МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 30.07.99 р. N 17-9-2472

 

Кабiнет Мiнiстрiв України


     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 липня 1990 року до N 18311/45 (до листа Мiненерго вiд 16.07.99 р. N ЕК/12-2-732) щодо застосування додаткового митного збору до iмпортного обладнання, отриманого за мiжнародними договорами, Мiнiстерство юстицiї України повiдомляє.

     Закон України N 122/96-ВР "Про ратифiкацiю Договору про надання позики (Проект реабiлiтацiї гiдроелектростанцiй та управлiння у системi) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку" прийнятий Верховною Радою України 04.04.96 р.

     Роздiлом 1.01 статтi 1 зазначеного Договору встановлено, що Загальнi умови стосовно позик та угод вiд 1 сiчня 1985 року складають невiд'ємну частину Договору.

     Згiдно з параграфом 8.01 названих Загальних умов "основна сума позики, рiчнi вiдсотки та iншi нарахування по позицi виплачуються без вирахування будь-яких податкiв, що стягуються Позичальником або Гарантом - членом Банку, або на його територiї та звiльняються вiд податкiв. Договiр про позику, а також будь-який iнший договiр, до якого застосовуються згаданi Загальнi умови, звiльняються вiд будь-яких податкiв, що стягуються на територiї Позичальника (Гаранта) при їх укладеннi, виконаннi або реєстрацiї або у зв'язку з ними".

     Крiм того, згiдно з пунктом 18 параграфа 2.01 Загальних умов визначення "податки" включає податки, збори та мита будь-якого характеру, незалежно вiд того, чи були вони в силi на дату укладення договору про позику чи введенi пiзнiше.

     Вiдповiдно до частини першої статтi 1 Закону України "Про систему оподаткування" встановлення i скасування податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) до бюджетiв та до державних цiльових фондiв, а також пiльг їх платникам здiйснюється Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республiки Крим i сiльськими, селищними, мiськими радами вiдповiдно до цього Закону, iнших законiв України про оподаткування.

     Якщо мiжнародним договором України, ратифiкованим Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що їх мiстять закони України про оподаткування, то застосовуються правила мiжнародного договору (див. статтю 19 зазначеного Закону ).

     Крiм того, згiдно з статтею 76 Митного кодексу України за митне оформлення транспортних засобiв (у тому числi транспортних засобiв iндивiдуального користування), товарiв, спадщини, речей, якi перемiшуються через митний кордон України (у тому числi у мiжнародних поштових вiдправленнях та вантажем), та iнших предметiв, а також за перебування їх пiд митним контролем справляються митнi збори.

     Розмiри митних зборiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Статтею 164 цього Кодексу також передбачено, що у випадку якщо мiжнародним договором України встановлено iншi правила, нiж тi, що мiстяться у цьому Кодексi та iнших актах законодавства України про митну справу, то застосовуються правила мiжнародного договору.

     Таким чином, Договiр про позику, а також будь-який iнший договiр, до якого застосовуються згаданi Загальнi умови, мають звiльнятися вiд будь-яких податкiв, що стягуються на територiї Позичальника (Гаранта) при їх укладеннi, виконаннi або реєстрацiї або у зв'язку з ними.

В. о. Мiнiстра Б. С. Стичинський