ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

18 березня 2002 року N 193


Щодо посилення контролю за визначенням митної вартостi окремих товарiв

     З метою виконання планових показникiв Державного бюджету на 2002 рiк шляхом забезпечення надходження та стягнення митних платежiв у повному обсязi та на виконання наказу ДМС України вiд 02.12.99р. N 782, листiв ДМСУ вiд 15.03.2000р. N 14/3-855-ЕП та вiд 28.02.2002р. N11/3-14-1870-ЕП,

НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити перелiк товарiв при iмпортi яких подається Довiдка-розрахунок митної вартостi, товарними позицiями УКТ ЗЕД 8471, 8473;

     1.1 Начальникам пiдроздiлiв СРМ та начальникам пiдпорядкованих митниць: забезпечити митне оформлення даних товарних позицiй при наданнi декларантом Довiдки-розрахунку митної вартостi з обов'язковим залученням ВТМВ митницi. При заповненнi Довiдки-розрахунку митної вартостi в графi "Найменування товару" , у випадках декларування товарiв декiлькох найменувань, якi класифiкуються за одним кодом УКТ ЗЕД, зазначати найменування кожного товару (тип, модель), а у вiдповiднiй графi - фактурну вартiсть кожного товару. Розрахунок транспортних витрат проводити на всю групу товару, задекларованого в гр.31 ВМД;

     1.2 При контролi визначення митної вартостi товарiв у разi неможливостi перевiрки її обчислення на пiдставi наданих документiв готувати запит щодо визначення митної вартостi за пiдписом начальника вiдповiдного пiдроздiлу митницi до вiддiлу тарифiв та митної вартостi;

     2. Начальнику вiддiлу аналiзу та планування, зв'язкiв з громадськiстю, консультацiйного центру, начальникам оперативних пiдроздiлiв СРМ та начальникам пiдпорядкованих митниць ознайомити суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та декларантiв, зареєстрованих у зонi дiяльностi митних установ, з вимогами цього наказу.

     3.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв начальника митницi Даниленка О.Г., Пруднiкова М.I. та Трифонова О.О. згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв та на начальникiв митниць регiону.

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник