ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

18.04.05 N 300


Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 29.03.04 N 220

     На виконання п.2 наказу Держмитслужби України вiд 04.04.05 N 238 "Про затвердження Порядку прийняття попереднiх рiшень про класифiкацiю товарiв згiдно з УКТЗЕД" наказую:

     1. Внести такi змiни до Положення про Центральне митне управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 29.03.04 N 220:

     1.1. Пункти 1.1,1.2, 2.1 викласти в такiй редакцiї:

     "1.1. Центральне митне управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи (далi-Управлiння) є регiональною митницею з питань лабораторних дослiджень та експертиз, входить до системи митних органiв України й в установленому порядку здiйснює митну справу. Управлiння безпосередньо пiдпорядковується Головi Державної митної служби України."

     "1.2. Управлiння здiйснює експертно-дослiдну, класифiкацiйну та науково-методичну дiяльнiсть з покладених на нього завдань у митних цiлях."

     "2.1. Проведення лабораторних дослiджень, експертиз, прийняття рiшень про класифiкацiю товарiв згiдно з УКТЗЕД для забезпечення здiйснення митного контролю".

     1.2. Доповнити роздiл 3 пунктами 3.21, 3.22 такого змiсту:

     "3.21. Здiйснення навчально-методологiчної роботи, проведення семiнарiв та нарад з питань класифiкацiї товарiв з фахiвцями структурних пiдроздiлiв митних органiв з метою вдосконалення класифiкацiї товарiв в митних органах."

     3.22." Вжиття заходiв щодо впровадження та функцiонування в Центральному митному управлiннi лабораторних дослiджень та експертної роботи програмно-iнформацiйного комплексу з ведення реєстру попереднiх рiшень про класифiкацiю товарiв згiдно з УКТЗЕД".

     1.3. Доповнити Роздiл 4 :

     4.10. "Отримувати вiд суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi проби та зразки товарiв i вiдомостi, необхiднi для прийняття попереднього рiшення про класифiкацiю товарiв згiдно з УКТЗЕД (детальний опис товару, фотографiї, рисунки, креслення, комерцiйнi, технiчнi та iншi документи, якi мiстять необхiднi вiдомостi про товар, технiчнi умови, технологiчнi схеми виготовлення, висновки експертних органiзацiй з результатами дослiджень проб та зразкiв товару, сертифiкати контрольних органiв, специфiкацiї, каталоги i паспортнi данi на товар фiрми-виробника, дозволи, маркувальнi етикетки тощо)".

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Служби Салагора М.М.

Голова Служби В.В.Скомаровський