МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБIЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

вiд 01.02.2002 N 20/3-7-1/Кол


     Для отримання лiцензiй з надання послуг з мiжнародних (країн Європи, Азiї та СНД) перевезень вантажiв автомобiльним транспортом суб'єкти господарської дiяльностi усiх регiонiв України, в т. ч. Чернiвецької областi, повиннi звертатися до Українського бюро з лiцензування автомобiльних перевезень (адреса: м. Київ, Ново-Печерський провулок, 19/3, тел.: 269-02-11), якому Державний департамент автомобiльного транспорту вiдповiдно до наказу Мiнтрансу України вiд 15.01.2001 N 16 доручив функцiї пiдготовки документiв для видачi лiцензiй.

     За видачу лiцензiй постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 листопада 2000 р. N 1755 встановлена плата у розмiрi 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв (340 грн.), яка вноситься суб'єктами пiдприємницької дiяльностi до державного бюджету на рахунки органiв Державного казначейства України.

     Проходження водiями спецiальних курсiв мiжнародних перевiзникiв передбачено вимогами п. 39 ч. 7 Перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiй для окремого виду господарської дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 липня 2001 р. N 756, i здiйснюється в навчальних закладах, перелiк яких визначено Державним департаментом автомобiльного транспорту.

     Плата за навчання встановлюється навчальними закладами згiдно з калькуляцiєю витрат на пiдготовку слухача курсiв i отримується вiдповiдно до договору про надання послуг за навчання, який укладається мiж навчальним закладом та слухачем.

     До участi в мiжнародних перевезеннях вантажiв, за рiшенням Лiцензiйної комiсiї Держдепартаменту, допускаються в окремих випадках автомобiлi з подовженим термiном експлуатацiї за наявнiстю документiв, що пiдтверджують вiдповiднiсть їх технiчним умовам якi передбаченi вимогами мiжнародних конвенцiй та угод, що регламентують виконання автомобiльних перевезень.

Заступник директора Департаменту Д.Лук'янчиков