КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 11 липня 2002 р. N 956


Про iдентифiкацiю та декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки

     Вiдповiдно до Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     нормативи порогових мас небезпечних речовин для iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки;

     Порядок iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки;

     Порядок декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     2. Мiнiстерству працi та соцiальної полiтики разом з Мiнiстерством з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв, Мiнiстерством охорони здоров'я, Мiнiстерством внутрiшнiх справ та Державним комiтетом з будiвництва та архiтектури у тримiсячний термiн з дня прийняття цiєї постанови розробити i затвердити Методику визначення ризикiв та їх прийнятних рiвнiв для декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     3. Покласти на Державний департамент з нагляду за охороною працi координацiю роботи центральних органiв виконавчої влади, пов'язаної з об'єктами пiдвищеної небезпеки.

     4. Ця постанова набирає чинностi з 1 жовтня 2002 року.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2002 р. N 956

НОРМАТИВИ
порогових мас небезпечних речовин для iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки

     1. Для iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки до небезпечних речовин за їх властивостями вiдносяться такi категорiї речовин:

     1) горючi (займистi) гази - гази, якi утворюють у повiтрi при нормальному тиску сумiшi, що сприяють поширенню полум'я в детонацiйному чи дефлаграцiйному режимi або можуть горiти в повiтрi в дифузiйному режимi при витiканнi струменем (факельне горiння), у тому числi:

     горючi (займистi) стиснутi гази - гази, якi знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах пiд тиском, що перевищує 0,1 МПа, i не можуть перебувати в рiдкiй фазi;

     горючi (займистi) зрiдженi гази пiд тиском - гази, якi знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рiдкiй фазi пiд тиском, що перевищує 0,1 МПа, та при температурi, що дорiвнює або перевищує температуру навколишнього середовища;

     горючi (займистi) крiогенне зрiдженi гази - гази, якi знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рiдкiй фазi пiд тиском, що дорiвнює 0,1 МПа, та при температурi нижчiй вiд температури навколишнього середовища;

     2) горючi рiдини - рiдини з температурою спалаху, що дорiвнює або менша 61 град. С у закритому тиглi або температурою спалаху, що дорiвнює або менша 66 град. С у вiдкритому тиглi (легкозаймистi рiдини згiдно з ГОСТ 12.1.044-89);

     3) горючi рiдини, перегрiтi пiд тиском, - горючi рiдини згiдно з ГОСТ 12.1.044-89, якi знаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах пiд тиском при температурi, що перевищує температуру кипiння при атмосферному тиску в 1,25 i бiльше разiв.

     Якщо рiдина являє собою сумiш горючих рiдин, за температуру кипiння при атмосферному тиску береться температура википання половини маси рiдини. Якщо даних про таку температуру немає, за температуру кипiння береться температура на початку кипiння сумiшi (фракцiї).

     За розрахункову береться максимальна температура за регламентом, робочими iнструкцiями або iншою технiчною документацiєю. Якщо передбачено блокування за температурою, за розрахункову береться температура блокування;

     4) вибуховi речовини - рiдкi або твердi речовини чи сумiшi речовин, якi пiд впливом зовнiшнiх факторiв здатнi швидко змiнювати свiй хiмiчний склад, а цей процес саморозповсюджуватися з видiленням великої кiлькостi тепла 1 газоподiбних продуктiв (клас 1 згiдно з ГОСТ 19433-88), у тому числi:

     речовини або сумiшi речовин, якi, згораючи в режимi детонацiї, утворюють ударну хвилю в повiтрi;

     речовини або сумiшi речовин, екзотермiчнi реакцiї з якими у режимi детонацiї, дефлаграцiї або теплового вибуху в оболонцi (апаратi, резервуарi, трубопроводi або в спецiальному виробi) призводять до руйнування цiєї оболонки з утворенням ударної хвилi в повiтрi та розкиданням уламкiв.

     Вибуховi речовини подiляють на iнiцiюючi (первиннi), бризантнi (вториннi) та пiротехнiчнi.

     Iнiцiюючi (первиннi) вибуховi речовини здатнi пiд незначним впливом зовнiшнiх факторiв (промiнь вогню, тертя, слабкий удар тощо) до швидкого хiмiчного перетворення, що саморозповсюджується, з видiленням тепла i газоподiбних продуктiв.

     Бризантнi (вториннi) та пiротехнiчнi вибуховi речовини здатнi пiд значним впливом зовнiшнiх факторiв або впливом iнiцiюючих вибухових речовин у процесi екзотермiчних реакцiй до свiтлових, звукових, теплових та реактивних ефектiв з утворенням сльозоточивих i димооутворюючих речовин;

     5) речовини-окисники - речовини 5 класу небезпеки (згiдно з ГОСТ 19433-88), у тому числi:

     речовини, якi пiдтримують горiння, викликають та/або сприяють спалахуванню iнших речовин у результатi екзотермiчної окисно-вiдновної реакцiї, температура розкладання яких не перевищує 65 град. С та/або час горiння сумiшi окисника яких з органiчною речовиною (дубовою тирсою) не перевищує часу горiння еталонного окисника з дубовою тирсою (наприклад перманганат калiю, бромат калiю, перхлорат калiю тощо);

     органiчнi пероксиди (речовини з двовалентною структурою кисню, якi можуть вважатися похiдними пероксиду водню).

     До цiєї категорiї вiдносяться речовини, якi пiдтримують процес горiння (наприклад кисень, озон, хлор, оксиди азоту та iншi речовини в зрiдженому станi);

     6) високотоксичнi та токсичнi речовини - речовини, якi мають властивостi, зазначенi в таблицi (ГОСТ 12.1.007-76).

Клас речовини ГДК у повiтрi робочої зони, мiлiграмiв на 1 куб. метр Середня смертельна доза (LD50) при потрапляннi в шлунок, грамiв на 1 кг ваги тiла Середня смертельна доза (LD50) при впливi на шкiру, мiлiграмiв на 1 кг ваги тiла Середня смертельна концентрацiя (LD50) у повiтрi мiлiграмiв на 1 куб. метр Дискримiнуюча доза, мiлiграмiв на 1 кг ваги тiла
Високотоксична менш як 0,1 менш як 15 менш як 100 менш як 500 менш як 5
Токсична 0,1 - 1 15 - 150 100 - 500 500 - 5000 5

     Токсичнiсть речовини при пероральному впливi на тварин (дискримiнуюча доза) визначено методом фiксованої дози за рекомендацiями Конвенцiї про трансграничний вплив промислових аварiй (1992 рiк).

     До високотоксичних вiдносяться речовини, якi за своїми бiологiчними властивостями та токсичнiстю належать до 1 класу небезпеки, а до токсичних - речовини, якi за своїми бiологiчними властивостями та токсичнiстю належать до 2 класу небезпеки згiдно з ГОСТ 12.1.007-76 i 12.1.005-88 та перелiками граничнодопустимих концентрацiй шкiдливих речовин, затвердженими МОЗ.

     У тих випадках, коли речовину не вiднесено до визначеного класу небезпеки, це здiйснюється МОЗ;

     7) речовини, якi становлять небезпеку для довкiлля (високотоксичнi для водних органiзмiв), - речовини, якi мають властивостi, зазначенi в таблицi, згiдно з Конвенцiєю про трансграничний вплив промислових аварiй (1992 рiк).

Смертельна концентрацiя (LC50), при впливi на рибу протягом 96 годин, мiлiграмiв на 1 лiтр Ефективна концентрацiя (EC50) при впливi на дафнiї протягом 48 годин, мiлiграмiв на 1 лiтр Iнгiбуюча концентрацiя (IC50) при впливi на водоростi протягом 72 годин, мiлiграмiв на 1 лiтр
не бiльш як 10 не бiльш як 10 не бiльш як 10

     2. За видами аварiй, що можуть статися виходячи з властивостей небезпечних речовин, та за впливом уражальних факторiв цих аварiй категорiї небезпечних речовин об'єднуються в групи:

     група 1 (вибух) - горючi (займистi) гази, горючi рiдини, перегрiтi пiд тиском, iнiцiюючi (первиннi), бризантнi (вториннi) та пiротехнiчнi вибуховi речовини, речовини-окислювачi, речовини, якi вступають у бурхливу реакцiю з водою з видiленням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газiв;

     група 2 (пожежа) - горючi (займистi) гази, горючi рiдини, горючi рiдини, перегрiтi пiд тиском, речовини-окисники, а також речовини, якi вступають у бурхливу реакцiю з водою з видiленням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газiв;

     група 3 (шкiдливi для людей i довкiлля) - високотоксичнi речовини, токсичнi речовини, речовини, якi становлять небезпеку для довкiлля (високотоксичнi для водних органiзмiв), речовини, якi становлять небезпеку для довкiлля (токсичнi для водних органiзмiв) та/або можуть здiйснювати довгостроковий негативний вплив на водне середовище, а також речовини, якi вступають у бурхливу реакцiю з водою з видiленням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газiв.

     3. Iндивiдуальними небезпечними речовинами вважаються речовини та сумiшi речовин, для яких встановлено значення нормативiв порогових мас, що вiдрiзняються вiд значень нормативiв порогових мас тих категорiй, до яких цi речовини можна вiднести за їх властивостями (нормативи порогових мас деяких iндивiдуальних небезпечних речовин наведено у додатку 1, а небезпечних речовин за категорiями - у додатку 2).

 

Додаток 1

НОРМАТИВИ
порогових мас деяких iндивiдуальних небезпечних речовин

Найменування небезпечної речовини Порогова маса, тонн
1 клас 2 клас
Амiак 500 50
Амонiю нiтрат* 2500 350
Амонiю нiтрат (добрива)** 5000 1250
Арсенатний ангiдрид, арсенатна кислота та/або її солi 2 1
Арсенiтний ангiдрид, арсенiтна кислота та/або її солi 0,1  
Бром 100 20
Хлор 25 10
Нiкелевi сполуки (дрiбнодисперсний порошок), монооксид нiкелю, дiоксид нiкелю, триоксид нiкелю, сульфiд нiкелю (II), сульфiд нiкелю (III) 1  
Формальдегiд (концентрацiя бiльш як 90 вiдсоткiв) 50 5
Водень 50 5
Фосфористий водень (фосфiн) 1 0,2
Хлороводень (зрiджений газ) 250 25
Алкiли свинцю 50 5
Ацетилен 50 5
Етилену оксид 50 5
Пропiлену оксид 50 5
Метанол 5000 500
Кисень 2000 200
Сiрководень 50 5
Арсеновмiсний водень (арсен) 1 0,2
Сiрки дiоксид 250 25
Сiрки триоксид 75 7,5
Вугiльної кислоти дихлорангiдрид (фосген) 0,75 0,3
Метилiзоцiанат 0,15  
4,4 - метилен - бiс (2 - хлоранiлiн) та/або солi в порошкоподiбному станi 0,01  
Толуїдиндизоцiонат 100 10
____________
* Масовий вмiст азоту в амонiї нiтратi та його сумiшах становить бiльш як 28 вiдсоткiв, а водянi розчини амонiю нiтрату мiстять бiльш як 90 вiдсоткiв азоту.
** Масовий вмiст азоту у простих добривах на основi амонiю нiтрату, а також у складних добривах на його основi (з фосфатом та/або поташем) становить бiльш як 28 вiдсоткiв.
Полiхлориднi дибензофурани та полiхлориднi дибензодiоксини (включаючи ТХДД), розрахованi iз застосуванням коефiцiєнта токсичного еквiвалента ТХДД* 0,001  
Канцерогени: 4-амiнобiфенiл та/або його солi, бензидин та/або його солi, бi(хлорметиловий) ефiр, хлорметилметиловий ефiр, диметилкарбамiлхлорид, диметилнiтрозомiн, гексаметилфосфористий триамiд, 2-нафтиламiн та/або його солi, 1,3 - пропансултон - 4 - нiтродифенiл 0,001  

___________
     * Коефiцiєнти токсичного еквiвалента (ХДД - хлордибензодiоксин, ХДФ - хлордибензофуран, Т - тетра, П - пента, Гкс - гекса, Гпт - гепта, О - окта):

1,2,3,7,8 - ПХДД - 0,5
1,2,3,4,7,8 - ГксХДД - 0,1
1,2,3,6,7,8 - ГксХДД - 0,1
1,2,3,7,8,9 - ГксХДД - 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - ГптХДД - 0,01
ОХДД - 0,001
2,3,7,8 - ТХДФ - 0,1
2,3,4,7,8 - ПХДФ - 0,5
1,2,3,7,8 - ПХДФ - 0,05
1,2,3,4,7,8 - ГксХДФ - 0,1
1,2,3,7,8,9 - ГксХДФ - 0,1
1,2,3,6,7,8 - ГксХДФ - 0,1
2,3,4,6,7,8 - ГксХДФ - 0,1
1,2,3,4,6,7,8 - ГксХДФ - 0,01
1,2,3,4,7,8,9 - ГксХДФ - 0,01
ОХДФ - 0,001

 

Додаток 2

НОРМАТИВИ
порогових мас небезпечних речовин за категорiями

Категорiя небезпечних речовин Порогова маса, тонн
1 клас 2 клас
Горючi (займистi) гази 200 50
Горючi рiдини 50000 5000
Горючi рiдини, перегрiтi пiд тиском 200 50
Iнiцiюючi (первиннi) вибуховi речовини 50 10
Бризантнi (вториннi) та пiротехнiчнi вибуховi речовини 200 50
Речовини-окисники 200 50
Високотоксичнi речовини 20 5
Токсичнi речовини 200 50
Речовини, якi становлять небезпеку для довкiлля (високотоксичнi для водних органiзмiв) 500 200
Речовини, якi становлять небезпеку для довкiлля (токсичнi для водних органiзмiв) та/або можуть здiйснювати довгостроковий негативний вплив на водне середовище 2000 500
Речовини, якi вступають у бурхливу реакцiю з водою 500 100
Речовини, якi вступають у бурхливу реакцiю з водою з видiленням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газiв 200 50

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2002 р. N 956

ПОРЯДОК
iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки

     1. Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi яких є об'єкти, де можуть використовуватися або виготовляються, переробляються, зберiгаються чи транспортуються небезпечнi речовини (далi - потенцiйно небезпечнi об'єкти), а також на всiх суб'єктiв господарської дiяльностi, якi мають намiр розпочати будiвництво потенцiйно небезпечних об'єктiв.

     Вимоги цього Порядку не застосовуються до iдентифiкацiї та облiку:

     потенцiйно небезпечних об'єктiв вiйськового призначення;

     потенцiйно небезпечних об'єктiв, вiднесених до таких у зв'язку з наявнiстю на них радiоактивних речовин;

     потенцiйно небезпечних об'єктiв розвiдки, видобутку та розробки корисних копалин, включаючи розвiдку та розробку морського дна, наявнiсть небезпечних речовин у яких обумовлена природними явищами, а їх кiлькiсть не може контролюватися;

     небезпечних речовин, що перевозяться за межами пiдприємства усiма видами транспортних засобiв, крiм транспортування по трубопроводах;

     гiдротехнiчних споруд.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки", а також у ДСТУ 2156-93 (Безпечнiсть промислових пiдприємств. Термiни та визначення) i ДСТУ 2960-94 (Органiзацiя промислового виробництва. Основнi поняття. Термiни та визначення).

Iдентифiкацiя об'єктiв пiдвищеної небезпеки

     3. Суб'єкт господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi якого є хоча б один потенцiйно небезпечний об'єкт чи який має намiр розпочати будiвництво такого об'єкта, органiзовує проведення його iдентифiкацiї.

     4. Потенцiйно небезпечний об'єкт вважається об'єктом пiдвищеної небезпеки вiдповiдного класу у разi, коли значення сумарної маси небезпечної або декiлькох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберiгаються чи транспортуються на об'єктi, перевищує встановлений норматив порогової маси.

     5. Потенцiйно небезпечним об'єктом вважається апарат або сукупнiсть пов'язаних мiж собою потоками в технологiчний цикл апаратiв, об'єднаних за адмiнiстративною та/або територiальною ознакою.

     Потенцiйно небезпечним об'єктом за адмiнiстративною ознакою вважається структурний пiдроздiл (виробництво, цех, вiддiлення, дiльниця, тощо) суб'єкта господарської дiяльностi.

     У разi коли вiдстань мiж потенцiйно небезпечними об'єктами за адмiнiстративною ознакою не досягає 500 метрiв, вони вважаються одним потенцiйно небезпечним об'єктом.

     У разi коли до складу потенцiйно небезпечного об'єкта за адмiнiстративною ознакою входять дiльницi, вiддiлення або окремi установки з небезпечними речовинами, що знаходяться на вiдстанi понад 500 метрiв одна вiд одної, вони вважаються окремими потенцiйно небезпечними об'єктами.

     6. Пiд час проведення iдентифiкацiї для кожного потенцiйно небезпечного об'єкта розраховується сумарна маса кожної небезпечної речовини iз зазначених у нормативах порогових мас iндивiдуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути вiднесена до будь-якої категорiї або до декiлькох категорiй небезпечних речовин згiдно iз зазначеними нормативами.

     7. За сумарну масу небезпечної речовини береться:

     1) для сховищ (резервуарiв) - сумарна маса небезпечної речовини, що може в них знаходитися при повному завантаженнi вiдповiдно до технологiчного регламенту, проектної або iншої документацiї. При цьому обов'язково зазначається, для яких обсягiв речовини виконувалися розрахунки. У разi змiни норм завантаження процедура iдентифiкацiї виконується повторно згiдно з вимогами цього Порядку;

     2) для технологiчних установок - максимальна сумарна маса, що може знаходитися в апаратах i трубопроводах вiдповiдно до технологiчного регламенту, умов процесу та правил експлуатацiї;

     3) для обладнання колонного типу - сумарна маса небезпечної речовини при максимальному рiвнi рiдини на тарiлках. Для апаратiв, у яких застосовуються наповнювачi з пористим iнертним середовищем, сумарна маса небезпечної речовини визначається з урахуванням максимального обсягу вiльного простору;

     4) для трубопроводiв за межами пiдприємства - сумарна маса небезпечної речовини в секцiї трубопроводу мiж двома запiрними пристроями i та, що може видiлитися впродовж часу, встановленого для виявлення витiкання та здiйснення ручного перекриття запiрних пристроїв, згiдно з технологiчним регламентом та проектною документацiєю, а для внутрiшньозаводських трубопроводiв - сумарна маса небезпечної речовини у всьому трубопроводi;

     5) для зливно-наливних естакад - сумарна маса небезпечної речовини в залiзничних або автомобiльних цистернах. У розрахунках використовується максимальна ємнiсть i максимально регламентована кiлькiсть цистерн, якi можуть встановлюватися на естакадi одночасно.

     8. У розрахунках сумарної маси небезпечної речовини на потенцiйно небезпечному об'єктi може не враховуватися маса цiєї речовини, що знаходиться в насосах, компресорах, фiльтрах, шнекових живильниках, в iнших машинах, механiзмах та апаратах, якщо вона не перевищує 2 вiдсотки нормативу порогової маси iндивiдуальної небезпечної речовини або вiдповiдної категорiї небезпечної речовини.

     9. Процедура iдентифiкацiї вважається закiнченою, якщо виявиться, що сумарна маса хоча б однiєї з усiх видiв небезпечних, речовин на потенцiйно небезпечному об'єктi, розрахована згiдно з пунктами 6-8 цього Порядку, дорiвнює або перевищує норматив порогової маси.

     У разi коли iндивiдуальна небезпечна речовина вiдноситься за своїми властивостями також до однiєї з категорiй небезпечних речовин, слiд користуватися нормативом порогової маси iндивiдуальної небезпечної речовини.

     У разi коли небезпечна речовина може бути вiднесена одночасно до декiлькох категорiй речовин, слiд користуватися нормативом порогової маси тiєї категорiї речовини, для якої вiн найменший.

     10. У разi коли сумарна маса жодної небезпечної речовини не перевищує нормативу порогової маси, за її властивостями визначається категорiя та група, до яких вона може бути вiднесена, а також сумарна маса небезпечних речовин однiєї групи.

     11. Сумарна маса небезпечних речовин однiєї групи визначається шляхом додавання величин сумарної маси кожної небезпечної речовини, що використовується або виготовляється, переробляється, зберiгається чи транспортується на об'єктi.

     У разi коли небезпечна речовина за своїми властивостями може бути вiднесена до декiлькох груп, сумарна маса її враховується у кожнiй групi, до якої вона може бути вiднесена.

     У розрахунках сумарної маси небезпечних речовин однiєї групи може не враховуватися маса небезпечних речовин, що знаходяться на об'єктi в обсягах не бiльше нiж 2 вiдсотки порогової маси згiдно з нормативами, якщо їх загальний обсяг на територiї пiдприємства не може призвести до великої аварiї.

     12. Порогову масу небезпечних речовин однiєї групи визначають за формулою:

Qpgr = Sgi : S(gi : Qi)

     де S - сумарна величина;

     gi - сумарна маса небезпечної речовини, що знаходиться на об'єктi;

     Qi - норматив порогової маси цiєї небезпечної речовини.

     Проводиться розрахунок найменшого та найбiльшого значення порогової маси небезпечної речовини згiдно з нормативами.

     13. Сумарна маса небезпечних речовин однiєї групи дорiвнює або перевищує її порогове значення, якщо виконується умова:

S(gi : Qi) і 1,

     Проводиться розрахунок найменшого та найбiльшого значення порогової маси небезпечної речовини згiдно з нормативами.

     14. У разi коли сумарна маса небезпечних речовин однiєї групи, що знаходяться на об'єктi, дорiвнює або перевищує порогову масу, визначену вiдповiдно до пунктiв 11-13 цього Порядку, процедура iдентифiкацiї вважається закiнченою i об'єкту присвоюється вiдповiдний клас пiдвищеної небезпеки.

     15. У разi коли сумарна маса небезпечних речовин, визначена вiдповiдно до пунктiв 6-8 цього Порядку, не перевищує нормативу порогової маси або коли сумарна маса небезпечних речовин однiєї групи не перевищує порогової маси, визначеної вiдповiдно до пунктiв 11-13 цього Порядку, процедура iдентифiкацiї вважається закiнченою i потенцiйно небезпечний об'єкт не вiдноситься до об'єктiв пiдвищеної небезпеки за умови, що вiдстань вiд нього до мiсць великого скупчення людей (житловi масиви, стадiони, кiнотеатри, лiкарнi, школи тощо), транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв перевищує 500 метрiв для небезпечних речовин груп 1 i 2 i 1000 метрiв для небезпечних речовин групи 3.

     16. У разi коли сумарна маса небезпечних речовин на потенцiйно небезпечному об'єктi не перевищує найменшого значення порогової маси згiдно з нормативами або не перевищує порогової маси, визначеної вiдповiдно до пунктiв 11-13 цього Порядку, але вiдстань вiд цього об'єкта до мiсць великого скупчення людей, транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв менша нiж 500 метрiв для небезпечних речовин групи 1 i 2 i 1000 метрiв для небезпечних речовин групи 3, пороговою масою вважається маса небезпечних речовин, визначена за формулою:

Qi.k = Qi x (Rx : Rn)2,

     де Qi.k - норматив порогової маси небезпечних речовин для потенцiйно небезпечних об'єктiв, розташованих вiд мiсць великого скупчення людей, транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв на вiдстанi менше нiж 500 метрiв для небезпечних речовин групи 1 i 2 i 1000 метрiв для речовин групи 3;

     Qi - норматив порогової маси iндивiдуальних небезпечних речовин або категорiй небезпечних речовин, або небезпечних речовин однiєї категорiї чи групи, розрахований вiдповiдно до пункту 12 цього Порядку;

     Rx - вiдстань вiд потенцiйно небезпечного об'єкта до мiсць великого скупчення людей, транспортних магiстралей, промислових, природоохоронних i життєво важливих цивiльних об'єктiв

     Rn - гранична вiдстань, починаючи з якої проводиться перерахунок нормативу порогової маси (для речовин групи 1 i 2 Rn дорiвнює 500 метрiв, для речовин групи 3-1000 метрiв).

     17. У разi коли сумарна маса небезпечних речовин на потенцiйно небезпечному об'єктi, розрахована вiдповiдно до пунктiв 6-8, 11 цього Порядку, перевищує порогову масу, визначену вiдповiдно до пункту 16, об'єкту присвоюється вiдповiдний клас пiдвищеної небезпеки.

     18. Суб'єкт господарської дiяльностi складає повiдомлення про результати iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки за формою ОПН-1 (додаток 1) i надсилає його у двотижневий термiн вiдповiдним територiальним органам Держнаглядохоронпрацi, Державної iнспекцiї цивiльного захисту та техногенної безпеки, Держекоiнспекцiї, державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, Держпожбезпеки, Держархбудiнспекцiї, а також вiдповiднiй мiсцевiй держадмiнiстрацiї або виконавчому органу мiсцевої ради (далi - уповноваженi органи).

     Данi про об'єкти пiдвищеної небезпеки, якi є державною або комерцiйною таємницею, подаються суб'єктом господарської дiяльностi з урахуванням вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     Мiсцевi держадмiнiстрацiї або виконавчi органи мiсцевих рад публiкують вiдомостi про об'єкти пiдвищеної небезпеки в регiональних друкованих засобах масової iнформацiї протягом 30 днiв пiсля отримання повiдомлення.

     19. У разi змiни умов виробництва, номенклатури небезпечних речовин або їх кiлькостi суб'єкт господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi якого є об'єкти пiдвищеної небезпеки, проводить у 6-мiсячний термiн їх повторну iдентифiкацiю.

     20. У разi проведення повторної iдентифiкацiї суб'єкт господарської дiяльностi повiдомляє у двотижневий термiн уповноваженi органи про змiни порiвняно з попередньою iдентифiкацiєю. Iнформацiя подається тiльки за тими роздiлами повiдомлення форми ОПН - 1, в якi вносилися змiни.

     21. Результати iдентифiкацiї та розрахунки, на пiдставi яких вона проводилася, зберiгаються суб'єктом господарської дiяльностi протягом 25 рокiв.

     У разi припинення юридичної особи (смертi фiзичної особи) - суб'єкта господарської дiяльностi зазначенi документи пiдлягають передачi правонаступниковi (спадкоємцевi), а у разi його вiдсутностi - до державного архiву.

     У разi вiдчуження об'єкта пiдвищеної небезпеки зазначенi документи передаються його новому власнику.

Ведення облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки

     22. Уповноваженi органи ведуть облiк об'єктiв пiдвищеної небезпеки на пiдставi повiдомлень про результати iдентифiкацiї.

     Державна статистична звiтнiсть щодо об'єктiв пiдвищеної небезпеки затверджується Держкомстатом за поданням Держнаглядохоронпрацi.

     23. Державний реєстр об'єктiв пiдвищеної небезпеки веде Держнаглядохоронпрацi (додаток 2).

     24. Включення об'єкта пiдвищеної небезпеки до Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки здiйснюється протягом 30 робочих днiв пiсля подання суб'єктом господарської дiяльностi до територiального органу Держнаглядохоронпрацi повiдомлення про результати iдентифiкацiї.

     У разi надання суб'єктом господарської дiяльностi неповної iнформацiї про результати iдентифiкацiї, що передбачена повiдомленням форми ОПН-I, Держнаглядохоронпрацi письмово повiдомляє про це суб'єкта господарської дiяльностi. Реєстрацiя об'єкта пiдвищеної небезпеки проводиться протягом 30 робочих днiв пiсля надання суб'єктом господарської дiяльностi необхiдних матерiалiв.

     Держнаглядохоронпрацi не може не мати ги iнформацiю та документи, не передбаченi цим Порядком.

     25. Протягом 10 робочих днiв пiсля реєстрацiї Держнаглядохоронпрацi видає суб'єкту господарської дiяльностi свiдоцтво про державну реєстрацiю об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки (додаток 3).

     26. Держнаглядохоронпрацi публiкує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї перелiк об'єктiв пiдвищеної небезпеки, включених до Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.

     Держнаглядохоронпрацi розмiщує та постiйно оновлює електронну версiю Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки на власному веб - сайтi у мережi Iнтернет вiдповiдно до Порядку оприлюднення у мережi Iнтернет iнформацiї про дiяльнiсть органiв виконавчої влади, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 сiчня 2002 р. N 3 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 2, ст. 57).

     Данi про об'єкти пiдвищеної небезпеки, якi є державною або комерцiйною таємницею, оприлюднюються Держнаглядохоронпрацi з урахуванням вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     27. Виключення об'єкта пiдвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки здiйснюється за рiшенням Держнаглядохоронпрацi на пiдставi звернення та усiх необхiдних документiв, якi подаються суб'єктом господарської дiяльностi до територiальних органiв Держнаглядохоронпрацi, у разi:

     проведення змiн, що призвели до зменшення на об'єктi пiдвищеної небезпеки сумарної маси небезпечних речовин порiвняно з найменшим нормативом порогової маси вiдповiдно до нормативiв порогових мас або розрахованої вiдповiдно до пунктiв 12 i 16 цього Порядку;

     лiквiдацiї або виведення з експлуатацiї (списання з балансу) об'єкта пiдвищеної небезпеки.

     Про прийняте рiшення Держнаглядохоронпрацi повiдомляє суб'єкта господарської дiяльностi письмово протягом 30 днiв пiсля одержання вiдповiдного звернення. У разi вiдмови щодо виключення об'єкта пiдвищеної небезпеки з Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки суб'єкту господарської дiяльностi надається обгрунтована вiдповiдь.

     28. Суб'єкти господарської дiяльностi несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за своєчасне, повне i достовiрне проведення iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

 

Додаток 1
до Порядку iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки
Зразок

Форма ОПН-1

ЗАТВЕРДЖУЮ
 
(посада, пiдпiс, прiзвище, iм'я, по батьковi
 
керiвника суб'єкта господарської дiяльностi)
______ _________________ 200_р.
МП

ПОВIДОМЛЕННЯ
про результати iдентифiкацiї об'єктiв пiдвищеної небезпеки
 
(повна i скорочена назва суб'єкта господарської дiяльностi)
 
(форма власностi)
 
(iдентифiкацiйний код суб'єкта господарської дiяльностi)
 
(орган, до сфери управлiння якого належить суб'єкт
 
господарсько дiяльностi)
 
(прiзвище, iм'я, по батьковi та номер телефону керiвника суб'єкта
 
господарської дiяльностi)
 
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону,
 
факс, електронна адреса вiдповiдальної особи)
 
(юридична адреса суб'єкта господарської дiяльностi)

     1. Вiдомостi про потенцiйно небезпечнi об'єкти

     Основний вид виконуваних робiт, пов'язаних з небезпечними речовинами.

     Перелiк основних технологiчних процесiв, пов'язаних з небезпечними речовинами.

     Умови приймання i зберiгання сировини.

     Умови зберiгання та вiдвантаження продукцiї.

     Перелiк основних структурних пiдроздiлiв.

     Розташування основних структурних пiдроздiлiв на майданчику (майданчиках).

     Розташування на мiсцевостi та вiдстань вiд потенцiйно небезпечних об'єктiв до:

     мiста (мiст), iнших населених пунктiв;

     мiсць великого скупчення людей житловi масиви, стадiони, кiнотеатри, лiкарнi, школи тощо);

     промислових об'єктiв:

     транспортних магiстралей;

     природоохоронних об'єктiв;

     життєво важливих цивiльних об'єктiв.

     2. Перелiк потенцiйно небезпечних об'єктiв з небезпечними речовинами, видiлених для iдентифiкацiї, у тому числi тих, що iдентифiкованi як об'єкти пiдвищеної небезпеки

Найменування потенцiйно небезпечного об'єкта, видiленого для iдентифiкацiї, та його склад Мiсце розташування потенцiйно небезпечного об'єкта Найменування, маса, категорiя небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберiгаються чи транспортуються на об'єктi Найменування або категорiя небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася iдентифiкацiя об'єкта Результати iдентифiкацiї (належить до об'єктiв пiдвищеної небезпеки вiдповiдного класу, не належить до об'єктiв пiдвищеної небезпеки)

     Iнших потенцiйно небезпечних об'єктiв та об'єктiв пiдвищеної небезпеки, крiм зазначених, не визначено.

     3. Маса небезпечних речовин, що знаходяться на потенцiйно небезпечних об'єктах.

     Для кожного потенцiйно небезпечного об'єкта, зазначеного у пунктi 2, по кожному виробництву, дiльницi, установцi, апарату тощо, що входять до його складу, виявленi небезпечнi речовини, розрахована маса кожної небезпечної речовини, сумарна маса небезпечних речовин подається у таблицi.

Найменування потенцiйно небезпечного об'єкта Найменування виробництва, дiльницi, установки, апарата тощо, якi входять до складу потенцiйно небезпечного об'єкта Найменування небезпечної речовини i маса, тонн Маса iндивiдуальної небезпечної речовини i маса небезпечної речовини кожної категорiї, до якої вона може бути вiднесена за нормативами порогових мас
iндивiдуальна речовина номер категорiї за нормативами порогових мас
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

____________
  Усього

     4. Перелiк нормативно-правових актiв, нормативних документiв, довiдкових та науково-технiчних видань, що використовувалися пiд час проведення iдентифiкацiї.

     5. Вiдомостi про органiзацiю, що провела iдентифiкацiю (заповнюється у разi проведення iдентифiкацiї iншим суб'єктом господарської дiяльностi).

     Повна i скорочена назва.

     Юридична адреса.

     Iдентифiкацiйний код суб'єкта господарської дiяльностi.

     Зареєстрований вид дiяльностi (код згiдно з КВЕД).

    Звiт склав      
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

_____ _____________ 200 __р.

 

Додаток 2
до Порядку проведення iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР
об'єктiв пiдвищеної небезпеки

N
п/п
Найменування та юридична адреса суб'єкта господарської дiяльностi Номер об'єкта пiдвищеної небезпеки Клас пiдвищеної небезпеки Найменування об'єкта пiдвищеної небезпеки i його склад Мiсце розташування об'єкта пiдвищеної небезпеки Найменування, категорiя небезпечної речовини, група небезпечних речовин, за якими проводилася iдентифiкацiя об'єкта Маса, небезпечної речовини (небезпечних речовин) Код об'єкта пiдвищеної небезпеки у Державному реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки Реєстрацiйний номер (код) декларацiї безпеки об'єкта пiдвищеної небезпеки у Державному реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки


Додаток 3
до Порядку iдентифiкацiї та облiку об'єктiв пiдвищеної небезпеки
Зразок

Державний Герб України

СВIДОЦТВО
про державну реєстрацiю об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки

Повна назва суб'єкта господарської дiяльностi  
Iдентифiкацiйний код суб'єкта господарської дiяльностi  
 
Юридична адреса суб'єкта господарської дiяльностi  
Видано територiальним управлiнням Держнаглядохоронпрацi в  
  , про що зроблено запис у журналi облiку реєстрацiї
об'єктiв пiдвищеної небезпеки N _____ вiд ___ __________ 200 __ р.

     Посадова особа органу державної реєстрацiї

    Начальник територiального управлiння в      
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
МП

Дата видачi ____ __________ 200 ___ р.

     Код (коди) об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки в Державному реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки:

Номер об'єкта пiдвищеної небезпеки Клас пiдвищеної небезпеки Найменування i склад об'єкта пiдвищеної небезпеки Мiсце розташування об'єкта пiдвищеної небезпеки Код об'єкта пiдвищеної небезпеки у Державному реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки

Дата внесення до Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки ____ __________ 200 ___ р.

    Посадова особа органу державної реєстрацiї    
(пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)
МП

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 11 липня 2002 р. N 956

ПОРЯДОК
декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки

     1. Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi яких є об'єкти пiдвищеної небезпеки, а також на всiх суб'єктiв господарської дiяльностi, якi мають намiр розпочати будiвництво об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки", а також ДСТУ 2156-93 (Безпечнiсть промислових пiдприємств. Термiни та визначення), ДСТУ 2960-94 (Органiзацiя промислового виробництва. Основнi поняття. Термiни та визначення).

     3. Суб'єкт господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi якого є хоча б один об'єкт пiдвищеної небезпеки, органiзовує розроблення i складання декларацiї безпеки об'єкта пiдвищеної небезпеки (далi - декларацiя безпеки) вiдповiдно до вимог цього Порядку.

     Декларацiя безпеки (зразок додається) складається на основi дослiдження суб'єктом господарської дiяльностi ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику виникнення аварiй (далi - рiвня ризику), що пов'язанi з експлуатацiєю цих об'єктiв.

     4. Для об'єктiв пiдвищеної небезпеки, що експлуатуються, декларацiя безпеки складається як самостiйний документ, а для об'єктiв пiдвищеної небезпеки, що будуються (реконструюються, лiквiдуються), - як складова частина вiдповiдної проектної документацiї.

     За наявностi на одному виробничому майданчику декiлькох об'єктiв пiдвищеної небезпеки складається одна декларацiя безпеки.

     5. Декларацiя безпеки повинна включати:

     результати всебiчного дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику;

     оцiнку готовностi до експлуатацiї об'єкта пiдвищеної небезпеки вiдповiдно до вимог безпеки промислових об'єктiв;

     перелiк прийнятих з метою зниження рiвня ризику рiшень i здiйснених з метою запобiгання аварiям заходiв;

     вiдомостi про заходи щодо локалiзацiї i лiквiдацiї можливих наслiдкiв аварiй.

     Для об'єкта пiдвищеної небезпеки, що експлуатується або лiквiдується, подається iнформацiя про заходи, що здiйснюються, i про тi, що плануються.

     Для об'єкта пiдвищеної небезпеки, що будується або реконструюється, подається iнформацiя про заходи, якi передбаченi проектною документацiєю та плануються до здiйснення пiд час експлуатацiї.

     6. Для об'єктiв пiдавищеної небезпеки, якi iдентифiкованi як об'єкти пiдвищеної небезпеки 1 класу, результати дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику, а також обгрунтування прийнятих щодо безпечної експлуатацiї та локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй рiшень подаються в декларацiї безпеки у роздiлi "Розрахунково-пояснювальна частина".

     Оцiнка рiвня ризику проводиться згiдно з Методикою визначення ризикiв та їх прийнятних рiвнiв для декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     7. Суб'єкт господарської дiяльностi проводить вiдповiдно до вимог Законiв України "Про екологiчну експертизу", "Про наукову та науково-технiчну експертизу" i пунктiв 19-27 цього Порядку експертизу повноти дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику, а також обгрунтованостi та достатностi прийнятих щодо зменшення рiвня ризику, готовностi до дiй з локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй рiшень (далi - експертиза).

     Фiнансування проведення експертизи покладається на суб'єкта господарської дiяльностi.

     8. Декларацiя безпеки разом з позитивним висновком експертизи подається вiдповiдним територiальним органам Держнаглядохоронпрацi, Державної iнспекцiї цивiльного захисту та техногенної безпеки, Держекоiнспекцiї, державної санiтарно-епiдемiологiчної служби, Держпожбезпеки, Держархбудiнспекцiї, а також вiдповiднiй мiсцевiй держадмiнiстрацiї або виконавчому органу мiсцевої ради (далi - уповноваженi органи):

     для об'єктiв пiдвищеної небезпеки, що на дату набрання чинностi цим Порядком експлуатуються або лiквiдуються, - протягом року пiсля державної реєстрацiї об'єкта пiдвищеної небезпеки;

     для об'єктiв пiдвищеної небезпеки, експлуатацiя яких планується, - разом iз заявою на отримання дозволу на експлуатацiю вiдповiдно до Закону України "Про об'єкти пiдвищеної небезпеки".

     Данi про об'єкти пiдвищеної небезпеки, якi є державною або комерцiйною таємницею, подаються суб'єктом господарської дiяльностi з урахуванням вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     9. Мiсцевi держадмiнiстрацiї або виконавчi органи мiсцевих рад протягом 30 днiв пiсля отримання декларацiї безпеки оприлюднюють у регiональних друкованих засобах масової iнформацiї вiдомостi про об'єкт пiдвищеної небезпеки, а саме:

     найменування суб'єкта господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi якого є об'єкт пiдвищеної небезпеки;

     посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону (факсу) посадової особи суб'єкта господарської дiяльностi, вiдповiдальної за iнформування та взаємодiю з громадськiстю;

     стислий опис виробничої дiяльностi, пов'язаної з експлуатацiєю) об'єкта пiдвищеної небезпеки;

     перелiк та основнi характеристики небезпечних речовин, якi використовуються або виготовляються, переробляються, зберiгаються чи транспортуються на об'єктi пiдвищеної небезпеки;

     стислi вiдомостi про можливi наслiдки i рiвень ризику, про здiйсненi суб'єктом господарської дiяльностi заходи безпеки щодо запобiгання аварiям та локалiзацiї i лiквiдацiї їх наслiдкiв;

     вiдомостi про способи оповiщення та необхiднi дiї населення у разi виникнення аварiї.

     У разi коли в зонi впливу вражальних факторiв аварiї на об'єктi пiдвищеної небезпеки можуть опинитися iншi регiони, органи, названi в абзацi першому цього пункту, оприлюднюють зазначенi вiдомостi також у друкованих засобах масової iнформацiї цих регiонiв.

     10. Про можливе здiйснення трансграничного впливу аварiї на об'єктi пiдвищеної небезпеки суб'єкт господарської дiяльностi iнформує уповноваженi органи, а також в установленому порядку через МЗС вiдповiднi органи держав, територiї яких можуть зазнавати впливу таких аварiй, i пункт зв'язку для цiлей оповiщення про промисловi аварiї, який дiє в Українi згiдно з Конвенцiєю про трансграничний вплив промислових аварiй (1992 рiк).

     11. Суб'єкт господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi якого є об'єкти пiдвищеної небезпеки, надає будь-якiй фiзичнiй або юридичнiй особi на її аргументований запит можливiсть ознайомитися iз змiстом декларацiї безпеки, а також з будь-якою iншою iнформацiєю, яка стосується цих об'єктiв.

     Данi про об'єкти пiдвищеної небезпеки, якi є державною або комерцiйною таємницею, подаються суб'єктом господарської дiяльностi з урахуванням вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     12. Декларацiя безпеки переглядається суб'єктом господарської дiяльностi один раз на п'ять рокiв. Декларацiя безпеки переглядається, уточнюється або розробляється в iншi термiни у разi:

     змiни умов дiяльностi об'єкта пiдвищеної небезпеки, що призводять до пiдвищення ступеня небезпеки та рiвня ризику, незалежно вiд їх причин;

     змiни та/або набрання чинностi нормативно-правовими актами, що впливають на змiст вiдомостей, поданих у декларацiї безпеки;

     будiвництва в прилеглих районах нових пiдприємств (об'єктiв), якщо це впливає на змiст вiдомостей, поданих у декларацiї безпеки;

     обгрунтованої вимоги уповноваженого органу або громадськостi.

     13. Оригiнал декларацiї безпеки та висновку експертизи, а також копiї документiв, що пiдтверджують передачу зазначених документiв уповноваженим органам, зберiгаються у суб'єкта господарської дiяльностi, у власностi або користуваннi якого є об'єкт пiдвищеної небезпеки, протягом 25 рокiв.

     У разi припинення юридичної особи (смертi фiзичної особи) - суб'єкта господарської дiяльностi декларацiя безпеки та висновок експертизи пiдлягають передачi правонаступниковi (спадкоємцевi), а у разi його вiдсутностi - до державного архiву.

     У разi вiдчуження об'єкта пiдвищеної небезпеки зазначенi документи передаються його новому власнику.

     14. Уповноваженi органи ведуть облiк декларацiй безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     15. Включення декларацiї безпеки до Державного реєстру об'єктiв пiдвищеної небезпеки здiйснюється протягом 30 робочих днiв пiсля її подання суб'єктом господарської дiяльностi до територiального органу Держнаглядохоронпрацi.

     Держнаглядохоронпрацi проводить реєстрацiю декларацiй безпеки з присвоєнням кожнiй реєстрацiйного номера (коду), що зазначається на її титульному аркушi.

     У разi подання суб'єктом господарської дiяльностi неповної iнформацiї Держнаглядохоронпрацi письмово повiдомляє про це суб'єкта господарської дiяльностi. Реєстрацiя проводиться протягом 30 робочих днiв пiсля надання суб'єктом господарської дiяльностi необхiдних матерiалiв.

     Держнаглядохоронпрацi не може вимагати iнформацiю та документи, не передбаченi цим Порядком.

     16. Протягом 10 робочих днiв пiсля реєстрацiї Держнаглядохоронпрацi письмово повiдомляє суб'єкта господарської дiяльностi про реєстрацiйний номер (код) декларацiї безпеки у Державному реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки.

     17. Держнаглядохоронпрацi публiкує до 1 березня поточного року в загальнодержавних друкованих засобах масової iнформацiї перелiк декларацiй безпеки, зареєстрованих у Державному реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки станом на 31 грудня попереднього року.

     18. Суб'єкти господарської дiяльностi несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за повноту та достовiрнiсть вiдомостей, поданих у декларацiї безпеки.

Проведення експертизи декларацiї безпеки

     19. Експертизу декларацiї безпеки можуть проводити суб'єкти господарської дiяльностi всiх форм власностi, що займаються науковою i науково-технiчною дiяльнiстю у сферi безпеки промислових об'єктiв, у тому числi спецiалiзованi експертнi органiзацiї, акредитованi вiдповiдно до вимог Закону України "Про наукову та науково-технiчну експертизу" (далi - експертнi органiзацiї).

     Експертну органiзацiю для проведення експертизи суб'єкт господарської дiяльностi обирає самостiйно. Експертизу не може проводити експертна органiзацiя, яка розробляла декларацiю безпеки.

     20. Умови проведення експертизи визначаються договором мiж суб'єктом господарської дiяльностi та експертною органiзацiєю.

     Данi про об'єкти пiдвищеної небезпеки, якi є державною або комерцiйною таємницею, подаються суб'єктом господарської дiяльностi з урахуванням вимог вiдповiдних нормативно-правових актiв.

     21. У висновку експертизи дається оцiнка повноти дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику, а також обгрунтованостi та достатностi прийнятих щодо зменшення рiвня ризику, готовностi до дiй з локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй рiшень.

     Висновок експертизи повинен бути конкретним, об'єктивним, аргументованим i доказовим. Зауваження висловлюються iз зазначенням назви роздiлу, сторiнки та пункту (абзацу), щодо змiсту якого вони робляться, супроводжуються посиланнями на вимоги вiдповiдних нормативних документiв та у разi потреби на науково-технiчнi i довiдковi видання. Формулювання зауважень i висновкiв експертизи повиннi тлумачитися однозначно.

     22. Висновок експертизи повинен мiстити:

     найменування виду експертизи iз зазначенням її об'єктiв;

     виклад пiдстав для проведення експертизи;

     вiдомостi про експертну органiзацiю та експертiв;

     данi про замовника та перелiк об'єктiв експертизи;

     вiдомостi про розглянутi в процесi експертизи документи та об'єкти;

     результати проведення експертизи.

     Висновок експертизи, пiдписаний експертами, якi її проводили, затверджує керiвник експертної органiзацiї. Пiдпис керiвника засвiдчується печаткою експертної органiзацiї.

     23. Результати проведення експертизи повиннi мiстити оцiнку:

     повноти i достовiрностi iнформацiї, що мiститься в декларацiї безпеки;

     обгрунтованостi результатiв дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику;

     обгрунтованостi та достатностi рiшень, прийнятих на основi аналiзу рiвня ризику, для зниження його до прийнятної величини, готовностi до дiй з локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй.

     24. Обгрунтованiсть результатiв дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику визначається з урахуванням:

     пiдстав для застосування фiзико-математичних моделей i методiв розрахунку;

     пiдстав для обрання сценарiїв виникнення та розвитку аварiй;

     правильностi та достовiрностi виконаних розрахункiв рiвня ризику i оцiнки наслiдкiв аварiй;

     повноти врахування факторiв, що впливають на кiнцевi результати.

     25. У разi негативного висновку експертизи суб'єкт господарської дiяльностi вправi подати декларацiю безпеки на повторну експертизу пiсля врахування зауважень.

     26. Суб'єкт господарської дiяльностi може оскаржити висновок експертизи декларацiї безпеки в установленому порядку.

     27. Органiзацiя, що проводить експертизу декларацiї безпеки, несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством за її повноту, достовiрнiсть та об'єктивнiсть.

 

Додаток
до Порядку декларування безпеки об'єктiв пiдвищеної небезпеки
Зразок
ЗАТВЕРДЖУЮ
 
(посада, пiдпiс, прiзвище, iм'я, по батьковi
 
керiвника суб'єкта господарської дiяльностi)
______ _________________ 200_р.
МП

ДЕКЛАРАЦIЯ
безпеки об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки
 
(реєстрацiйний номер (код) декларацiї безпеки у Державному
 
реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки)
 
(найменування об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки)
 
(код об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки у Державному
 
реєстрi об'єктiв пiдвищеної небезпеки)
 
(повна та скорочена назва суб'єкта господарської дiяльностi)
 
(форма власностi)
 
(iдентифiкацiйний код суб'єкта господарської дiяльностi)
 
(орган, до сфери управлiння якого належить
 
суб'єкт господарської дiяльностi)
 
(юридична адреса суб'єкта господарської дiяльностi)
 
(мiсцезнаходження об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки)

     1. Загальнi вiдомостi про об'єкт (об'єкти) пiдвищеної небезпеки:

     результати iдентифiкацiї iз зазначенням найменування та сумарної маси небезпечних речовин, за якими проводилася iдентифiкацiя об'єкта;

     зареєстрованi види дiяльностi, пов'язанi з експлуатацiєю об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки iз зазначенням коду згiдно з КВЕД;

     вид, номер, дата видачi лiцензiй на зареєстрованi види дiяльностi, пов'язаної з експлуатацiєю об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки, передбачених законодавством;

     вид, номер, дата видачi дозволiв уповноважених органiв виконавчої влади на початок роботи або види дiяльностi, пов'язаної з експлуатацiєю об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки, передбачених законодавством;

     основний вид виконуваних на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки робiт;

     склад об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки i перелiк основних технологiчних процесiв та регламентiв, пов'язаних з небезпечними речовинами;

     умови приймання i зберiгання сировини;

     умови зберiгання та вiдвантаження продукцiї;

     загальна чисельнiсть персоналу та працiвникiв найбiльшої змiни об'єкта (об'єктiв) пiд час експлуатацiї;

     розташування об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки на мiсцевостi та вiдстань до мiста (мiст), iнших населених пунктiв, мiсць великого скупчення людей (житловi масиви, стадiони, кiнотеатри, лiкарнi, школи тощо), транспортних магiстралей, промислових об'єктiв, природоохоронних об'єктiв, цивiльних об'єктiв;

     межi заборонних, охоронних i санiтарно-захисних зон.

     Додаються:

     нотарiально завiренi копiї свiдоцтва про державну реєстрацiю суб'єкта господарської дiяльностi, передбачених законодавством дозволiв та лiцензiй, а також договору страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарської дiяльностi за шкоду, яку може бути заподiяно аварiями на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки (у разi його укладення);

     план промислового майданчика (генеральний план), його розмiри та межi, де розташований об'єкт (об'єкти) пiдвищеної небезпеки;

     перелiк пiдприємств, установ та органiзацiй, що можуть опинитися у небезпечнiй зонi аварiї на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки iз зазначенням вiдстанi до них i максимально можливої чисельностi персоналу;

     перелiк населених пунктiв або житлових масивiв великих мiст, що можуть опинитися у небезпечнiй зонi аварiї на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки iз зазначенням вiдстанi до них i максимально можливої чисельностi населення.

     2. Заходи щодо забезпечення безпеки об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки та локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй:

     вiдповiднiсть умов експлуатацiї об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки вимогам норм i правил безпеки iз зазначенням найменувань нормативно-правових актiв та нормативних документiв, якими цi умови встановлюються;

     вiдомостi про систему професiйної та протиаварiйної пiдготовки персоналу iз зазначенням термiнiв перевiрки знань з питань охорони працi та техногенної безпеки, а також порядку допуску персоналу до роботи на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки;

     органiзацiйно-технiчнi заходи, спрямованi на забезпечення безпеки експлуатацiї об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки, у тому числi проведення технiчного обслуговування та ремонту, розроблення i дотримання технологiчних процесiв та регламентiв;

     вiдомостi про систему виробничого контролю за дотриманням вимог безпеки i охорони працi, проведення експертизи (аудиту) безпеки об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки, а також проведення та аналiзу причин аварiйних ситуацiй i аварiй;

     заходи щодо локалiзацiї i лiквiдацiї наслiдкiв аварiй на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки, у тому числi перелiк затверджених планiв локалiзацiї i лiквiдацiї аварiйних ситуацiй i аварiй, вiдомостi про фiнансовi та матерiальнi ресурси;

     вiдомостi про склад та дислокацiю аварiйних служб, пiдроздiлiв державної пожежної охорони, аварiйно-рятувальних та iнших формувань;

     вiдомостi про систему оповiщення у разi виникнення аварiї на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки з наведенням схеми оповiщення та зазначенням дiй персоналу i населення у випадку аварiї.

     Додаються:

     перелiк прийнятих з метою зниження рiвня ризику рiшень i здiйснених з метою запобiгання аварiям заходiв;

     нотарiально завiренi копiї планiв локалiзацiї i лiквiдацiї аварiйних ситуацiй та аварiй;

     вiдомостi про посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi, номер телефону (факс) посадової особи суб'єкта господарської дiяльностi, вiдповiдальної за iнформування та взаємодiю з громадськiстю.

     3. Результати аналiзу ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику:

     умови виникнення та розвитку iмовiрних аварiй, перелiк факторiв i основних причин, що сприяють виникненню та розвитку аварiй;

     найменування та сумарна маса небезпечних речовин, що спричиняють аварiї;

     розмiри iмовiрних зон дiї вражальних факторiв;

     стислий опис сценарiїв iмовiрних аварiй з урахуванням умови їх виникнення та розвитку;

     перелiк моделей i методiв розрахунку, що застосовуються пiд час дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику;

     данi про ступiнь небезпеки та рiвень ризику, а також про iмовiрнiсть заподiяння шкоди населенню та довкiллю, очiкуванi збитки.

     4. Данi про розробника декларацiї безпеки (у разi розроблення iншим суб'єктом господарської дiяльностi):

     повна та скорочена назва;

     юридична адреса;

     iдентифiкацiйний код;

     зареєстрований вид дiяльностi згiдно з КВЕД;

     номер телефону, факсу, електронна адреса.

     5. Розрахунково-пояснювальна частина

     Оформлюється згiдно з ДСТУ 5008-95 (Документацiя. Звiти в галузi науки i технiки. Структура та правила оформлення).

     Обгрунтування фiзико-математичних моделей i методiв розрахунку:

     опис методiв i моделей, обраних розробником для дослiдження ступеня небезпеки та оцiнки рiвня ризику;

     обгрунтування обраних фiзико-математичних моделей, методiв розрахунку та оцiнок студеня небезпеки та рiвня ризику;

     посилання на видання, де вмiщено опис моделей i методiв розрахунку;

     природно-клiматичнi умови, сейсмiчнiсть, грунти, топографiчнi характеристики мiсцевостi та iншi данi, що можуть характеризувати можливi зовнiшнi впливи природного характеру.

     Характеристика небезпечних речовин (наводяться вiдомостi про кожну небезпечну речовину):

     найменування речовини;

     формула (структурна або емпiрична), склад;

     фiзико-хiмiчнi властивостi (молекулярна вага, температура кипiння, густина, агрегатний стан, колiр, запах, порiг сприйняття та iншi характернi ознаки);

     вибухо- та пожежонебезпечнiсть, токсичнiсть;

     реакцiйна здатнiсть, корозiйна активнiсть;

     вплив на людей та довкiлля;

     запобiжнi заходи та засоби захисту;

     методи переведення речовини в нешкiдливий стан;

     перша допомога потерпiлим.

     Вiдомостi про технологiю:

     принципова технологiчна схема iз зазначенням основного технологiчного обладнання та коротким описом технологiчних процесiв (регламентiв) для всiх структурних пiдроздiлiв i технологiчних стадiй об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки;

     опис систем автоматичного регулювання, блокування, сигналiзацiї, протиаварiйного i протипожежного захисту, iнших засобiв безпеки;

     перелiк видiв i план розмiщення основного технологiчного обладнання, в якому наявнi небезпечнi речовини, для всiх структурних пiдроздiлiв i технологiчних стадiй об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки;

     розподiл небезпечних речовин в обладнаннi;

     характеристика пунктiв керування, а також розмiщення персоналу об'єкта (об'єктiв), адмiнiстративних i структурних пiдроздiлiв iз зазначенням середньої чисельностi та чисельностi найбiльшої працюючої змiни.

     Аналiз рiвня ризику виникнення аварiй:

     перелiк аварiй та аварiйних ситуацiй, якi виникали на об'єктi (тiльки для об'єктiв, що експлуатуються та/або реконструюються);

     перелiк аварiй, якi виникали на iнших аналогiчних об'єктах, або аварiй, пов'язаних з наявними на об'єктi (об'єктах) небезпечними речовинами;

     аналiз основних причин i факторiв виникнення аварiй;

     визначення ймовiрних причин i факторiв, що призводять до виникнення аварiй;

     визначення типових-сценарiїв iмовiрних аварiй;

     оцiнка кiлькостi небезпечних речовин, що беруть участь в аварiї;

     розрахунок iмовiрних зон дiї вражальних факторiв;

     визначення об'єктiв "турботи" суспiльства, якi потрапляють у зону дiї вражальних факторiв i для яких iснує ризик негативних наслiдкiв їх впливу;

     оцiнка можливих негативних наслiдкiв для визначених об'єктiв "турботи" суспiльства (кiлькiсть потерпiлих, ступiнь руйнувань, матерiальнi втрати, збитки тощо).

     Об'єктами "турботи" суспiльства, для яких аварiї на об'єктах пiдвищеної небезпеки можуть мати негативнi наслiдки, вважаються:

     люди (персонал пiдприємств i населення сiл, селищ, мiст);

     матерiальнi цiнностi усiх форм власностi;

     об'єкти комунального господарства та забезпечення життєдiяльностi;

     культурнi цiнностi;

     природоохороннi об'єкти (парки, заповiдники, популяцiї рiдкiсних тварин тощо);

     флора та фауна;

     атмосфера;

     водне середовище (рiки, водойми, морська акваторiя тощо);

     земля, включаючи грунтовi води;

     iншi об'єкти впливу.

     Ситуацiйний план (графiчне зображення у масштабi максимальних зон можливого ураження для найбiльш небезпечних за своїми наслiдками та для найбiльш iмовiрних сценарiїв аварiї):

     виробничий майданчик (територiя) та межi санiтарно-захисної зони об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки;

     мiста, населенi пункти та житловi масиви;

     мiсця великого скупчення людей;

     транспортнi магiстралi;

     природнi та природоохороннi об'єкти;

     промисловi пiдприємства (об'єкти);

     iншi життєво важливi (важливi для життєдiяльностi) об'єкти;

     зони дiї вражальних факторiв iмовiрних аварiй.

     Список використаних джерел:

     перелiк нормативно-правових актiв, нормативних документiв, науково-технiчних та довiдкових видань, що використовувалися для складання декларацiї безпеки об'єкта (об'єктiв) пiдвищеної небезпеки.

     6. Висновок (узагальнена оцiнка ступеня небезпеки та рiвня ризику виникнення аварiй на об'єктi (об'єктах) пiдвищеної небезпеки).

    Декларацiю безпеки склав      
(посада) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

____ _____________ 200 ___ р.