НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та лiцензування

вiд 24.12.2007 р. N 28-311/4677-13526

 

Головним управлiнням Нацiонального банку України в Автономнiй Республiцi Крим та по м. Києву i Київськiй областi,
територiальним управлiнням
Нацiонального банку України,
Операцiйному управлiнню Нацiонального банку України,
Асоцiацiї українських банкiв,
банкам України


     У зв'язку з набранням чинностi з 1 сiчня 2008 року Законом України вiд 31.05.2007 N 1108-V "Про внесення змiн до Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (далi - Закон N 1108) Нацiональний банк України для використання в роботi та подальшого iнформування банками своїх клiєнтiв роз'яснює таке.

     Щодо здiйснення банками контролю за експортними, iмпортними операцiями резидентiв

     Вiдповiдно до статтi 58 Конституцiї України закони та iншi нормативно-правовi акти не мають зворотної дiї в часi, крiм випадкiв, коли вони пом'якшують або скасовують вiдповiдальнiсть. Це означає, що до подiї, факту застосовується той закон (нормативно-правовий акт), пiд час дiї якого вони настали або мали мiсце.

     Разом iз тим, Конституцiя України, закрiпивши частиною першою статтi 58 норму щодо неприпустимостi зворотної дiї в часi законiв та iнших нормативно-правових актiв, водночас передбачає їх зворотню дiю в часi у випадках, коли вони пом'якшують або скасовують юридичну вiдповiдальнiсть особи, що є загальновизнаним принципом права.

     На сьогоднiшнiй день згiдно iз Законом України вiд 23.09.94 N 185/94-ВР "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" (далi - Закон N 185) встановлений 90-денний строк зарахування виручки (вiдстрочення iмпортних поставок, поставок об'єктiв лiзингу) за експортними (iмпортними, лiзинговими) операцiями резидентiв (крiм операцiй вiтчизняних пiдприємств суднобудiвної та фармацевтичної промисловостi, а також суб'єктiв космiчної дiяльностi).

     Вiдповiдно до Закону N 1108 встановлено, що строк зарахування виручки в iноземнiй валютi (вiдстрочення iмпортних поставок) збiльшується до 180 календарних днiв (крiм операцiй суб'єктiв космiчної дiяльностi, для яких цей строк складає 500 календарних днiв).

     Враховуючи вищевикладене, на випадки незавершення станом на 1 сiчня 2008 року розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями резидентiв поширюватимуться норми того закону, який скасовуватиме або пом'якшуватиме вiдповiдальнiсть резидента.

     Щодо здiйснення контролю за законодавчо встановленими строками розрахункiв за лiзинговими операцiями резидентiв

     З набранням чинностi Законом N 1108 з перелiку договорiв, визначених у статтi 6 Закону N 185, вилучаються договори оперативного i фiнансового лiзингу.

     У зв'язку з цим, з 1 сiчня 2008 року на лiзинговi операцiї резидентiв не розповсюджуватимуться норми Закону N 185 (зi змiнами, внесеними Законом N 1108) та Iнструкцiї про порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями1 (далi - Iнструкцiя N 136).

____________
     1 затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.03.99 N 136 та зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 28.05.99 за N 338/3631 (зi змiнами).

     Щодо перевищення законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями резидентiв

     З 1 сiчня 2008 року пiдставою для продовження законодавчо встановлених строкiв розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями резидентiв буде висновок на перевищення таких строкiв розрахункiв, що видаватиметься центральним органом виконавчої влади з питань економiчної полiтики (Мiнiстерством економiки України) у разi виконання резидентами операцiй за договорами виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, тендерної поставки, гарантiйного обслуговування, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення.

Заступник Голови Нацiонального банку України О. В. Савченко