ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

29 травня 2201 року N 247

Про проведення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання

     На виконання наказу ДМСУ вiд 06 травня 2001 року N 296, з метою вдосконалення процесу митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами на постiйне мiсце проживання, а також уникнення ухилень вiд сплати належних податкiв та зборiв

НАКАЗУЮ:

     1. Створити комiсiю для надання висновку щодо можливостi здiйснення митного оформлення транспортних засобiв що ввозяться в Україну громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання.

     2. Склад комiсiї:

     Канiвець Л.В. - начальник вiддiлу оформлення транспортних засобiв, голова комiсiї,

     члени комiсiї:

     Мiхайловський С.Д. - начальник оперативного вiддiлу,

     Тиндик М.В. - головний iнспектор вiддiлу власної безпеки та контролю,

     Варульнiков В.М. - начальник сектору вiддiлу органiзацiї митного контролю.

     3. Комiсiя збирається на засiдання, по мiрi необхiдностi, для вирiшення питання щодо можливостi митного оформлення по наданiй на розгляд заявi та документiв до неї громаднаданом, який заявляє для митного оформлення транспортний засiб з метою переселення на постiйне мiсце проживання.

     4. Висновок щодо можливостi здiйснення митного оформлення транспортного засобу, що ввозиться в Україну громадянином при переселеннi на постiйне мiсце проживання, кожен член комiсiї вiдображає у виглядi письмової резолюцiї на заявi громадянина.

     5. Митне оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання, здiйснювати за рiшенням заступника начальника митницi Пруднiкова М.I. на пiдставi позитивного висновку комiсiї й вiдображеним як письмова резолюцiя на заявi громадянина.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi Пруднiкова М.I.

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник

Погоджено:
Заступник начальника СРМ Даниленко О.Г.
Заступник начальника СРМ Пруднiков М.I.
В.о. заступника начальника СРМ Iванов О.I.
Начальник ЮВ СРМ Пузiков В.А.
Т.В.о. начальника ЗВ СРМ Єльникова О.П.

Розсилка:
Заступник начальника СРМ Даниленко О.Г.
Заступник начальника СРМ Пруднiков М.I.
В.о. заступника начальника СРМ Iванов О.I.
Начальник юридичного вiддiлу Пузiков В.А.
Начальник вiддiлу ОМК Лад В.Б.
Начальник ВВБiК Попов В.В.

Вик. Нач.ВОТЗ Канiвець Л.В.