КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 липня 2005 р. N 585


Про виконання резолюцiї Ради Безпеки ООН щодо Кот-д'Iвуару

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 травня 2006 року N 726,
вiд 24 червня 2006 року N 856

(У назвi та текстi постанови слово "резолюцiї" замiнено словом "резолюцiй" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2006 року N 856)

     У зв'язку з прийняттям Радою Безпеки ООН резолюцiй вiд 15 листопада 2004 р. N 1572 та вiд 15 грудня 2005 р. N 1643 щодо Кот-д'Iвуару (далi - резолюцiї) Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2006 р. N 856)

     1. Мiнiстерствам, iншим центральним органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям:

     забезпечити в межах своєї компетенцiї виконання вимог резолюцiї i вжити заходiв для зведення до мiнiмуму можливих втрат з боку України;

     надавати на вимогу Мiнiстерства закордонних справ iнформацiю про стан виконання резолюцiї;

     вжити в межах своєї компетенцiї вiдповiдно до законодавства заходiв щодо накладення арешту на кошти та iншi фiнансовi активи (зупинення банкiвських операцiй на рахунках), що належать або контролюються прямо чи опосередковано особами, окремо визначеними Комiтетом Ради Безпеки ООН, заснованим згiдно з резолюцiєю Ради Безпеки ООН вiд 15 листопада 2004 р. N 1572 (далi - Комiтет 1572), включаючи кошти, iншi фiнансовi активи, що перебувають у володiннi юридичних осiб, якi належать або контролюються прямо чи опосередковано будь-ким з них або будь-якими особами, якi дiють вiд iменi або пiд їх керiвництвом, як це встановлено Комiтетом 1572;

(абзац четвертий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2006 р. N 856)

     забезпечити, щоб кошти та iншi фiнансовi активи в жодному разi не надавалися громадянами України або iншими особами на територiї України прямо чи опосередковано зазначеним вище особам або для використання в їх iнтересах;

     iнформувати Державний комiтет фiнансового монiторингу про заходи, вжитi для виконання цього пункту.

     2. Установити, що абзаци четвертий i п'ятий пункту 1 цiєї постанови не поширюються на кошти та iншi фiнансовi активи, якi:

     1) були визнанi в установленому законодавством порядку необхiдними для вiдшкодування витрат на придбання предметiв першої необхiдностi, включаючи виплати на придбання продуктiв харчування, лiкiв та/або лiкування, оренду житла або погашення iпотечної позики, сплату податкiв, виплату страхових премiй та оплату комунальних послуг чи виключно на оплату в розумних межах послуг спецiалiстiв та вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням юридичних послуг, внесення зборiв або плати за поточне обслуговування коштiв та iнших фiнансових активiв, на якi накладено арешт (зупинено банкiвськi операцiї на рахунках), пiсля повiдомлення Мiнiстерством закордонних справ Комiтетовi 1572 про намiр надати дозвiл на доступ до коштiв та iнших фiнансових активiв та за вiдсутностi негативного рiшення Комiтету 1572 протягом двох робочих днiв з моменту зазначеного повiдомлення;

     2) було визнано в установленому законодавством порядку необхiдними для вiдшкодування надзвичайних витрат за умови, що про таке рiшення Мiнiстерство закордонних справ повiдомило Комiтет 1572 та отримало вiд нього дозвiл;

     3) пiдлягають стягненню вiдповiдно до рiшення вiдповiдного компетентного державного органу щодо виконання боргових зобов'язань за умови, що таке рiшення прийнято до 15 листопада 2004 р. i не на користь особи, зазначеної в абзацi четвертому пункту 1 цiєї постанови, або фiзичної чи юридичної особи, iдентифiкованої Комiтетом 1572, i що про нього Мiнiстерство закордонних справ повiдомило Комiтет 1572.

     3. Мiнiстерству економiки, Мiнiстерству оборони, Мiнiстерству промислової полiтики, Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Мiнiстерству транспорту та зв'язку, Мiнiстерству фiнансiв, Мiнiстерству з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захисту населення вiд наслiдкiв Чорнобильської катастрофи, Державнiй службi експортного контролю, Державнiй митнiй службi, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби i Державнiй компанiї з експорту та iмпорту продукцiї i послуг вiйськового та спецiального призначення "Укрспецекспорт" забезпечити за участю Служби безпеки, Служби зовнiшньої розвiдки дотримання вимог щодо заборони на:

(абзац перший пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.05.2006 р. N 726)

     1) постачання, продаж або передачу до Кот-д'Iвуару суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, громадянами України або з територiї України, або з використанням українських суден та лiтальних апаратiв таких товарiв, як озброєння i пов'язаних з ним матерiальних засобiв усiх видiв, включаючи зброю, боєприпаси та вiйськову технiку, спорядження i запаснi частини до них, у тому числi товари вiйськового призначення за позицiями ML1-ML22 списку товарiв вiйськового призначення, мiжнароднi передачi яких пiдлягають державному контролю, що додається до Порядку здiйснення державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2506);

     2) надання до Кот-д'Iвуару суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, громадянами України або з територiї України послуг з технiчного навчання або допомоги, пов'язаних з наданням, виробництвом, обслуговуванням та експлуатацiєю засобiв, зазначених у пiдпунктi "1" цього пункту.

     3) постачання на територiю України будь-яких необроблених алмазiв з територiї Кот-д'Iвуару.

(пункт 3 доповнено пiдпунктом 3 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2006 р. N 856)

     4. Обмеження, зазначенi у пунктi 3 цiєї постанови, не поширюються на:

     1) постачання та пов'язану з ним технiчну пiдготовку i допомогу для пiдтримки та використання в Операцiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй у Кот-д'Iвуарi, а також для використання французькими силами, що її пiдтримують;

     2) постачання вiйськового майна (крiм зброї, бойової технiки та боєприпасiв), призначеного виключно для гуманiтарного використання та здiйснення захисту, а також пов'язану з цим технiчну допомогу i навчання, за умови їх попереднього затвердження Комiтетом 1572;

     3) постачання захисного одягу, включаючи бронежилети та вiйськовi каски, що тимчасово ввозиться на територiю Кот-д'Iвуару персоналом ООН, представниками засобiв масової iнформацiї, працiвниками гуманiтарних установ та установ з питань розвитку, а також пов'язаним з ними персоналом виключно для особистого використання;

     4) тимчасове ввезення до Кот-д'Iвуару майна для сил держав, якi згiдно з мiжнародним правом вживають заходiв виключно та безпосередньо для забезпечення евакуацiї своїх громадян i осiб, яким цi держави надають допомогу з консульських питань у Кот-д'Iвуарi, за умови завчасного повiдомлення про це Комiтету 1572;

     5) постачання озброєння i пов'язаних з ним матерiальних засобiв та надання вiдповiдних послуг з технiчного навчання та технiчної пiдтримки, призначених виключно для пiдтримки або використання в процесi перебудови сил оборони та безпеки, за умови попереднього затвердження їх Комiтетом 1572.

     5. Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Службi безпеки, Мiнiстерству закордонних справ, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби вжити заходiв для заборони в'їзду на територiю України або транзиту через її територiю всiх визначених Комiтетом 1572 осiб, якi становлять загрозу миру та нацiональному примиренню у Кот-д'Iвуарi (за винятком громадян України), крiм випадкiв, коли такi поїздки, за визначенням Комiтету 1572, здiйснюються з гуманiтарних мiркувань, включаючи релiгiйний обов'язок, або сприяють досягненню цiлей резолюцiй Ради Безпеки ООН в iнтересах миру та нацiонального примирення у Кот-д'Iвуарi та стабiльностi в регiонi.

     6. Мiнiстерству закордонних справ:

     надiслати iншим центральним органам виконавчої влади, Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласним, Київськiй та Севастопольськiй мiським державним адмiнiстрацiям текст резолюцiї;

     забезпечити своєчасне повiдомлення Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби, Мiнiстерства внутрiшнiх справ та Служби безпеки про перелiк осiб, яким забороняється в'їзд на територiю України згiдно з цiєю постановою та рiшенням Комiтету 1572;

     забезпечити своєчасне доведення до Нацiонального банку, Служби безпеки та Мiнiстерства фiнансiв iнформацiї про перелiк осiб, кошти та iншi фiнансовi активи яких пiдпадають пiд арешт (зупинення банкiвських операцiй на рахунках) на пiдставi абзацу четвертого пункту 1 цiєї постанови та рiшень Комiтету 1572.

Прем'єр-мiнiстр України Ю.ТИМОШЕНКО

Iнд. 27