ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

13 березня 2001 року N 123

Про встановлення порядку митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв (маломiрних суден)

З метою вдосконалення органiзацiї митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв (маломiрних суден), та на виконання вимог п.п.4.1., 4.2 наказу ДМСУ вiд 23.01.2001р. N 26 "Про затвердження Порядку здiйснення митного контролю за перемiщенням через митний кордон України товарiв та iнших предметiв з використанням морського, рiчкового й поромного видiв транспорту"

НАКАЗУЮ:

     1. З 08.03.2001р. встановити порядок митного контролю та митного оформлення маломiрних суден, якi перемiщуються через митний кордон України в якостi супроводжуваного або несупроводжуваного багажу (вантажних вiдправлень) в зонi дiяльностi ВПВ-1 Схiдної РМ (додаток N 1).

     2. Начальнику ВПВ-1 забезпечити виконання пiдлеглим особовим складом вимог зазначеного порядку.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi Сушко В.Т.

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник

Додаток N 1
до наказу Схiдної РМ
вiд 13 березня 2001 р. N 123

Порядок митного контролю та митного
оформлення маломiрних суден

     1. Маломiрнi судна (яхта, катамаран, спортивний та прогулянковий катери, водний мотоцикл, що належить фiзичним особам) та зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах за правилами країни реєстрацiї), якi ввозяться на митну територiю України фiзичними особами- нерезидентами без мети вiдчуження їх на цiй територiї та не зареєстрованi в Українi, пiдлягають митному оформленню за декларацiєю форми МД-7 з урахуванням вимог "Порядку митного оформлення транспортних засобiв, увезених на територiю України громадянами для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення", затвердженого наказом ДМСУ вiд 26.07.00р. N 406 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.00р. за N 492/4713. Для митного оформлення посадова особа ВПВ-1 приймає вiд власника маломiрного судна або довiреної особи необхiднi для проведення митного контролю та оформлення документи.

     2. Декларацiя форми МД-7 оформлюється вiдповiдно до чинного порядку використання, заповнення й оформлення цього документа ( наказ ДМСУ вiд 26.07.00р N 407) з такими особливостями:

  • у пунктi 4 декларацiї форми МД-7 наводяться вiдомостi про тип та назву плавзасобу, номер стацiонарного силового пристрою (двигуна, якщо плавучий засiб ним обладнано), номер корпусу плавзасобу (якщо плавзасiб серiйний), рiк та мiсце виготовлення, вартiсть, реєстрацiйний ( бортовий) номер;

  • у пунктi "Службовi вiдмiтки митницi" наводяться вiдомостi про всi реєстрацiйнi документи на право власностi (користування) плавзасобом.

     3. Контроль за виконанням зобов'язання про зворотне ввезення/вивезення маломiрного судна проводиться в установленому порядку ( наказ ДМСУ вiд 25.06.99р. N 393).

     4. Митний контроль та митне оформлення маломiрних суден, зареєстрованих в Українi, якi належать фiзичним особам - резидентам України та вивозяться не з метою вiдчуження, здiйснюється в вищенаведеному порядку.

     5. Результати митного оформлення заносяться до Журналу облiку транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України (додатки 3, 4 "Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України", затверджених наказом ДМСУ вiд вiд 25.06.99р. N 393 та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 29.07.99р. за N 516/3809).

Начальник ВОМК В.Б. Лад

Погоджено: Розсилка:
Заст. нач. О.Г. Даниленко ВПВ-1
Заст. нач. М.I. Пруднiков ВОМК
Заст. нач. В.Т. Сушко ВБК та ПМП
Т.в.о. нач. ВБК та ПМП О.I. Iванов ВВБ
Начальник ВВБ В.В. Попов
Начальник ВОМК В.Б. Лад
Начальник ЮВ В. А. Пузiков
Начальник ЗВ Л.Є. Полiщук

Вик. Кашевьоров В.П.
ВОМК
БД