ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2000 р., N 24, ст. 186) такi змiни:

     1. У пунктi 4 статтi 1 слово "антидемпiнговому" замiнити словом "спецiальному".

     2. Пункт 1 частини першої статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "1) тенденцiй iмпорту в Україну, що є об'єктом розслiдування, зокрема зростання обсягiв iмпорту та (або) умов здiйснення такого iмпорту".

     3. У статтi 16:

     1) частину першу доповнити пунктом 3 такого змiсту:

     "3) установлення спецiального мита щодо iмпорту в Україну, який є об'єктом спецiального розслiдування";

     2) частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Встановлене Комiсiєю спецiальне мито сплачується iмпортером товару в Україну незалежно вiд iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), якi справляються при iмпортi в Україну.

     Розмiр ставки спецiального мита визначається у вiдсотках до митної вартостi товару, що є об'єктом спецiального розслiдування. Митна вартiсть цього товару розраховується вiдповiдно до базисних умов поставки CIF - кордон України. Спецiальне мито справляється у вiдповiдному розмiрi та у кожному випадку окремо на недискримiнацiйнiй основi, незалежно вiд країни експорту.

     Сплата спецiального мита здiйснюється у готiвковiй чи безготiвковiй формi або шляхом внесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не встановлено законодавством України. Кошти на депозит можуть вноситися за мiсцем знаходження митних органiв, якi здiйснюють митне оформлення товару, що є об'єктом вiдповiдного спецiального розслiдування. Порядок внесення цих платежiв встановлює Служба.

     Наприкiнцi строку застосування спецiальних заходiв Мiнiстерство подає Комiсiї звiт та висновки про його результати";

     3) абзац третiй частини третьої пiсля слiв "обсяги квот" доповнити словами "та (або) ставку спецiального мита".

     4. Статтю 21 пiсля слiв "за умови, що" доповнити словом "сукупна".

     5. У частинi другiй статтi 24 слова i цифри "частина друга статтi 16" виключити.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
3 квiтня 2003 року
N 663-IV