ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

04 березня 2002 року N 160


Про внесення доповнень до наказу Схiдної РМ вiд 25.01.02р., N 58 "Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України мiжнародних поштових вiдправленнях каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД та фiзичними особами з застосуванням митних декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян МД-4"

     У зв'язку з введенням в дiю з 24.11.01 року Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" вiд 13.09.01р., N 2681-III , та наказу ДМСУ вiд 10.12.01р., N 796 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД2 (МД3)", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.01р. за N 1083/6274:

НАКАЗУЮ:

     1. Доповнити роздiл III наказу Схiдної РМ вiд 25.01.02р., N 58 "Про затвердження Технологiчної схеми митного оформлення товарiв та предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України мiжнародних поштових вiдправленнях каналами поштового зв'язку, у вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес вiдправленнях суб'єктами ЗЕД та фiзичними особами з застосуванням митних декларацiй - ВМД, митної декларацiї для громадян МД-4", пунктом 3.2.1. в наступнiй редакцiї:

     3.2.1. Митний контроль та митне оформлення товарiв, якi надходять на адреси громадян у вантажних вiдправленнях та мiжнародних експрес вiдправленнях, сумарна вартiсть яких перевищує 1000 євро та/або загальна вага яких перевищує 100 кг, здiйснюється за умови оформлення вантажної митної декларацiї та митного оформлення в порядку, передбаченому для суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi при здiйсненнi ними iмпортних операцiй. Порядок митного оформлення товарiв(предметiв), якi надходять на адреси громадян з застосуванням вантажної митної декларацiї, здiйснюється у вiдповiдностi з наказом ДМСУ вiд 10.12.01р., N 796 "Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД2 (МД3)", та роздiлом II цiєї технологiчної схеми.

     2. Начальнику загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. даний наказ довести до пiдроздiлiв Схiдної регiональної митницi згiдно з розсилкою.

     3. Вiдповiдальнiсть за виконання даного наказу покласти на начальника поштового вiддiлу Схiдної регiональної митницi Березного Є.М.

     4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Схiдної регiональної митницi Пруднiкова М.I.

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник