ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 19 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Частину першу статтi 19 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646; 1992 р., N 10, ст. 138) викласти у такiй редакцiї:

     "1. Захист iнвестицiй - це комплекс органiзацiйних, технiчних та правових заходiв, спрямованих на створення умов, якi сприяють збереженню iнвестицiй, досягненню цiлi внесення iнвестицiй, ефективнiй дiяльностi об'єктiв iнвестування та реiнвестування, захисту законних прав та iнтересiв iнвесторiв, у тому числi права на отримання прибутку (доходу) вiд iнвестицiй.

     Держава гарантує захист iнвестицiй незалежно вiд форм власностi, а також iноземних iнвестицiй. Захист iнвестицiй забезпечується законодавством України, а також мiжнародними договорами України. Iнвесторам, у тому числi iноземним, забезпечується рiвноправний режим, що виключає застосування заходiв дискримiнацiйного характеру, якi могли б перешкодити управлiнню iнвестицiями, їх використанню та лiквiдацiї, а також передбачаються умови i порядок вивозу вкладених цiнностей i результатiв iнвестицiй.

     З метою забезпечення сприятливого та стабiльного iнвестицiйного режиму держава встановлює державнi гарантiї захисту iнвестицiй.

     Державнi гарантiї захисту iнвестицiй - це система правових норм, спрямованих на захист iнвестицiй. Державнi гарантiї захисту iнвестицiй не можуть бути скасованi або звуженi стосовно iнвестицiй, здiйснених у перiод дiї цих гарантiй".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА
м. Київ
21 травня 1999 року
N 697-XIV