ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 29.05.2006 р. N 597


Про обов'язки пiдроздiлiв митного оформлення щодо продовження строкiв тимчасового ввезення/вивезення

     На виконання ст. 208 Митного кодексу України, ст. 11 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" вiд 13.09.2001 N 2681-III та з метою посилення контролю за товарами, якi оформленi в режимi тимчасового ввезення/вивезення, наказую:

     1. Покласти обов'язки щодо пiдготовки рiшень Київської регiональної митницi про продовження строкiв тимчасового ввезення/вивезення товарiв та транспортних засобiв на пiдроздiли митного оформлення, в яких знаходяться на контролi товари та транспортнi засоби, оформленi в режимi тимчасового ввезення/вивезення.

     2. Встановити, що рiшення Київської регiональної митницi пiдписується заступником начальника митницi (до функцiональних обов'язкiв якого вiдноситься контроль за дiяльнiстю пiдроздiлу митного оформлення) iз зазначенням посади, дати, iнiцiалiв та прiзвища й скрiплюється печаткою митницi.

     3. Внести змiни до Технологiчної схеми застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у Київськiй регiональнiй митницi, затвердженої наказом Київської регiональної митницi вiд 17.08.2004 N 771:

     3.1. Викласти пункт 4.2 в редакцiї, що додається (додаток 1);

     3.2. Вважати таким, що втратив чиннiсть, додаток 2.

     4. Внести змiни до наказу Київської регiональної митницi вiд 10.10.2005 N 957 "Стосовно внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 09.01.2004 N 3", виклавши пункт 1 в редакцiї, що додається (додаток 2).

     5. Внести змiни до наказу Київської регiональної митницi вiд 05.06.2004 N 569 "Щодо передачi повноважень стосовно вирiшення певних питань пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв", виклавши пункт 1 в редакцiї, що додається (додаток 3).

     6. Начальнику загального вiддiлу (Балкова Н. В.) довести наказ до вiдома пiдроздiлiв митницi по списку N 2.

     7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступникiв начальника митницi Дворака Ю. М. та Ольховика О. М.

Начальник Київської регiональної митницi А. В. Макаренко

 

Додаток 1
до наказу Київської регiональної митницi
вiд 29 травня 2006 р. N 597

Змiни
до Технологiчної схеми застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у Київськiй регiональнiй митницi, затвердженої наказом Київської регiональної митницi вiд 17.08.2004 N 771

     "4.2. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) понад встановленого термiну один рiк.

     4.2.1. Продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) товарiв понад один рiк з моменту перетину митного кордону України здiйснюється керiвництвом Київської регiональної митницi на пiдставi заяви пiдприємства, що подається до ПМО, де знаходиться на контролi товар, який оформлений в режимi тимчасового ввезення (вивезення).

     4.2.2. До завчасно поданої заяви додаються наступнi документи та їх копiї:

     - погодження (пролонгацiя, додаток до договору, контракту тощо) з нерезидентом щодо продовження строку ввезення (вивезення) товару;

     - при виїздi посадової особи ПМО для перевiрки наявностi та використання товарiв, подається платiжне доручення (та його копiя) про сплату коштiв "За митне оформлення товарiв та iнших предметiв у зонах митного контролю на територiях i в примiщеннях пiдприємств, що зберiгають такi товари та iншi предмети, чи поза робочим часом, встановленим для митницi" ("003" вид платежу);

     - iншi документи.

     4.2.3. Посадова особа ПМО, яка вiдповiдає за митний контроль та митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення) перевiряє фактичну наявнiсть товару (кiлькiсть, мiсце знаходження) та його цiльове використання, про яке було заявлено пiд час митного оформлення в режимi тимчасового ввезення.

     На пiдставi перевiрки складається Акт про проведення митного огляду товарiв затвердженої форми або Акт проведення митного огляду транспортного засобу затвердженої форми, який додається до заяви пiдприємства.

     4.2.4. Посадова особа ПМО, яка вiдповiдає за митний контроль та митне оформлення товарiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), заповнює роздiли "Рiшення митного органу" та "Строк дiї дозволу/особливi умови дозволу/причини вiдмови" заяви пiдприємства у вiдповiдностi до наказу Держмитслужби України вiд 09.08.2005 N 735 "Про запровадження єдиної форми заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв".

     4.2.5. Дiї посадових осiб ПМО при виконаннi процедур, зазначених в п. 4.2.4 даної Технологiчної схеми регламентованi п. 7.4, 9 та 10 Правил заповнення заяви пiдприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 09.08.2005 N 735.

     4.2.6. Оформлена заява пiдприємства з документами направляються ПМО для реєстрацiї у загальний вiддiл.

     4.2.7. Рiшення Київської регiональної митницi пiдписується заступником начальника митницi (до функцiональних обов'язкiв якого вiдноситься контроль за дiяльнiстю пiдроздiлу митного оформлення) iз зазначенням посади, дати, iнiцiалiв та прiзвища й скрiплюється печаткою митницi.

     4.2.8. Рiшення митницi щодо продовження (вiдмови у продовженнi) строкiв тимчасового ввезення/вивезення разом з документами направляється загальним вiддiлом до ПМО, де вручається представнику пiдприємства.

     4.2.9. Пiсля отримання рiшення митницi, посадова особа ПМО вносить у вiдповiдну графу Журналу та (або) у його електронну форму iнформацiю щодо продовження строку тимчасового ввезення (вивезення), а копiя рiшення митницi додається до вiдповiдної ВМД для подальшого зберiгання та контролю".

Начальник ВОМК В. Передерiй

 

Додаток 2
до наказу Київської регiональної митницi
вiд 29 травня 2006 р. N 597

Змiни
до наказу Київської регiональної митницi вiд 10.10.2005 N 957 "Стосовно внесення змiн до наказу Київської регiональної митницi вiд 09.01.2004 N 3"

     "П. 1. Керiвництву: вiддiлу митного оформлення дипломатичних представництв та виставок, вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу, вiддiлу митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, вiддiлу митного оформлення поштових вiдправлень, митних постiв "Жуляни" та "Гостомель", вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв надати повноваження щодо продовження строкiв тимчасового ввезення/вивезення товарiв та транспортних засобiв, що належать фiзичним особам".

Начальник ВОМК В. Передерiй

 

Додаток 3
до наказу Київської регiональної митницi
вiд 29 травня 2006 р. N 597

Змiни
до наказу Київської регiональної митницi вiд 05.06.2004 N 569 "Щодо передачi повноважень стосовно вирiшення певних питань пiд час здiйснення митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв"

     "П. 1. Надати повноваження начальнику вiддiлу митного оформлення автотранспортних засобiв щодо продовження строкiв тимчасового ввезення (транзиту) транспортних засобiв, що належать фiзичним особам".

Начальник ВОМК В. Передерiй