НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та лiцензування банку

вiд 10.12.2007 р. N 28-311/4422-12828

 

Головним управлiнням Нацiонального України в Автономнiй Республiцi Крим та по м. Києву i Київськiй областi, територiальним управлiнням Нацiонального банку України, Операцiйному управлiнню Нацiонального банку України, Асоцiацiї українських банкiв, банкам України


     У зв'язку зi зверненнями територiальних управлiнь Нацiонального банку України та уповноважених банкiв, якi спричиненi випадками вiдмови нотарiусiв засвiдчувати переклади договорiв морського агентування, укладених резидентами з нерезидентами (у т. ч. шляхом обмiну листами засобами телексного зв'язку), а також зважаючи на пов'язанi з цим проблеми, що виникають при виконаннi банками вимог пункту 1.10 роздiлу 1 Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями1 (далi - Iнструкцiя N 136) стосовно отримання вiд резидентiв належним чином засвiдчених перекладiв вищевказаних договорiв, Нацiональний банк України на пiдставi наданого Мiнiстерством юстицiї України роз'яснення повiдомляє наступне.

____________
     1 затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 136 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.99 за N 338/3631 (зi змiнами).

     "Правовою основою дiяльностi нотарiату в Українi є Конституцiя України, Закон України "Про нотарiат" (далi - Закон), iншi законодавчi акти України.

     Вiдповiдно до частини першої статтi 1 Закону нотарiат в Українi - це система органiв i посадових осiб, на якi покладено обов'язок посвiдчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти iншi нотарiальнi дiї, передбаченi цим Законом, з метою надання їм юридичної вiрогiдностi.

     Порядок нотарiального засвiдчення вiрностi перекладу документа врегульований статтею 79 Закону та роздiлом 29 Iнструкцiї про порядок вчинення нотарiальних дiй нотарiусами України1 (далi - Iнструкцiя).

____________
     2 затверджена наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 03.03.2004 N 20/5 та зареєстрована в Мiнiстерства юстицiї України 03.03.2004 за N 283/8882 (iз змiнами).

     Пунктом 265 Iнструкцiї передбачено, що нотарiус засвiдчує вiрнiсть перекладу документа з однiєї мови на iншу, якщо вiн знає вiдповiднi мови. Якщо нотарiус не знає вiдповiдних мов (однiєї з них), переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжнiсть пiдпису якого засвiдчує нотарiус у порядку, установленому роздiлом 28 цiєї Iнструкцiї. При цьому перекладач поряд з документом, що встановлює його особу, повинен представити документ, який стверджує його квалiфiкацiю.

     Абзацом другим пункту 266 Iнструкцiї передбачено, що переклад, розмiщений на окремому вiд оригiналу чи копiї аркушi, прикрiплюється до нього, прошнуровується i скрiплюється пiдписом нотарiуса i його печаткою.

     Вiдповiдно до статтi 49 Закону нотарiус чи iнша посадова особа, яка вчиняє нотарiальнi дiї, вiдмовляють у вчиненнi нотарiальної дiї, якщо:

     вчинення такої дiї суперечить законовi;

     дiї пiдлягають вчиненню iншим нотарiусом чи iншою посадовою особою;

     з проханням про вчинення нотарiальної дiї звернулась недiєздатна особа або представник, який не має необхiдних повноважень;

     угода, що укладається вiд iменi юридичної особи, суперечить цiлям, вказаним в її статутi чи положеннi.

     Нотарiус чи iнша посадова особа, яка вчиняє нотарiальнi дiї, не приймають для вчинення нотарiальних дiй документи, якщо вони не вiдповiдають вимогам законодавства або мiстять вiдомостi, що порочать честь i гiднiсть громадян.

     Нотарiус чи iнша посадова особа, що вчиняє нотарiальнi дiї, на прохання особи, якiй вiдмовлено у вчиненнi нотарiальної дiї, повиннi викласти причини вiдмови в письмовiй формi i роз'яснити порядок її оскарження. У разi коли у вчиненнi нотарiальної дiї вiдмовляє нотарiус, вiн не пiзнiш як у триденний строк виносить постанову про таку вiдмову.

     Принагiдно слiд зазначити, що при вчиненнi конкретних нотарiальних дiй нотарiус самостiйно має перевiряти чи вiдповiдають вимогам закону наданi для вчинення нотарiальної дiї документи i у разi невiдповiдностi їх вимогам закону вiдмовляє у її вчиненнi.

     Таким чином, оскiльки основна мета дiяльностi нотарiату - ефективне позасудове забезпечення охорони та захисту законних прав та iнтересiв осiб, установ, органiзацiй, територiальних громад та держави шляхом вчинення в їх iнтересах нотарiальних дiй, то враховуючи вищевикладене, вчинення вказаних нотарiальних дiй, а саме засвiдчення справжностi пiдпису перекладача на документi, можливе лише при наявностi оригiналiв цих документiв або їх копiй, засвiдчених в установленому законом порядку".

     Враховуючи вищевикладене, засвiдчуються нотарiусами переклади оригiналiв тих договорiв морського агентування, якi складенi у формi єдиного документа, пiдписаного сторонами та скрiпленого печатками.

Заступник Голови Нацiонального банку України О. В. Савченко