НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та лiцензування

вiд 06.12.2007 р. N 28-311/4379-12665

 

Територiальним управлiнням Нацiонального банку України, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв


     У зв'язку iз набранням чинностi з 1 сiчня 2008 року Законом України1 "Про внесення змiн до Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (далi - Змiни до Закону), яким встановлено збiльшення строку розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями до 180 календарних днiв, Нацiональний банк України повiдомляє наступне.

____________
     1 Вiд 31 травня 2007 року N 1108-V.

     Вiдповiдно до статтi 58 Конституцiї України закони та iншi нормативно-правовi акти не мають зворотної дiї в часi, крiм випадкiв, коли вони пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть. Це означає, що до подiї, факту застосовується той закон (нормативно-правовий акт), пiд час якого вони настали або мали мiсце.

     Разом iз тим, Конституцiя України, закрiпивши частиною першою статтi 58 норму щодо неприпустимостi зворотної дiї в часi законiв та iнших нормативно-правових актiв, водночас передбачає їх зворотню дiю в часi у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують юридичну вiдповiдальнiсть особи, що є загальновизнаним принципом права.

     На сьогоднi згiдно зi статтями 1 та 2 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" дiє 90-денний строк зарахування виручки (вiдстрочення iмпортних поставок) за експортними (iмпортними) операцiями резидентiв.

     Змiнами до Закону встановлено, що з 1 сiчня 2008 року збiльшується строк зарахування виручки (вiдстрочення iмпортних поставок) до 180 календарних днiв.

     Враховуючи вищевикладене, зазначаємо, що станом на 01.01.2008 (данi за грудень) звiт за формою статистичної звiтностi N 5312 (далi - Форма N 531) подається у звичному режимi.

____________
     2 "Звiт про резидентiв - суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi перевищили встановленi законодавством термiни розрахункiв за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями".

     Станом на 01.02.2008 у звiтi за Формою N 531 банками надається iнформацiя про виключення з бази даних N 531 Форми N 531 резидентiв (що були ранiше вiдображенi у звiтi iз вiдмiткою про взяття на контроль), якi за станом на 01.02.2008 не перевищили 180-денний строк, iз зазначенням коду 3 (зняття резидента з контролю) у колонцi 15 i дати 01.01.2008 (дата набрання чинностi Законом) у колонцi 18 (дата зняття з контролю резидента).

     Iнформацiя про резидентiв, якi за станом на 01.02.2008 перевищили 90-денний строк, але не перевищили 180-денний строк, не повинна бути вiдображена у звiтi за Формою N 531.

     Нацiональним банком України готуються вiдповiднi змiни до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку України3.

____________
     3 Затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 N 124 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 за N 353/7674 (iз змiнами).

Заступник Голови О. В. Савченко