ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ПО М. КИЄВУ I КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI

вiд 06.08.2007 р. N 10-106/19555

 

Управлiння валютного контролю та лiцензування
Комерцiйним банкам та їх вiддiленням у м. Києвi i Київськiй областi


Щодо порядку проведення декларування валютних цiнностей

     Просимо довести до вiдома клiєнтiв, що згiдно з п. 3 наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.12.95 N 207 та Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 N 419, встановлено, що обов'язкове декларування валютних цiнностей, доходiв та майна здiйснюється суб'єктами пiдприємницької дiяльностi за наведеною формою щоквартально у термiни, встановленi для подання квартальної та рiчної бухгалтерської звiтностi, а саме: квартальна звiтнiсть подається не пiзнiше 25-го числа мiсяця, який настає за звiтним кварталом; рiчна - не пiзнiше 20 лютого наступного за звiтним року.

     Нагадуємо, що декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами, за станом на кiнець року, тобто за IV квартал має проводитись у термiн, передбачений для рiчної звiтностi - не пiзнiше 20 лютого наступного за звiтним року.

     Слiд зазначити, що при оплатi послуг за оформлення довiдок про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами (далi - довiдка), за квартал (не пiзнiше 25-го числа мiсяця, який настає за звiтним кварталом) та за звiтний рiк (до 20 лютого наступного за звiтним року) дiє тариф, передбачений п. 68 Перелiку i тарифiв послуг з реєстрацiї установ банкiв, надання лiцензiй (дозволiв) на здiйснення банкiвських операцiй, операцiй з валютними цiнностями та iнших послуг, що надаються Нацiональним банком України та його територiальними управлiннями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 12.08.2003 N 333 (далi - Перелiк), i становить 24 грн., в тому числi ПДВ - 4 грн. Одночасно зазначаємо, що оплата послуг за оформлення довiдок пiсля вище зазначених строкiв подання квартальної та рiчної звiтностi становить 102 грн., в тому числi ПДВ - 17 грн., вiдповiдно до п. 69 Перелiку.

     Крiм того, у разi повернення Головним управлiнням коштiв на оплату послуг за оформлення довiдок (через неправильно вказаний тариф, сума оплати не включала в себе ПДВ та iн.), при повторнiй оплатi у платiжному дорученнi слiд зазначати дату та номер попереднього платiжного доручення.

Перший заступник начальника Головного управлiння В. Ф. Медведєв