КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 16 червня 2005 р. N 201-р


Про затвердження плану заходiв щодо виконання у 2005 роцi Загальнодержавної програми адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу

     1. Затвердити план заходiв щодо виконання у 2005 роцi Загальнодержавної програми адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далi - план заходiв), що додається.

     2. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходiв за рахунок коштiв, передбачених для цього у Державному бюджетi на 2005 рiк, а також iнших джерел.

     3. Мiн'юсту проводити постiйний монiторинг виконання плану заходiв i до 15 липня 2005 р. та 20 сiчня 2006 р. поiнформувати Координацiйну раду з адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 червня 2005 р. N 201-р

ПЛАН
заходiв щодо виконання у 2005 роцi Загальнодержавної програми адаптацiї законодавства України до законодавства Європейського Союзу

     I. Розроблення проектiв нормативно-правових актiв

Сфера acquis communautaire, в якiй здiйснюється адаптацiя Джерела acquis communautaire, якi регулюють правовiдносини у вiдповiднiй сферi Змiст заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання
1. Iмплементацiя положень acquis communautaire в сферi iнтелектуальної власностi Директива Європейського парламенту i Ради ЄС вiд 11 березня 1996 р. 96/9/ЕЕС щодо правового захисту баз даних пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть" та проектiв нормативно-правових актiв щодо правової охорони баз даних в сферi iнвестицiйної дiяльностi Мiнекономiки
Мiнфiн
Мiн'юст
протягом року
Регламент Ради ЄС вiд 27 липня 1994 р. 2100/94 стосовно селекцiйних прав в ЄС

Регламент Ради ЄС вiд 25 жовтня 1995 р. 2506/95 щодо внесення змiн до Регламенту Ради ЄС 2100/94 про селекцiйнi права в ЄС

постанова Європейської Комiсiї вiд 31 червня 1995 р. 1238/95 стосовно виконання Регламенту Ради ЄС 2100/94 у частинi оплати послуг Бюро з сортiв рослин

постанова Європейської Комiсiї вiд 31 травня 1995 р. 1239/95 щодо виконання Регламенту Ради ЄС 2100/94 у частинi процедур Бюро з сортiв рослин

постанова Європейської Комiсiї вiд 24 липня 1995 р. 1768/95 щодо правил надання пiльг у сiльському господарствi, передбачених статтею 14 (3) Регламенту Ради ЄС 2100/94

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 23 липня 1996 р. 96/1610/ЕС про сертифiкат захисту продукту, що мiстить рослиннi компоненти

Регламент Ради ЄС вiд 17 грудня 1996 р. 2470/96 щодо поширення на картоплю загальної термiнологiї ЄС з сортiв рослин

постанова Європейської Комiсiї вiд 12 травня 1996 р. 448/96 стосовно внесення змiн до постанови Європейської Комiсiї 1239/95

постанова Європейської Комiсiї вiд 3 грудня 1998 р. 2605/98 стосовно внесення змiн до постанови Європейської Комiсiї 1768/95

постанова Європейської Комiсiї вiд 11 лютого 2000 р. 329/2000 стосовно внесення змiн до постанови Європейської Комiсiї 1238/95

Директива Ради ЄС вiд 13 червня 2002 р. 2002/53/ЕС щодо сортiв сiльськогосподарських рослин

Директива Ради ЄС вiд 13 червня 2002 р. 2002/55/ЕС щодо торгiвлi насiнням рослин

постанова Європейської Комiсiї вiд 6 грудня 2002 р. 2181/2002 стосовно внесення змiн до постанови Європейської Комiсiї 1239/95

Регламент Ради ЄС вiд 18 червня 2003 р. 1650/2003 щодо внесення змiн до Регламенту Ради ЄС 2100/94

постанова Європейської Комiсiї вiд 28 березня 2003 р. 569/2003 щодо внесення змiн до постанови Європейської Комiсiї 1239/95

Регламент Ради ЄС вiд 29 квiтня 2004 р. 873/2004 щодо застосування Регламенту Ради ЄС 2100/94 у частинi окремих процедур Бюро з сортiв рослин

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про охорону прав на сорти рослин" Мiнагрополiтики
МОН
Мiнекономiки
Мiнфiн
Мiн'юст
перше пiврiччя
Директива Ради ЄС вiд 3 жовтня 1989 р. 89/552/ЕЕС щодо координацiї заходiв з виконання законодавства держав - членiв ЄС стосовно провадження дiяльностi з телевiзiйного мовлення

Директива Ради ЄС вiд 14 травня 1991 р. 91/250/ЕЕС щодо правової охорони комп'ютерних програм

Директива Ради ЄС вiд 19 листопада 1992 р. 92/100/ЕЕС щодо охорони деяких сумiжних прав у сферi iнтелектуальної власностi

Директива Ради 93/83/ЕЕС вiд 27 вересня 1993 р. щодо застосування деяких аспектiв авторського права i сумiжних прав стосовно супутникового мовлення та кабельної ретрансляцiї

Директива Ради ЄС вiд 29 жовтня 1993 р. 93/98/ЕЕС щодо встановлення строкiв охорони авторського права i деяких сумiжних прав

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 11 березня 1996 р. 96/9/ЕС щодо правової охорони баз даних

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 22 травня 2001 р. 2001/29/ЕС щодо застосування окремих аспектiв авторського права та сумiжних прав в iнформацiйному суспiльствi

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 27 вересня 2001 р. 2001/84/ЕС щодо захисту прав автора оригiнального витвору мистецтва

Перша директива Ради ЄС вiд 21 грудня 1988 р. 89/104/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС, якi стосуються торговельних марок

Регламент Ради ЄС вiд 14 липня 1992 р. 2081/92 про використання географiчних назв в найменуваннях сiльськогосподарських продуктiв та продовольчих товарiв

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 6 липня 1998 р. 98/44/ЕС про правову охорону бiотехнологiчних винаходiв

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 13 жовтня 1998 р. 98/71/ЕС про правову охорону промислових зразкiв

Директива Ради ЄС вiд 16 грудня 1986 р. 87/54/ЕЕС про правову охорону топографiй напiвпровiдникових виробiв

пiдготовка проекту Закону України про внесення змiн до законодавства з питань iнтелектуальної власностi МОН
Мiн'юст
Мiнагрополiтики
Мiнекономiки
Мiнiстерство культури i туризму
Мiнпрацi
Мiнпромполiтики
Мiнфiн
Мiнтрансзв'язку
МОЗ
СБУ
вересень
2. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi правил конкуренцiї Регламент Ради ЄС вiд 20 сiчня 2004 р. 139/2004 щодо здiйснення контролю за концентрацiєю суб'єктiв господарювання

Регламент Європейської Комiсiї вiд 7 квiтня 2004 р. 802/2004 стосовно виконання Регламенту Ради ЄС 139/2004

Регламент Ради ЄС вiд 16 грудня 2002 р. 1/2003 щодо iмплементацiї правил конкуренцiї, передбачених статтями 81 та 82 Договору про ЄС

Регламент Європейської Комiсiї вiд 27 квiтня 2004 р. 773/2004 стосовно здiйснення Європейською Комiсiєю процесуальних дiй вiдповiдно до статей
81 та 82 Договору про ЄС

повiдомлення Європейської Комiсiї щодо розгляду Комiсiєю скарг, поданих на основi статей 81 та 82 Договору про ЄС 2004/С101/05

пiдготовка проекту Конкуренцiйного процесуального кодексу України Антимонопольний комiтет протягом року
3. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi бухгалтерського облiку компанiй постанова Європейського парламенту i Ради ЄС вiд 19 липня 2002 р. 1606/2002 щодо застосування мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" Мiнфiн
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Держкомстат Держпiдприємництво
Мiн'юст
Нацiональний банк (за згодою)
липень
Восьма директива Ради ЄС вiд 10 квiтня 1984 р. 84/253/ЕЕС стосовно визначення осiб, що займаються незалежним аудитом бухгалтерської звiтностi

Рекомендацiя Європейської Комiсiї вiд 16 травня 2002 р. 2002/590/ЕС щодо основних принципiв незалежностi аудиторiв в ЄС

Рекомендацiя Європейської Комiсiї вiд 15 листопада 2000 р. 2001/256/ЕС щодо мiнiмальних вимог стосовно гарантiї якостi аудиту в ЄС

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" Мiнфiн
Мiн'юст
червень
4. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi податкового законодавства Директива Ради ЄС вiд 25 лютого 1992 р. 92/12/ЕЕС щодо загального режиму монiторингу пiдакцизних товарiв, їх зберiгання та перемiщення пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби" Мiнфiн
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнекономiки
Мiнагрополiтики
Держмитслужба
Мiн'юст
протягом року
Рекомендацiя Ради ЄС вiд 29 листопада 1995 р. 2000/789/ЕС щодо принципiв лiцензування дiяльностi керуючих складом пiдакцизних товарiв згiдно iз Директивою Ради ЄС 92/12/ЕЕС пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв" Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнфiн
Мiнекономiки
Мiнагрополiтики
Держмитслужба
Мiн'юст
- " -
Директива Ради ЄС вiд 23 липня 1990 р. 90/434/ЕЕС щодо спiльної системи оподаткування, яка застосовується у разi злиття, подiлу, переведення активiв та обмiну акцiями, коли акцiонернi товариства перебувають в межах юрисдикцiї рiзних держав - членiв ЄС

Директива Ради ЄС вiд 23 липня 1990 р. 90/435/ЕЕС стосовно спiльної системи оподаткування, яка застосовується до материнських та дочiрнiх компанiй, що перебувають в межах юрисдикцiї рiзних держав - членiв ЄС

Директива Ради ЄС 90/436/ЕЕС щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до головних компанiй та пiдроздiлiв компанiй рiзних держав - членiв ЄС

Директива Ради ЄС вiд 3 червня 2003 р. 2003/48/ЕЕС щодо оподаткування прибутку за вкладами у формi процентiв

Директива Ради ЄС вiд 3 червня 2003 р. 2003/49/ЕЕС щодо загальної системи оподаткування дивiдендiв та роялтi афiлiйованих компанiй, якi є резидентами рiзних держав - членiв ЄС

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" Мiнфiн
Державна податкова адмiнiстрацiя Мiнекономiки Держмитслужба Мiн'юст
протягом року
Шоста директива Ради ЄС вiд 17 травня 1977 р. 77/388/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно норм i принципiв справляння податку на додану вартiсть

Тринадцята директива Ради ЄС вiд 17 листопада 1986 р. 86/560/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно податкiв з обороту (правила вiдшкодування податку на додану вартiсть його платникам, якi не мають постiйного мiсця провадження пiдприємницької дiяльностi)

Директива Ради ЄС вiд 28 березня 1983 р. 83/181/ЕЕС щодо визначення сфери дiї статтi 14 (1) (d) Директиви Ради ЄС 77/388/ЕЕС стосовно звiльнення вiд обкладення податком на додану вартiсть операцiй з iмпорту деяких товарiв

Восьма директива Ради ЄС вiд 6 грудня 1979 р. 79/1072/ЕЕС щодо вiдшкодування податку на додану вартiсть його платникам, якi не мають постiйного мiсця провадження пiдприємницької дiяльностi

Перша директива Ради ЄС вiд 11 квiтня 1967 р. 67/227/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно податку з обороту

статтi 87 i 90 Договору про заснування Європейського Спiвтовариства

стаття III Генеральної угоди про тарифи та торгiвлю

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про податок на додану вартiсть" Мiнфiн
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнекономiки
Держмитслужба
Мiн'юст
протягом року
Директива Ради ЄС вiд 25 лютого 1992 р. 92/12/ЕЕС щодо загального режиму монiторингу пiдакцизних товарiв, їх зберiгання та перемiщення

Угода про партнерство та спiвробiтництво мiж Україною i Європейськими Спiвтовариствами та їх державами-членами

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольнi напої" (в частинi виключення статтi 7 Закону) Мiнфiн
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнекономiки
Мiнагрополiтики
Держмитслужба
Мiн'юст
протягом року
Рекомендацiя Європейської Комiсiї вiд 25 грудня 1994 р. 94/390/ЕС стосовно оподаткування малих та середнiх пiдприємств

Рекомендацiя Європейської Комiсiї вiд 7 грудня 1994 р. 94/1069/ЕС щодо переведення на спрощену систему оподаткування малих та середнiх пiдприємств

Рекомендацiя Європейської Комiсiї вiд 3 квiтня 1996 р. 96/280/ЕС щодо визначення малих та середнiх пiдприємств

пiдготовка проекту Закону України "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва" Держпiдприємництво
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнфiн
Мiн'юст
протягом року
5. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi законодавства про компанiї Директива Ради ЄС вiд 19 липня 1991 р. 91/308/ЕЕС щодо запобiгання використанню фiнансової системи для вiдмивання грошей, отриманих злочинним шляхом 

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 21 квiтня 2004 р. N 2004/39/ЕС щодо ринкiв фiнансових послуг, внесення змiн до директив Ради ЄС 85/611/ЕЕС i 93/6/ЕЕС та скасування Директиви Ради ЄС 93/22/ЕЕС

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг" (стосовно визначення додаткових джерел фiнансування органiв, що здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг) Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Мiн'юст
- " -
Друга директива Ради ЄС вiд 13 грудня 1976 р. 77/91/ЕЕС щодо координацiї заходiв безпеки iз захисту iнтересiв держав - членiв ЄС та iнших заходiв, обов'язкових для всiх компанiй ЄС у разi утворення товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю, формування та змiни розмiру їх капiталу внесення змiн до Положення про порядок збiльшення (зменшення) розмiру статутного фонду акцiонерного товариства Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Держпiдприємництво
Мiн'юст
протягом року
Перша директива Ради ЄС вiд 9 березня 1968 р. 68/151/ЕЕС щодо гарантiй, якi держави - члени ЄС вимагають вiд акцiонерних товариств для захисту iнтересiв їх учасникiв та третiх осiб

Одинадцята директива Ради ЄС вiд 21 грудня 1989 р. 89/666/ЕЕС про вимоги щодо розкриття iнформацiї вiдкритими у державi - членi ЄС фiлiями акцiонерних товариств, на якi поширюється дiя права iншої держави

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв" Мiн'юст
Держпiдприємництво
Мiнекономiки
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
червень
6. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi фiнансових послуг Директива Ради ЄС вiд 24 квiтня 1972 р. 72/166/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв та виконання зобов'язання щодо страхування такої вiдповiдальностi

Друга директива Ради ЄС вiд 30 грудня 1983 р. 84/5/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 16 травня 2000 р. 2000/26/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв та внесення змiн до директив Ради ЄС 73/239/ЕЕС i 88/357/ЕЕС

пiдготовка проектiв нормативно-правових актiв, необхiдних для виконання Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Мiнфiн
Мiнекономiки
Мiнтрансзв'язку
МВС
Мiн'юст
протягом року
Директива Ради ЄС вiд 10 травня 1993 р. 93/22/ЕЕС щодо надання послуг стосовно iнвестування у цiннi папери

Директива Європейського парламенту i Ради ЄС вiд 28 травня 2001 р. 2001/34/ЕС стосовно допущення цiнних паперiв до офiцiйного лiстингу на фондових бiржах i вимог до iнформацiї стосовно цих цiнних паперiв, яка повинна бути опублiкована

Директива Європейського парламенту i Ради ЄС вiд 4 листопада 2003 р. 2003/71/ЕС стосовно внесення змiн до Директиви Європейського парламенту i Ради ЄС 2001/34/ЕС

пiдготовка проекту Закону України щодо спрощення процедури контролю за випуском єврооблiгацiй вiтчизняними суб'єктами господарювання Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Держпiдприємництво
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Мiнекономiки
Мiнфiн
Мiн'юст
протягом року
Третя директива Ради ЄС вiд 9 жовтня 1978 р. 78/855 про злиття акцiонерних товариств

Шоста директива Ради ЄС вiд 17 грудня 1982 р. 82/891 про подiл акцiонерних товариств

внесення змiн до Положення про порядок реєстрацiї випуску акцiй та iнформацiї про їх емiсiю пiд час реорганiзацiї товариств (стосовно змiсту iнформацiї, яка повинна вiдображатися у проектi договору про злиття або подiл) Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Мiн'юст
- " -
7. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi захисту прав споживачiв Директива Ради ЄС вiд 25 липня 1985 р. 85/374/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно вiдповiдальностi за неякiсну продукцiю

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 20 травня 1997 р. 97/7/ЕЕС щодо угод, якi укладаються на вiдстанi

Директива Ради ЄС вiд 20 грудня 1985 р. 85/577/ЕЕС про продаж поза дiловими примiщеннями

Директива Ради ЄС вiд 16 лютого 1998 р. 98/6/ЕС про захист прав споживачiв у разi встановлення цiн на товари, що пропонуються споживачам

Директива Ради ЄС вiд 25 травня 1999 р. 99/44/ЕС щодо деяких особливостей продажу споживчих товарiв i пов'язаних з цим гарантiй

Директива Ради ЄС вiд 22 грудня 1986 р. 87/102/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно споживчого кредитування населення

Директива Ради ЄС вiд 10 вересня 1984 р. 84/450/ЕЕС стосовно реклами, яка вводить в оману

Директива Ради ЄС вiд 19 травня 1998 р. 98/27/ЕС щодо судових заборон з метою захисту прав споживачiв

Директива Ради ЄС вiд 5 квiтня 1993 р. 93/13/ЕЕС щодо несправедливих умов у контрактах iз споживачами

пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про захист прав споживачiв" Держспоживстандарт
Мiнекономiки
МОЗ
Антимонопольний комiтет
Мiн'юст
Мiнагрополiтики
листопад
8. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi технiчних правил i стандартiв   пiдготовка технiчних регламентiв з пiдтвердження вiдповiдностi:    
Директива Ради ЄС вiд 21 грудня 1989 р. 89/106/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно будiвельних виробiв - будiвельних виробiв Мiнiстерство будiвництва, архiтектури та житлово-
комунального господарства
Мiнекономiки
Держспоживстандарт
протягом року
Директива Ради ЄС вiд 20 червня 1990 р. 90/385/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно активних медичних пристроїв, що iмплантують пацiєнтам - активних медичних пристроїв, що iмплантують пацiєнтам Держспоживстандарт
МОЗ
протягом року
Директива Ради ЄС вiд 14 червня 1993 р. 93/42/ЕЕС щодо медичних пристроїв - медичних пристроїв Держспоживстандарт
МОЗ
Мiнпромполiтики
- " -
Директива Європейського парламенту i Ради ЄС вiд 27 жовтня 1998 р. 98/79/ЕЕС щодо засобiв медичної технiки для дiагностики in vitro - засобiв медичної технiки для дiагностики in vitro Держспоживстандарт
МОЗ
- " -
Директива Ради ЄС вiд 5 квiтня 1993 р. 93/15/ЕЕС щодо гармонiзацiї положень з допуску на ринок та нагляду за використанням вибухових речовин цивiльного призначення - вибухових речовин цивiльного призначення МНС
Мiнекономiки
Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
- " -
Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 23 березня 1994 р. 94/9/ЕС щодо пристроїв та захисних систем для застосування в потенцiйно вибухонебезпечних атмосферах - пристроїв та захисних систем для застосування в потенцiйно вибухонебезпечних атмосферах МНС
Мiнпромполiтики
Держспоживстандарт
- " -
Директива Європейського парламенту i Ради 94/25/ЕС вiд 16 червня 1996 р. щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно суден для прогулянок - суден для прогулянок Мiнтрансзв'язку Держспоживстандарт протягом року
Регламент Європейської Комiсiї вiд 1 липня 1969 р. 1265/69/ЕЕС щодо методiв визначення якостi цукру пiдготовка:    
- правил контролю технологiчного процесу цукрового виробництва Мiнагрополiтики - " -
- методики оцiнки цукрових заводiв за критерiєм "вироблення цукру з 1 гектара зони заготiвлi цукрових бурякiв" - " - - " -
9. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi охорони працi Директива Ради ЄС 92/104/ЕЕС щодо мiнiмальних вимог до охорони працi на гiрничодобувних пiдприємствах видання наказу щодо затвердження загальних вимог охорони працi працiвникiв гiрничодобувних пiдприємств МНС
Мiнпаливенерго
Мiнпромполiтики
Мiнекономiки
- " -
10. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi охорони здоров'я та життя людей, тварин i рослин Конвенцiя про охорону бiологiчного рiзноманiття вiд 13 червня 1992 р. Протокол про бiобезпеку до Конвенцiї про охорону бiологiчного рiзноманiття вiд 26 травня 2000 р. пiдготовка проекту Загальнодержавної програми збереження бiорiзноманiття на 2006 - 2025 роки Мiнприроди
МОЗ
Нацiональна академiя наук
протягом року
Директива Ради ЄС вiд 8 травня 2000 р. 2000/29/ЄС щодо захисних заходiв вiд проникнення та поширення на територiї ЄС органiзмiв, якi можуть завдати шкоди рослинам або рослинним продуктам пiдготовка проекту фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах України, транзиту, експорту, переробки та реалiзацiї пiдкарантинних матерiалiв Мiнагрополiтики
Мiн'юст
Мiнтрансзв'язку
Держмитслужба
Держпiдприємництво
вересень
Директива Ради ЄС вiд 22 грудня 1993 р. 93/119/ЕС щодо додержання умов забою тварин

Директива Ради ЄС вiд 14 липня 1989 р. 89/397/ЕЕС щодо офiцiйного контролю якостi харчових продуктiв

Директива Ради ЄС вiд 27 листопада 1990 р. 90/642/ЕЕС щодо встановлення максимального рiвня залишку пестициду в деяких продуктах, включаючи овочi та фрукти

Директива Ради ЄС вiд 14 липня 1993 р. 93/43/ЕЕС щодо умов гiгiєни виробництва харчових продуктiв

Директива Ради ЄС вiд 29 жовтня 1993 р. 93/99/ЕЕС щодо додаткових заходiв щодо офiцiйного контролю якостi харчових продуктiв

Директива Європейської Комiсiї вiд 26 травня 1989 р. 89/362/ЕЕС щодо загальних умов гiгiєни виробництва молока

Директива Європейської Комiсiї вiд 15 квiтня 1998 р. 98/22/ЕС щодо мiнiмальних заходiв з дотримання контролю якостi рослин, продуктiв рослинного походження чи iнших подiбних виробiв, що надходять з третiх країн

Регламент Європейської Комiсiї вiд 12 квiтня 1989 р. 944/89 щодо дозволеного рiвня радiоактивного забруднення другорядних харчових продуктiв внаслiдок ядерної аварiї чи внаслiдок будь-якого iншого надзвичайного радiологiчного випадку

Директива Ради ЄС вiд 21 грудня 1978 р. 79/117/ЕЕС щодо заборони допуску на ринок та використання засобiв захисту рослин, що мiстять активнi речовини

постанова Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 29 квiтня 2004 р. 852/2004 щодо гiгiєни продуктiв харчування

постанова Європейського парламенту та Ради 853/2004 вiд 29 квiтня 2004 р. щодо встановлення правил гiгiєни виробництва продукцiї тваринного походження

постанова Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 29 квiтня 2004 р. 854/2004 щодо встановлення загальних правил офiцiйного контролю якостi продуктiв тваринного походження

Директива Ради ЄС вiд 16 грудня 2002 р. 2002/99/ЕС щодо встановлення правил, якими регулюються питання, пов'язанi з виробництвом, переробкою та реалiзацiєю продукцiї тваринного походження

пiдготовка методик визначення залишкової кiлькостi забруднюючих речовин у продукцiї тваринного походження та кормах, лабораторної дiагностики хвороб тварин Мiнагрополiтики
Держмитслужба
Держприкордонслужба
Держпiдприємництво
протягом року
11. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi державних закупiвель Директива Ради ЄС вiд 14 червня 1989 р. 89/396/ЕЕС щодо зазначення категорiї, до якої вiдноситься харчовий продукт

Директива Ради ЄС вiд 14 червня 1989 р. 89/397/ЕЕС щодо офiцiйного контролю якостi харчових продуктiв

Директива Ради ЄС вiд 25 липня 1985 р. 85/374/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно вiдповiдальностi за неякiсну продукцiю

Директива Ради ЄС вiд 22 грудня 1986 р. 87/102/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно споживчого кредитування населення

Друга директива Ради ЄС вiд 15 грудня 1989 р. 89/646/ЕЕС щодо узгодження законiв, правил та адмiнiстративних заходiв вiдносно вiдкриття i дiяльностi кредитних установ та внесення поправок
до Директиви 77/780/ЕЕС

Директива Ради ЄС вiд 5 квiтня 1993 р. 93/13/ЕЕС стосовно несправедливих умов у контрактах

пiдготовка проекту Закону України "Про продовольчу безпеку" Мiнагрополiтики
Мiнприроди
Мiнекономiки
Мiн'юст
протягом року
12. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi захисту довкiлля Директива Ради ЄС вiд 4 травня 1974 р. 74/151/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС, яке регулює вимоги до запасних частин колiсних сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв

Директива Ради ЄС вiд 20 травня 1975 р. 75/322/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно зменшення радiоперешкод, що створюються двигунами внутрiшнього згорання колiсних тракторiв

Директива Ради ЄС вiд 6 квiтня 1976 р. 76/432/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно вимог до гальмових пристроїв колiсних сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв

Директива Ради ЄС вiд 29 травня 1977 р. 77/311/ЕЕС щодо наближення законодавства держав - членiв ЄС стосовно допустимих рiвнiв шуму колiсних сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв

Директива Ради ЄС вiд 28 липня 1977 р. 77/537/ЕЕС щодо заходiв, спрямованих проти забруднення сiльськогосподарських та лiсних господарств дизельними двигунами колiсних тракторiв

пiдготовка технiчних регламентiв з пiдтвердження вiдповiдностi колiсних сiльськогосподарських та лiсогосподарських тракторiв Мiнагрополiтики
Мiнекономiки
Держспоживстандарт
Мiнпромполiтики
протягом року
13. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi енергетики, включаючи ядерну Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 26 липня 2003 р. 1228/2003 про умови доступу до мережi для транскордонних передач електроенергiї пiдготовка проектiв нормативно-правових актiв щодо експорно-iмпортних операцiй з електричною енергiєю, доступу до електричних мереж Мiнпаливенерго
НКРЕ
Мiнекономiки
Мiн'юст
протягом року
Директива Європейського парламенту та Ради ЄС вiд 26 липня 2003 р. 2003/54/ЕС стосовно спiльних правил для внутрiшнього ринку електроенергiї, та скасування Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 96/92/ЕС пiдготовка проекту Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про електроенергетику" Мiнпаливенерго
НКРЕ
Мiн'юст
- " -
14. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi митного права Мiжнародна конвенцiя про спрощення та гармонiзацiю митних процедур 1973 року (в редакцiї 1999 року) пiдготовка проекту Закону України про приєднання України до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур Мiнфiн
Держмитслужба
Мiнагрополiтики
Мiн'юст
- " -
15. Iмплементацiя положень acquis communautaire у сферi транспорту Європейська угода про найважливiшi внутрiшнi воднi шляхи мiжнародного значення, 1996 року пiдготовка проекту Закону України про приєднання України до Європейської угоди про найважливiшi внутрiшнi воднi шляхи мiжнародного значення Мiнтрансзв'язку протягом року
Європейська угода "Iнтербус", що регулює питання органiзацiї мiжнародних нерегулярних пасажирських перевезень пiдготовка проекту Закону України про приєднання України до Європейської угоди "Iнтербус" - " - - " -
протокол вiд 3 березня 1999 р. стосовно змiн до Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення (КОТIФ) вiд 9 травня 1980 р. розроблення пропозицiй щодо приєднання до Протоколу вiд 3 березня 1999 р. стосовно змiн до Конвенцiї про мiжнароднi залiзничнi перевезення вiд 9 травня 1980 р. - " - - " -
спiльнi авiацiйнi вимоги Об'єднаних авiацiйних властей видання наказу про запровадження вимог Об'єднаних авiацiйних властей (Адмiнiстративнi матерiали та настанови. Частина 1: Загальнi положення) Державiаслужба - " -
спiльна авiацiйна вимога 11 Об'єднаних авiацiйних властей "Регулятивнi та пов'язанi з ними процедури" видання наказу про прийняття спiльної авiацiйної вимоги 11 Об'єднаних авiацiйних властей "Регулятивнi та пов'язанi з ними процедури" Державiаслужба протягом року
спiльна авiацiйна вимога 21 Об'єднаних авiацiйних властей "Процедури сертифiкацiї повiтряних суден та надання дозволiв на виробництво" видання наказу про прийняття спiльної авiацiйної вимоги 21 Об'єднаних авiацiйних властей "Процедури сертифiкацiї повiтряних суден та надання дозволiв на виробництво" - " - - " -
спiльна авiацiйна вимога ОПС-1 Об'єднаних авiацiйних властей "Комерцiйний авiатранспорт (лiтаки)" видання наказу про прийняття спiльної авiацiйної вимоги ОПС-1 Об'єднаних авiацiйних властей "Комерцiйний авiатранспорт (лiтаки)" - " - - " -
спiльна авiацiйна вимога ОПС-3 Об'єднаних авiацiйних властей "Комерцiйний авiатранспорт (вертольоти)" видання наказу про прийняття спiльної авiацiйної вимоги ОПС-3 Об'єднаних авiацiйних властей "Комерцiйний авiатранспорт (вертольоти)" - " - - " -

     II. Супроводження протягом року розгляду проектiв законодавчих актiв Верховною Радою України

Найменування Вiдповiдальнi за виконання
Про внесення змiн до деяких законiв України (щодо вдосконалення банкiвського нагляду та виявлення реальних власникiв банкiв), реєстрацiйний номер 3669 Нацiональний банк (за згодою)
Про внесення змiн до законiв України щодо фiнансування Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, реєстрацiйний номер 5613 - " -
Про внесення змiн до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" (щодо фiлiй iноземних банкiв), реєстрацiйний номер 7274 - " -
Про загальну безпеку продукцiї, реєстрацiйний номер 6034 Держспоживстандарт
Мiн'юст
Про приєднання до Європейської угоди стосовно роботи екiпажiв транспортних засобiв, що виконують мiжнароднi автомобiльнi перевезення, реєстрацiйний номер 252 Мiнтрансзв'язку

     III. Органiзацiя протягом року Мiн'юстом роботи, пов'язаної iз:

     здiйсненням перекладу актiв acquis communautaire на українську мову

     проведенням порiвняльно-правових дослiджень вiдповiдностi законодавства України acquis communautaire у сферi:

     - охорона здоров'я та життя людей, тварин i рослин

     - довкiлля

     - транспорт

     - охорона працi

     - банкiвське право

     створенням загальнодержавної iнформацiйної мережi з питань європейського права, забезпечення вiльного доступу до неї