ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

03.11.2003 N 475


Про внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
14 листопада 2003 р. за N 1049/8370


     Вiдповiдно до статей 7 та 44 Закону України "Про Нацiональний банк України", статей 6 та 11 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Пункт 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв" (зi змiнами) доповнити пiдпунктом "й" такого змiсту:

     "й) що були перерахованi за межi України для виплати пенсiй громадянам, якi виїхали на постiйне мiсце проживання до iнших країн, i повернутi у зв'язку з неодержанням їх цими громадянами. Зазначенi кошти надалi мають використовуватися виключно для виплати пенсiй громадянам, якi проживають за кордоном".

     2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних та Операцiйного управлiнь Нацiонального банку України для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на першого заступника Голови А.П.Яценюка, Департамент валютного регулювання (С.О.Яременко).

     4. Постанова набирає чинностi через десять днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова С.Л.Тiгiпко