ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про захист суспiльної моралi

     Цей Закон встановлює правовi основи захисту суспiльства вiд розповсюдження продукцiї, що негативно впливає на суспiльну мораль.

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi:

     видовищний захiд сексуального характеру - публiчний показ у будь-якiй формi продукцiї сексуального характеру i (або) сценiчнi дiї, метою яких є втiлення сексуальних дiй;

     державне регулювання i контроль обiгу продукцiї, що негативно впливає на суспiльну мораль, - визначення законом i прийнятими на його основi нормативно-правовими актами порядку й умов обiгу вiдповiдної продукцiї та контроль за ним, вироблення правових механiзмiв i встановлення прав та обов'язкiв органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, установ i органiзацiй усiх форм власностi по забезпеченню захисту суспiльної моралi;

     обiг продукцiї сексуального характеру - виготовлення (виробництво), зберiгання, реклама, розповсюдження такої продукцiї у будь-якiй формi, в тому числi i торгiвля нею, ввезення, вивезення та транзит через територiю України, поштова пересилка продукцiї сексуального характеру;

     порнографiя - вульгарно-натуралiстична, цинiчна, непристойна фiксацiя статевих актiв, самоцiльна, спецiальна демонстрацiя генiталiй, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з натури, якi не вiдповiдають моральним критерiям, ображають честь i гiднiсть людини, спонукаючи негiднi iнстинкти;

     продукцiя еротичного характеру - будь-якi матерiальнi об'єкти, предмети, друкована, аудiо-, вiдеопродукцiя, в тому числi реклама, повiдомлення та матерiали, продукцiя засобiв масової iнформацiї, електронних засобiв масової iнформацiї, що мiстять iнформацiю еротичного характеру, має за мету досягнення естетичного ефекту, зорiєнтована на доросле населення i не збуджує в аудиторiї нижчi iнстинкти, не є образливою;

     продукцiя порнографiчного характеру - будь-якi матерiальнi об'єкти, предмети, друкована, аудiо-, вiдеопродукцiя, в тому числi реклама, повiдомлення та матерiали, продукцiя засобiв масової iнформацiї, електронних засобiв масової iнформацiї, змiстом яких є детальне зображення анатомiчних чи фiзiологiчних деталей сексуальних дiй чи якi мiстять iнформацiю порнографiчного характеру;

     продукцiя сексуального характеру - будь-якi матерiальнi об'єкти, предмети, друкована, аудiо-, вiдеопродукцiя, в тому числi реклама, повiдомлення та матерiали, продукцiя засобiв масової iнформацiї, електронних засобiв масової iнформацiї, призначенi для задоволення сексуальних потреб людини;

     спецiалiзований засiб масової iнформацiї - перiодичне друковане видання, радiо-, теле-, вiдеопрограми, iнша форма розповсюдження масової iнформацiї, у тому числi на електронних носiях, матерiали та повiдомлення якого у цiлому i систематично висвiтлюють питання сексу або використовують сексуальну тематику як провiдну;

     спецiально визначене мiсце - територiя чи примiщення, вiдведене для реклами, розповсюдження продукцiї чи проведення видовищних заходiв сексуального характеру, з пристойним зовнiшнiм оформленням, максимально вiддалене вiд мiсць масового вiдпочинку, освiтнiх закладiв для неповнолiтнiх, пам'яток iсторiї й культури, сакральних i ритуальних об'єктiв та вiйськових частин;

     суспiльна мораль - система етичних норм, правил поведiнки, що склалися у суспiльствi на основi традицiйних духовних i культурних цiнностей, уявлень про добро, честь, гiднiсть, громадський обов'язок, совiсть, справедливiсть.

     Iншi поняття i термiни вживаються в цьому Законi в значеннях, визначених чинним законодавством України.

     Стаття 2. Загальнi положення

     Виробництво та обiг у будь-якiй формi продукцiї порнографiчного характеру в Українi забороняються. Критерiї вiднесення продукцiї до такої, що має порнографiчний характер, встановлюються спецiально уповноваженим органом виконавчої влади у сферi культури та мистецтв.

     Виробництво та обiг у будь-якiй формi продукцiї еротичного характеру та продукцiї, що мiстить елементи насильства та жорстокостi, дозволяються виключно за умови дотримання обмежень, встановлених законодавством.

     Забороняються виробництво та розповсюдження продукцiї, яка:

     пропагує вiйну, нацiональну та релiгiйну ворожнечу, змiну шляхом насильства конституцiйного ладу або територiальної цiлiсностi України;

     пропагує фашизм та неофашизм;

     принижує або ображає нацiю чи особистiсть за нацiональною ознакою;

     пропагує бузувiрство, блюзнiрство, неповагу до нацiональних i релiгiйних святинь;

     принижує особистiсть, є проявом знущання з приводу фiзичних вад (калiцтва), з душевнохворих, лiтнiх людей;

     пропагує невiгластво, неповагу до батькiв;

     пропагує наркоманiю, токсикоманiю, алкоголiзм, тютюнопалiння та iншi шкiдливi звички.

     Стаття 3. Законодавство щодо захисту суспiльної моралi

     Правовi засади України щодо захисту моральностi у суспiльствi складає Конституцiя України, цей Закон, iншi закони та нормативно-правовi акти щодо захисту суспiльної моралi, загальновизнанi норми i принципи мiжнародного права й мiжнародних договорiв України.

     Стаття 4. Сфера дiї Закону

     Дiя Закону поширюється на дiяльнiсть органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування у частинi державного регулювання i контролю за обiгом продукцiї сексуального чи еротичного характеру, на дiяльнiсть установ та органiзацiй усiх форм власностi, юридичних осiб та громадян у сферi обiгу вiдповiдної продукцiї на територiї України, а також за її межами, якщо суб'єктами правовiдносин є громадяни України та юридичнi особи, зареєстрованi вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Дiя цього Закону не поширюється на виробництво чи розповсюдження документальних матерiалiв, художнiх творiв лiтератури, мистецтва та культури, якi визнанi класичним чи свiтовим мистецтвом, на обiг наукових, науково-популярних, публiцистичних, освiтнiх матерiалiв з питань статi й сексу та виробiв сексуального характеру медичного призначення.

     Стаття 5. Основнi напрями державного регулювання обiгу iнформацiйної продукцiї, що негативно впливає на суспiльну мораль

     Змiстом державної полiтики у сферi захисту суспiльної моралi є створення необхiдних правових, економiчних та органiзацiйних умов, якi сприяють реалiзацiї права на iнформацiйний простiр, вiльний вiд матерiалiв, що становлять загрозу фiзичному, iнтелектуальному, морально-психологiчному стану населення.

     Основними напрямами державного регулювання обiгу iнформацiйної продукцiї, що впливає на суспiльну мораль, є:

     формування єдиної комплексної системи забезпечення захисту моральних засад i утвердження здорового способу життя у сферi iнформацiйної дiяльностi, освiти та культури;

     недопущення пропаганди в електронних та iнших засобах масової iнформацiї культу насильства, жорстокостi, поширення порнографiї;

     впровадження експертної оцiнки вiдео-, аудiо-, друкованої iнформацiї та iнформацiї на електронних носiях, розроблення механiзмiв i методик вiднесення її до такої, що завдає шкоди суспiльнiй моралi;

     пiдтримка нацiональної культури, мистецтва, кiнематографiї, книговидання, полiпшення системи пропаганди кращих зразкiв свiтової лiтератури, культури та мистецтва;

     заборона демонстрацiї нелiцензiйної аудiо-, вiдеопродукцiї на всiх нацiональних телерадiокомпанiях;

     встановлення контролю за обiгом продукцiї, що становить загрозу суспiльнiй моралi;

     приєднання до мiжнародних договорiв з питання захисту суспiльної моралi.

     Стаття 6. Заборона обiгу предметiв та продукцiї порнографiчного характеру

     Забороняється:

     виробництво i ввезення в Україну творiв, зображень, iнших предметiв порнографiчного характеру з метою збуту чи розповсюдження, їх виготовлення, перевезення чи iнше перемiщення, реклама, збут чи розповсюдження;

     обiг, демонстрацiя та прокат друкованих видань, кiно-, аудiо-, вiдео-, радiо-, телепродукцiї, матерiалiв на електронних носiях, iнших видiв продукцiї, що пропагують порнографiю.

     Розмiщення оголошень про iнтимнi зустрiчi за винагороду та девiантнi форми iнтимних стосункiв не в спецiалiзованих засобах масової iнформацiї заборонено.

     Стаття 7. Захист неповнолiтнiх вiд негативного впливу продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     З метою захисту морального та фiзичного життя неповнолiтнiх забороняється:

     втягнення неповнолiтнiх у дiяльнiсть з виробництва й обiгу продукцiї сексуального чи еротичного характеру, порнографiчних матерiалiв, надання послуг, а також органiзацiї й проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру;

     розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру, порнографiчних матерiалiв, надання послуг i проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру серед неповнолiтнiх;

     використання образiв неповнолiтнiх у будь-якiй формi в продукцiї сексуального чи еротичного характеру i проведеннi видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру.

     Стаття 8. Розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру дозволяється за наявностi позитивного висновку Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi, i лише у спецiально вiдведених для цього мiсцях, визначених цим Законом, та у спосiб, встановлений органами державної влади й органами мiсцевого самоврядування в межах своєї компетенцiї.

     Розповсюдження та реклама продукцiї сексуального характеру в житлових будинках, примiщеннях органiв державної влади, закладах культури i мистецтва, в пiдземних переходах, станцiях метрополiтену, електропотягах i вокзалах, у кiосках продажу перiодичної преси i павiльйонах, у мiсцях громадського вiдпочинку, на вуличних лотках i ринках забороняються.

     Органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування можуть визначати, зважаючи на особливостi мiсцевих умов, звичаї i традицiї, додатково територiї та мiсця, в яких заборонено розповсюдження продукцiї сексуального характеру та проведення видовищних заходiв сексуального характеру.

     Розповсюдження продукцiї сексуального чи еротичного характеру допускається в спецiалiзованих медичних закладах i установах, якi мають вiдповiдну лiцензiю та лiцензiю для надання медичної допомоги особам з сексуальними розладами.

     Розповсюдження предметiв сексуального чи еротичного характеру допускається лише у спецiалiзованих магазинах. Власник магазину, що здiйснює продаж вiдповiдної продукцiї, зобов'язаний iнформувати громадян про його специфiку.

     Продукцiя сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови недоступностi її неповнолiтнiм i ненав'язування споживачам.

     Рiшення про обмеження обiгу матерiалiв i продукцiї сексуального характеру за вiковою ознакою приймають органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування за погодженням з вiдповiдними державними органами освiти.

     Продукцiя сексуального чи еротичного характеру може розповсюджуватися лише за умови герметичної упаковки, спецiального маркування i за наявностi повiдомлення "продукцiя сексуального характеру, продаж неповнолiтнiм заборонено".

     Порядок та умови оподаткування продукцiї сексуального чи еротичного характеру визначаються чинним законодавством.

     Стаття 9. Умови та порядок лiцензування дiяльностi з обiгу продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Ввезення на територiю України, виготовлення (виробництво), зберiгання з метою розповсюдження та розповсюдження продукцiї, здiйснення послуг i проведення видовищних заходiв сексуального характеру здiйснюються виключно за умови наявностi спецiального дозволу (лiцензiї) на кожний вид дiяльностi.

     Вивiз з України, транзит через її територiю та пересилка продукцiї сексуального чи еротичного характеру також потребує спецiального дозволу вiдповiдних державних органiв.

     Надання лiцензiй на цi види дiяльностi та їх анулювання здiйснюються на загальних пiдставах тим органом виконавчої влади, до компетенцiї якого входить надання лiцензiй на здiйснення заявленої дiяльностi з урахуванням положень i в порядку, встановленому Законом України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi".

     Лiцензiя видається термiном не менше трьох рокiв. Продовження термiну дiї лiцензiї здiйснюється у порядку, встановленому для її отримання.

     Не можуть мати лiцензiї:

     неповнолiтнi;

     особи, визнанi судом недiєздатними чи обмеженими судом у дiєздатностi;

     особи, якi вiдбувають покарання у мiсцях позбавлення волi;

     особи, якi мають судимiсть за втягнення неповнолiтнiх у злочинну дiяльнiсть, за тяжкi злочини проти життя, здоров'я та гiдностi людини, а також за особливо небезпечнi злочини;

     iноземцi та особи без громадянства.

     Лiцензування дiяльностi по створенню, транслюванню та розповсюдженню телерадiокомпанiями України кiно,- аудiо,вiдеопродукцiї еротичного чи сексуального характеру здiйснює Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення.

     Лiцензування i реєстрацiю кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiї, що має обмеження глядацької аудиторiї, здiйснює центральний орган виконавчої влади у сферi культури i мистецтв. Вiдомостi про реєстрацiю кiно-, вiдеопродукцiї такого характеру обов'язково включаються до державного реєстру фiльмiв.

     Лiцензування i реєстрацiю спецiалiзованих засобiв масової iнформацiї сексуального чи еротичного характеру здiйснює центральний орган виконавчої влади у сферi iнформацiї.

     Лiцензiю на експертну дiяльнiсть у сферi продукцiї, послуг i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру, пов'язану з визначенням видiв продукцiї, послуг i видовищних заходiв сексуального характеру, умов їх розповсюдження, можуть мати лише органи державної влади.

     На територiї України не дiють лiцензiї на будь-який вид продукцiї сексуального чи еротичного характеру та дiяльнiсть з обiгу такої продукцiї, виданi органами чи установами iнших держав.

     Стаття 10. Експертна дiяльнiсть та реєстрацiя продукцiї i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру

     Метою експертизи продукцiї та видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру є пiдготовка висновкiв про допущення обiгу такої продукцiї вiдповiдно до цього Закону та чинного законодавства у сферi захисту моральностi суспiльства.

     Експертиза продукцiї сексуального чи еротичного характеру повинна проводитися щодо кожного виду продукцiї та видовищного заходу сексуального чи еротичного характеру за iнiцiативою фiзичних та юридичних осiб i передувати етапу введення такої продукцiї в обiг.

     Експертиза продукцiї та видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру за iнiцiативою органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування може проводитися на будь-якому етапi обiгу продукцiї сексуального чи еротичного характеру.

     Експертну дiяльнiсть у сферi обiгу продукцiї та видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру здiйснюють виключно органи державної влади.

     Стаття 11. Умови продажу i розповсюдження друкованої продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Продаж i розповсюдження друкованої продукцiї та полiграфiї сексуального чи еротичного характеру дозволяються лише за наявностi позитивного висновку Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi i в спецiально вiдведених мiсцях.

     Реалiзацiя еротичної друкованої продукцiї чи друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї сексуального чи еротичного характеру, що не зареєстрована вiдповiдно до Закону України "Про друкованi засоби масової iнформацiї (пресу) в Українi", забороняється.

     Розповсюдження друкованої продукцiї або полiграфiї еротичного чи сексуального характеру поштою дозволяється лише в непрозорiй герметичнiй упаковцi, а продаж еротичних друкованих видань у герметичнiй упаковцi. На обкладинцi забороняється детальне зображення статевих органiв.

     Розповсюдження друкованої продукцiї, полiграфiї та друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї еротичного чи сексуального характеру без належних вихiдних даних, а також iндивiдуальними розповсюджувачами забороняється.

     Демонстрацiя i (або) реклама друкованої продукцiї, полiграфiї чи друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї еротичного чи сексуального характеру у вiкнах, вiтринах та iнших мiсцях загального огляду забороняються.

     Залучення до продажу друкованої продукцiї, полiграфiї та друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї еротичного чи сексуального характеру неповнолiтнiх, а також продаж (ознайомлення) особам, якi не досягли 16, а в окремих випадках 18 рокiв, продукцiї сексуального чи еротичного характеру забороняються.

     У разi порушення положень цiєї статтi, а також при вiдсутностi права займатися видавничою дiяльнiстю друкована продукцiя чи полiграфiя вiдповiдного характеру вилучається iз продажу уповноваженими органами державної влади у порядку, передбаченому чинним законодавством.

     Стаття 12. Порядок органiзацiї та проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру

     Проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру фiзичними та юридичними особами дозволяється лише за наявностi позитивного висновку Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi i в спецiально вiдведених мiсцях при дотриманнi необхiдних санiтарних та гiгiєнiчних норм, передбачених чинним законодавством.

     Пiд час проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру забороняється демонстрацiя порнографiї, пропаганда насилля чи жорстокостi.

     Пiд час проведення видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру забороняється здiйснення сексуальних контактiв.

     Стаття 13. Порядок i умови публiчної демонстрацiї продукцiї, що мiстить елементи еротики, засобами масової iнформацiї

     Теле- i радiокомпанiям, якi дiють в Українi, забороняється створювати, поширювати iнформацiю i транслювати кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiю, яка мiстить елементи порнографiї.

     Аудiо-, радiо-, кiно-, вiдеопродукцiя сексуального характеру, з елементами еротики, пiдлягає оцiнцi Нацiональною експертною комiсiєю України з питань захисту суспiльної моралi.

     Розповсюдження теле-, радiо-, аудiо- i вiдеопродукцiї сексуального чи еротичного характеру спецiалiзованим засобом масової iнформацiї можливе лише за умови спецiальної обробки сигналу. Органiзацiя, яка транслює вiдповiднi програми, повинна блокувати передачу кодованого сигналу таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без пристрою декодування.

     Трансляцiя теле-, вiдео- i радiопрограм, що мiстять елементи еротики, допускається з 24 годин до 4 годин, якщо iнше скорочення часу трансляцiї не передбачено органами мiсцевого самоврядування.

     Перед трансляцiєю теле- i радiопрограм сексуального чи еротичного характеру обов'язково має бути зроблено звукове або текстове повiдомлення про характер програми i заборону перегляду чи прослуховування її неповнолiтнiми.

     Час публiчного показу, публiчного сповiщення фiльмiв еротичного чи сексуального характеру, щодо яких встановленi певнi обмеження глядацької аудиторiї, визначаються умовами їх демонстрування вiдповiдно до затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України Положення про державне посвiдчення на право розповсюдження i демонстрування фiльмiв.

     Продаж або прокат населенню продукцiї електронних засобiв масової iнформацiї сексуального характеру, продукцiї та аудiо-, вiдеокасет iз записами сексуального чи еротичного характеру дозволяється за наявностi позитивного висновку Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi на кожен вид такої продукцiї, лiцензiї та iнших необхiдних документiв, визначених чинним законодавством.

     Кiнотеатри, вiдеосалони, вiдеозали мають право публiчної демонстрацiї кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiї сексуального чи еротичного характеру лише за наявностi позитивного висновку Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi, лiцензiї та iнших необхiдних документiв, визначених чинним законодавством.

     Адмiнiстрацiя органiзацiї, що публiчно демонструє кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiю еротичного чи сексуального характеру, зобов'язана вказувати на афiшi чи програмi передач категорiю прокату вiдповiдної продукцiї.

     У разi порушення положень цiєї статтi лiцензiї теле- чи радiокомпанiй, а також органiзацiй, що розповсюджують чи публiчно демонструють кiно-, аудiо-, вiдеопродукцiю еротичного характеру, скасовуються у встановленому чинним законодавством порядку.

     Стаття 14. Рекламна дiяльнiсть та її особливостi при реалiзацiї продукцiї сексуального чи еротичного характеру

     Реклама дiяльностi з обiгу продукцiї, послуг i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру, а також реклама дiяльностi рекламодавця та розповсюджувача реклами дозволяється лише за наявностi спецiального дозволу (лiцензiї), отримання якого повинно передувати етапу її виробництва i розповсюдження.

     Використання в рекламi текстової, вiзуальної чи звукової iнформацiї, що здатна спричинити шкоду моральному здоров'ю населення, в засобах масової iнформацiї забороняється.

     Реклама будь-якої продукцiї, товарiв i послуг, що мiстить тексти i (або) зображення сексуального характеру, дозволяється лише в спецiалiзованих засобах масової iнформацiї.

     Реклама продукцiї сексуального чи еротичного характеру, що не мiстить зображень i текстiв сексуального характеру, допускається без будь-яких обмежень. Порядок виробництва i розповсюдження реклами продукцiї сексуального характеру визначається чинним законодавством.

     Зовнiшня реклама (вiдкритi вiтрини, щити на будинках, вулицях тощо), що мiстить тексти i (або) зображення сексуального чи еротичного характеру, забороняється.

     Реклама продукцiї сексуального чи еротичного характеру та реклама про самого рекламодавця забороняється, якщо його дiяльнiсть, згiдно з положеннями цього Закону, потребує спецiального дозволу, але вiдповiдної лiцензiї немає.

     Реклама продукцiї сексуального чи еротичного характеру iноземною мовою повинна мiстити переклад мовою бiльшостi населення країни.

     Стаття 15. Нагляд i контроль у сферi захисту суспiльної моралi

     Державний нагляд за додержанням вимог цього Закону та чинного законодавства у сферi захисту суспiльної моралi в межах своєї компетенцiї здiйснюють Мiнiстерство культури i мистецтв України, Мiнiстерство охорони здоров'я України, Мiнiстерство юстицiї України, Мiнiстерство освiти України, Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, Генеральна прокуратура України, Державна митна служба України, Державний комiтет телебачення i радiомовлення України, Нацiональна рада України з питань телебачення i радiомовлення, Нацiональна експертна комiсiя України з питань захисту суспiльної моралi.

     Контроль за наявнiстю лiцензiї у суб'єктiв господарювання, дотримання ними лiцензiйних умов здiйснюють спецiально уповноважений орган, що видав вiдповiдну лiцензiю, правоохороннi органи та iншi органи виконавчої влади в межах своїх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевiрок.

     Орган, що здiйснює перевiрку, за її результатами складає протокол (акт) iз зазначенням виявлених порушень чинного законодавства i виносить рiшення, в якому зобов'язує суб'єкт господарювання усунути порушення у сферi захисту суспiльної моралi чи лiцензування.

     Державнi контролюючi органи та органи мiсцевого самоврядування у разi виявлення порушень лiцензiйних умов зобов'язанi повiдомити про цi порушення орган лiцензування.

     Спецiально уповноважений орган, що видав вiдповiдну лiцензiю, має право розглядати справи про порушення суб'єктами господарювання вимог цього Закону, чинного законодавства у сферi захисту суспiльної моралi, лiцензiйних умов i за результатами розгляду виносити попередження, застосовувати штрафнi санкцiї, призупиняти чи анулювати лiцензiю, передавати справи про порушення у цiй сферi на розгляд прокуратури та суду.

     Стаття 16. Повноваження вищих органiв державної влади України у сферi захисту суспiльної моралi та обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру

     Верховна Рада України i Президент України визначають державну полiтику у сферi захисту суспiльної моралi та обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру, а також продукцiї, що мiстить пропаганду культу насильства, жорстокостi i порнографiї, законодавчi основи її реалiзацiї та гарантiї правового захисту працiвникiв цiєї сфери.

     Кабiнет Мiнiстрiв України забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту суспiльної моралi й обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру, координує i контролює дiяльнiсть мiнiстерств та iнших центральних органiв державної виконавчої влади у цiй сферi.

     Стаття 17. Статус Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi

     З метою реалiзацiї та додержання вимог чинного законодавства у сферi захисту суспiльної моралi, обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру, продукцiї, що мiстить пропаганду культу насильства, жорстокостi i порнографiї, створюється Нацiональна експертна комiсiя України з питань захисту суспiльної моралi (далi - Нацiональна комiсiя).

     Нацiональна комiсiя є постiйним позавiдомчим державним експертним i контролюючим органом, який дiє вiдповiдно до цього Закону та чинного законодавства України i є вiдповiдальним за утвердження здорового способу життя, належного стану моральностi суспiльства, контролює обiг продукцiї i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру.

     Рiшення Нацiональної комiсiї, прийнятi в межах її повноважень, є обов'язковими для розгляду центральними i мiсцевими органами влади, засобами масової iнформацiї всiх форм власностi, а також фiзичними та юридичними особами.

     Нацiональна комiсiя має право залучати державнi органи та їх представникiв, а також на договiрних умовах окремих спецiалiстiв для надання й аналiзу iнформацiї у сферi захисту суспiльної моралi.

     Фiнансування Нацiональної комiсiї здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету.

     Стаття 18. Органiзацiйнi засади дiяльностi Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi

     Нацiональна комiсiя формується з провiдних дiячiв культури, мистецтва, науки i освiти, психiатрiв, сексопатологiв, фахiвцiв у галузi iнформацiї та iнших, якi рекомендуються для участi у роботi Нацiональної комiсiї установами i органiзацiями, в яких вони працюють.

     Чисельнiсть i персональний склад Нацiональної комiсiї та положення про неї затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням її голови. Термiн повноважень членiв Нацiональної комiсiї 5 рокiв.

     Члени Нацiональної комiсiї не можуть бути засновниками (спiвзасновниками) чи мати фiнансову зацiкавленiсть у жодному засобi масової iнформацiї чи телерадiокомпанiї.

     Члени Нацiональної комiсiї обирають iз свого складу голову Нацiональної комiсiї та його заступникiв.

     Голова та його заступники працюють у Нацiональнiй комiсiї на постiйнiй основi, решта членiв Нацiональної комiсiї - на громадських засадах.

     Стаття 19. Компетенцiя Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi

     Основними завданнями Нацiональної комiсiї є:

     координацiя розробки концепцiї захисту суспiльної моралi, розробка засад державної полiтики з обiгу продукцiї сексуального характеру та регулювання вiдповiдних вiдносин;

     аналiз процесiв i тенденцiй, що вiдбуваються у сферi захисту суспiльної моралi, розробка рекомендацiй для органiв державної влади та мiсцевого самоврядування по їх правовому регулюванню;

     контроль за дотриманням чинного законодавства України у сферi захисту суспiльної моралi;

     участь у розробцi мiжнародних договорiв України з питань захисту суспiльної моралi.

     До обов'язкiв Нацiональної комiсiї належить:

     аналiз теле-, радiо-, вiдеопродукцiї, репертуару кiнотеатрiв, кiно-, вiдеоустановок, вiдеозалiв, друкованої продукцiї засобiв масової iнформацiї, а також видовищних заходiв стосовно їх вiдповiдностi вимогам чинного законодавства щодо захисту суспiльної моралi;

     попередження розповсюдження та заборона демонстрацiї фiльмiв, програм, iнформацiйних матерiалiв, видовищних заходiв тощо, якi завдають шкоди моральностi суспiльства;

     консультативна допомога органам державної влади i мiсцевого самоврядування, установам i органiзацiям всiх форм власностi, фiзичним i юридичним особам з питань державного регулювання i контролю за обiгом продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру;

     створення бази даних (каталогу) всiх видiв продукцiї сексуального характеру i продукцiї, що мiстить елементи еротики, насилля i жорстокостi;

     створення архiву та бiблiотеки матерiалiв еротичної проблематики, порнографiчного характеру та матерiалiв, що пропагують насилля i жорстокiсть;

     монiторинг практики застосування законодавства з питань захисту суспiльної моралi, розроблення пропозицiй щодо його вдосконалення;

     органiзацiя та проведення науково-практичних конференцiй, семiнарiв з актуальних питань утвердження моральностi у суспiльствi, встановлення мiжнародних зв'язкiв та вивчення досвiду роботи вiдповiдних зарубiжних органiзацiй;

     розгляд скарг громадян про порушення вимог законодавства у сферi захисту суспiльної моралi та вжиття належних заходiв реагування вiдповiдно до своїх повноважень.

     Нацiональна комiсiя має право:

     отримувати вiд усiх органiв державної влади i мiсцевого самоврядування, засобiв масової iнформацiї документи, iнформацiю щодо їх дiяльностi з питань, визначених цим Законом;

     отримувати копiї фiльмiв, аудiо-, вiдеозаписи теле- i радiопрограм, продукцiю друкованих засобiв масової iнформацiї, необхiднi для виконання своїх завдань та проведення експертизи;

     проводити у межах своєї компетенцiї перевiрки дiяльностi засобiв масової iнформацiї, установ i органiзацiй всiх форм власностi, що займаються дiяльнiстю з обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру, а також продукцiї, що мiстить елементи насилля i жорстокостi;

     викликати на свої засiдання представникiв теле-, радiокомпанiй, демонстраторiв вiдеофiльмiв, редакторiв друкованих засобiв масової iнформацiї, органiзаторiв видовищних заходiв сексуального характеру для отримання iнформацiї та роз'яснень з питань їхньої дiяльностi;

     вносити пропозицiї стосовно притягнення засобiв масової iнформацiї та їх керiвникiв, якi порушують законодавство у сферi захисту суспiльної моралi, до передбаченої законом вiдповiдальностi;

     iнiцiювати питання про припинення дiї лiцензiї на дiяльнiсть з обiгу продукцiї i видовищних заходiв сексуального характеру, за умови виявлення порушень цього Закону.

     Стаття 20. Порядок проведення експертизи продукцiї i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру

     Метою експертизи продукцiї i видовищних заходiв сексуального чи еротичного характеру є пiдготовка висновкiв про вiдповiднiсть такої продукцiї чинному законодавству про захист суспiльної моралi й можливiсть її обiгу на територiї України.

     Iнiцiювати експертизу, крiм самої Нацiональної комiсiї, мають право державнi й громадськi органiзацiї, фiзичнi та юридичнi особи, виробники i розповсюджувачi предметiв i продукцiї, що звернулися до Нацiональної комiсiї з офiцiйним зверненням.

     Для експертної оцiнки й одержання висновку щодо вiдповiдностi продукцiї вимогам чинного законодавства до Нацiональної комiсiї, центральних органiв виконавчої влади у сферi культури i мистецтв, iнформацiї, телебачення i радiомовлення, освiти, захисту прав споживачiв та iнших, до вiдання яких входять питання захисту суспiльної моралi, подаються заява, предмети i (або) продукцiя сексуального чи еротичного характеру та платiжне доручення про оплату проведення експертизи.

     Орган, що здiйснює експертизу, у мiсячний термiн розглядає заяву i проводить експертизу продукцiї, приймає вiдповiдне рiшення i не пiзнiше як у десятиденний термiн письмово повiдомляє про нього заявникам.

     Перевищення встановленого цим Законом термiну прийняття рiшення щодо експертної оцiнки вiдповiдної продукцiї може бути оскаржено в суд у порядку, передбаченому цивiльним процесуальним законодавством України.

     Документи та матерiали, що поданi для експертної оцiнки, реєструються, оформлюються резолюцiєю державного органу, що здiйснює експертизу, i передаються експерту (експертам) для оцiнки.

     Експертнi висновки можуть бути оскарженi в порядку цивiльного судочинства.

     Стаття 21. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про захист суспiльної моралi

     Порушення норм законодавства України про захист суспiльної моралi, умов обiгу продукцiї, порядку проведення видовищних заходiв сексуального характеру та розповсюдження продукцiї, яка мiстить елементи порнографiї, тягне за собою цивiльно-правову, дисциплiнарну, адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

     Дiї посадових осiб органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, засобiв масової iнформацiї, дiї установ i органiзацiй усiх форм власностi, юридичних i фiзичних осiб, що порушують норми цього Закону, можуть бути оскарженi в судовому порядку.

     Стаття 22. Порядок введення в дiю цього Закону

     Закон України "Про захист суспiльної моралi" набирає чинностi з дня його опублiкування.

     У тримiсячний термiн усi закони та нормативно-правовi акти Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади приводяться у вiдповiднiсть з положеннями цього Закону.

     До приведення законодавства у вiдповiднiсть iз цим Законом закони та iншi нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

     Кабiнету Мiнiстрiв України у шестимiсячний термiн з дня опублiкування цього Закону пiдготувати та затвердити нормативно-правовi акти, положення й кошториси Нацiональної експертної комiсiї України з питань захисту суспiльної моралi.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ
20 листопада 2003 року
N 1296-IV