiдставi матерiалiв, наданих Мiнiстерству нацiональним товаровиробником, Держмитслужбою, Держкомстатом та, керуючись положеннями статтi 11 Закону, з метою запобiгання заподiянню шкоди нацiональному товаровиробнику Комiсiя вирiшила:

     1. Застосувати попереднi спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї, а саме: цементу, який класифiкується згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 2523 29 00 i має такий опис: "- портландцемент iнший" (далi - товар).

     2. Установити, що:

     2.1) попереднi спецiальнi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння спецiального мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення;

     2.2) розмiр ставки спецiального мита становити 41 вiдсоток;

     2.3) спецiальне мито справляється у вiдсотках вiд митної вартостi товару, яка розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки DAF - кордон України;

     2.4) сплата спецiального мита здiйснюється у порядку визначеному частиною третьою статтi 11 Закону;

     2.5) спецiальне мито справляється митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), у тому числi мита, митних податкiв i зборiв тощо, якi справляються при iмпортi в Україну товарiв;

     2.6) попереднi спецiальнi заходи застосовуються протягом чотирьох мiсяцiв з дня, що настає пiсля набрання чинностi цим рiшенням;

     2.7) застосування попереднiх спецiальних заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару, що є об'єктом цього спецiального розслiдування;

     2.8) забороняється ввезення на митну територiю України товару без сплати спецiального мита та сертифiката про походження.

     3. Доручити:

     3.1) Мiнiстерству продовжити спецiальне розслiдування та в установленому порядку подати на розгляд Комiсiї звiт про результати спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну цементу походженням з Росiйської Федерацiї;

     3.2) Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення Комiсiї;

     3.3) Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр";

     3.4) Мiнiстерству i Держмитслужбi вживати всiх необхiдних заходiв для запобiгання iмпорту в Україну товару в обхiд застосованих попереднiх спецiальних заходiв;

     3.5) МЗС нотифiкувати компетентнi органи Росiйської Федерацiї про це рiшення.

     4. Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня його опублiкування.