ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м. Харкiв

31 липня 2001 р. N 348


Про надання копiй стандартних бланкiв унiфiкованих адмiнiстративних документiв форми МД-2 та МД-3, як сигнального примiрника для їх виготовлення

     На виконання пункту 4.2 наказу ДМСУ вiд 04.05.2001 року N 288 "Про затвердження зразкiв бланкiв унiфiкованих адмiнiстративних документiв форм МД-2, МД-3", наказую:

     1. Встановити, що письмовi звернення про отримання копiй стандартних бланкiв унiфiкованих адмiнiстративних документiв форм МД-2 та МД-3, як сигнального примiрника для їх виготовлення, надаються суб'єктами ЗЕД до загального вiддiлу митницi. До письмового звернення має бути додана копiя облiкової картки суб'єкта ЗЕД.

     2. Заступнику начальника Схiдної регiональної митницi Трифонову О.О. в установленому порядку здiйснювати розгляд зазначених в п.1 даного наказу письмових звернень суб'єктiв ЗЕД.

     3. В.о. начальника загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. по мiрi надходження письмових звернень суб'єктiв ЗЕД забезпечити виготовлення ксерокопiй бланкiв форм МД-2 та МД-3, наведених у додатках 1 та 2 до наказу ДМСУ вiд 04.05.2001р. N 288.

     4. Визначити, що копiї стандартних бланкiв унiфiкованих адмiнiстративних документiв форм МД-2 та МД-3, як сигнального примiрника для їх виготовлення, завiряються пiдписом заступника начальника Схiдної регiональної митницi Трифонова О.О. (або особи, яка його замiщує) та печаткою загального вiддiлу митницi.

     5. В.о. начальника загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. вести окремий облiк суб'єктiв ЗЕД, яким видаються завiренi копiї стандартних бланкiв унiфiкованих адмiнiстративних документiв форм МД-2 та МД-3.

     6. Начальнику вiддiлу аналiзу та планування, зв'язкiв з громадськiстю - консультацiйного центру Спiвакову В.В. через засоби масової iнформацiї довести даний наказ до суб'єктiв ЗЕД.

     7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Схiдної регiональної митницi Трифонова О.О.

Начальник Схiдної РМ Тютюнник О.О

Вик.: Федiн В.К. ВОМК