КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 2 червня 2004 р. N 718


Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Лiберiї

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 травня 2006 року N 726,
вiд 7 лютого 2007 року N 147,
вiд 11 липня 2007 року N 906

     У зв'язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцiй вiд 7 березня 2001 р. N 1343, вiд 6 травня 2003 р. N 1478, вiд 22 грудня 2003 р. N 1521, вiд 12 березня 2004 р. N 1532, вiд 13 червня 2006 р. N 1683, вiд 20 червня 2006 р. N 1689 i вiд 27 квiтня 2007 р. N 1753 щодо Лiберiї Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2007р. N 147, вiд 11.07.2007р. N 906)

     1. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

     забезпечити в межах своєї компетенцiї виконання вимог резолюцiй Ради Безпеки ООН вiд 7 березня 2001 р. N 1343, вiд 6 травня 2003 р. N 1478, вiд 22 грудня 2003 р. N 1521, вiд 12 березня 2004 р. N 1532, вiд 13 червня 2006 р. N 1683, вiд 20 червня 2006 р. N 1689 i вiд 27 квiтня 2007 р. N 1753 i вжити заходiв для зведення до мiнiмуму можливих втрат з боку України;

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2007р. N 147, вiд 11.07.2007р. N 906)

     надавати на вимогу Мiнiстерства закордонних справ iнформацiю про стан виконання зазначених резолюцiй.

     2. Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї, Мiнiстерству оборони, Мiнiстерству промислової полiтики, Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству транспорту, Мiнiстерству фiнансiв, Державнiй службi експортного контролю, Державнiй митнiй службi, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Державнiй компанiї з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та спецiального призначення "Укрспецекспорт" забезпечити за участю Служби безпеки та Служби зовнiшньої розвiдки дотримання вимог щодо заборони на:

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     а) продаж або постачання до Лiберiї суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, громадянами України, чи з територiї України, або з використанням українських суден та лiтальних апаратiв: озброєнь i пов'язаних з ними матерiальних засобiв усiх видiв включаючи зброю, боєприпаси та вiйськову технiку, спорядження i запаснi частини до них, у тому числi товари вiйськового призначення за позицiями ML1 - ML22 згiдно з додатком до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506);

     б) надання Лiберiї суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, громадянами України або з територiї України послуг з технiчного навчання або технiчної допомоги, пов'язаних з наданням, виробництвом, обслуговуванням та використанням засобiв, зазначених у пiдпунктi "а" цього пункту;

     в) пiдпункт "в" пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11.07.2007 р. N 906)

     г) пiдпункт "г" пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2007р. N 147)

     3. Обмеження, зазначенi у пiдпунктi "а" пункту 2, не поширюються на захисний одяг, включаючи бронежилети та вiйськовi каски, що тимчасово ввозяться до Лiберiї персоналом ООН, представниками засобiв масової iнформацiї, працiвниками гуманiтарних служб та служб розвитку, а також пов'язаним з ними персоналом виключно для особистого використання.

     4. Обмеження, зазначенi у пiдпунктах "а" та "б" пункту 2, не поширюються на:

     а) поставку озброєнь та пов'язаних з ними матерiальних засобiв, надання послуг з технiчного навчання i технiчної допомоги, призначених виключно для пiдтримки Мiсiї ООН у Лiберiї або використання нею;

     б) поставку озброєнь та пов'язаних з ними матерiальних засобiв, надання послуг з технiчного навчання i технiчної допомоги, призначених виключно для пiдтримки або використання в межах мiжнародної програми навчання та реформування збройних сил i полiцейських пiдроздiлiв Лiберiї, якщо цi поставки i послуги були санкцiонованi Комiтетом Ради Безпеки ООН, створеним вiдповiдно до резолюцiї Ради Безпеки ООН вiд 22 грудня 2003 р. N 1521 (далi - Комiтет);

     в) поставку вiйськового майна (крiм зброї, бойової технiки та боєприпасiв), призначеного виключно для використання в гуманiтарних або захисних цiлях, та надання пов'язаних з цим послуг з технiчної допомоги i технiчного навчання, якщо цi поставки i послуги були санкцiонованi Комiтетом.

     г) поставку озброєнь та пов'язаних з ними матерiальних засобiв, призначених виключно для використання полiцейськими пiдроздiлами та урядовими силами безпеки Лiберiї, якi починаючи з жовтня 2003 р. пройшли атестацiю та пiдготовку пiд час дiяльностi Мiсiї ООН у Лiберiї, якщо цi поставки санкцiоновано Комiтетом.

(пункт 4 доповнено пiдпунктом "г" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2007р. N 147)

     5. Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Мiнiстерству закордонних справ, Мiнiстерству внутрiшнiх справ та Службi безпеки вжити заходiв до заборони в'їзду на територiю України чи транзиту через її територiю всiх осiб, визначених Комiтетом, якi становлять загрозу мирному процесу в Лiберiї або провадять дiяльнiсть, спрямовану на пiдрив миру i стабiльностi в Лiберiї та субрегiонi, включаючи вищих посадових осiб уряду колишнього президента Чарльза Тейлора та їх дружин i службовцiв колишнiх збройних сил Лiберiї, якi зберiгають зв'язки з колишнiм президентом Чарльзом Тейлором, а також осiб, якi за визначенням Комiтету порушують положення пункту 2 резолюцiї Ради Безпеки ООН вiд 22 грудня 2001 р. N 1521, та будь-яких iнших фiзичних осiб, у тому числi пов'язаних з юридичними особами, що надають фiнансову чи вiйськову пiдтримку озброєним повстанським угрупованням в Лiберiї або в країнах регiону. Виняток становлять випадки, коли такi подорожi, за визначенням Комiтету, здiйснюються з гуманiтарних мiркувань, включаючи релiгiйний обов'язок, або сприяють дотриманню Лiберiєю вимог Ради Безпеки ООН в iнтересах миру, стабiльностi та демократiї в Лiберiї, мiцного миру в субрегiонi.

     6. Центральним та мiсцевим органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим:

     негайно вжити в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до законодавства заходiв для накладення арешту на грошовi кошти, iншi фiнансовi активи (зупинення операцiй по рахунках), якi належать чи контролюються прямо чи опосередковано Чарльзом Тейлором, Джуелл Тейлор та Чарльзом Тейлором молодшим та/або iншими особами, визначеними Комiтетом, включаючи грошовi кошти, iншi фiнансовi активи, що перебувають у власностi юридичних осiб, якi належать або контролюються прямо чи опосередковано будь-ким з них або будь-якими особами, якi дiють вiд їх iменi або пiд їх керiвництвом, визначеними Комiтетом;

     забезпечити, щоб нiякi суми з цих грошових коштiв та фiнансових активiв не надавалися громадянами України або iншими особами на територiї України прямо чи опосередковано зазначеним вище особам або для використання в їх iнтересах;

     iнформувати Державний департамент фiнансового монiторингу про заходи, вжитi для виконання цього пункту.

     7. Положення пункту 6 цiєї постанови не поширюються на грошовi кошти та фiнансовi активи, якi:

     а) визнанi вiдповiдно до законодавства необхiдними для вiдшкодування витрат на предмети першої необхiдностi, включаючи виплати на придбання продуктiв харчування, оренду житла або погашення iпотечної позики, лiкiв або лiкування, податки, страховi премiї та комунальнi послуги, або виключно на оплату в розумних межах послуг спецiалiстiв та вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, або комiсiйних чи стягнень за обслуговування в звичайному порядку грошових коштiв, iнших фiнансових активiв, на якi накладено арешт (зупинено операцiї по рахунках), пiсля повiдомлення Мiнiстерством закордонних справ Комiтету про намiр надати дозвiл, якщо це доцiльно, на доступ до таких грошових коштiв, iнших фiнансових активiв та за вiдсутностi негативного рiшення Комiтету протягом двох робочих днiв з моменту такого повiдомлення;

     б) визнанi в установленому законодавством порядку необхiдними для вiдшкодування надзвичайних витрат за умови, що про таке рiшення Мiнiстерство закордонних справ повiдомило Комiтет та отримало вiд нього дозвiл;

     в) пiдлягають стягненню вiдповiдно до рiшення вiдповiдного компетентного державного органу щодо виконання боргових зобов'язань за умови, що таке рiшення прийнято до 12 березня 2004 р., що воно не на користь особи, зазначеної у пунктi 6 цiєї постанови, або фiзичної чи юридичної особи, iдентифiкованої Комiтетом, i що про нього Мiнiстерство закордонних справ повiдомило Комiтет.

     8. За умови дотримання положень пункту 6 цiєї постанови та вiдповiдно до законодавства можливо зарахування на рахунки:

     а) вiдсоткових нарахувань або iнших належних за цими рахунками надходжень;

     б) виплат, належних за iншими контрактами, угодами та зобов'язаннями, прийнятими до дати поширення на цi рахунки дiї положень пункту 6, за умови, що такi вiдсотковi нарахування, iншi надходження та виплати i далi пiдпадають пiд дiю цих положень.

     9. Запропонувати Нацiональному банку довести до вiдома банкiв вимоги резолюцiї Ради Безпеки ООН вiд 12 березня 2004 р. N 1532.

     10. Мiнiстерству закордонних справ надiслати центральним, мiсцевим органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, Нацiональному банку тексти резолюцiй Ради Безпеки ООН вiд 22 грудня 2003 р. N 1521 та вiд 12 березня 2004 р. N 1532, а також забезпечити своєчасне iнформування Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Мiнiстерства внутрiшнiх справ, Служби зовнiшньої розвiдки i Служби безпеки про перелiк осiб, яким забороняється в'їзд на територiю України згiдно з цiєю постановою та рiшеннями Комiтету.

пункт 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006р. N 726)

     11. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2001 р. N 682 "Про виконання резолюцiй Ради Безпеки ООН щодо Лiберiї" (Офiцiйний вiсник України, 2001 р., N 26, ст. 1172);

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 серпня 2002 р. N 1270 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 червня 2001 р. N 682" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 36, ст. 1685).

Прем'єр-мiнiстр України В. ЯНУКОВИЧ

Iнд. 27