МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 07.03.02 N АД-35/2002/52-63


Про зупинення дiї попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту i Україну деяких видiв стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї

     На пiдставi матерiалiв, наданих Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї (далi - Мiнiстерство), нацiональним товаровиробником та, керуючись положеннями частини третьої статтi 28 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон), Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вирiшила:

     1. Зупинити дiю попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, якi класифiкуються згiдно з УКТ ЗЕД за кодом 8608 00 10 00, таких марок та проектiв: марка Р65 1/18 проект 2451.00.000., ширина колiї 1520 мм, маса 23,4 т; марка Р65 1/18 проект 1323.00.000., ширина колiї 1520 мм, маса 23,8т.

     Зазначенi заходи зупиняються на термiн дiї попереднiх антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 08.01.02 N АД-27/2002/52-63.

     2. Установити, що:

     2.1) справляння попереднього антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, припиняється з дня, що настає пiсля набрання чинностi цим рiшенням;

     2.2) припинення справляння антидемпiнгового мита щодо iмпорту в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, не припиняє дiю попереднiх антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї N АД-27/2002/52-63 вiд 08.01.02 щодо iнших марок i проектiв стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї.

     3. Доручити:

     3.1) Держмитслужбi видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення Комiсiї;

     3.2) Мiнiстерству забезпечити опублiкування цього рiшення в газетi "Урядовий кур'єр".

     4. Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня його опублiкування.