ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" щодо процедурних питань спецiального розслiдування та застосування спецiальних заходiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2000 р., N 24, ст. 186; 2003 р., N 26, ст. 193, N 37, ст. 300) такi змiни:

     1. У преамбулi слова "з iнших країн, митних союзiв або економiчних угруповань" замiнити словами "незалежно вiд країни походження та експорту товару".

     2. У статтi 1:

     пункт 3 доповнити реченням такого змiсту: "Визначення значної шкоди повинно базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях, припущеннях або маловiрогiднiй можливостi";

     пункт 4 пiсля абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "споживачi, об'єднання споживачiв".

     У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12) перiод розслiдування - перiод, за який Мiнiстерством дослiджується динамiка зростання обсягу iмпорту товару, що є об'єктом розслiдування, та виробниче, торговельне i фiнансове становище нацiонального товаровиробника".

     3. Частину першу статтi 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Цей Закон застосовується до операцiй, пов'язаних з iмпортом будь-якого товару незалежно вiд країни його походження та експорту".

     4. У статтi 7:

     в абзацi другому частини першої слова "на десятий день" замiнити словами "через мiсяць";

     частину другу пiсля абзацу п'ятого доповнити новими абзацами такого змiсту:

     "На засiданнях Комiсiї приймаються рiшення з питань:

     порушення або вiдмови в порушеннi спецiального розслiдування щодо iмпорту товару;

     застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту товару, який є об'єктом розслiдування;

     застосування заходiв нагляду за iмпортом товару, який є об'єктом розслiдування;

     застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту товару, який є об'єктом розслiдування;

     припинення спецiального розслiдування без застосування спецiальних заходiв;

     лiбералiзацiї спецiальних заходiв щодо iмпорту товару;

     перегляду спецiальних заходiв щодо iмпорту товару;

     скасування спецiальних заходiв щодо iмпорту товару;

     iнших на виконання цього Закону".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом шiстнадцятим.

     5. Частину другу статтi 8 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Перiод розслiдування становить, як правило, вiд одного до трьох рокiв. В окремих випадках цей строк може перевищувати три роки.

     Строки перiоду розслiдування визначаються Мiнiстерством".

     6. Пункт 3 частини другої статтi 9 виключити.

     7. Друге речення абзацу третього частини третьої статтi 10 виключити.

     8. У частинi першiй статтi 11:

     пункт 4 викласти в такiй редакцiї:

     "4) Мiнiстерством попередньо встановлено, що iснують обставини, коли зволiкання iз застосуванням попереднiх спецiальних заходiв може призвести до заподiяння шкоди, наслiдки якої буде важко усунути в подальшому";

     у пунктi 5 слово "значне" виключити.

     9. У статтi 12:

     частини другу i третю викласти в такiй редакцiї:

     "2. Заiнтересованi сторони, якi передають Мiнiстерству або Комiсiї конфiденцiйну iнформацiю, повиннi супроводжувати її неконфiденцiйним резюме. Це резюме повинно бути настiльки деталiзованим, щоб була зрозумiлою суть конфiденцiйно переданої iнформацiї. Якщо заiнтересованi сторони не можуть скласти з конфiденцiйної iнформацiї неконфiденцiйне резюме, зазначенi сторони повиннi навести причини, з яких зазначене резюме не може бути подано.

     Якщо Мiнiстерство вважає, що вимога щодо конфiденцiйного режиму iнформацiї є необґрунтованою, а особа, яка передала iнформацiю, не хоче її розголошення або не дає дозволу на її розкриття у загальних рисах або у формi резюме, таку iнформацiю можна не брати до уваги, крiм випадку, коли, використовуючи вiдповiднi джерела, можна переконливо довести, що ця iнформацiя є достовiрною.

     3. Мiнiстерству або Комiсiї забороняється розголошувати конфiденцiйну iнформацiю без дозволу сторони, що її надала. Iнформацiя, якою обмiнюються Мiнiстерство та Комiсiя, а також iнформацiя про засiдання Комiсiї чи службовi документи Мiнiстерства або Комiсiї з питань, що стосуються певного спецiального розслiдування, не розголошуються";

     частину сьому виключити.

     10. У статтi 13:

     абзац перший частини першої викласти в такiй редакцiї:

     "1. У процесi спецiального розслiдування Мiнiстерство проводить дослiдження всiх вiдповiдних факторiв об'єктивного та кiлькiсного характеру, що впливають на нацiонального товаровиробника, зокрема";

     у частинi другiй:

     друге речення пункту 3 пiсля слiв "(тобто зниження цiн або перешкодження пiдвищенню цiн, що, як правило, склалися)" доповнити словами "продуктивностi працi; використання основних фондiв", а пiсля слiв "розмiрiв прибуткiв" - словами "або збиткiв";

     доповнити абзацом шостим такого змiсту:

     "У разi коли крiм зростання обсягу iмпорту одночасно iснують iншi фактори заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробнику, шкода, завдана iншими факторами, не вважається шкодою, заподiяною внаслiдок зростання обсягу iмпорту";

     у пунктi 2 частини третьої слова "потенцiал країни походження або країни експорту" замiнити словами "потенцiал країн походження або країн експорту".

     11. У статтi 14:

     у частинi другiй слова "походженням з iншої країни, митного союзу або економiчного угруповання" замiнити словами "незалежно вiд країни походження та експорту";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "7. Строк застосування заходiв нагляду є обмеженим i не може перевищувати строку проведення спецiального розслiдування".

     12. У пунктi 1 частини четвертої статтi 15 слова "цiна товару, за якою здiйснюється операцiя, перевищує бiльше нiж на п'ять вiдсоткiв цiну, зазначену у дозволi на iмпорт, або" виключити.

     13. У статтi 16:

     пункт 1 частини першої виключити;

     в абзацi третьому частини третьої слова "назву країни експорту" виключити;

     частини шосту i сьому викласти в такiй редакцiї:

     "6. У разi вiдсутностi достатнього обґрунтування необхiдностi встановлення iншого рiвня квоти для запобiгання або усунення наслiдкiв значної шкоди граничний рiвень квоти не може бути нижчим за середньоарифметичну величину здiйснюваного протягом трьох останнiх репрезентативних рокiв, за який є наявна статистика iмпорту товару, який є об'єктом спецiального розслiдування, якщо тiльки не буде обґрунтовано необхiднiсть iншого рiвня для запобiгання або усунення значної шкоди.

     7. У разi якщо квота розподiляється мiж країнами експорту, цей розподiл може погоджуватися з ними. Якщо погодження не вiдбулося, квота розподiляється мiж країнами експорту вiдповiдно до їх частки в iмпортi в Україну товару, що є об'єктом спецiального розслiдування, протягом попереднього репрезентативного перiоду";

     пiсля частини дев'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "10. У ходi проведення розслiдування Комiсiя може прийняти рiшення про припинення спецiального розслiдування без застосування спецiальних заходiв. Зазначене рiшення приймається Комiсiєю бiльшiстю голосiв пiсля подання Мiнiстерством висновкiв та звiту про результати проведення спецiального розслiдування".

     У зв'язку з цим частини десяту i одинадцяту вважати вiдповiдно частинами одинадцятою i дванадцятою;

     частину одинадцяту пiсля слiв "за дорученням Комiсiї" доповнити словами "публiкує в газетi вiдповiдне повiдомлення та".

     14. У статтi 18:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Спецiальнi заходи застосовуються протягом перiоду, необхiдного для запобiгання або усунення наслiдкiв значної шкоди та полегшення процесу економiчного пристосування нацiонального товаровиробника до умов конкуренцiї. Цей перiод не може перевищувати чотирьох рокiв, якщо тiльки вiн не продовжений у тому разi, коли Комiсiєю виявленi обставини, наведенi в частинi другiй цiєї статтi";

     абзаци другий i третiй частини другої викласти в такiй редакцiї:

     "продовжує iснувати потреба в застосуваннi заходiв для запобiгання або усунення наслiдкiв значної шкоди;

     є докази того, що заiнтересований нацiональний товаровиробник перебуває в процесi адаптацiї до умов конкуренцiї";

     частини четверту i п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi коли строк застосування спецiальних заходiв перевищує один рiк, такi заходи повиннi бути поступово лiбералiзованi через регулярнi (рiвнi) iнтервали протягом строку їх застосування.

     5. Загальний строк застосування спецiальних заходiв, включаючи строк застосування попереднiх спецiальних заходiв, строк початкового застосування спецiальних заходiв та будь-яке його продовження, не повинен перевищувати вiсiм рокiв".

     15. У частинi першiй статтi 19:

     абзац другий виключити;

     доповнити частину абзацами такого змiсту:

     "У разi коли строк застосування спецiальних заходiв перевищує три роки, такi заходи пiдлягають лiбералiзацiї не пiзнiше нiж пiсля закiнчення половини цього строку. За можливостi спецiальнi заходи скасовуються чи прискорюється темп їх лiбералiзацiї.

     Заходи, строк застосування яких продовжений вiдповiдно до частини другої статтi 18 цього Закону, не можуть бути бiльш обмежувальними, нiж вони були наприкiнцi попереднього строку, i повиннi надалi лiбералiзуватися".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
1 листопада 2005 року
N 3028-IV