ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 07.07.2006 р. N 737


Положення про постiйну зону митного контролю вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу Київської регiональної митницi

     На виконання вимог глави 7 Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV та постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України" та наказу Київської регiональної митницi вiд 20.03.2006 N 301 "Про введення в дiю Положення про постiйну зону митного контролю" наказую:

     1. Затвердити Положення про постiйну зону митного контролю вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу Київської регiональної митницi (додається).

     2. Наказ Київської регiональної митницi вiд 27.01.2006 N 73 вважати таким, що втратив чиннiсть.

     3. Начальнику вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу Крилачу О. I. ознайомити пiдпорядкований iнспекторський склад з Положенням про постiйну зону митного контролю пiд пiдпис.

     4. Начальнику загального вiддiлу (Балкова Н. В.) довести наказ до вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу Київської регiональної митницi.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi Ольховика О. М.

     Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi А. В. Макаренко

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
директор Українського державного центру
транспортного сервiсу "Лiски"
В. Г. Кушнiрчук
ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник Київської регiональної митницi
А. В. Макаренко

Положення про постiйну зону митного контролю вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу Київської регiональної митницi на територiї Українського державного центру транспортного сервiсу "Лiски"

1. Загальнi положення

     1.1. Дане Положення визначає порядок функцiонування постiйної зони митного контролю вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу Київської регiональної митницi (далi - ВМОНБ) на територiї Українського державного центру транспортного сервiсу "Лiски" (далi - УДЦТС "Лiски"), режим перемiщення товарiв та транспортних засобiв на територiю постiйної зони митного контролю або за межi цiєї територiї, режим доступу осiб в постiйну зону митного контролю, а також права i обов'язки посадових осiб митницi по створенню та забезпеченню режиму в постiйнiй зонi митного контролю.

     Зазначене Положення розроблене у вiдповiдностi до вимог Митного кодексу України, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України", наказу Державної митної служби України вiд 21.11.2005 N 1136 "Про мiсця прибуття автотранспорту" та iнших законодавчих документiв, стосовно функцiонування постiйної зони митного контролю при пiдроздiлi митного оформлення, з метою чiткої органiзацiї митного контролю та митного оформлення товарiв та транспортних засобiв пiдприємств, органiзацiй та фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, запобiганню спробам порушень митних правил при митному оформленнi, а також забезпечення проведення вiддiлом митного оформлення несупроводжуваного багажу у повному обсязi митних процедур за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22.

     1.2. У цьому Положеннi вживаються термiни, якi використовуються у сферi митного законодавства, а також:

     - "постiйна зона митного контролю" - визначена територiя та примiщення УДЦТС "Лiски" при ВМОНБ, в межах яких посадовi особи митницi здiйснюють митнi процедури;

     - "режимом постiйної зони митного контролю" - встановленi законодавством України з питань митної справи приписи, заборони, обмеження щодо перебування товарiв, транспортних засобiв та громадян, умови розташування будiвель та споруд, а також проведення господарських робiт у постiйнiй зонi митного контролю.

2. Встановлення постiйної зони митного контролю

     2.1 Постiйна зона митного контролю створюються з метою здiйснення митними органами митного контролю за товарами та транспортними засобами, якi перемiщуються через митний кордон України, проведення заходiв, пов'язаних з виявленням, запобiганням i припиненням контрабанди та порушень митних правил.

     2.2. Зона митного контролю ВМОНБ на територiї УДЦТС "Лiски" встановлюється митницею в орендованих службових примiщеннях ВМОНБ, в примiщеннi вантажного митного термiналу, на торцевiй рампi та на майданчику вiдстою вантажного автомобiльного транспорту.

     Межi зони митного контролю визначаються згiдно додаткiв 1 та 2 до цього Положення.

     2.3. Для функцiонування постiйної зони митного контролю ВМОНБ повинно забезпечити необхiдну матерiальну базу (система охоронної сигналiзацiї, система вiдеоспостереження за основними участками зони митного контролю, протипожежна система, система зв'язку та сучасна ПЕОМ), квалiфiкований персонал та технiка для розвантажувально-перевантажувальних робiт, охорону територiї для запобiгання самовiльного проникнення до постiйної зони митного контролю iнших осiб та вилучення iз зони митного контролю товарiв та транспортних засобiв.

     2.4. На територiї пiдприємств, якi не входять в межi постiйної зони митного контролю, за дозволом керiвництва митницi, може встановлювати тимчасовi зони митного контролю на термiн, необхiдний для проведення митного контролю у повному обсязi.

     2.5. Постiйна зона митного контролю та тимчасовi зони митного контролю на територiї УДЦТС "Лiски" позначаються технiчними засобами обмеження та iндивiдуалiзацiї (стенди, плакати та iн.), спецiальними табличками "Зона митного контролю".

     Постiйнi зони митного контролю позначаються планами-схемами постiйних зон митного контролю та планами-схемами руху транспортних засобiв по територiї постiйних зон митного контролю.

3. Режим постiйної зони митного контролю

     3.1. Режим в постiйнiй зонi митного контролю встановлюється з метою органiзацiї митного контролю за товарами та транспортними засобами, що перемiщуються через зону митного контролю; заборони доступу осiб, непричетних до здiйснення митного контролю; створення умов для роботи особового складу; захисту майна митницi та товарiв i транспортних засобiв, що знаходяться пiд митним контролем.

     3.2. Доступ у постiйну зону митного контролю мають посадовi особи митницi, якi беруть участь у здiйсненнi митного контролю та митного оформлення, керiвництво вiддiлу митного оформлення та керiвництво митницi.

     3.3. Додатково до постiйної зони митного контролю, у присутностi посадової особи митницi, яка здiйснює митний контроль, доступ мають:

     - посадовi особи державних органiв, якi здiйснюють передбаченi види контролю у вiдповiдностi до статтi 27 Митного кодексу України;

     - посадовi особи iнших органiв, що безпосередньо не зазначенi у статтi 27 Митного кодексу України, якi здiйснюють необхiднi види контролю, передбаченi митним законодавством;

     - посадовi особи правоохоронних органiв i органiв прокуратури, у випадках та порядку, передбачених законом (за погодженням з керiвництвом митницi);

     - працiвники УДЦТС "Лiски" на пiдставi посвiдчень, згiдно Списку осiб, затвердженого директором УДЦТС "Лiски", для виконання своїх службових обов'язкiв (додаток 3);

     - чергова змiна охорони для виконання своїх службових обов'язкiв;

     - представники органiзацiй (пiдприємств) або громадяни та уповноваженi ними особи, що отримують чи вiдправляють товари та транспортнi засоби на пiдставi товаросупровiдних документiв, за наявностi документiв, якi засвiдчують їх повноваження щодо здiйснення операцiй з товарами та транспортними засобами, якi знаходяться у постiйнiй зонi митного контролю.

     3.4. Доступ у постiйну зону митного контролю у випадках, не передбачених вище, може бути дозволений керiвництвом митницi або начальником ВМОНБ за погодженням з керiвництвом митницi.

     3.5. Особи, зазначенi в п. 3.2, можуть пересуватися в постiйнiй зонi митного контролю тiльки в межах, необхiдних для виконання своїх прямих обов'язкiв. Такi особи не повиннi мати при собi цiнностей та предметiв, вивезення або ввезення яких на митну територiю України заборонено чи обмежено законодавством.

     3.6. Пропускний режим на УДЦТС "Лiски" та постiйну зону митного контролю забезпечується черговою змiною охорони.

     Пропускний режим безпосередньо до постiйної зони митного контролю в робочий час, встановлений для митницi, контролюється посадовими особами ВМОНБ.

     3.7. Товари та транспортнi засоби знаходяться в постiйнiй зонi митного контролю пiд митним контролем з моменту їх ввезення на територiю цiєї зони i до їх митного оформлення, згiдно з обраним декларантом митним режимом, чи вивезення за межi постiйної зони митного контролю.

     3.8. Перемiщення товарiв та транспортних засобiв на територiю постiйної зони митного контролю чи за її межi можливе лише з дозволу посадових осiб вiддiлу митного оформлення.

     3.9. Забороняється знаходження в постiйнiй зонi митного контролю товарiв та транспортних засобiв, щодо яких здiйсненi митнi процедури та надано дозвiл митного органу на пропуск їх через митний кордон України вiдповiдно до заявленої мети перемiщення.

     Для товарiв, якi перемiщуються залiзничним транспортом, щодо яких здiйсненi митнi процедури у повному обсязi та надано дозвiл митного органу на використання товарiв у заявленому митному режимi, дозволяється знаходження у постiйнiй зонi митного контролю до двох дiб.

4. Права i обов'язки Київської регiональної митницi (далi - КРМ) та УДЦТС "Лiски" по органiзацiї роботи в постiйнiй зонi митного контролю

     4.1. Основними обов'язками КРМ є:

     - забезпечення здiйснення митного контролю та митного оформлення вантажiв у вiдповiдностi до вимог митного законодавства та нормативно-правової бази Держмитслужби України, технологiчних схем КРМ;

     - надання необхiдної допомоги спецiальним пiдроздiлам по боротьбi зi злочиннiстю при проведеннi оперативно-розшукових заходiв у постiйнiй зонi митного контролю;

     - iнформування керiвництва УДЦТС "Лiски" про змiни до порядку митного контролю вантажiв та транспортних засобiв у постiйнiй зонi митного контролю;

     - забезпечення дотримання особовим складом ВМОНБ правил технiки безпеки та охорони працi, а також режимних правил УДЦТС "Лiски".

     4.2. КРМ має право:

     - встановлювати додатковi режимнi правила у постiйнiй зонi митного контролю, якi укладаються письмово та затверджуються начальником митницi;

     - перевiряти документи на право доступу до постiйної зони митного контролю;

     - перевiряти товари, заявленi до митного контролю;

     - вимагати вiд осiб, що знаходяться в постiйнiй зонi митного контролю, додержання вимог режиму зони митного контролю.

     4.3. УДЦТС "Лiски" зобов'язанi:

     - забезпечувати дотримання режиму постiйної зони митного контролю, в тому числi охорону територiї зони митного контролю;

     - виключити можливiсть вилучення, замiни та розпорядження без дозволу митних органiв товарiв, що знаходяться в постiйнiй зонi митного контролю;

     - створювати необхiднi умови для здiйснення митного контролю в повному обсязi;

     - забезпечити орендованi службовi примiщення ВМОНБ системою протипожежної та охоронної сигналiзацiї, засобами телефонного зв'язку;

     - забезпечувати необхiдний санiтарно-гiгiєнiчний стан в постiйнiй зонi митного контролю та необхiднi побутовi i санiтарнi умови для осiб, якi працюють у зонi митного контролю;

     - забезпечити виконання завантажувально-вивантажувальних робiт в постiйнiй зонi митного контролю;

     - вести необхiдну документацiю, передбачену технологiчними схемами митного контролю та органiзацiї перевезень вантажiв.

5. Вiдповiдальнiсть за порушення режиму в постiйнiй зонi митного контролю

     Особи, виннi у порушеннi режиму постiйної зони митного контролю, несуть кримiнальну, адмiнiстративну або iншу вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

Начальник вiддiлу митного оформлення несупроводжуваного багажу О. I. Крилач

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник Київської регiональної митницi
А. В. Макаренко
ЗАТВЕРДЖУЮ
директор Українського державного центру
транспортного сервiсу "Лiски"
В. Г. Кушнiрчук

План-схема УДЦТС "Лiски"

 

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖУЮ
начальник Київської регiональної митницi
А. В. Макаренко
ЗАТВЕРДЖУЮ
директор Українського державного центру
транспортного сервiсу "Лiски"
В. Г. Кушнiрчук

Постiйна зона митного контролю особового складу

Начальник ВМОНБ О. I. Крилач