КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 1 квiтня 2005 р. N 91-р


Про iндексацiю тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом та пов'язанi з цим послуги

     1. Погодитися з пропозицiєю Мiнтрансзв'язку щодо iндексацiї у перiод з 1 квiтня по 30 червня 2005 р. тарифiв на перевезення вантажiв залiзничним транспортом та пов'язанi з цим послуги у розмiрах згiдно з додатком.

     2. Мiнтрансзв'язку до 1 травня 2005 р. подати Мiжвiдомчiй комiсiї з монiторингу впливу на економiку тарифної полiтики, що проводиться на залiзничному транспортi, пропозицiї стосовно удосконалення системи тарифного регулювання перевезень вантажiв залiзничним транспортом.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 21

 

Додаток
до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 квiтня 2005 р. N 91-р

ПЕРЕЛIК
вантажiв, щодо перевезення яких залiзничним транспортом та пов'язаних з цим послуг застосовується iндексацiя тарифiв

Найменування вантажу, послуги Код вантажу згiдно з Єдиною тарифно-статистичною номенклатурою вантажiв Вiдсоток пiдвищення, зменшення (-) розмiру тарифiв
Вантажi 1-го тарифного класу 082, 101 - 103, 142, 181, 182, 191, 231 (крiм 231072), 232 (крiм гранвiдсiву (232253) та щебеню (232395, 232408, 232427, 232431), що використовується, як баласт для дорiг), 234, 241 (крiм 241464, 241479), 242, 245, 253, 281, 291, 301, 304, 431, 485661, 487169, 488392, 542072 (в унiверсальних вагонах), 692 50
Вантажi 2-го тарифного класу 021, 022, 024, 031, 041 - 043, 051 - 053, 061 - 063, 071, 073, 074, 078, 081, 091 - 093, 111, 112, 123, 124, 126, 151 - 153, 233, 243, 244, 246, 251, 254, 255, 263, 264, 292, 302, 303, 474, 481, 505, 541, 542 (крiм 542072 в унiверсальних вагонах), 595, 601, 602, 662, 693, 724, рейки (321) i частини залiзничного рухомого складу i верхньої будови колiї (414), якi перевозяться на адресу пiдприємств залiзничного транспорту 50
Вантажi 3-го тарифного класу 023, 054, 072, 075 - 077, 094, 121, 122, 125, 127, 131 - 133, 252, 256, 261, 262, 265 - 268, 312 - 315, 321 - 323 (крiм рейок, якi перевозяться на адресу пiдприємств залiзничного транспорту), 331, 332, 351, 361, 362, 371, 381, 391 (крiм 391159, 391464, 391479, 391483, 391498), 401 - 405, 411 - 413, 414 (крiм вантажiв, якi перевозяться на адресу пiдприємств залiзничного транспорту), 415 - 418, 421 (крiм 421034, 421049, 421104 при перелiчених перевезеннях), 422, 423, 441 - 443, 451 - 454, 461 - 467, 471 - 473, 475, 482 - 485 (крiм 485483, 485661), 486, 487 (крiм 487169), 488 (крiм 488049, 488161, 488392), 489, 515 - 517, 574, 591 - 594, 611, 621 - 626, 631 - 635, 641, 651 - 654, 661, 671, 681 - 685, 711 - 713, 721 - 723, 725, 726, 731, 732, 741, 742, 751 - 758 50
Руда та концентрати залiзнi, що перевозяться за експортом 141 12,9
Руда та концентрати залiзнi, що перевозяться у межах України 141 50
Сiль 531 50
Добрива мiнеральнi, що перевозяться за iмпортом, крiм калiйних 432, 433, 435, 436 17,4
Добрива азотнi, що перевозяться за експортом, крiм карбамiду 433 35,8
Карбамiд, що перевозиться за експортом 433046 48,4
Мiнеральнi добрива, що перевозяться у межах України; калiйнi добрива; амiак водний, фосфорнi та iншi добрива, що перевозяться за експортом 432 - 436 50
Амiак безводний 488049, 488161 50
Свiтлi нафтопродукти, що перевозяться за експортом 211 - 215, 226021, 226069, 226106 7,7
Свiтлi нафтопродукти, що перевозяться у межах України та за iмпортом 211 - 215, 226021, 226069, 226106 50
Темнi нафтопродукти та енергетичнi гази, що перевозяться за експортом 201, 221 - 225, 226 (крiм 226021, 226069, 226106) 40,4
Темнi нафтопродукти та енергетичнi гази, що перевозяться у межах України та за iмпортом 201, 221 - 225, 226 (крiм 226021, 226069, 226106) 50
Зерно, що перевозиться за експортом 011 - 018 39,9
Зерно, що перевозиться у межах України та за iмпортом 011 - 018 50
Продукти харчування, що перевозяться у межах України 501 - 504, 511 - 514, 521, 551 - 556, 561 - 564, 571 - 573, 581 - 584 50
Продукти харчування, що перевозяться за експортом та iмпортом 501 - 504, 511 - 514, 521, 551 - 556, 561 - 564, 571 - 573, 581 - 584 42,4
Цукровi буряки 044 50
Вугiлля, що перевозиться у межах України та за експортом, крiм коксiвного 161, крiм 161043, 161132, 161147, 161151, 161166 50
Вугiлля коксiвне, що перевозиться за експортом 161043, 161132, 161147, 161151, 161166 - 17,1
Вугiлля, що перевозиться за iмпортом 161 45,9
Кокс, що перевозиться за експортом 171 7,4
Кокс, що перевозиться у межах України та за iмпортом 171 50
Чавун та iншi види прокату чорних металiв 311, 324 50
Брухт чорних i кольорових металiв, що перевозиться у межах України та за iмпортом 316, 333 50
Брухт чорних i кольорових металiв, що перевозиться за експортом 316, 333 - 26,7
Брухт дроблений чорних металiв, що перевозиться iз станцiї Рокитне Пiвденно-Захiдної залiзницi у межах України та за експортом 316073 50
Бiшофiт 485483 21,1
Вантажi у великотоннажних контейнерах всi коди 2,6
Вантажi у середньотоннажних контейнерах всi коди 50
Порожнi середньотоннажнi контейнери 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 50
Порожнi великотоннажнi контейнери 391159, 391464, 391479, 391483, 391498 2,6
Вантажi у рефконтейнерах, що перевозяться у зчепах з дизель-генератором всi коди 5,8
Домашнi речi 691005 50
Швидкопсувнi вантажi та латекс, що перевозяться у рефрижераторних секцiях Укррефтрансу 041 - 043, 051 - 053, 551 - 555, 561102, 563, 564, 571 - 574, 581 - 584, 591 - 595, 601, 602, 451078, 451082 15,5
Баласт для дорiг (щебiнь) 232395, 232408, 232412, 232427, 232431, 236004, 236019, 236038 50
Пiсок 231072, 236023, 241464, 241479 50
Гранвiдсiв 232253 50
Шлаки 235, 271, 341 50
Зола 235 50
Порожнi орендованi вагони, порожнi транспортери залiзниць, iншi порожнi вагони залiзниць (перемiщення у разi змiни власника; перевезення з провiдниками; окремого вантажного чи пасажирського вагона з механiком, який обслуговує кiльцевий маршрут; спецiальних у разi вiдмови вiд завантаження) 421034, 421049, 421104 26,9
Порожнi власнi (приватнi) вагони (з-пiд вивантаження, пiд навантаження, в (iз) ремонт(у), перемiщення у разi змiни власника); порожнi вагони залiзниць, що направляються у ремонт 421034, 421049, 421104 55,4
Спецiальнi вантажi   50
Вiйськовi вантажi   50
Супроводження та охорона вантажiв   20
Проїзд провiдникiв   50
Обслуговування орендованих вантажних вагонiв   15
Послуги, пов'язанi з перевезенням вантажiв, крiм подачi та забирання вагонiв, пiдприємствам залiзниць України   30