КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 грудня 2003 р. N 1899


Про виконання резолюцiї Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республiки Конго

     У зв'язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцiї вiд 28 липня 2003 р. N 1493 щодо Демократичної Республiки Конго Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

     забезпечити в межах своєї компетенцiї виконання вимог резолюцiї Ради Безпеки ООН вiд 28 липня 2003 р. N 1493 (далi - резолюцiя) i вжити заходiв для зведення до мiнiмуму можливих втрат з боку України;

     надавати на вимогу Мiнiстерства закордонних справ необхiдну iнформацiю про стан виконання резолюцiї.

     2. Мiнiстерству оборони, Мiнiстерству промислової полiтики, Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї, Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству закордонних справ, Мiнiстерству транспорту, Мiнiстерству фiнансiв, Державнiй митнiй службi, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Державнiй службi експортного контролю, Державнiй компанiї з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та спецiального призначення "Укрспецекспорт" забезпечити за участю Служби безпеки дотримання вимог резолюцiї щодо заборони на:

     надання будь-якої прямої або опосередкованої допомоги, включаючи фiнансову, повстанським рухам та збройним угрупованням, що дiють у Демократичнiй Республiцi Конго;

     пряме або опосередковане постачання, продаж чи передачу до Демократичної Республiки Конго громадянами та юридичними особами України або з територiї України зброї та пов'язаних з нею матерiальних засобiв усiх видiв, у тому числi товарiв вiйськового призначення за позицiями ML1 - ML22 Списку товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю, включеного у додаток до Положення про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 50, с. 50; 2002 р., N 8, ст. 358), використання українських суден i лiтальних апаратiв та надання будь-якої допомоги, консультацiй або послуг з пiдготовки, пов'язаних з вiйськовою дiяльнiстю, всiм iноземним та конголезьким озброєним угрупованням i загонам ополченцiв, якi дiють у Демократичнiй Республiцi Конго, зокрема на територiї Пiвнiчної та Пiвденної Кiву i в районi Iтурi, а також угрупованням, якi не є сторонами Глобальної i всеохоплюючої угоди про перехiдний перiод у Демократичнiй Республiцi Конго.

     Зазначенi вимоги не поширюються на:

     поставки, призначенi для Мiсiї ООН у Демократичнiй Республiцi Конго, Тимчасових надзвичайних i багатонацiональних сил, якi дислоковано в Бунiа, та пiдроздiлiв конголезької нацiональної армiї i сил полiцiї;

     поставки вiйськового майна (крiм зброї, бойової технiки та боєприпасiв), призначеного виключно для гуманiтарних цiлей або цiлей захисту, та надання вiдповiдної технiчної допомоги чи здiйснення пiдготовки кадрiв, якщо про це заздалегiдь повiдомлено Генеральному Секретарю ООН через його Спецiального представника.

     3. Мiнiстерству закордонних справ надiслати центральним та мiсцевим органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим текст резолюцiї та iнформацiю щодо сторiн Глобальної i всеохоплюючої угоди про перехiдний перiод у Демократичнiй Республiцi Конго.

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27