МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 01.08.97 р. N 34-5-3846

 

Вiце-прем'єр-мiнiстру України
I. Курасу


Шановний Iване Федоровичу!

     На виконання доручення Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 червня 1997 р. N 11571/15 у Мiнiстерствi юстицiї України розглянуто листа Мiнiстерства охорони здоров'я щодо контролю продукцiї за показниками безпеки i повiдомляється.

     Статтею 15 Основ законодавства України про охорону здоров'я встановлено, що спецiально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади в галузi охорони здоров'я є Мiнiстерство охорони здоров'я України.

     Нагляд за дотриманням вимог санiтарних норм у стандартах та iнших нормативно-технiчних документах, вiдповiднiсть продукцiї вимогам безпеки для здоров'я i життя населення здiйснюють органи, установи i заклади державної санiтарно-гiгiєнiчної служби.

     Головний державний санiтарний лiкар України погоджує методи контролю i випробувань продукцiї щодо її безпеки для здоров'я i життя населення, iнструкцiї (правила) використання продукцiї пiдвищеної небезпечностi.

     Перелiк установ, органiзацiй та закладiв, яким надається право випробування продукцiї на вiдповiднiсть її вимогам безпеки для здоров'я i життя населення, визначається Державним комiтетом України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї за погодженням з Головним санiтарним лiкарем України.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни можуть ввозити з-за кордону сировину, продукцiю (вироби, обладнання, технологiчнi лiнiї тощо) i реалiзувати чи використовувати їх в Українi лише за наявностi даних щодо безпеки для здоров'я населення.

     Перелiк та змiст цих даних встановлюється Головним державним санiтарним лiкарем України.

     У разi вiдсутностi зазначених даних ввезення, реалiзацiя та використання продукцiї закордонного виробництва дозволяється лише пiсля отримання позитивного висновку державної санiтарно-епiдемiологiчної служби.

     Продовольча сировина, продукти харчування, а також матерiали, обладнання i вироби, що використовуються при їх виготовленнi, зберiганнi, транспортуваннi та реалiзацiї, повиннi вiдповiдати вимогам санiтарних норм i пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї.

     Пiдприємства, установи, органiзацiї та громадяни, якi виробляють, зберiгають, транспортують чи реалiзують продукти харчування i продовольчу сировину, несуть вiдповiдальнiсть за їх безпеку для здоров'я i життя населення, вiдповiднiсть вимогам санiтарних норм.

     Розробка i виробництво нових видiв продуктiв харчування, випробування нових технологiчних процесiв їх виробництва та обробки, а також матерiалiв, що контактують з продовольчою сировиною чи продуктами харчування пiд час виготовлення, зберiгання, транспортування та реалiзацiї, дозволяються Головним державним санiтарним лiкарем на пiдставi позитивного висновку державної санiтарно-гiгiєнiчної експертизи (статтi 14, 16 та 17 Закону України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення").

     З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов працi, навчання, побуту та вiдпочинку, високого рiвня працездатностi, профiлактики травматизму i професiйних захворювань, отруєнь та вiдвернення iншої можливої шкоди для здоров'я встановлюються єдинi санiтарно-гiгiєнiчнi вимоги до органiзацiї виробничих та iнших процесiв, пов'язаних з дiяльнiстю людей, а також до якостi машин, обладнання, будiвель, споживчих товарiв та iнших об'єктiв, якi можуть мати шкiдливий вплив на здоров'я. Всi державнi стандарти, технiчнi умови i промисловi зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в порядку, встановленому законодавством (стаття 28 Основ).

     Мiнiстерства, вiдомства та iншi центральнi органи державної виконавчої влади в межах своєї компетенцiї розробляють програми i прогнози в галузi охорони здоров'я, визначають єдинi науково обгрунтованi державнi стандарти, критерiї та вимоги, що мають сприяти охоронi здоров'я населення, формують i розмiщують державнi замовлення з метою матерiально-технiчного забезпечення галузi, здiйснюють державний контроль i нагляд та iншу виконавчо-розпорядчу дiяльнiсть в галузi охорони здоров'я (стаття 14 Основ).

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 листопада 1996 року N 1371 "Про вдосконалення контролю якостi безпеки харчових продуктiв" Державному комiтетовi по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї встановлено посилити контроль за якiстю i безпекою харчових продуктiв, що виробляються в Українi, та iмпортованих харчових продуктiв щодо їх вiдповiдностi вимогам та стандартам, якi дiють в Українi; забезпечити поетапне розширення перелiку харчової продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї.

     Вiдповiдно до статтi 14 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93, державну систему сертифiкацiї створює Державний комiтет України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї, нацiональний орган України з сертифiкацiї, який проводить та координує роботу щодо забезпечення її функцiонування, а саме:

     визначає основнi принципи, структуру та правила системи сертифiкацiї в Українi,

     затверджує перелiки продукцiї, що пiдлягає обов'язковiй сертифiкацiї, та визначає термiни її запровадження;

     призначає органи з сертифiкацiї та випробувальнi лабораторiї (центри), атестує експертiв-аудиторiв;

     встановлює правила визнання сертифiкатiв iнших країн;

     розглядає спiрнi питання з випробувань i дотримання правил сертифiкацiї продукцiї;

     веде Реєстр державної системи сертифiкацiї;

     органiзує iнформацiйне забезпечення з питань сертифiкацiї.

     Враховуючи наведене вважаємо, що вищезгадане питання в достатнiй мiрi врегульоване чинним законодавством i додаткового вирiшення не потребує.

     З повагою,

в. о. Мiнiстра В. Головач

     Надруковано: Головне санiтарно-епiдемiологiчне управлiння Мiнiстерства охорони здоров'я України. "Збiрник важливих офiцiйних матерiалiв з санiтарних i протиепiдемiчних питань", Том VI, Частина 1, Київ, 1997 р.