КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Київ

вiд 18 липня 2005 р. N 271-р


Про заходи щодо недопущення мiнiмiзацiї податкових зобов'язань, вивезення капiталiв за кордон, а також вiдмивання коштiв через офшорнi зони

     1. Утворити мiжвiдомчу робочу групу з питань недопущення мiнiмiзацiї податкових зобов'язань, вивезення капiталiв за кордон, а також вiдмивання коштiв через офшорнi зони у складi згiдно з додатком.

     Надати керiвнику мiжвiдомчої робочої групи право у разi потреби вносити змiни до її складу i залучати до роботи фахiвцiв Мiнпаливенерго, Мiнагрополiтики, Мiнтрансзв'язку, Мiн'юсту, Держкомстату та працiвникiв спецiальних оперативних пiдроздiлiв за згодою керiвникiв МВС, СБУ i Генеральної прокуратури України.

     Мiжвiдомчiй робочiй групi затвердити у тижневий строк план роботи.

     2. Затвердити заходи щодо недопущення мiнiмiзацiї податкових зобов'язань, вивезення капiталiв за кордон, а також вiдмивання коштiв через офшорнi зони (додаються).

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 34

 

Додаток
до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2005 р. N 271-р

СКЛАД
мiжвiдомчої робочої групи з питань недопущення мiнiмiзацiї податкових зобов'язань, вивезення капiталiв за кордон, а також вiдмивання коштiв через офшорнi зони

КОРНЯКОВА
Тетяна Всеволодiвна
- заступник Генерального прокурора України
керiвник робочої групи (за згодою)
БАГАНЕЦЬ
Олексiй Васильович
- прокурор Донецької областi (за згодою)
БАРАНЧУК
Вiктор Миколайович
- заступник Мiнiстра промислової полiтики
БIЛАНЕНКО
Олександр Георгiйович
- директор департаменту Нацiонального банку (за згодою)
БУРМАКА
Микола Олексiйович
- член Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
БУХАЛЕНКОВ
Сергiй Олександрович
- начальник головного управлiння СБУ
ГОРБАНСЬКИЙ
Борис Михайлович
- заступник Голови Державної податкової адмiнiстрацiї
ГОРДIЄНКО
Микола Григорович
- заступник Мiнiстра транспорту та зв'язку
ДОВГАЛЬ
Сергiй Олександрович
- директор департаменту Державної податкової адмiнiстрацiї
ДРАГАН
Дмитро Володимирович
- заступник керiвника робочого апарату Нацiонального бюро Iнтерполу в Українi
ДЕМЧАК
Iван Микитович
- перший заступник Мiнiстра аграрної полiтики
ДЬОМIН
Валентин Сергiйович
- заступник начальника Управлiння мiжнародного спiвробiтництва, мiждержавних вiдносин та зовнiшньоекономiчної полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України
ЖИЖКО
Олег Анатолiйович
- начальник управлiння Мiнекономiки
ЗАКОРЕЦЬКИЙ
Олександр Вiталiйович
- начальник управлiння Генеральної прокуратури України (за згодою)
ЗУБРIЙ
Вiталiй Петрович
- перший заступник Голови Держфiнмонiторингу
КОРЕНЬ
Сергiй Олександрович
- член Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг - директор департаменту страхового нагляду
IВОНIН
Олександр Едуардович
- заступник директора департаменту ГоловКРУ
МАЛЬОВАННИЙ
Андрiй Андрiйович
- заступник начальника Управлiння фiнансової полiтики Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України
МОСКАЛЬ
Геннадiй Геннадiйович
- заступник Мiнiстра внутрiшнiх справ - начальник кримiнальної мiлiцiї
МОТОРНИЙ
Василь Iванович
- начальник головного управлiння Державної податкової адмiнiстрацiї
ПЕТРОВ
Олександр Миколайович
- заступник начальника управлiння Державної податкової адмiнiстрацiї
РУБАН
Наталiя Iванiвна
- заступник Голови ГоловКРУ
САЛАГОР
Микола Михайлович
- заступник Голови Держмитслужби
САНДУЛЯК
Анатолiй Андрiйович
- перший заступник директора департаменту Державної податкової адмiнiстрацiї
СТРАШУК
Юрiй Олександрович
- головний державний податковий iнспектор-ревiзор Державної податкової адмiнiстрацiї
ТIТЕНКО
Сергiй Михайлович
- заступник Мiнiстра палива та енергетики
ФЕРЕНЦ
Олена Миколаївна
- начальник управлiння Мiн'юсту
ФУДАШКIН
Денис Олександрович
- директор департаменту Мiнфiну
ЧЕРНЕЛЕВСЬКА
Олена Леонiдiвна
- державний уповноважений Антимонопольного комiтету
ШВЕЦЬ
Вiктор Дмитрович
- начальник головного управлiння Генеральної прокуратури України (за згодою)
ШУБА
Володимир Васильович
- прокурор Днiпропетровської областi (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 18 липня 2005 р. N 271-р

ЗАХОДИ
щодо недопущення мiнiмiзацiї податкових зобов'язань, вивезення капiталiв за кордон, а також вiдмивання коштiв через офшорнi зони

N п/п Найменування заходу Вiдповiдальнi за виконання Строк виконання, 2005 рiк
1. Внести узгодженi пропозицiї щодо запровадження особливого режиму оподаткування ("залiкових податкiв") для збиткових пiдприємств, виходячи з середнiх показникiв податкового навантаження вiдповiдних видiв та сфер дiяльностi Мiнфiн
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнекономiки
Мiн'юст
липень
2. Розробити законопроект щодо внесення змiн до Законiв України "Про оподаткування прибутку пiдприємств" та "Про податок на додану вартiсть" щодо встановлення обмежень iз застосування нульової ставки податку на додану вартiсть при здiйсненнi розрахункiв за експортними операцiями через офшорнi зони, уточнення визначення термiна "звичайна цiна", впорядкування формування податкового кредиту при проведеннi зазначених операцiй та обмеження трансфертного цiноутворення Мiнфiн
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнекономiки
Мiнпромполiтики
Держмитслужба
Мiн'юст
серпень
3. Внести узгодженi пропозицiї щодо запровадження обов'язкової реєстрацiї договорiв (контрактiв) суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з компанiями, зареєстрованими в офшорних зонах, та постiйного монiторингу їх виконання Мiнекономiки
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнфiн
Мiнпромполiтики
Держмитслужба
Мiн'юст
липень
4. Проаналiзувати стан виконання судових рiшень стосовно вiдшкодування з бюджету податку на додану вартiсть Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнфiн
Державне казначейство
Мiн'юст
Генеральна прокуратура України (за згодою)
серпень
5. Пiдготувати пропозицiї щодо удосконалення та узгодження податкового, митного та iнших галузей законодавства з метою недопущення вiдмивання коштiв через офшорнi зони i припинення незаконного вiдшкодування податку на додану вартiсть, а також перегляду перелiку офшорних зон Мiнфiн
Мiнекономiки
ГоловКРУ
Державна податкова адмiнiстрацiя
Держмитслужба
Держфiнмонiторинг
МВС
СБУ
Мiн'юст
Нацiональний банк (за згодою)
Генеральна прокуратура України (за згодою)
серпень
6. Провести перевiрки суб'єктiв господарювання, якi мають валовi доходи у сумi 200 млн. гривень, низький рiвень податкового навантаження, сплати платежiв до бюджету, та вжити заходiв для недопущення застосування схем мiнiмiзацiї податкових зобов'язань цими суб'єктами Державна податкова адмiнiстрацiя
МВС
СБУ
ГоловКРУ
Держмитслужба
друге пiврiччя
7. Внести пропозицiї щодо законодавчого врегулювання строкiв проведення перевiрок великих платникiв податкiв з 20 до 90 днiв та поповнення перелiку пiдстав iнiцiювання таких перевiрок: доручення Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, звернення народних депутатiв України, працiвникiв пiдприємств тощо Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнфiн
ГоловКРУ
Мiн'юст
серпень
8. Запровадити порядок iнформування Кабiнету Мiнiстрiв України про стан розрахункiв з бюджетом суб'єктами господарювання, якi мають валовi доходи у сумi бiльше нiж 200 млн. гривень Державна податкова адмiнiстрацiя щокварталу
9. Запровадити дiєвий механiзм взаємодiї контролюючих органiв на мiсцях з метою забезпечення повноти надходження платежiв до бюджету суб'єктами господарювання, якi мають валовi доходи у сумi бiльше нiж 200 млн. гривень Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим,
обласнi, Київська та Севастопольська мiськi держадмiнiстрацiї
постiйно
10. Удосконалити порядок приведення iндикативних експортних цiн на продукцiю гiрничо-металургiйного комплексу, хiмiчної промисловостi до рiвня мiнiмальних свiтових цiн та оперативно уточнювати їх згiдно з кон'юнктурою свiтового ринку Мiнекономiки
Мiнпромполiтики
Держмитслужба
Мiнфiн
Державна податкова адмiнiстрацiя разом з Торгово-промисловою палатою
серпень
11. Забезпечити оперативне iнформування Антимонопольного комiтету про виявлення ознак антиконкурентних узгоджених дiй мiж суб'єктами господарювання вiдповiдних фiнансово-промислових груп Мiнекономiки
СБУ
МВС
Iншi центральнi органи виконавчої влади
постiйно
12. Запровадити щоденний монiторинг:

здiйснення експортних операцiй на суму понад 1 млн. гривень, встановлення вiдправникiв (комiтентiв i комiсiонерiв), покупцiв i отримувачiв товару

здiйснення резидентами України - великими платниками податкiв експортно-iмпортних операцiй з так званою "невластивою продукцiєю"

отримання права суб'єктами пiдприємницької дiяльностi на вiдшкодування податку на додану вартiсть на суму понад 100 тис. гривень

ненадходження в установленi строки валютної виручки 

купiвлi резидентами України валюти на суму, еквiвалентну 1 млн. гривень i бiльше, та її перерахування за кордон

Держмитслужба
Мiнфiн
Мiнекономiки
Державна податкова адмiнiстрацiя
Нацiональний банк (за згодою)
 
13. Забезпечити запровадження паспорта угоди для експорту товарiв Держмитслужба
Державна податкова адмiнiстрацiя
Мiнекономiки
III квартал
14. Вжити заходiв до протидiї контрабандному ввозу та вивозу товарiв, їх реалiзацiї на внутрiшньому ринку України на виконання Державної програми "Контрабандi - СТОП" Держмитслужба
Держприкордонслужба
СБУ
Державна податкова адмiнiстрацiя
МВС
друге пiврiччя
15. Вжити заходiв до посилення контролю за дотриманням законодавства, що регламентує порядок здiйснення експортно-iмпортних операцiй, зокрема статтi 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" Мiнекономiки
Держмитслужба
Державна податкова адмiнiстрацiя
МВС
СБУ
Мiн'юст
друге пiврiччя
16. Провести спiльнi перевiрки суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що здiйснюють експорт спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробiв, металобрухту та зерна, з метою виявлення i недопущення фактiв порушення законодавства з питань експорту зазначеної групи товарiв та незаконного вiдшкодування податку на додану вартiсть пiдприємствам, що здiйснюють такi операцiї Державна податкова адмiнiстрацiя
МВС
ГоловКРУ
СБУ
Мiнпромполiтики
Мiнагрополiтики
III та IV квартали
17. З метою недопущення фактiв незаконного вiдшкодування податку на додану вартiсть, а також мiнiмiзацiї податкових зобов'язань шляхом проведення фiктивних зовнiшньоекономiчних операцiй правоохоронним органам України налагодити спiвробiтництво з вiдповiдними органами iноземних держав Нацiональне бюро Iнтерполу
СБУ
Генеральна прокуратура України (за згодою)
Держмитслужба
Державна податкова адмiнiстрацiя
Державне казначейство
друге пiврiччя
18. Провести перевiрку дотримання строкiв повернення валютної виручки пiдприємствами, що здiйснюють експортно-iмпортнi операцiї з використанням металопродукцiї, мiнеральних добрив, енергоносiїв, цукру, спирту, зерна та iншої високолiквiдної продукцiї, сировини i матерiалiв Державна податкова адмiнiстрацiя
Держмитслужба
СБУ
МВС
Нацiональний банк (за згодою)
III квартал
19. Вжити заходiв для виявлення та припинення незаконної дiяльностi суб'єктiв господарювання, зокрема такої, що має ознаки фiктивного пiдприємництва, а також пов'язаної з незаконною конвертацiєю грошей Державна податкова адмiнiстрацiя
МВС
СБУ
III квартал