ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

07 червня 2001 року N 264

Про заходи щодо спрощення процедури митного контролю

     З метою спрощення процедури митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються громадянами - нерезидентами, якi в'їжджають в Україну з метою туризму або лiкування (виїжджають з країни пiсля її вiдвiдання), а також створення у межах компетенцiї митних органiв сприятливих умов для розвитку мiжнародного туризму в Українi, скорочення часу проведення митного контролю товарiв та iнших предметiв цих громадян згiдно з мiжнародною практикою та виконання вимог листа ДМСУ вiд 30.05.2001 р. N2/09-2705-ЕП,

НАКАЗУЮ:

     1.Начальникам Глухiвської, Сумської, Куп'янської, Магiстральної митниць:

     1.1. В автомобiльних пунктах пропуску видiлити зазначених громадян - нерезидентiв в окремий потiк (окрему смугу руху) та призначити вiдповiдних посадових осiб митницi для здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються ними через митний кордон України (термiн до 10.06.01 р.);

     1.2. Розробити схему оперативної взаємодiї посадових осiб митних органiв з фахiвцями служб державного контролю при здiйсненнi митного контролю або схему здiйснення ними комiсiйного контролю з урахуванням особливостей режиму роботи, обов'язкiв вiдповiдних державних служб контролю (термiн до 10.06.01 р.);

     1.3. Вжити заходи до оперативного прийняття вiд таких громадян на зберiгання митницею предметiв, валюти та цiнностей, якi не пiдлягають пропуску через митний кордон України;

     1.4. На iнформацiйних стендах для громадян в пунктах пропуску розташувати iнформацiю щодо вимог постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.03.01р. N 260 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 р. N 748".

     1.5. Про виконання доповiсти до 10.06.01 р. в Схiдну РМ.

     2.Начальнику вiддiлу аналiзу та планування, зв'язкiв з громадскiстю - консультацiйного центру Схiдної РМ Спiвакову В.В., начальникам Глухiвської, Сумської, Куп'янської, Магiстральної митниць вжити заходiв для перiодичного передання туристичним фiрмам вiдповiдної iнформацiї про основнi положення законодавства України з митних питань, а також для отримання вiд туристичних фiрм повiдомлень про специфiку товарiв, перемiщуваних туристами конкретної країни.

     3.Т.в.о. начальника ЗВ Єльнiковiй О.П. довести цей наказ згiдно розсилки.

     4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. начальника Схiдної РМ Даниленко О.Г.
Погоджено: Розсилка:
ВОМК
Заступник начальникаПруднiков М.I ЗВ
Начальник ВОМК Лад В.Б ЮВ
Т.в.о. начальника ЗВЄльнiкова О.П ВА та ПЗГКЦ
Начальник ЮВ Пузiков В.А Магiстральна митниця
Начальник ВВБ та К Попов В.В Глухiвська митниця
Куп'янська митниця
Сумська митниця


ВОМК Семенов О.Ю. БД