НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного регулювання

вiд 29.08.2007 р. N 13-215/3201-8837

 

Територiальним управлiнням Нацiонального банку України
Банкам та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Київському банкiвському союзу, Українськiй мiжбанкiвськiй валютнiй бiржi


Щодо здiйснення iноземних iнвестицiй в Україну

     Нацiональний банк України у зв'язку з численними запитами банкiв щодо деяких практичних аспектiв виконання вимог Положення про порядок iноземного iнвестування в Україну1 (далi - Положення N 280) надає роз'яснення щодо порядку перерахування банком на рахунок iноземного iнвестора за кордоном сум процентiв, якi нарахованi на залишок коштiв на iнвестицiйному рахунку цього iноземного iнвестора згiдно з договором на розрахунково-касове обслуговування.

______________
     1 Затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.08.2005 N 280 i зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2005 N 947/11227.

     Вiдповiдно до статтi 1 Закону України "Про режим iноземного iнвестування", iноземними iнвестицiями є цiнностi, що вкладаються iноземними iнвесторами в об'єкти iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту.

     Таким чином, при вирiшеннi порушеного питання необхiдно виходити з того, чи мав мiсце рух коштiв, що належать iноземному iнвестору, безпосередньо через його iнвестицiйний рахунок, що, на нашу думку, свiдчить про здiйснення iноземної iнвестицiї.

     I. Щодо нарахування вiдсоткiв на залишок коштiв, якi зарахованi на iнвестицiйний рахунок як повернення iноземної iнвестицiї, а також доходи, прибутки, iншi кошти вiд здiйснення iноземних iнвестицiй.

     У разi, коли iноземна iнвестицiя мала мiсце, тобто, якщо на iнвестицiйний рахунок у iноземнiй або нацiональнiй валютi iноземного iнвестора були зарахованi кошти, що є поверненням iноземної iнвестицiї, а також доходи, прибутки, iншi кошти вiд здiйснення iноземних iнвестицiй, проценти, що будуть нарахованi за залишком таких коштiв на iнвестицiйному рахунку, можна вважати iншими коштами, що отриманi вiд здiйснення iнвестицiйної дiяльностi в Українi.

     Порядок та шляхи повернення iноземному iнвестору таких коштiв визначено Положенням N 280, купiвля iноземної валюти з цiєю метою має здiйснюватися вiдповiдно до пункту 2 глави 3 роздiлу II Положення про порядок та умови торгiвлi iноземною валютою2.

______________
     2 Затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України N 281 вiд 10.08.2005, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2005 N 950/11230.

     II. Щодо нарахування вiдсоткiв на залишок коштiв на iнвестицiйному рахунку, якi були перерахованi iз-за кордону.

     У випадку зарахування на iнвестицiйний рахунок iноземного iнвестора коштiв в iноземнiй валютi, якi надiйшли iз-за кордону, а також коштiв в нацiональнiй валютi вiд продажу iноземної валюти, що надiйшла в Україну з метою здiйснення iноземного iнвестування, проте, внаслiдок будь-яких причин iноземна iнвестицiя не здiйснювалась (тобто руху коштiв за цими рахунками не вiдбувалось), мова може йти лише про акумулювання коштiв на iнвестицiйних рахунках.

     У такому випадку, суми процентiв, якi нарахованi за залишками коштiв на iнвестицiйних рахунках не можуть вважатись доходами, прибутками, одержаними вiд iноземних iнвестицiй. У цьому випадку зазначенi кошти можуть бути використанi для розрахункiв в Українi в межах режиму iнвестицiйних рахункiв, передбачених пунктами 16.4 та 16.6 Глави 16 Iнструкцiї N 492, з обов'язковим врахуванням того, що цi кошти не перерахованi з-за кордону з метою здiйснення iноземного iнвестування в Україну, а також не є доходами, прибутками, одержаними вiд iнвестицiйної дiяльностi в Українi.

Перший заступник Голови А. В. Шаповалов