ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк" такi змiни:

     1. У статтi 1:

     1) у частинi першiй цифри "39.511.422" та "10.509.453,9" замiнити вiдповiдно цифрами "39.463.422" та "10.557.453,9";

     2) у частинi другiй цифри "40.421.422" та "11.634.379,1" замiнити вiдповiдно цифрами "40.373.422" та "11.682.379,1".

     2. Пункт 25 статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "25) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою".

     3. Статтю 10 доповнити пунктом 25 такого змiсту:

     "25) 50 вiдсоткiв суми виконавчого збору, стягнутого державною виконавчою службою".

     4. Статтю 36 доповнити пунктом 35 такого змiсту:

     "35) здiйснення витрат, пов'язаних з органiзацiєю i проведенням виконавчих дiй (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статтi 10 цього Закону)".

     5. У додатку N 1 слова i цифри замiнити словами i цифрами вiдповiдно до додатка N 1 до цього Закону.

     6. У додатку N 3 слова i цифри замiнити словами i цифрами вiдповiдно до додатка N 2 до цього Закону.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
6 березня 2003 року
N 630-IV

 

Додаток N 1
до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

Змiни до додатка N 1
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"
"Доходи Державного бюджету України на 2003 рiк"

(тис. грн.)

Код Найменування показникiв згiдно з бюджетною класифiкацiєю Всього Загальний фонд Спецiальний
     фонд
200000 Неподатковi надходження 13 556 032,0 5 779 931,3 7 776 100,7
220000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйного та побiчного продажу 875 151,3 827 151,3 48 000,0
220700 Виконавчий збiр 96 000,0 48 000,0 48 000,0
  Разом доходiв (без урахування мiжбюджетних трансфертiв) 47 621 963,9 37 064 510,0 10 557 453,9
  ВСЬОГО ДОХОДIВ 50 020 875,9 39 463 422,0 10 557 453,9

 

Додаток N 2
до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"

Змiни до додатка N 3
до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рiк"
"Розподiл видаткiв Державного бюджету України на 2003 рiк"

(тис. грн.)

Код
програм-
ної
класи-
фiкацiї
видаткiв
держав-
ного
бюджету
Код
функ-
цiо-
наль-
ної
класи-
фiкацiї
видат-
кiв
Найменування згiдно
з програмною
класифiкацiєю
видаткiв державного
бюджету
Загальний фонд Спецiальний фонд Разом
Всього поточнi з них: капiтальнi Всього поточнi з них: капiтальнi
оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї оплата працi комунальнi послуги та енергоносiї
3600000   Мiнiстерство юстицiї України 137 321,7 127 681,8 78 482,9 3 728,0 9 639,9 114 052,1 100 558,1 30 228,3 3 462,0 13 494,0 251 373,8
3601000   Апарат Мiнiстерства юстицiї України 131 954,8 122 641,7 75 277,4 3 623,5 9 313,1 110 335,7 97 354,8 29 170,0 3 363,5 12 980,9 242 290,5
3601010 0380 Керiвництво та управлiння у сферi юстицiї 117 468,2 113 423,2 71 915,5 3 415,0 4 045,0 99 950,0 87 960,0 26 893,0 3 140,0 11 990,0 217 418,2
    Всього 40 373 422,0 37 564 527,5 9 409 988,9 1 104 932,7 3 095 553,6 11 682 379,1 8 527 400,3 1 227 288,7 311 838,4 2 161 011,9 52 055 801,1