ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

25 сiчня 2002р. N 58


Про затвердження "Технологiчної схеми митного оформлення товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД та фiзичними особами з застосуванням митних декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян МД-4."

     З метою впорядкування послiдовностi дiй посадових осiб поштового вiддiлу Схiдної регiональної митницi при здiйсненнi митного контролю та оформлення в митному вiдношеннi мiжнародних поштових вiдправлень, вантажних вiдправлень та мiжнародних експрес вiдправлень суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi i фiзичних осiб, пiдвищення якостi та оперативностi процедури митного оформлення, та з урахуванням специфiки роботи поштового вiддiлу митницi вiдповiдно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 748 вiд 15.07.97р., "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв", наказу Державної митної служби України "Про затвердження Тимчасової технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв" вiд 30.12.98 р. N 828, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 21.01.1999 р. за N 32/3325,

НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити "Технологiчну схему митного оформлення товарiв та предметiв якi перемiщуються через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД та фiзичними особами з застосуванням митних декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян МД-4." (додається).

     2. Встановити, що спiвробiтники вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил мають право приймати участь у процесi митного оформлення товарiв та предметiв на будь-якiй стадiї митного контролю. Рiшення про участь спiвробiтникiв вiддiлення по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил в процесi митного оформлення приймається начальником вiддiлення.

     3. Начальнику загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. даний наказ довести до пiдроздiлiв Схiдної регiональної митницi згiдно з розсилкою.

     4. Вiдповiдальнiсть за виконання даного наказу покласти на начальника поштового вiддiлу Схiдної регiональної митницi Березного Є.М..

     5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Схiдної регiональної митницi Пруднiкова М.I.

 

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник

 

Проект наказу вноситься поштовим вiддiлом

Начальник ПВ Є.М.Березний

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Наказом Схiдної РМ
вiд 25.01.2002 р. N 58

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ ТА ПРЕДМЕТIВ, ЯКI ПЕРЕМIЩУЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ В МIЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ВIДПРАВЛЕННЯХ КАНАЛАМИ ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ, У ВАНТАЖНИХ ВIДПРАВЛЕННЯХ ТА МIЖНАРОДНИХ ЕКСПРЕС ВIДПРАВЛЕННЯХ СУБ'ЄКТАМИ ЗЕД ТА ФIЗИЧНИМИ ОСОБАМИ З ЗАСТОСУВАННЯМ МИТНИХ ДЕКЛАРАЦIЙ - ВМД, МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ ДЛЯ ГРОМАДЯН (МД4).

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.

     1.1. Дана технологiчна схема (далi - ТС) митного оформлення товарiв та предметiв, якi перемiщуються у мiжнародних поштових вiдправленнях, вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес вiдправленнях з застосуванням митних декларацiй - вантажної митної декларацiї (далi - ВМД), митної декларацiї для громадян (далi - МД4), розроблена з метою пiдвищення якостi та оперативностi процедури митного оформлення, з урахуванням специфiки роботи поштового вiддiлу (далi - ПВ) Схiдної регiональної митницi а також впорядкування послiдовностi дiї посадової особи поштового вiддiлу митницi, визначення кола її обов'язкiв та вiдповiдальностi при здiйсненнi митного контролю та оформлення в митному вiдношеннi товарiв(предметiв), якi перемiщуються через митний кордон України.

     1.2. Чисельнiсть та якiсний склад спiвробiтникiв на кожному етапi технологiчного процесу митного контролю та оформлення визначає начальник поштового вiддiлу митницi або особа, яка його замiщує, з урахуванням типу транспортного засобу, кiлькостi мiжнародних поштових вiдправлень, мiжнародних експрес вiдправлень та вантажних вiдправлень, якi перемiщуються через митний кордон України, та iнших факторiв.

     1.3. Функцiональнi обов'язки, вiдповiдальнiсть та права спiвробiтникiв, що беруть участь у технологiчному процесi митного контролю та оформлення, визначаються у посадових iнструкцiях i затверджуються начальником митницi.

     1.4. Оформлення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) здiйснюється вiдповiдно до "Положення про вантажну митну декларацiю", затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997р. N 574, наказу Державної митної служби України (далi -ДМСУ) "Про затвердження Iнструкцiї про порядок заповнення ВМД" вiд 09.07.97 р. N307, наказу ДМСУ "Про затвердження Порядку заповнення граф ВМД вiдповiдно до митних режимiв експорту, iмпорту, транзиту, тимчасового ввезення(вивезення), митного складу, магазину безмитної торгiвлi" вiд 30.06.98 р. N 380, наказу ДМСУ "Про затвердження Тимчасової технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв" вiд 30.12.98р. N 828, та iнших нормативних документiв ДМСУ.

     1.5. Оформлення товарiв(предметiв) фiзичних осiб здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про звiльнення вiд обкладання митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України", Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.11.97р., N 1331 " Про обсяги товарiв та iнших предметiв, якi можуть вивозитися (пересилатися) громадянами за митний кордон України без сплати мита i митних зборiв", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України N 748 вiд 15.07.97р., "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення через митний кордон України товарiв та iнших предметiв", наказу ДМСУ вiд 26.07.00р., N 405 "Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес вiдправлень", зареєстрованого в Мiнiстерствi Юстицiї України вiд 13.09.00р., за N 603/4824, наказу ДМСУ вiд 09.10.98р, N 635 у редакцiї наказу ДМСУ вiд 10.07.01р., N 468 "Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД1", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 07.08.01р., за N 671/5862, та iнших нормативних документiв ДМСУ.

     1.6. Митний контроль та митне оформлення товарiв(предметiв), якi перемiщуються через митний кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях та вантажних вiдправленнях, дипломатичних представництв, консульських установ, представництв мiжнародних органiзацiй, а також їх персоналу та членiв сiмей персоналу, якi користуються на територiю України митними пiльгами, здiйснюється у вiдповiдностi з Вiденськими конвенцiями "Про представництво держав у їх вiдношеннях з мiжнародними органiзацiями унiверсального характеру" (1975р.), "Про дипломатичнi зносини" (1961р.), "Про консульськi зносини" (1963р.), Митного кодексу України, та нормативних документiв ДМСУ з цього питання.

     1.7. Взаємодiя спiвробiтникiв вiддiлу контролю доставлення вантажiв(ВКДВ) iз спiвробiтниками ПВ визначається окремою ТС, яка розроблена ВКДВ i затверджена вiдповiдним наказом по митницi.

     1.8. Взаємодiя спiвробiтникiв митної лабораторiї(МЛ) iз спiвробiтниками ПВ визначається окремою ТС, яка розроблена МЛ i затверджена вiдповiдним наказом по митницi.

     1.9. Залучення спiвробiтникiв вiддiлу тарифiв та митної вартостi (ВТВ) для вирiшення складних та спiрних питань, що виникли при митному оформленнi товарiв i предметiв, здiйснюється у випадках, передбачених нормативними документами ДМС України та Схiдної РМ. Порядок взаємодiї спiвробiтникiв ВТВ iз спiвробiтниками ПВ визначається нормативними документами ДМСУ та Схiдної РМ.

     1.10. В разi, якщо у процесi митного контролю або митного оформлення на будь-якому етапi приймають участь спiвробiтники ВБКБ та ПМП, то по результатах роботи спiвробiтники ВБКБ та ПМП складають рапорт на iм'я начальника вiддiлення та ознайомлюють з ним пiд розпис начальника ПВ. Копiя рапорту з пiдписом начальника ПВ про ознайомлення зберiгається у справах вiддiлу разом з пакетом документiв до ВМД.

     1.11. Функцiональнi обов'язки та межi вiдповiдальностi (при перевiрцi граф ВМД, МД4, виявленнi ознак ПМП тощо) визначаються вiдповiдно до положення про вiддiл, посадових iнструкцiй, технологiчних схем.

     1.12. Для зручностi роботи ТС використовуються допомiжнi штампи контрольних вiдмiток (додаток 1). Облiк, зберiгання, видача та використання зазначених допомiжних штампiв здiйснюється у порядку, передбаченому нормативними актами Державної митної служби України та Схiдної регiональної митницi.

     1.13. Термiни, якi вживаються у цiй технологiчнiй схемi

     Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкт ЗЕД) - будь-якi юридичнi особи, їх об'єднання чи структурнi одиницi, iншi суб'єкти господарської дiяльностi та фiзичнi особи, зареєстрованi як суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi згiдно iз Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     Фiзичнi особи - громадяни України, iноземцi, а також особи без громадянства, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Мiжнародне поштове вiдправлення (далi - МПВ) - упакованi та оформленнi вiдповiдно до вимог Актiв Всесвiтнього поштового союзу та правил надання послуг поштового зв'язку листи, поштовi картки, вiдправлення з оголошеною цiннiстю, бандеролi та спецiальнi мiшки з позначкою "М", дрiбнi пакети, поштовi посилки, вiдправлення мiжнародної прискореної пошти "ЕМS", якi приймаються для пересилання за межi України, надходять до України або перемiщуються територiєю України транзитом пiдприємствами поштового зв'язку.

     Вантажнi вiдправлення (далi- ВВ) та Мiжнароднi експрес вiдправлення (далi - МЕВ) - товари(предмети), належним чином упакованi (крiм заборонених законодавством України до перемiщення через митний кордон України), що перевозяться транспортно-експедицiйно-кур"єрськими органiзацiями, експрес перевiзниками та їх лiцензiйними агентами будь яким видом транспорту з метою доставки у визначений термiн вiдповiдно до дiючого законодавства..

     Вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) - заява, що мiстить вiдомостi про товари i транспортнi засоби та мету їх перемiщення через митний кордон України або про змiну митного режиму щодо них, а також iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежiв.

     Транспортнi документи - товаросупровiднi документи мiжнародного зразка, за якими здiйснюється перевезення (пересилання) товарiв та предметiв, у яких наведенi данi про вiдправника, одержувача, а також загальний опис товарiв(предметiв). При мiжнародних перевезеннях використовуються такi транспортнi документи - CN23, CP71, Ф16, AWB - airwaybill, CMR, Bill of Lading (коносамент) тощо.

     Комерцiйнi документи - документи, якi дають вартiсну, якiсну та кiлькiсну характеристику товару. Цi документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на пiдставi їх здiйснює оплату. Вартiсна характеристика товару надається в рахунку та у проформi-рахунку. Окрiм рахункiв, до комерцiйних документiв належать специфiкацiя, пакувальний лист, сертифiкат якостi тощо.

     Рахунок-фактура (англ. invoice, account, final invoice, франц. facture, нiм. Rechnung, Faktura, Handels faktura) - вид комерцiйного рахунку. Окрiм свого основного призначення як документа, в якому зазначено суму належного за товар платежу, рахунок-фактура може бути використана як супровiдний документ.

     Митне оформлення - сукупнiсть дiй, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межi товарiв, перемiщуваних через митний кордон України.

     Митнi процедури - здiйснення контролю за дотриманням порядку перемiщення товарiв, їх огляд, оформлення документiв, накладення митного забезпечення, перевiрка вiрностi заповнення вантажної митної декларацiї, нарахування сум, що пiдлягають сплатi, пiдготовка статистичних даних та iншi дiї, що виконуються митними органами України вiдповiдно до законодавства України в галузi митної справи.

     Митний режим - сукупнiсть положень, що визначають для митних цiлей статус товарiв i транспортних засобiв, перемiщуваних через митний кордон України.

     Прийняття ВМД для оформлення - процедура попередньої перевiрки вiдомостей, зазначених у ВМД, на вiдповiднiсть вимогам, визначеним у нормативних актах з митних питань, та поданим комерцiйним документам;

     Транспортнi засоби - транспортнi засоби, що тимчасово прибувають на митну територiю України або вiдбувають з цiєї територiї, а також використовуються для мiжнародних перевезень товарiв.

     Повне оформлення ВМД - проставлення на всiх її аркушах особистої номерної печатки iнспектора митницi.

II. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ(ПРЕДМЕТIВ) СУБ'ЄКТIВ ЗЕД З ЗАСТОСУВАННЯМ ВАНТАЖНОЇ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ.

     2.1. Оформлення ВМД здiйснюється вiдповiдно до дiючого законодавства України по митнiй справi.

     2.2. Права та обов'язки iнспекторського складу (при перевiрцi граф ВМД, виявленнi ознак ПМП, тощо) визначаються вiдповiдно до положення про вiддiл, посадових iнструкцiй, технологiчних схем.

     2.3. Здiйснення попереднiх операцiй по перевiрцi документiв на вантаж проводиться в обов'язковому порядку в присутностi декларанта.

     2.4. При виникненнi необхiдностi присутностi декларантiв (уточнення даних, необхiдних для здiйснення митного контролю, складання протоколу про ПМП або КБ, видачi талона вiдмови у митному оформленнi, тощо) за рiшенням начальника вiддiлу або особи, що його замiщує, вони можуть викликатися також при здiйсненi митного контролю.

     2.5. Перелiк документацiї, яка використовуються в роботi ТС: - Опис документiв на вантаж (додаток 1); - Журнал облiку ВМД (додаток 2); - Акт про проведення митного огляду (додаток 3); - Завдання на проведення митного огляду (додаток 4); - Журнал акту про проведення митного догляду (додаток 5); - Журнал облiку та контролю ввозу/вивозу майна (додаток 6); - Акт вкладення мiжнародного експрес вiдправлення (вантажного вiдправлення) (додаток7); - Розрахунок перебiгу термiну перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем та суми "001" виду митного збору (додаток 8) - Журнал реєстрацiї вантажiв Iмпорт (додаток 9) - Журнал реєстрацiї вантажiв Експорт (додаток 10) - Оглядовий розпис (додаток 11)

     2.6. Тривалiсть митного оформлення ВМД залежить вiд характеру товарiв та iнших предметiв, обсягу товарної партiї, вiд того, чи пiдлягає той або iнший товар перевiрцi iнших контролюючих служб, кiлькостi по ВМД, вiдстанi до мiсця проведення огляду та iнших факторiв.

     2.7. За наявностi достатнiх пiдстав особою митного органу може бути вiдмовлено у митному оформленнi у порядку, встановленому чинним законодавством України, про що обов'язково заповнюється картка вiдмови у митному оформленнi згiдно з порядком, встановленим ДМСУ.

     2.8. Проведення попередньої перевiрки документiв на вантаж.

     2.8.1. Для митного оформлення кожної партiї вантажу iнспектор ПВ Схiдної РМ перевiряє наданi декларантом документи: - опис наданих документiв встановленої форми в 2-х примiрниках; - ВМД; - документ, який засвiдчує особу декларанта; - документ, який пiдтверджує повноваження особи на декларування; - договiр на здiйснення операцiй, пов'язаних з митним оформленням вантажу (у випадках, коли декларування здiйснюється на пiдставi договору); - облiкову картку суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi; - комерцiйнi документи, необхiднi для митного контролю та здiйснення митного оформлення, зазначенi в графах 40 та 44 ВМД; - iншi документи, необхiднi для митного контролю та здiйснення митного оформлення; - документи про сплату або про вiдстрочку сплати митних платежiв та податкiв; - електронну копiю ВМД на магнiтних носiях.

     2.8.2. Всi необхiднi документи представляються в оригiналi та необхiднiй для здiйснення митного оформлення кiлькостi копiй. На копiї документiв робиться надпис "Згiдно" та засвiдчується пiдписом керiвника пiдприємства - суб'єкта ЗЕД або уповноваженою особою, з обов'язковим зазначенням посади, ПIБ та дати завiрення копiї. Пiдпис засвiдчується печаткою пiдприємства, зразок якої наведено в облiковiй картцi пiдприємства.

     2.8.3. Електронна копiя, яка подається разом з ВМД (в обов'язковому порядку повинна вiдповiдати твердому примiрнику ВМД), використовується для прискорення проведення процедури митного оформлення вантажу i формування бази даних митної статистики зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     2.8.4. В тих випадках, коли документи, що надаються декларантом, є довгостроковими i їх дiя не припиняється пiсля оформлення однiєї партiї вантажу, вони можуть представлятися в митну установу один раз при оформленнi першої партiї вантажу i зберiгаються в окремiй справi.

     2.8.5. На момент пред'явлення ВМД вантаж повинен знаходитися у визначенiй митницею зонi митного контролю (або на територiї пiдприємства за умови виконання ним вимог ст. 23 Митного Кодексу України та Положення про зону митного контролю, затвердженого ДМСУ), про що на транспортних документах на партiю вантажу є вiдповiдна вiдмiтка.

     2.8.6. Посадовою особою митницi перевiряються документи, якi засвiдчують особу декларанта та її повноваження на декларування у вiдповiдностi до договiрних зобов'язань з суб'єктом ЗЕД i нормативних актiв Держмитслужби, та наявнiсть примiрника облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Перевiряються данi, заявленi у гр. 54 ВМД.

     2.8.7. ВМД не приймається до оформлення у випадках: - якщо вона подається без повного пакету документiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення товарiв; - ВМД заповнено не державною мовою (iноземна мова може застосовуватися, якщо переклад державною мовою назв суб'єктiв або фiрмового (комерцiйного) найменування товару є недоцiльним та iстотно не впливає на принцип здiйснення заходiв тарифного або нетарифного регулювання); - ВМД заповнено не за допомогою комп'ютера; - ВМД заповнено з пiдчистками та явними помилками.(Виправлення у ВМД можуть бути зробленi шляхом перекреслення помилкових та внесення правильних вiдомостей (друкованим способом або вiд руки). У графах 12,22,37,42,45,46,47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвiдчується печаткою декларанта); - ВМД не засвiдчено печаткою декларанта з зазначенням коду ЄДРПОУ та пiдписом декларанта; - ВМД заповнено з зазначенням в гр.23 курсу валюти, який вiдрiзняється вiд курсу, встановленого НБУ на день прийому ВМД до оформлення; - в iнших випадках, визначених чинним законодавством.

     2.8.8. Опису присвоюється поточний порядковий номер за журналом облiку ВМД (додаток 1), дата, час, прiзвище iнспектора, який прийняв документи до митного оформлення. Вiдмiтки завiряються особистим пiдписом iнспектора. Другий примiрник опису повертається декларанту.

     2.9. Перевiрка ВМД i документiв щодо проведення статистичного контролю.

     2.9.1. За допомогою програмного забезпечення iнспектором ПВ здiйснюється перевiрка магнiтного носiя на наявнiсть вiрусiв.

     2.9.2. Електронна копiя ВМД за номером, який спiвпадає iз номером опису за журналом облiку ВМД, заноситься в тимчасову базу даних на ПЕОМ. Проводиться контроль наявностi iнформацiї на магнiтному носiї та її вiдповiднiсть твердiй копiї ВМД.

     2.9.3. Iнспектором ПВ проводиться перевiрка вiдповiдностi даних - коди СПАТО (в тiй його частинi, яка зазначається у ВМД), ЄДРПОУ, IПП, банкiвськi вiдомостi, адреси, заявлених в графах 2, 8, 9, 14 ВМД з даними електронної бази "Клiєнт СРМ". При наявностi в базi даних пiдприємств, даних, вказаних в графах А, 28 та 50 ВМД, проводиться перевiрка їх даних. Проводиться перевiрка правильностi визначення статистичної вартостi i заповнення графи 46 ВМД.

     2.9.4. За допомогою програмного забезпечення iнспектором ПВ проводиться перевiрка застосування (скасування) до суб'єктiв ЗЕД та перевiзника санкцiй передбачених ст.37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть". Застосування санкцiй до нерезидентiв перевiряється за реквiзитами, заявленими декларантом у ВМД. За допомогою програми в ЦБД IАМУ ДМСУ проводиться перевiрка на наявнiсть в представленому пакетi документiв втраченої чи викраденої книжки МДП. За допомогою програми в ЦБД IАМУ ДМСУ проводиться перевiрка на наявнiсть в представленому пакетi документiв вiдтискiв недiючого митного забезпечення.

     2.10. Перевiрка ВМД та документiв, заявленої митної вартостi i нарахування митних платежiв.

     2.10.1. Iнспектором ПВ, вiдповiдальним за правильнiсть нарахування платежiв, проводиться перевiрка надходження попередньої оплати за митне оформлення вантажiв на депозитний рахунок митницi, наявнiсть коштiв на сплату платежiв на особовому рахунку платника, реквiзити платiжних документiв. Перевiряється дискета з електронною копiєю гр. С для забезпечення списання коштiв.

     2.10.2. Проводиться перевiрка правильностi застосування валютного курсу (гр.23ВМД).

     2.10.3. У випадку виникнення питання щодо правильностi визначення країни походження або достовiрностi преференцiйних сертифiкатiв, для прийняття остаточного рiшення, посадовою особою ПВ направляється запит з обґрунтуванням сумнiвiв до ВТВ у порядку, встановленому ДМСУ, а також акт про митний огляд.

     2.10.4. В разi наявностi Довiдки про визначення митної вартостi на товар, яка пiдготовлена ВТВ, проводиться звiрка даних, зазначених у ВМД з даними Довiдки про визначення митної вартостi товару.

     2.10.5. Проводиться контроль застосування цiни товарiв та iнших предметiв i правильностi заповнення граф 22, 42 ВМД за схемою:

     Контроль додержання рiвня iндикативних цiн згiдно перелiку товарiв, на якi дiючим законодавством встановленi iндикативнi цiни.

     Контроль застосування цiни та фактурної вартостi товарiв згiдно з умовами поставки у вiдповiдностi до контракту.

     При вiдсутностi значних вiдхилень заявленої цiни (фактурної вартостi) вiд iндикативних цiн i вiрному обчисленнi даних граф 22 та 42 - проводиться подальша перевiрка.

     Проводиться контроль визначення митної вартостi i правильнiсть заповнення граф 12, 20, 45 ВМД згiдно з наданими документами та Довiдкою-розрахунком митної вартостi за схемою: Контроль заповнення графи 20 ВМД згiдно з наданими документами. Контроль обчислення заявленої митної вартостi згiдно з курсами валют.

     Контроль врахування у вiдповiдностi до умов поставки транспортних витрат, витрат на страхування вантажу i iнших фактичних витрат (якi згiдно з умовами поставки не зазначенi у рахунку-фактурi) при обчисленнi митної вартостi.

     Контроль вiдповiдностi заявленої митної вартостi рiвням довiдкових цiн, якi пiдготовленi Держзовнiшiнформом i порiвняльний аналiз цiн на iдентичнi та iншi товари згiдно електронних цiнових довiдникiв ДМСУ.

     2.10.6. В разi виникнення у iнспектора ПВ сумнiвiв щодо заявленої митної вартостi, вiн готує запит до ВТВ. До запиту додаються ВМД та документи, що мiстять вiдомостi, заявленi для митного оформлення. Документи, що передаються на розгляд до вiддiлу ВТВ, засвiдчуються штампом "ПМК".

     2.10.7. Перевiряється правильнiсть нарахування митних платежiв та пiдстави для надання преференцiй i пiльг, наявнiсть вiдповiдних сертифiкатiв походження товарiв(гр.36 ВМД).

     2.10.8. Проводиться перевiрка заповнення графи 47,В,С ВМД. В графi "Д" при ввезеннi товарiв в Україну, за якими можливе нарахування збору за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем (001 вид), вчиняється напис: "Пiд митним контролем з _______р." i вказується дата початку перебiгу строку перебування товару пiд митним контролем.

     2.10.9. Проводиться перевiрка векселiв, поданих до митного оформлення суб'єктами ЗЕД пiд час митного оформлення ВМД вiдповiдно до розроблених в Схiднiй РМ технологiчних схем. Проводиться остаточне списання коштiв, що пiдлягають списанню по данiй ВМД, на зворотi платiжних доручень та проставлення штампу "Сплачено" на всiх аркушах ВМД у гр. С.

     2.10.10. Перевiряються пiдстави для надання вiдстрочення платежiв. Перевiряється заповнення графи 48 ВМД.

     2.11. Перевiрки iнспектором ПВ зазначених декларантом вiдомостей у ВМД на вiдповiднiсть митним правилам та поданим комерцiйним документам.

     2.11.1. Проводиться контроль вiдповiдностi типу зовнiшньоекономiчної операцiї та митного режиму даним, заявленим у графах 1, 37 ВМД.

     2.11.2. Проводиться перевiрка реквiзитiв та умов зовнiшньоекономiчного контракту на вiдповiднiсть даним, заявленим у графах 2, 8, 9, 11, 15,15а, 17, 17а, 24, 28, 44 ВМД.

     2.11.3. Проводиться перевiрка вiдомостей, заявлених у товаросупровiдних та iнших документах, даним, заявленим у графах 6, 15, 15а, 17, 17а, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 35, 38, 44, 49 ВМД.

     2.11.4. Проводиться контроль визначення декларантом назв та кодiв товару за ТН ЗЕД згiдно представлених документiв i правильнiсть заповнення граф 3, 4, 5, 13, 31, 32, 33, 41 ВМД.

     2.11.5. У випадку виникнення питання щодо правильностi класифiкацiї товарiв за ТН ЗЕД та питань невiдповiдностi кодiв, зазначених у ВМД кодам, заявленим при попереднiх митних режимах, посадова особа ПВ для прийняття остаточного рiшення щодо класифiкацiї товару, направляє у встановленому порядку запит до вiддiлу тарифiв та вартостi (ВТВ), а по товарам, стосовно яких потрiбно проведення лабораторних дослiджень (визначення товарiв подвiйного застосування, небезпечних, отруйних чи наркотичних речовин, уточнення хiмiчного складу, перевiрки товарiв групи ризику, тощо) - запит до митної лабораторiї митницi.

     2.11.6. У разi прийняття рiшення керiвником ПВ щодо уточнення коду товару, до ВТВ разом iз запитом передається ВМД, завiрена в порядку визначеному ДМС України i повний пакет документiв (оригiнали та копiї), що поданi при митному оформленнi, а також "Акт про проведення митного догляду" (додаток 3). Копiї всiх документiв мають бути засвiдченi у порядку, визначеним митним законодавством.

     2.11.7. Перевiряється заповнення граф 14, 30, 40, 43, 50, 51, 52, 53, 54 ВМД.

     2.11.8. Проводиться контроль необхiдностi застосування до товару засобiв нетарифного регулювання, правильнiсть їх застосування i контроль обсягiв та квот.

     2.11.9. Проводиться контроль виконання i дотримання обсягiв поставок, передбачених зовнiшньоекономiчним контрактом (договором), термiнiв, передбачених контрактами давальницької сировини, бартеру, ордерних поставок. Перевiряється заповнення графи 39 ВМД.

     2.11.10. Проводиться перевiрка правильностi заповнення товаросупровiдних документiв (ТТН, CMR,CARNET TIR,INVOICE, рахунок-фактура, та iн.).

     2.11.11. По закiнченню вищезазначених операцiй на всiх аркушах ВМД проставляється штамп "ПМК" та реєстрацiйний номер. ВМД реєструється в журналi облiку вантажних митних декларацiй. Пiсля завершення цiєї процедури ВМД вважається прийнятою для оформлення i декларант несе юридичну вiдповiдальнiсть за зазначенi в нiй вiдомостi. Пiсля цього етапу ВМД не може бути вiдкликана декларантом. Кожнiй ВМД присвоюється реєстрацiйний номер.

     2.12. Огляд вантажу та повне оформлення ВМД, заповнення "Акту про проведення митного догляду", нарахування 003 виду митного збору.

     2.12.1. При вивезеннi вантажу за межi митної територiї України огляд вантажу та транспортного засобу iнспектором ПВ здiйснюється за схемою:

 • по мiсцезнаходженню вантажу i транспортного засобу встановлюється тимчасова зона митного контролю;

 • перевiрка документiв на придатнiсть транспортного засобу до мiжнародних перевезень;

 • перевiрка реєстрацiйних номерних знакiв транспортного засобу;

 • зовнiшнiй огляд транспортного засобу, перевiрка цiлiсностi вантажного вiдсiку та пломбувальник пристроїв.

     2.12.2. При вiдсутностi зауважень iнспектор ПВ дає згоду на проведення навантажувальних робiт. Проводиться огляд вантажу та перевiрка його вiдповiдностi даним, заявленим у графах ВМД 5, 6, 18, 26, 31, 34, 35, 38 та товаросупровiдних документах. При завантаженнi проводиться перевiрка на наявнiсть стороннiх вкладень. Виходячи з оперативної обстановки може проводитися вибiрковий огляд вантажу. В випадках, визначених законодавством, накладається митне забезпечення.

     2.12.3. При ввезеннi вантажу на митну територiю України догляд вантажу та транспортного засобу iнспектором ПВ здiйснюється за схемою:

 • по мiсцезнаходженню транспортного засобу i мiсцю вивантаження вантажу встановлюється тимчасова зона митного контролю;

 • перевiрка реєстрацiйних номерних знакiв транспортного засобу;

 • зовнiшнiй огляд транспортного засобу, перевiрка цiлiсностi вантажного вiдсiку та пломбувальник пристроїв, виявлення слiдiв пошкодження митних забезпечень.

     2.12.4. При вiдсутностi зауважень iнспектор ПВ дає згоду на проведення розвантажувальних робiт. Проводиться огляд вантажу та перевiрка його вiдповiдностi даним, заявленим у графах ВМД 5, 6, 18, 26, 31, 34, 35, 38 та товаросупровiдних документах. Проводиться перевiрка на наявнiсть стороннiх вкладень. Рiшення про проведення повного або вибiркового догляду вантажу приймається начальником ПВ (або особою, яка його замiщує).

     2.12.5. Персональну вiдповiдальнiсть за повноту заповнення гр.31 ВМД в частинi назви товару (в т.ч. комерцiйної), його характеристики, що включає в себе асортимент, розмiри, моделi, стандарти, типи, комплектнiсть та iншi вiдомостi про товар, якi дають можливiсть однозначно класифiкувати його за задекларованою у графi 33 товарною субпозицiєю, покладається на посадову особу ПВ, яка здiйснює митний контроль.

     2.12.6. В "Актi про проведення митного огляду" спiвробiтник ПВ повинен чiтко i повно вiдповiсти на поставленi питання начальником ПВ (або особою яка його замiщує) по "Завданню на проведення митного огляду" (додаток 4) таким чином, що дало б змогу однозначно описати товар та його основнi характеристики. В обов'язковому порядку повиннi бути данi вiдповiдi на слiдуючи запитання:

 • номера, кiлькiсть та належнiсть митного забезпечення;

 • назва товару, його зовнiшнiй вигляд, фiзичний стан, колiр, характеристика (асортимент, розмiри, моделi, стандарти, типи, комплектнiсть та iншi вiдомостi про товар);

 • характеристика упаковки(папiр, полiетилен тощо) в якiй знаходиться товар, опис комерцiйної етикетки, вiдмiтки, якi нанесенi власником(виробником) вантажу на упаковку(якщо вони є);

 • маркування товару, яке дала б змогу встановити країну походження товар;

 • кiлькiснi характеристики;

 • iнше.

     2.13. Нарахування 003 виду митного збору.

     2.13.1. Декларантом проводиться нарахування митного збору (003 вид) i заповнення вiдповiдних граф ВМД, а також на зворотному боцi ВМД вчиняється запис стосовно розрахунку 003 виду митного збору вiдповiдно витраченого часу та ставок.

     2.13.2. Iнспектором ПВ проводиться перевiрка правильностi нарахування митного збору (003 вид) та заповнення вiдповiдних граф ВМД.

     2.13.3. Проводиться списання коштiв з особового рахунку платника iз застосуванням електронної копiї гр. С на дискетi. У випадку вiдсутностi можливостi проведення списання в електронному режимi, забезпечується передача iнформацiї про нарахованi суми платежiв до ВМД i П для проведення списання в установленому порядку.

     2.14. При виявленнi в процесi митного контролю ознак ПМП та КБ, спiвробiтник митницi, який здiйснював контроль складає протокол про порушення митних правил. Вантаж, у разi затримання по протоколу про ПМП, передається для зберiгання на склад митницi або на вiдповiдальне зберiгання пiд митним контролем.

     Якщо при здiйсненнi митного контролю (за умови вiдсутностi ознак ПМП та КБ) виявлено обставини, що не дають можливостi здiйснювати митне оформлення вантажу, - оформлюється Картка вiдмови у митному оформленнi в порядку, встановленому Держмитслужбою. В графi "Д" ВМД посадовою особою митницi здiйснюється запис "Оформленню не пiдлягає. Картка вiдмови N___." i зазначається посада та П.I.Б. iнспектора ПВ, який прийняв рiшення про неможливiсть подальшого оформлення ВМД". Запис засвiдчується особистим пiдписом iнспектора. Облiк ВМД, по яким вiдмовлено у митному оформленнi здiйснюється у Журналi вiдмов.

     2.15. Остаточне оформлення вантажу i документiв в митному вiдношеннi.

     2.15.1. При вiдсутностi ознак ПМП та КБ та помилок у ВМД - iнспектором ПВ проводиться остаточне оформлення ВМД:

 • проводиться списання квот;

 • проводиться оформлення документiв контролю за доставкою вiдповiдно до iснуючих технологiчних схем;

 • на всiх аркушах ВМД (в гр. Д та при необхiдностi - на зворотi), товаросупровiдних та iнших необхiдних документах проставляються пiдпис (з зазначенням ПIБ) iнспектора, який засвiдчується вiдтиском особистої номерної печатки;

 • проводяться iншi заходи щодо захисту митного оформлення.

     2.15.2. Перевiряється комплектнiсть документiв, їх кiлькiсть, наявнiсть необхiдних вiдмiток на документах, що були використанi при митому оформленнi.

     2.15.3. З оформленого комплекту документiв вилучаються тi, якi повиннi залишитись в справах митницi. В обох примiрниках опису (графи 4-5) робляться вiдмiтки про розподiл документiв.

     2.15.4. Декларанту документи видаються пiд розпис, з вiдповiдною вiдмiткою в обох примiрниках опису.

     2.15.5. ВМД, оформленi в режимi тимчасового ввезення/вивезення майна, ставляться на облiк (або знiмаються з облiку) i додатково реєструються iнспектором ПВ, який призначений начальником ПВ згiдно розподiлу обов'язкiв по вiддiлу, в "Журналах облiку тимчасового ввезення/вивезення майна" (додаток 6).

     2.15.6.ВМД, оформленi в режимах ввезення/вивезення давальницької сировини/готової продукцiї, розмiщення на митному лiцензiйному складi (МЛС) або в безмитному магазинi (БМ), випуску з МЛС або БМ i iнших (якщо це передбачено вiдповiдними технологiчними схемами), ставляться на облiк (або знiмаються з облiку) i додатково реєструються вiдповiдальною посадовою особою ПВ у вiдповiдних журналах, передбачених цими технологiчними схемами.

     2.16. Остаточної стадiї статистичного контролю.

     2.16.1. Iнспектором ПВ, який працює на стадiї статистичного контролю, проводиться остаточна перевiрка вiдповiдностi даних, що мiстяться у ВМД, з даними електронної копiї. При необхiдностi - робляться необхiднi виправлення.

     2.16.2. В електронну копiю ВМД заноситься доповнення до гр. Д, В, C та 47. При необхiдностi вносяться доповнення до iнших граф ВМД.

     2.16.3. В графу Д електронної копiї ВМД вводиться номер штампу ПМК та ОНП iнспектора, який провiв її остаточне оформлення.

     2.16.4. Повна електронна копiя ВМД переводиться у постiйну базу даних даного пiдроздiлу митницi.

     2.16.5. У випадку вiдмови/анулювання ВМД iнспектор переводить вiдповiдну ВМД з тимчасової бази в базу анульованих з заповненням електронної картки вiдмови.

     2.16.6. Для передачi даних з ПВ до ВIАР та МС спiвробiтником ПВ, який працює на стадiї статистичного контролю, формуються реєстри оформлених ВМД (крiм АД/ПД) в електронному та твердому виглядi. Зазначенi реєстри передаються до ВIАР та МС.

     2.16.7. Реєстри оформлених АД/ПД в електронному та твердому виглядi формуються спiвробiтником, який працює на стадiї статистичного контролю, вiдразу пiсля завершення митного оформлення АД/ПД i передаються керiвниковi ПВ.

     2.17. Данi про оформлення ВМД заносяться iнспектором ПВ до гр.10 "Журналу облiку ВМД".

     2.17.1. Змiни до ВМД вносяться на пiдставi заяв декларантiв та вiдповiдного рiшення керiвника ПВ.

     2.17.2. Номер картки вiдмови у пропуску на митну територiю України чи митному оформленнi товарiв та iнших предметiв заноситься iнспектором до гр. 11 "Журналу облiку ВМД".

     2.17.3. У випадку оформлення протоколу про порушення митних правил та прийняття рiшення про затримання вантажу - вантаж передається для зберiгання на склад митницi, номер протоколу заноситься до гр. 12 "Журналу облiку ВМД".

     2.18. По завершенню оформлення в митному вiдношеннi кожної партiї вантажу спiвробiтником митницi формується пакет документiв для зберiгання у ПВ. У журналi реєстрацiї вантажiв Iмпорт (додаток10) у графi "Повне оформлення" зазначає N ВМД, та дату оформлення.

     2.18.1. Передача будь-яких документiв до iнших пiдроздiлiв митницi - ВКДВ, ВМД та П, ВТВ, ВIАР та МС, тощо - здiйснюється на пiдставi реєстрiв.

     2.19. В ПВ, де здiйснювалось митне оформлення даної партiї вантажу, зберiгається до передачi в архiв митницi разом: опис, перший аркуш ВМД, акт митного огляду та iншi документи (або їх копiї), якi були представленi декларантом i використанi в митному оформленнi. Документи довгострокової дiї зберiгаються в окремiй справi суб'єкта ЗЕД, яка знаходиться в ПВ.

     2.20. До ВIАР та МС передається по реєстру другий аркуш ВМД - "примiрник для статистики" та електроннi копiї зазначених ВМД.

     2.21. До ВМД та П передається по реєстру третiй аркуш ВМД - "примiрник для митницi", оригiнали та копiї документiв, необхiдних для ВМД та П.

     2.22. Четвертий аркуш ВМД - "примiрник для митницi" використовується залежно вiд виду зовнiшньоекономiчної операцiї:

     а) пiд час оформлення товару, що вивозиться за межi митної територiї України, четвертий аркуш передається декларанту для доставки разом з товаром у пункт пропуску на державному кордонi України. Пiсля проведення процедури пропуску вiн передається до архiву митницi, що здiйснила пропуск товару через державний кордон;

     б) пiд час оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України, четвертий аркуш передається декларанту.

     2.23. П'ятий основний аркуш - "примiрник для декларанта" передається декларанту.

     Якщо декларування товару проводиться особою, уповноваженою на декларування, то:

     а) пiд час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України, четвертий аркуш ВМД передається власниковi товару, а п'ятий аркуш - особi, уповноваженiй на декларування;

     б) пiд час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому вiн повинен бути копiєю п'ятого аркуша. При використаннi шостого аркуша ВМД на зворотному боцi першого i п'ятого аркушiв декларантом робиться запис "Оформлено шостий аркуш ВМД", який засвiдчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власниковi товару. Додатковi аркушi ВМД (форми МД-3) розподiляються в аналогiчному порядку. Порядок облiку та дачi (завiрення) у разi потреби заявникам (особам, зазначеним у ВМД) засвiдчених особистою номерною печаткою iнспектора митницi ксерокопiї оформленої ВМД здiйснюється у вiдповiдностi до вимог окремого наказу по митницi. При розглядi справ про порушення митних правил посадова особа митного пiдроздiлу, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил, може письмово витребувати документи, необхiднi для розгляду справи. Для цього начальник вiддiлення по боротьбi з контрабандою письмово звертається до заступника начальника митницi, який курує роботу пiдроздiлу, в якому знаходяться необхiднi документи, iз зазначенням повних реквiзитiв цих документiв. При цьому у справах вiддiлу залишається письмова вимога про надання документiв, а також копiї витребуваних документiв. Копiї документiв виготовляються загальним вiддiлом митницi у встановленому порядку.

III. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТОВАРIВ(ПРЕДМЕТIВ) ФIЗИЧНИХ ОСIБ З ЗАСТОСУВАННЯМ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦIЇ ТА НАРАХУВАННЯМ I СТЯГНЕННЯМ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ.
3.1. Декларування товарiв(предметiв), якi перемiщуються через митний кордон України в мiжнародних експрес вiдправленнях та вантажних вiдправленнях при проведеннi митного контролю та оформлення здiйснюється фiзичною особою по митнiй декларацiї - МД4.

     3.2. Як декларацiя на товари та предмети що перемiщуються в МЕВ на адреси фiзичних осiб використовується домашнiй транспортний документ та iнвойс (рахунок-фактура).

     Домашнiй транспортний документ - iндивiдуальний номерний транспортний документ на кожне МЕВ у консолiдованому вантажу, у якому наведено данi про вiдправника, одержувача,а також загальний опис товарiв(предметiв) у МЕВ.

     Домашнiй транспортний документ є водночас угодою мiж вiдправником МЕВ та експрес-перевiзником про перевезення i пред'явлення МЕВ митницi для проведення митного оформлення.

     3.2.1. Митний контроль та митне оформлення товарiв, якi надходять на адреси громадян у вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес вiдправленнях, сумарна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здiйснюється за умови оформлення вантажної митної декларацiї та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi при здiйсненнi ними iмпортних операцiй. Порядок митного оформлення товарiв(предметiв), якi надходять на адреси громадян з застосуванням вантажної митної декларацiї, здiйснюється у вiдповiдностi з наказом ДМСУ вiд 10.12.01р., N 796 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД2 (МД3)", та роздiлом II цiєї технологiчної схеми.

     3.3. При здiйсненнi митного оформлення МЕВ фiзичних осiб представником експрес-перевiзника, та у разi зазначення вiдправником загального найменування товарiв(предметiв) у МЕВ експрес-перевiзник для здiйснення митного оформлення подає супровiднi документи та оглядовий розпис М16 (додаток 11) з наведеним у ньому перелiком товарiв(предметiв), що мiстяться у МЕВ. Також цей перелiк використовується для здiйснення нарахування та стягнення митних платежiв.

     3.4. Декларацiя МД4 заповнюється власноручно громадянином (уповноваженою ним особою) та засвiдчується його особистим пiдписом до пред'явлення товарiв(предметiв) до митного контролю та проведення митного оформлення.

     3.5. Декларацiя заповнюється фiзичною особою, яка досягла 16 рокiв.

     3.6. Декларацiя заповнюється фiзичною особою мовою, якою вiн володiє. Пiд час заповнення декларацiї може використовуватись iнша мова, якщо переклад комерцiйних (фiрмових) найменувань товарiв(предметiв) є недоцiльним. За наявностi достатнiх пiдстав вважати, що товари(предмети) перемiщуються з порушенням митних правил, та якщо мова, якою надруковано бланк декларацiї, не збiгається з мовою, якою фiзична особа її заповнила, ця фiзична особа на вимогу посадової особи митницi робить у декларацiї власноручний запис "Змiст декларацiї менi зрозумiлий" i засвiдчує його особистим пiдписом.

     3.7. У декларацiї мають бути заповненi всi пункти шляхом перекреслення в кожному з них "Х" - подiбною позначкою рамок з потрiбною вiдповiддю ("Так чи "Нi"). Вiдомостi, що не вмiстилися на одному бланку декларацiї, зазначаються громадянином у додаткових бланках декларацiї, а пункти що не використовуються, перекреслюються Z - подiбною лiнiєю.

     3.8. Декларацiя не приймається до митного оформлення посадовою особою митного органу в разi її заповнення: з пiдчистками та виправленнями; з порушенням вимог Порядку визначеному ДМСУ.

     У цих випадках громадянином заповнюється нова декларацiя з дотриманням вимог до її заповнення.

     3.9. Декларацiя МД4 заповнюється вiдповiдно до "Порядку декларування валютних цiнностей, предметiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, та оформлення митної декларацiї", затвердженого наказом ДМСУ вiд 22.11.01р., N 763.

     3.10. Посадова особо ПВ Схiдної РМ приймає заповнену фiзичною особою декларацiю МД4 та перевiряє повноту й правильнiсть її заповнення. Вiдомостi про особу, зазначену у декларацiї, в якому режимi прямують товари(предмети), згiдно поданих транспортних документiв. Перевiряє наявнiсть позначок у пiдпунктах 3.2 - 3.12, повноту заповнення пiдпункту 4.1, та iншi пiдпункти митної декларацiї.

     3.11. Вiдомостi, зазначенi у декларацiї, про товари, наявнiсть дозвiльних документiв, вартiсть товарiв згiдно поданих документiв (рахункiв фактури). Митна вартiсть товарiв(предметiв) визначається згiдно ст.ст. 16, 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф" та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.98р., N 1598 "Про затвердження порядку визначення митної вартостi товарiв та iнших предметiв у разi перемiщення їх через митний кордон України" В разi виникнення у iнспектора ПВ сумнiвiв щодо заявленої митної вартостi, вiн готує запит до ВТВ. До запиту додаються МД4 та документи, що мiстять вiдомостi, заявленi для митного оформлення. Документи, що передаються на розгляд до вiддiлу ВТВ, засвiдчуються штампом "ПМК".

     3.12. Iнспектор ПВ проводить догляд товарiв(предметiв), у кожному випадку невiдповiдностi вмiсту вантажного вiдправлення з описом у транспорно - супровiдних документах та митнiй декларацiї складається Акт вкладення мiжнародного експрес вiдправлення (вантажного вiдправлення) (додаток 7), який пiдписується iнспектором митницi, спiвробiтником митного термiналу, представником перевiзника, вiдправником або одержувачем. При виявленнi порушення митних правил складається протокол про ПМП.

     3.13. Митне оформлення товарiв(предметiв) при їх ввезенi на митну територiю України здiйснюється в повному обсязi лише пiсля сплати мита, податку на додану вартiсть, митних зборiв i в установленому законодавством випадках акцизного збору. Вiдстрочення чи розстрочення їх сплати дiючим законодавством не передбачено. Нарахування та стягнення мита податку на додану вартiсть, митних зборiв i в установлених законодавством випадках акцизного збору на товари, що пересилаються на адреси громадян, здiйснюється на бланку унiфiкованої митної квитанцiї МД1 вiдповiдно до наказу ДМСУ вiд 09.10.98р, N 635 у редакцiї наказу ДМСУ вiд 10.07.01р., N 468 "Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї iз заповненням та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД1", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 07.08.01р., за N 671/5862 та iнших нормативних актiв ДМСУ.

     3.14. Митне оформлення та випуск у вiльний обiг МЕВ фiзичних осiб здiйснюються iнспектором митницi у разi сплати фiзичною особою (одержувачем, вiдправником) або експрес-перевiзником за одержувача належних платежiв та подання фiзичною особою або експрес-перевiзником за одержувача дозвiльних документiв, передбачених законодавством.

     3.15. Митнi платежi за товари (предмети), якi перемiщуються у МЕВ фiзичними особами, можуть сплачуватись експрес перевiзниками. Для нарахування та стягнення митних платежiв використовується бланк оглядового розпису М16 ( додаток 11), вiдповiдно до наказу ДМСУ вiд 26.07.00р., N 405 "Про затвердження Порядку митного контролю та оформлення мiжнародних експрес вiдправлень", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 13.09.00р., за N 603/4824, та iнших нормативних актiв ДМСУ.

     3.16. Оподаткування товарiв, що надходять на адресу фiзичних осiб у вантажних вiдправленнях, мiжнародних експрес вiдправленнях, сумарна митна вартiсть яких перевищує 1000 Евро та/або загальна вага яких перевищує 100кг., здiйснюється за умови оформлення ВМД та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктiв ЗЕД при здiйсненнi ними iмпортних операцiй по окремiй технологiчнiй схемi, затвердженiй наказом по митницi.

     3.17. Пiсля проведення митного контролю та оформлення товарiв(предметiв) та належної сплати митних платежiв iнспектор ПВ проставляє вiдтиск особистої номерної печатки, пiдпис в мiсцi для печатки митної декларацiї МД4, унiфiкованої квитанцiї МД1, на товаросупровiдних документах, якi прямують з вiдправленнями. У справах митницi залишається примiрник товаросупровiдних документiв, рахунки-фактури, МД4 та дозвiльнi документи, якi є пiдставою для випуску вантажу у вiльне використання, крiм випадкiв визначених чинним законодавством.

     3.18. Iнспектор ПВ пiсля проведення митного оформлення в Журналi реєстрацiї вантажiв Експорт (додаток 10) у графi "Примiтки" та Журналi реєстрацiї вантажiв Iмпорт (додаток 9) у графi "Повне оформлення" зазначає " МД1 та iншi вiдомостi по оформленню вантажних та мiжнародних експрес вiдправлень. Документи по оформленню товарiв(предметiв) фiзичних осiб (МД4, транспортнi документи, рахунки фактури, дозвiльнi документи, та iншi) зберiгаються у поштовому вiддiлi в окремiй тецi вiдповiдного перевiзника та за вiдповiдний перiод (мiсяць).

Начальник ПВ Схiдної РМ Є.М.Березний

 

Додаток N 1
до Технологiчної схеми митного оформлення
товарiв та предметiв, якi перемiщуються через
митний кордон України в мiжнародних поштових
вiдправленнях каналами поштового зв'язку, у
вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес
вiдправленнях суб'єктами ЗЕД та фiзичними особами
з застосуванням митних декларацiй - ВМД, митної
декларацiї для громадян (МД4).

ОПИС N * _________

 

документiв, представлених в _________________________________ митницi назва пiдроздiлу, митної установи декларантом

назва пiдприємства, П.I.Б. на вантаж

назва українського суб'єкта ЗЕД який знаходиться

мiсцезнаходження вантажу, адреса,

 

Iндивiдуальнi ознаки мiсця зберiгання

 

Реєстрацiйний номер суб'єкта ЗЕД______________________________________.

Тип зовнiшньоекономiчної операцiї_____________________________________.
                                                                      данi гр. 1 ВМД

N
п/п
Реквiзити
документiв, наданих
для митного
оформлення вантажiв
Здано:
екземплярiв
/ аркушiв
Повернуто по
закiнченню митного
оформлення
екз./арк.
Залишено в
справах
митницi,
екз./арк.
Примiтки
           
           
           
           
     Всього аркушiв                


Здав __________________________________________________________
пiдпис, дата, П.I.Б. декларанта
Прийняв _______________________________________________________
дата, час, пiдпис, П.I.Б. iнспектора
По закiнченню митного оформлення партiї вантажу по ВМД N ___________ документи на ________________ аркушах та магнiтний носiй отримав

кiлькiсть арк.__________________________________________________
Дата, час, пiдпис, П.I.Б. декларанта

     * - Номер присвоюється в пiдроздiлi митної установи, в який наданi документи.

 

Додаток N 2
до Технологiчної схеми митного оформлення
товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний
кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях
каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях
та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД
та фiзичними особами з застосуванням митних
декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян (МД4).

 

ФОРМА ЖУРНАЛУ.

1. Назва: "Журнал облiку ВМД у ________________________________________ митницi" назва пiдроздiлу та митницi 2. Графи*:

N п/п Позицiя
1 N п/п
2 Дата та час прийому ВМД та документiв на вантаж
3 Реєстрацiйний N ВМД
4 Тип ВМД
5 Вiдправник (назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ)
6 Одержувач (назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ)
7 Особа, вiдповiдальна за фiнансове врегулювання
(назва, юридична адреса, код ЄДРПОУ)
8 Вiдомостi про декларанта (назва пiдприємства, П.I.Б.)
9 П.I.Б. iнспектора, який прийняв документи,
N штампу Пiд митним контролем
10 П.I.Б. iнспектора, який завершив митне оформлення,
N особистої номерної печатки та дата
11 Номер картки вiдмови у митному оформленнi,
хто склав та дата складення
12 Примiтки


     * - За рiшенням начальника митницi до журналу облiку ВМД можуть вноситись iншi додатковi вiдомостi.

Додаток N 3
до Технологiчної схеми митного оформлення
товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний
кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях
каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях
та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД
та фiзичними особами з застосуванням митних
декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян (МД4).

 

СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ.
N _______ "___" ____________ ____ р.
Мiсце проведення огляду _______________________________________________

Огляд товарiв, заявлених у ВМД N____/_____/_____вiд______________200 р.
Проводив

(посада, ПIБ, посадової особи митного органу) у присутностi

(посада, ПIБ, посадової особи митного органу) за участю

(посада, ПIБ, посадової особи митного органу) Вiдомостi, заявленi у ВМД:

Вiдправник/експортер


Одержувач/iмпортер


Найменування товару


_______________________________________________________________________

Кiлькiсть вантажних мiсць_______Вага брутто_________Вага нетто_________

Код товару за УКТЕД


Код країни походження


Товаросупровiднi документи

(назва, номери та дати товаросупровiдних

документiв: ТТН, книжки МДП,СМR, iнвойсiв, рахункiв, тощо)

Митне забезпечення
(забезпечення вiдправника) ______________________________ (наявнiсть та цiлiсть)
Кiлькiсть вiдкритих(розпакованих) вантажних мiсць______________________

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ:


*

Вантажнi мiсця запаковано з накладенням митного забезпечення N _______

Особи, що були присутнi при здiйсненнi митного огляду:

______________ ______________________
(пiдпис) (Iнiцiали, прiзвище)**
______________ ______________________
(пiдпис) (Iнiцiали, прiзвище)**

Посадова особа митного органу
______________ ______________________ (Iнiцiали, прiзвище)**
Мiсце для вiдбитка штампу "Пiд митним контролем"

     * Якщо недостатньо мiсця для занесення всiх вiдомостей, то вони наводяться на додатковому аркушi формату А4, про що робиться запис "Див. На додатковому аркушi"

     ** Запис виконується власноручно.

Додаток N 4
до Технологiчної схеми митного оформлення
товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний
кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях
каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях
та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД
та фiзичними особами з застосуванням митних
декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян (МД4).ДМСУ

СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

З А В Д А Н Н Я N _____

на проведення митного огляду _________________________________________

А. Питання митного оформлення:

N п/п Завдання на огляд,
або вiдмiтка про його вiдсутнiсть
посада, П.I.Б.
та пiдпис iнспектора
1 Спiвробiтник ОП    


Iнспектору___________________ доручається проведення митного контролю.

В. __________________________________________________________ доручається (посада спiвробiтника митницi, якому доручається проводити митного огляду, П.I.Б.)

     згiдно зi ст. 29-30 МКУ та з урахуванням поставлених завдань провести огляд


(назва товарiв та iнших предметiв)

Назва українського суб'єкта ЗЕД ______________________________________

Облiкова картка N ____________________________________________________

Назва пiдприємства, що здiйснює декларування вантажу та особа, уповноважена на декларування _______________________________________________

Поставленi завдання:
1.Наявнiсть та цiлiснiсть митного забезпечення.
2.Фактичний опис товару.
3.Опис маркування та упаковки.
4.Iдентифiкацiя країни походження за маркуванням.
5.Кiлькiснi характеристики.
6.Iнше __________________________________________

Начальник ___________________________________________ (назва ОП, ПIБ, пiдпис, дата)

 

Додаток N 7
до Технологiчної схеми митного оформлення
товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний
кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях
каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях
та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД
та фiзичними особами з застосуванням митних
декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян (МД4).

 


АКТ
ВКЛАДЕННЯ МIЖНАРОДНОГО ЕКСПРЕС ВIДПРАВЛЕННЯ
(ВАНТАЖНОГО ВIДПРАВЛЕННЯ)

Вiдправник

Одержувач


За товаросупровiдними документами:
Авiaнакладною

Iнвойсом (рахункам фактури)


Здiйснено огляд з розпакуванням вантажних мiсць:
Найменування вантажу

Кiлькiсть мiсць_________________ Вид упаковки__________________________

Причина огляду (потрiбне пiдкреслити):
1. Вiдповiднiсть вантажу даним товаросупровiдних документiв.
2. Визначення країни походження товару.
3. Визначення коду товару.
4. Пошкодження або нецiлiснiсть упаковки.
5. Наявнiсть предметiв, заборонених до ввезення в Україну.
6. Iншi причини (зазначити). _________________________________

У результатi огляду було встановлено:Вантажнi мiсця знову запаковано в нашiй присутностi.
Охоронний чек N

Особи, що були присутнi при здiйсненнi митного огляду: ______________ ______________________
(пiдпис) (Iнiцiали, прiзвище)
______________ ______________________
(пiдпис) (Iнiцiали, прiзвище)
Посадова особа митного органу______________ ______________________ (пiдпис) (Iнiцiали, прiзвище)

Мiсце для вiдбитка штампу "Пiд митним контролем"

Додаток N 8
до Технологiчної схеми митного оформлення
товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний
кордон України в мiжнародних поштових вiдправленнях
каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях
та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД
та фiзичними особами з застосуванням митних
декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян (МД4).

 Р О З Р А Х У Н О К
перебiгу термiну перебування товарiв та iнших предметiв
пiд митним контролем та суми "001" виду митного збору

1.Перебування пiд митним контролем:*з__/__/__ р.**по__/__/__ р.(__днiв)
2.Не нараховується "001" вид першi 15 днiв: з__/__/__ р. по __/__/__ р.
3.Не нараховується "001" вид:*** з __/__/__ р. по __/__/__ р. (__днiв)
Причина:__________________________.
Пiдстава:__________________________
4.Не нараховується "001" вид: з __/__/__ р. по __/__/__ р. (__днiв)
Причина:______________________.
Пiдстава:____________________ ( i т.д.)
5.Розрахунок суми митного збору:****
5.1.Кiлькiсть днiв, що враховуються при оподаткуваннi за перебування
товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем:(A-B-C1-С2-...-Сп)=Q дн.
5.2.Розрахунок ставки митного збору: Q х Z = Zq %
5.3.Розрахунок суми "001" виду, що пiдлягає сплатi:(W х Zq)/100 = S грн.

Декларант:________________ Iнспектор митницi : _______________
(П.I.Б. та пiдпис) (П.I.Б. та пiдпис)

     * - з урахуванням положень листа ДМСУ вiд 28.08.98р. N15/1-1984-ЕП;

     У п.1 вказується загальний термiн перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем.

     ** - при ввезенi товарiв спiвпадає з вiдомостями, вказаними в графi " Д" ВМД;

     *** - п.3 та п.4 заповнюється з урахуванням вимог п.7.3 наказу ДМСУ вiд 23.06.98р. N363.

     ****
А - загальний термiн;
В - першi 15 днiв;
С - час, що не включається до строку перебування пiд митним контролем;
Q - кiлькiсть днiв, що враховуються при оподаткуваннi за перебування товарiв та iнших предметiв пiд митним контролем;
Z - ставка митного збору в %, яка застосовується згiдно дiючого митного законодавства;
Zq - ставка митного збору в %, розрахована в залежностi вiд строку перебування пiд митним контролем (колонка "Ставка" гр.47 ВМД).
W - гр.12 ВМД;
S - сума "001" виду, що пiдлягає сплатi (зазначається у колонцi "Сума" гр.47 ВМД).