ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.08.2004р. N 25/9-18/9589-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


В доповнення до листа Держмитслужби вiд 17.05.04 N 25/2-9-16/6196-ЕП

     З метою надання методичної допомоги особовому складу митних органiв, який безпосередньо здiйснює митний контроль та митне оформлення товарiв, що пiдлягають санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарному, екологiчному, радiологiчному контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей, надсилаємо в якостi довiдкової зведену таблицю видiв контролiв, передбачених статтею 27 Митного кодексу України вiд 11.07.02 N 92-IV.

     Додаток: на 1 арк. (файл control_dod_v12_2)

Директор Департаменту органiзацiї митного контролю С.М.Сьомка

 

Результати здiйснення видiв контролю, передбачених статтею 27 Митного кодексу України

Види контролю Нормативнi акти, що регулюють питання контролю Хто здiйснює контроль Мiсце контролю та результати контролю
На кордонi При митному оформленнi у внутрiшнiй митницi На кордонi При митному оформленнi у внутрiшнiй митницi
Санiтарно-
епiдемiологiчний
ЗУ вiд 24.02.94 N 4004-XII "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення"; ЗУ "Про захист населення вiд iнфекцiйних хвороб"; ПКМУ вiд 22.06.99 N 1109 "Про затвердження Положення про державний санiтарно- епiдемiологiчний нагляд в Українi"; ПКМУ вiд 24.04.99 N 696 "Про затвердження Правил санiтарної охорони територiї України"; наказ МОЗ вiд 09.10.00 N 247 "Про затвердження Тимчасового порядку проведення державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи", лист МОЗ України вiд 02.10.2001 N 5.10/684. Наказ МОЗ вiд 15.03.01 N 97 "Про затвердження Порядку проведення медичного (санiтарного) огляду вантажiв у пунктах пропуску через державний кордон та на митнiй територiї України". Санiтарно- карантиннi пiдроздiли (вiддiли, пункти) вiдповiдних установ державної санiтарно- епiдемiологiчної служби Експертнi пiдроздiли заклади (установ) державної сан-епiдем. служби Укр або комiсiї, якi утворюються головним держ санлiкарем з числа провiдних науковцiв, якi працюють у вiдповiднiй галузi медицини. Проставлення штампiв на товаросупровiдних документах:
"ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ ДОЗВОЛЕНО",
"ВВЕЗЕННЯ НА МИТНУ ТЕРИТОРIЮ ЗАБОРОНЕНО",
"ВВЕЗЕННЯ, РЕАЛIЗАЦIЮ (ВИКОРИСТАННЯ) ДОЗВОЛЕНО",
"ВВЕЗЕННЯ ДОЗВОЛЕНО БЕЗ ПРАВА РЕАЛIЗАЦIЇ (ВИКОРИСТАННЯ)"
Штамп "ВВЕЗЕННЯ, РЕАЛIЗАЦIЮ (ВИКОРИСТАННЯ) ДОЗВОЛЕНО" та/або письмовий санiтарно-гiгiєничний висновок
Ветеринарний ЗУ вiд 25.06.92 N 2498-ХII "Про вет. медицину"; ЗУ N 486-IV вiд 06.02.03 "Про рибу, iншi воднi живi ресурси та харчову продукцiю з них"; ПКМУ вiд 03.03.98 N 264 (Положення про рег. службу держ. вет. контролю на держ. кордонi та транспортi); ПКМУ вiд 30.05.96 N 584 "Про заходи запобiгання виникненню небезпечних захворювань тварин"; наказ Головн. держiнс вет.мед. Укр. вiд 27.12.99 N 49 (Поряд. проп-ку вант, пiдконтрольн. Службi держ. вет мед, через держ.кордон Укр.) Головними держ. iнспекторами вет. мед. регiон. служб держ. вет-сан контролю та нагляду на держ кордонi та трансп, їх заст. та держiнсп-ми ветмедицини. Експертнi пiдроздiли заклади (установи) державної служби ветеринарної медицини. Проставлення штампiв на товаросупровiдних документах:
"Вивантаження та митне оформлення пiд прикордонним держветконтролем";
"Експорт дозволено";
"Транзит дозволено"
Наявнiсть вет. свiдоцтва за формою Ф-2.
При ввезеннi тварин - наявнiсть вет. свiдоцтво за формою Ф-1.
Фiтосанiтарний ЗУ вiд 30.0693 N 3348-XI "Про карантин рослин", наказ Головної iнспекцiї з карантину рослин вiд 25.09.96 N 72 (Правила фiтосанiтарного контролю на державному кордонi України), наказ Минагрополитики вiд 06.08.02 N 65 "Про затвердження Правил фiтосанитарного контролю деревини та виробiв з неї". пункти карантину рослин - державнi iнспектори з карантину рослин Державна iнспекцiя з карантину рослин Республiки Крим, прикордоннi обласнi або обласнi i мiськi iнспекцiї з карантину рослин, лабораторiї та обласнi фумiгацiйнi загони. Ввозяться при наявностi карантинного дозволу на iмпорт (транзит), фiтосанiтарного сертифiкату (країни-експортера).
Проставлення штампiв на товаросупровiдних документах:
"Перевiрено, карантинних об'єктiв не виявлено. Ввезення в Україну дозволено. Карантинний дозвiл N"
"Вантаж затримано. Вiдсутнi фiтосанiтарнi документи"
"Перевiрено, карантинних об'єктiв не виявлено. Транзит по Українi дозволено."
"Перевiрено, виявленi карантиннi об'єкти. Вантаж повернуто."
"Перевiрено, виявленi карантиннi об'єкти: Вантаж затримано."
"Вантаж пiдкарантинний (пiдконтрольний). Проведення митного догляду в присутностi держiнспектора з карантину рослин за мiсцем призначення."
У пунктах призначення пiдкарантиннi i пiдконтрольнi матерiали пiдлягають вторинному карантинному догляду, а митне оформлення - при наявностi письмового погодження державного iнспектора фiтосанiтарної служби.
Екологiчний ЗУ 05.05.99 N 619-XIV "Про металобрухт"; ЗУ 02.03.95 N 86/95-ВР "Про пестициди i агрохiмiкати"; ПКМУ 17.11.01 N 1520 "Про затвердж. Полож-ня про Держ. еко. iнспекцiю", ПКМУ 20.03.95 N 198 "Про здiйсн-ня еко. контролю в п/п через держ кордон"; ПКМУ 13.07.00 N 1120 "Про затвердж. Полож-ня про контроль за транскордон. перевезен-ми небезпеч-х вiдходiв та їх утилiз/видаленням i Жовтого та Зеленого перелiкiв вiдходiв"; ПКМУ 20.06.95 N 440 "Про затвердж. Порядку одерж. дозволу на вироб-во, зберiг, трансп, використ, захорон, знищ та утилiзацiю отруйн. реч-н, у т.ч. токсичних пром. вiдходiв, прод-iв бiотехнологiї та iн. бiологiчн. агентiв"; Вiддiл служби еколог. контролю на митн. кордонi України Головної державної екологiчної iнспекцiї Мiнекобезпеки;
Вiддiли екологiчн. контролю на митному кордонi - Рескомприроди Автономної Республiки Крим, держуправлiнь екобезпеки в областях, мм. Києвi та Севастополi, держiнспекцiй охорони Чорного та Азовського морiв;
Пости екологiчного контролю територiальних органiв Мiнекобезпеки у п/п через держкордон та у зонi дiяльностi регiональних митниць i митниць.
Проставлення штампiв на товаросупровiдних документах:
"Ввiз /вивiз дозволено",
"Ввiз/вивiз заборонено",
"Пiдлягає екологiчному контролю за мiсцем надходження"
Штамп "Ввiз /вивiз дозволено" на товаросупровiдних документах
Радiологiчний Наказ Мiнекобезпеки вiд 08.09.99 N 204 "Про затвердж. Положення про еколог контроль у п/п через держ. кордон та в зонi дiяльностi рег. митниць i митниць", ПКМУ "Про перелiки товарiв, ЕК та IМ яких пiдлягає лiцензуванню i на якi встановлено квоти", ПКМУ вiд 02.07.98 N 999 "Про затвердж. Порядку здiйснення еколог. контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Мiнекоресурсiв", Наказ Мiнекоресурсiв вiд 15.05.00 N 27 "Про затвердж. Iнструкцiї щодо проведення радiацiйного контролю транспортних засобiв i вантажiв у п/п через держ. кордон та на митн. територiї Укр", лист ДМСУ вiд 16.01.03 N 11/4-09-609-ЕП "Про застосування печаток та штампiв"; ПКМУ вiд 02.06.03 N 813 "Про затвердження Порядку взаємодiї органiв виконавчої влади та юридичних осiб, якi провадять дiяльнiсть у сферi використання ядерної енергiї, в разi виявлення радiонуклiдних джерел iонiзуючого випромiнювання у незаконному обiгу " Штамп "Радiологiчний контроль" застосовується для вантажiв, що не пiдлягають екологiчному контролю
перемiщення культурних цiнностей ЗУ вiд 21.09.99 N 1068-XIV "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей". Наказ Мiнкультури вiд 22.04.02 N 258 "Про затвердження iнструкцiї про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цiнностей та контролю за їх перемiщенням через державний кордон України" Рiшення щодо вивезення, видачу свiдоцтва приймається Державною службою контролю за перемiщенням культурних цiнностей (ДСКПКЦ) через державний кордон України або уповноваженим цiєї служби на пiдставi висновку державної екпертизи та перевiрки наданих документiв. Здiйснює контроль на кордонi - Мистецтвознавець, у разi його вiдсутностi - посадова особа митного органу При ввезеннi культурних цiнностей подається свiдоцтво на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звiдки ввозяться культурнi цiнностi. При вивезеннi, тимчасовому вивезеннi - свiдоцтво, перелiки культурних цiнностей та їх фотографiї. На зворотi цих документiв посадова особа ДСКПКЦ проставляє штамп "Дозволено до вивезення з України" з пiдписом, а на перелiках та фотографiях ще проставляється номер та дата виданого свiдоцтва.  
Нормативнi акти спiльнi для всiх видiв контролю
Ст.27 МКУ; ст.18 ЗУ вiд 16.04.91 N 959-ХII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"; ЗУ вiд 17.07.97 N 468/97-ВР "Про державне регулювання iмпорту с/г продукцiї", Наказ Держкомiтету у справах охорони держкордону Укр, ДМСУ, МОЗ України, Мiнтрансу України, Мiнагрополiтики України, Мiн. культури i мистецтв України, Мiнекологiї та природних ресурсiв України вiд 03.04.02 N 49/180/131/225/103/193/133 "Про визначення п/п (пунктiв контролю) через держкордон, у яких, крiм прикордонного i митного контролю, здiйснюються iншi види контролю"; ЗУ вiд 04.11.99 N 1212-XIV "Про єдиний збiр, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України", ПКМУ вiд 24.10.02 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон". ПКМУ вiд 24.12.03 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними".