ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 23 серпня 2005 року N 782


Про затвердження Порядку прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 вересня 2005 р. за N 1005/11285


     З метою визначення механiзму реалiзацiї положень статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 18-92 "Про акцизний збiр" (зi змiнами й доповненнями) у частинi прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари наказую:

     1. Затвердити Порядок прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, що додається.

     2. Департаменту митних платежiв (Джигалов С. О.) та Юридичному департаменту (Боженко I. Ф.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Визначити Департамент митних платежiв (Джигалов С. А.) вiдповiдальним з питань прийняття вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари.

     4. Скасувати наказ Держмитслужби України вiд 12.12.2003 N 869 "Про затвердження Порядку прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари".

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 5 днiв з дня його офiцiйного опублiкування.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Державної митної служби України В. В. Скомаровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 23 серпня 2005 р. N 782
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 вересня 2005 р. за N 1005/11285

Порядок прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари

     1. Декларацiя про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (далi - декларацiя), форму якої затверджено спiльним наказом Державної податкової адмiнiстрацiї України та Державної митної служби України вiд 21.11.2003 N 551/786 "Про затвердження форми Декларацiї про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари, Порядку її складання та внесення Доповнень до Порядку здiйснення митними органами контролю за сплатою платниками податкiв податку на додану вартiсть та акцизного збору, якi справляються при ввезеннi (пересиланнi) товарiв та iнших предметiв на митну територiю України", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 02.12.2003 за N 1108/8429 (далi - Наказ), подається особою, уповноваженою iмпортером, Держмитслужбi України не пiзнiше нiж за п'ять календарних днiв до запровадження зазначених у декларацiї максимальних роздрiбних цiн.

     2. Декларацiя подається визначенiй директором Департаменту митних платежiв (далi - Департамент) (або особою, яка його замiщує) посадовiй особi Департаменту на паперовому носiї (у двох примiрниках), її електронна копiя - на магнiтному носiї.

     3. Прийнята декларацiя реєструється посадовою особою Департаменту в електронному Журналi реєстрацiї декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари (далi - Журнал реєстрацiї декларацiй), форма якого додається.

     4. Журнал реєстрацiї декларацiй заповнюється вiдповiдальною посадовою особою на пiдставi iнформацiї з електронної копiї декларацiї.

     5. Реєстрацiйний номер i дата прийняття декларацiї проставляються на обох її примiрниках.

     6. Пiсля заповнення поточної сторiнки Журналу реєстрацiї декларацiй ця сторiнка роздруковується. З роздрукованих сторiнок формується Журнал реєстрацiї декларацiй, який залишається в справах Департаменту.

     7. Директор Департаменту (особа, що його замiщує) на обох примiрниках декларацiї пiсля слiв "Держмитслужби України" проставляє свiй пiдпис, який завiряється печаткою Управлiння справами Держмитслужби України, що свiдчить про прийняття Держмитслужбою декларацiї.

     8. Один примiрник декларацiї в день її подання повертається iмпортеру.

    Якщо цей примiрник декларацiї отримує вповноважена iмпортером особа, то вона на другому примiрнику декларацiї вчиняє запис

"Отримано   "
(iнiцiали, прiзвище особи, яка отримала декларацiю; дата отримання)
i засвiдчує його власним пiдписом.

     9. Другий примiрник декларацiї залишається в справах Департаменту.

     10. Департамент готує супровiдний лист i надсилає з ним до Державної податкової адмiнiстрацiї України копiю декларацiї.

     11. Департамент має право вiдмовити в прийняттi декларацiї, якщо її форма не вiдповiдає вимогам Наказу.

Директор Департаменту митних платежiв С. О. Джигалов

 

Додаток
до Порядку прийняття Державною митною службою України вiд iмпортерiв пiдакцизних товарiв декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари
Форма

Журнал реєстрацiї декларацiй про встановленi виробником або iмпортером максимальнi роздрiбнi цiни на пiдакцизнi товари

N
з/п
Реєстрацiйний номер декларацiї Дата прийняття декларацiї Повна назва пiдприємства-
iмпортера
Iдентифiкацiйний код пiдприємства-
iмпортера
Мiсцезнаходження пiдприємства-
iмпортера
Код товару за УКТЗЕД, назва пiдакцизного товару Максимальна роздрiбна цiна одиницi товару, грн. Одиниця вимiру Номер справи, у якiй зберiгається декларацiя