СУМСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН
ГЛУХIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 3 листопада 2006 року N 1055/773


Про затвердження тимчасової Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, транспортних засобiв та предметiв пiд час руху поїздiв N 74 "Львiв - Москва" та N 41 "Москва - Київ"

Зареєстровано
в Сумському обласному управлiннi юстицiї
7 листопада 2006 р. за N 37/947


     У зв'язку з проведення експерименту здiйснення прикордонного та митного контролю пiд час руху визначених пасажирських поїздiв на дiлянцi залiзничного маршруту Конотоп - Хутiр Михайлiвський - Конотоп в перiод з 7 листопада по 7 грудня 2006 року та на виконання наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України, Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 27 жовтня 2006 року N 729/945/382-Ц, у вiдповiдностi до пункту 3.2 Положення про Глухiвську митницю, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 14.05.2005 N 390, пункту 10 Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України, затвердженого наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 15.02.2005 N 116, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11.03.2005 за N 294/10574, наказуємо:

     1. На час проведення експерименту затвердити та ввести в дiю тимчасову Технологiчну схему пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, транспортних засобiв та предметiв пiд час руху поїздiв N 74 "Львiв - Москва" та N 41 "Москва - Київ" (далi - тимчасова Технологiчна схема), що додається.

     2. Начальнику вiддiлення прикордонного контролю "Конотоп" - Денисюку I. О., начальнику вiддiлення прикордонного контролю "Хутiр-Михайлiвський" - Каковкiну А. В., начальнику митного поста "Конотоп" - Жовнi О. М., начальнику митного поста "Хутiр-Михайлiвський" - Безрiдному В. I., забезпечити iнформування контролюючих органiв, якi здiйснюють контрольнi функцiї у пунктах контролю, про положення та вимоги тимчасової Технологiчної схеми, затвердженої пунктом 1 даного наказу з метою неухильного її виконання.

     3. Начальникам вiдповiдних контрольних служб на мiсцях органiзувати та провести роботу з пiдлеглими щодо вивчення та дотримання тимчасової Технологiчної схеми.

     4. Старшому юрисконсульту Сумського прикордонного загону капiтану юстицiї Ковацi В. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Сумського обласного управлiння юстицiї.

     5. Прес секретарю Сумського прикордонного загону майору Шишцi О. М. довести текст наказу i затверджених ним актiв до вiдома фiзичних та юридичних осiб шляхом опублiкування в засобах масової iнформацiї.

     6. Цей наказ набирає чинностi з моменту офiцiйного опублiкування.

     7. Контроль за проведенням експерименту покласти на першого заступника начальника Сумського прикордонного загону - начальника штабу пiдполковника Половнiкова В. В., заступника начальника Глухiвської митницi Миронюка В. М.

Начальник Сумського прикордонного загону О. Г. Птиця
Виконуючий обов'язки начальника Глухiвської митницi В. В. Сєров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Сумського прикордонного загону,
Глухiвської митницi
вiд 3 листопада 2006 р. N 1055/773
Зареєстровано
в Сумському обласному управлiннi юстицiї
7 листопада 2006 р. за N 37/947

Тимчасова Технологiчна схема
пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, транспортних засобiв та предметiв пiд час руху поїздiв N 74 "Львiв - Москва" та N 41 "Москва - Київ"

1. Загальнi положення

     1.1. Тимчасова Технологiчна схема пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, транспортних засобiв та предметiв пiд час руху (далi - тимчасова Технологiчна схема) розроблена вiдповiдно до статтi 143 Митного кодексу України, Законiв України "Про державний кордон України", "Про Державну прикордонну службу України", "Про порядок в'їзду в Україну i виїзду з України громадян України", "Про правовий статус iноземцiв", Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 N 1203, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.01.95 N 57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.95 N 1074 "Про Правила в'їзду iноземцiв до України i їх виїзду з України i транзитного проїзду через її територiю", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569 "Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1947 "Про затвердження Порядку створення зон митного контролю та їх функцiонування i Порядку надання дозволу на розмiщення у зонах митного контролю споруд та об'єктiв iнфраструктури, що належать iншим, нiж митнi, органам державної влади, якi здiйснюють контроль пiд час перемiщення товарiв, через митний кордон України", спiльного наказу Державної митної служби України, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Мiнiстерства транспорту та зв'язку України, Мiнiстерства охорони здоров'я України, Мiнiстерства аграрної полiтики України, Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, Мiнiстерства культури i туризму України, Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї вiд 28.11.2005 N 1167/886/824/643/655/424/858/900 "Про затвердження Часових нормативiв виконання контрольних операцiй посадовими особами, якi здiйснюють контроль осiб, товарiв i транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2005 N 1557/11837, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2005 N 269 "Про здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України", постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2006 N 858 "Про внесення змiн до Порядку здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України", спiльного наказу Державної митної служби України, Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Мiнiстерства охорони здоров'я України, Мiнiстерства аграрної полiтики України, Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища України, Мiнiстерства культури i туризму України вiд 31.08.2005 N 819/641/435/441/310/592 "Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї здiйснення попереднього документального контролю товарiв, що ввозяться на митну територiю України", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 16.09.2005 за N 1062/11342, а також згiдно мiжнародних Угод України про взаємнi поїздки громадян, Протоколiв вiд 29.01.96 та 28.03.96 "Про спiльний прикордонний контроль i митний контроль в пунктi пропуску через державний кордон мiж Україною та Росiйською Федерацiєю", Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженої наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України та Державної митної служби України вiд 24.11.2003 N 297/793, який зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2003 за N 1133/8454, наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України вiд 05.10.2004 N 711 ДСК "Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї i здiйснення прикордонного контролю", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.12.2004 за N 1571/10170, спiльного наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України та Державної Адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України вiд 27.10.2006 N 729/945/382-Ц, а також iнших нормативно-правових актiв з питань перетинання державного кордону України.

     1.2. Тимчасова Технологiчна схема визначає види, послiдовнiсть, змiст контрольних операцiй i порядок пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, транспортних засобiв та предметiв (далi - осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв).

     1.3. Термiни i поняття, що використовуються у цiй тимчасовiй Технологiчнiй схемi, вживаються у значеннi, наведеному в Митному кодексi України, Законах України "Про державний кордон", "Про Державну прикордонну службу України" та iнших нормативно-правових актах.

2. Мiсця здiйснення прикордонного та митного контролю

     2.1. Вiдповiдно до статтi 143 Митного кодексу України наказом Глухiвської митницi вiд 02.11.2006 N 772 "Про визначення мiсць здiйснення митного контролю та створення i функцiонування зон митного контролю" визначено мiсце здiйснення митного контролю: пасажирськi поїзди закордонного прямування N 74 сполученням Львiв - Москва та N 41 сполученням Москва - Київ пiд час їх руху на дiлянцi залiзничного маршруту Конотоп - Хутiр-Михайлiвський - Конотоп.

     2.2. Зона прикордонного контролю пiд час руху визначених поїздiв на дiлянцi залiзничного маршруту Конотоп - Хутiр-Михайлiвський - Конотоп визначена в наказi начальника Сумського прикордонного загону вiд 31.10.2006 N 1051.

     2.3. Режимна зона пiд час руху поїздiв включає в себе зону прикордонного контролю та зону митного контролю. Зони прикордонного i митного контролю включають в себе мiсця та примiщення для здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна.

     2.4. Наказом Глухiвської митницi вiд 02.11.2006 N 772 "Про визначення мiсць здiйснення митного контролю та створення i функцiонування зон митного контролю":

     створено зони митного контролю: у мiсцях здiйснення митного контролю, визначених пунктом 2.1 цiєї тимчасової Технологiчної схеми;

     визначено межi зон митного контролю: у межах пасажирських поїздiв закордонного прямування N 74 сполученням Львiв - Москва та N 41 сполученням Москва - Київ пiд час їх руху на дiлянцi залiзничного маршруту Конотоп - Хутiр-Михайлiвський - Конотоп;

     визначено режим функцiонування зон митного контролю: тимчасовий, пiд час здiйснення митних процедур.

     Межi зон митного контролю спiвпадають з межами зон прикордонного контролю.

     2.5. Правила щодо пiдтримання режиму зони митного контролю затверджено наказом начальника Глухiвської митницi вiд 17.05.2006 N 383, зареєстрованим в Сумському обласному управлiннi юстицiї 01.06.2006 за N 17/927.

     2.6. Доступ у зони прикордонного та митного контролю та перебування у них посадових осiб правоохоронних органiв i органiв прокуратури дозволяється у випадках та у порядку передбачених законодавством.

3. Порядок пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна

     3.1. Пропуск осiб, транспортних засобiв (локомотиви, пасажирськi вагони, вагони-ресторани, поштовi, поштово-багажнi вагони) (далi - вагони), вантажiв та iншого майна через державний кордон України здiйснюється пiсля проведення їх прикордонного, митного контролю, а у вiдповiдних випадках також санiтарного, екологiчного, радiологiчного, ветеринарного, фiтосанiтарного контролю, контролю за перемiщенням культурних цiнностей.

     У разi в'їзду (прибуття) пасажирського поїзда i ввезеннi товарiв в Україну здiйснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем i закiнчується митним контролем, у разi виїзду i вивезеннi товарiв з України - розпочинається митним контролем i закiнчується прикордонним контролем.

     Митний контроль вагонiв i товарiв здiйснюється у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Початком контролю вважається перевiрка документiв у особи, огляд вагонiв, товарiв та iнших предметiв. Контроль вважається закiнченим пiсля проходження всiх визначених законодавством видiв контролю та вибуття з пункту контролю товарiв та iнших предметiв.

     3.2. Попередня iнформацiя графiку руху поїздiв закордонного прямування надається службам, якi здiйснюють вiдомчий контроль в пунктi контролю, адмiнiстрацiєю залiзничного вокзалу одразу пiсля її отримання.

     3.3. В'їзд (прибуття) у пункт контролю здiйснюється вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних угод, цiєї тимчасової Технологiчної схеми на пiдставi офiцiйної iнформацiї за узгодженою формою, яка надається пiдроздiлам прикордонного та митного контролю уповноваженими представниками залiзничного вокзалу.

     В iнформацiї черговий по вокзалу вказує:

     - номер поїзду, точний час прибуття (вiдправлення);

     - номер колiї та платформи.

     3.4. Посадка (висадка) осiб у вагони, огляд вагонiв, а також завантаження (вивантаження) вагонiв у пунктi контролю проводиться з дозволу посадових осiб пiдроздiлiв прикордонного та митного контролю.

     3.5. Вагони i товари пропускаються через державний кордон посадовою особою органу охорони державного кордону за наявностi вiдмiток посадових осiб митного органу, iнших контролюючих органiв про позитивнi результати всiх передбачених законодавством видiв контролю.

     3.6. Контролюючi органи, транспортнi та iншi органiзацiї i установи забезпечують iнформування пiдроздiлiв прикордонного та митного контролю про прибуття (вибуття) у пункт (з пункту) контролю вагонiв i товарiв, результати їх контролю, пропущенi та не пропущенi через державний кордон вагони i товари, виявлення осiб, причетних до протиправної дiяльностi.

     3.7. Дiяльнiсть контролюючих органiв, транспортних та iнших органiзацiй i установ пiд час здiйснення пропуску через державний кордон координується органами охорони державного кордону.

     3.8. Прикордонний та митний контроль вагонiв, товарiв та iнших предметiв здiйснюється на пiдставi аналiзу та оцiнки ризикiв спiльною оглядовою групою з числа посадових осiб вiддiлення прикордонного контролю "Конотоп" Сумського прикордонного загону та митного поста "Конотоп" Глухiвської митницi (включаючи посадових осiб Глухiвської митницi, якi працюють за окремими План-завданнями) (далi - СОГ) iз залученням, у разi потреби, представникiв iнших органiв державного контролю.

     3.9. Пiд час здiйснення спiльного огляду основними завданнями посадових осiб з числа СОГ є:

     3.9.1. Для посадових осiб пiдроздiлу прикордонного контролю:

     - пошук та затримання осiб, причетних до спроб порушення державного кордону;

     - виявлення зброї, наркотичних, вибухових, отруйних та небезпечних речовин;

     - контроль виконання режимних правил пiд час здiйснення огляду транспортних засобiв.

     3.9.2. Для посадових осiб митного органу:

     - визначення об'єктiв декларування й оподаткування, потреби в проведеннi iнших видiв контролю;

     - пошук i затримка товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються з порушенням законодавства та митних правил.

4. Порядок здiйснення прикордонного контролю

     Посадовi особи пiдроздiлу прикордонного контролю пiд час руху здiйснюють прикордонний контроль i пропуск через державний кордон України осiб, вагонiв, товарiв та iнших предметiв вiдповiдно до чинного законодавства та мiжнародних договорiв.

     4.1. Проведення прикордонного контролю посадовою особою пiдроздiлу прикордонного контролю в визначених поїздах здiйснюється у формах перевiрки правових пiдстав для перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами i вантажами.

     4.2. Прикордонний контроль включає:

     - паспортний контроль;

     - реєстрацiю iноземцiв;

     - проведення спiвбесiд;

     - огляд вагонiв, вантажiв та iншого майна;

     - виконання доручень правоохоронних органiв;

     - контроль за особами, яким у встановленому порядку заборонено в'їзд в Україну;

     - адмiнiстративно-правовi та кримiнально-процесуальнi дiї в поєднаннi з оперативно-розшуковими заходами;

     - iншi дiї, якi визначенi нормативно-правовими актами України.

5. Порядок здiйснення митного контролю

     Митному контролю пiдлягають усi товари i вагони, що перемiщуються через митний кордон України.

     Митний контроль передбачає проведення посадовими особами митного органу мiнiмуму митних процедур, необхiдних для забезпечення додержання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються вiдповiдно до Митного кодексу України, iнших законодавчих та нормативно-правових актiв, а також мiжнародних договорiв України, укладених в установленому законом порядку.

     5.1. Форми митного контролю.

     Митний контроль здiйснюється шляхом:

     а) перевiрки документiв та вiдомостей, необхiдних для такого контролю;

     б) митного огляду (огляду та переогляду товарiв i вагонiв, особистого огляду громадян);

     в) облiку товарiв i вагонiв, що перемiщуються через митний кордон України;

     г) усного опитування громадян i посадових осiб пiдприємств;

     д) перевiрки системи звiтностi та облiку товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, а також своєчасностi, достовiрностi, повноти нарахування та сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдно до законiв справляються при перемiщеннi товарiв через митний кордон України.

     ж) використання iнших форм, передбачених Митним кодексом України та iншими законами України з питань митної справи.

     5.2. Пiд час перемiщення вагонiв, товарiв та iнших предметiв через митний кордон України посадовими особами митного органу здiйснюються:

     - перевiрка аналiз та реєстрацiя у передбачених випадках товаросупровiдних, товаротранспортних та iнших необхiдних документiв;

     - прийняття рiшення щодо здiйснення митного огляду вагонiв, товарiв та iнших предметiв;

     - у передбачених законодавством випадках проведення митного оформлення товарiв та iнших предметiв;

     - прийняття рiшення щодо можливостi перемiщення вагонiв, товарiв та iнших предметiв через митник, кордон;

     - надання дозволу на перемiщення вагонiв, товарiв та iнших предметiв через митний кордон;

     - у передбачених законом випадках у справах митницi залишаються оригiнали документiв, що були пiдставою для перемiщення товарiв та iнших предметiв через митний кордон України (товаросупровiдних та товаротранспортних документiв тощо). У разi неможливостi вилучення оригiналiв документiв у справах митницi залишаються належним чином засвiдченi їх ксерокопiї.

6. Порядок здiйснення попереднього документального контролю

     6.1. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2005 N 269 "Про здiйснення попереднього документального контролю товарiв у пунктах пропуску через державний кордон України" (iз змiнами та доповненнями) у пунктах пропуску через державний кордон України на митнi органи покладено здiйснення попереднього документального контролю (далi - попереднiй контроль) щодо товарiв, що пiдлягають екологiчному, радiологiчному, санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарному контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей.

     Перелiк товарiв, що пiдлягають зазначеним видам державного контролю, визначено у додатку 2 до Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2002 N 1569.

     6.2. Попереднiй контроль здiйснюється митними органами шляхом аналiзу iнформацiї про пiдконтрольний товар, яка мiститься в товаросупровiдних (товаротранспортних) та iнших документах, поданих при перемiщеннi товарiв через митний кордон України.

     Пiсля в'їзду (прибуття) у пункт контролю перевiзник (вантажовласник) чи повноважена ним особа заявляє про готовнiсть до митного контролю й подає посадовим особам митного органу потрiбнi документи на товар вiдповiдно до законодавства України. Цi посадовi особи визначають необхiднiсть проведення попереднього контролю.

     Попереднiй контроль здiйснюється посадовою особою митного органу, пiд час проведення митного контролю й передбачає вивчення та аналiз iнформацiї про пiдконтрольний товар, яка мiститься в товаросупровiдних (товаротранспортних) та iнших документах. За результатами аналiзу посадовою особою митного органу приймається рiшення про вид огляду, про потребу залучення до проведення контролю посадових осiб iнших органiв державного контролю.

     Пiсля прийняття рiшення щодо здiйснення попереднього контролю, на пiдставi iнформацiї щодо перелiкiв документiв (їх форм i реквiзитiв) та вiдомостей, необхiдних для проведення видiв державного контролю, перевiряє вiдповiднiсть пакету товаросупровiдних документiв вимогам законодавства України з цих питань.

     Дозвiл на перемiщення через митний кордон України пiдконтрольних товарiв надається посадовою особою митного органу у разi отримання позитивного результату проведення попереднього контролю.

     6.3. Попереднiй контроль припиняється, якщо:

     пiд час вивчення й аналiзу даних товаросупровiдних (товаротранспортних) та iнших документiв виявлено, що товари згiдно з мiжнародними договорами України пiдлягають обов'язковому санiтарно-епiдемiологiчному, ветеринарному, фiтосанiтарному, екологiчному, радiологiчному контролю та контролю за перемiщенням культурних цiнностей безпосередньо у пунктi пропуску через державний кордон України;

     виявлено пошкодження тари, товарiв, їх упаковки, втрату або пошкодження митного забезпечення iнших країн чи явнi ознаки псування товарiв;

     вiдсутнiй хоча б один документ або вiдомiсть, необхiднi для здiйснення попереднього контролю.

     У разi припинення попереднього контролю посадова особа митного органу негайно залучає посадову особу вiдповiдного органу державного контролю для здiйснення в установленому законодавством порядку контролю товару.

     Усi iншi визначенi законодавством України види контролю проводяться тiльки в разi надання позитивного висновку спецiалiстом вiдповiдного органу державного контролю, що залучався.

     У разi виявлення пiд час здiйснення попереднього контролю товарiв, заборонених до ввезення в Україну за наявностi рiшення вiдповiдного державного контролюючого органу або вiдносно яких прийнято рiшення щодо повернення в країну-експортера або особi вiдправнику, залежно вiд компетенцiї, контрольними органами вживаються вiдповiднi заходи у порядку, визначеному законодавством України.

     Результати попереднього контролю заносяться до примiрникiв товаросупровiдних (товаротранспортних) документiв, при цьому враховуються такi особливостi попереднього контролю:

     а) у разi перемiщення через пункт пропуску пiдконтрольного товару, що пiдлягає одному iз видiв контролю i вiдповiдно до порядку встановленого одним iз органiв державного контролю такий контроль здiйснюється обов'язково в пунктi пропуску через державний кордон, то в цьому випадку, факт здiйснення такого контролю транспортних засобiв i товарiв засвiдчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органiв вiдмiток про результати контролю у вiдповiдних товаросупровiдних (товаротранспортних) документах;

     б) у разi ввезення через пункт пропуску пiдконтрольного товару з метою його вiльного використання на територiї України i проведення його митного оформлення зi сплатою податкiв, передбачених законодавством України при iмпортi товарiв безпосередньо в пунктi пропуску через державний кордон, державнi види контролю здiйснюються вiдповiдними посадовими особами цих органiв, а митний контроль та випуск товару у вiльний обiг на територiю України здiйснюється лише пiсля отримання позитивних висновкiв державних органiв на якi законодавством України покладено здiйснення таких видiв контролю та сплати податкiв передбачених законодавством України. Факт проходження вiдповiдних державних видiв контролю в цьому випадку засвiдчується шляхом проставлення посадовими особами контролюючих органiв вiдповiдних вiдмiток про результати контролю у товаросупровiдних (товаротранспортних) документах;

     в) у разi ввезення через пункт пропуску на державному кордонi України товарiв, призначених для використання на територiї України та митне оформлення яких в повному обсязi, з метою заявленою власником товарiв, передбачено законодавством України за мiсцем державної реєстрацiї власника товару, факт здiйснення попереднього контролю транспортних засобiв i товарiв засвiдчується шляхом:

     вчинення посадовою особою митного органу запису на товаросупровiдних (товаротранспортних) документах та на зворотному боцi документа контролю за доставкою товарiв запису "Направляється для проведення (зазначається вид контролю) контролю в (назва митницi призначення) митницю". Запис завiряється особистою номерною печаткою посадової особи митного органу.

     У разi транзитного перемiщення товарiв, крiм небезпечних речовин i шкiдливих вiдходiв, якi можуть завдати шкоди здоров'ю людей, загрожувати життю населення й тваринного свiту i рослинного свiту або призвести до руйнування або значного забруднення навколишнього природного середовища, попереднiй контроль проводиться на пiдставi дозвiльних документiв, виданих уповноваженими органами iноземних держав. У разi змiни митного режиму пiд час перемiщення через митну територiю таких товарiв або в разi їх перевантаження митне оформлення в iнший митний режим може бути здiйснено пiсля проведення вiдповiдних видiв контролю в повному обсязi.

     У разi встановлення факту ввезення на територiю України культурних цiнностей, щодо яких оголошено розшук, такi культурнi цiнностi пiдлягають вилученню митними органами України з метою повернення їх у встановленому порядку власнику.

     6.4. У разi вiдмови в пропуску через державний кордон України, товарiв та iнших предметiв у зв'язку з не проходженням контролю iнших контрольних служб вiдмову складає вiдповiдна контрольна служба, про що для вжиття вiдповiдних заходiв обов'язково iнформуються iншi контрольнi органи i служби, контроль якими на час вiдмови вже було здiйснено. Особи, транспортнi засоби, вантажi та iнше майно, стосовно яких прийнято рiшення про заборону пропуску через державний кордон:

     - у разi виїзду з територiї України - розмiщуються за межами пункту контролю;

     - у разi в'їзду на територiю України - повертаються на територiю сумiжної держави пiд контролем посадових осiб пiдроздiлу прикордонного контролю, а у разi потреби передаються представникам вiдповiдних органiв сумiжної держави.

     6.5. Товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України транзитом, оформлюються вiдповiдно до вимог Закону України "Про транзит вантажiв".

     Вантажi, що перемiщуються через державний кордон України транзитом, пропускаються згiдно з чинним законодавством i пiдлягають прикордонному, митному та iншим видам контролю й обов'язковому декларуванню митним органам.

     6.6. Митне оформлення вантажiв та майна може бути закiнчене тiльки пiсля здiйснення усiх iнших передбачених видiв контролю.

7. Порядок здiйснення ветеринарного контролю

     7.1. Увезення, вивезення чи транзит через територiю України тварин, продуктiв i сировини тваринного походження та iнших вантажiв, в'їзд транспортних засобiв, що пiдлягають обов'язковому ветеринарному контролю, дозволяються за наявностi документiв, передбачених мiждержавними угодами (ветеринарних свiдоцтв), та в разi додержання ветеринарних вимог з урахуванням епiзоотичного стану країн-експортерiв.

     7.2. Пропуск через Державний кордон України вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, дозволяється тiльки з країн, благополучних в епiзоотичному вiдношеннi, за наявностi оригiналу ветеринарного сертифiката країни походження з обов'язковим зазначенням конкретного одержувача та при виконаннi ветеринарних вимог щодо iмпорту в Україну вантажiв, пiдконтрольних службi державної ветеринарної медицини, пiсля проведення попереднього контролю цих вантажiв посадовою особою митного органу, а в разi прийняття рiшення про його припинення - пiсля проходження обов'язкового ветеринарного контролю.

     В особливих випадках Державним департаментом ветеринарної медицини може бути визначений iнший порядок ввезення.

8. Порядок здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю

     З метою охорони територiї України вiд заносу збудникiв небезпечних iнфекцiй захворювань i шкiдливих речовин, якi спричиняють загрозу для здоров'я та життя населення, при увезеннi чи транзитi через територiю України транспортних засобiв, вантажiв, продукцiї сировини, в тому числi продовольчої, сировини для лiкарських засобiв, харчових продуктiв, предметiв, матерiалiв, вiдходiв виробництва, хiмiчних, радiоактивних речовин та iнших об'єктiв здiйснюється їх санiтарно-карантинний контроль шляхом проведення попереднього контролю цих вантажiв посадовою особою митного органу, а в разi прийняття рiшення про його припинення - пiсля проходження обов'язкового санiтарно-епiдемiологiчного контролю.

     Санiтарно-епiдемiологiчний контроль здiйснюють посадовi особи пункту санiтарно-карантинного контролю шляхом огляду на наявнiсть або вiдсутнiсть хворих або пiдозрiлих, iз симптомами iнфекцiйного захворювання, а також проведення санiтарно-гiгiєнiчної експертизи супроводжуючої документацiї (гiгiєнiчного сертифiкату або наявнiсть реквiзитiв гiгiєнiчного сертифiкату в сертифiкатi вiдповiдностi) на перемiщення вантажiв та транспортних засобiв, в зв'язку з необхiднiстю огляду вантажiв i проведення вiдбору проб для лабораторних дослiджень.

9. Послiдовнiсть проведення контрольних операцiй прикордонного та митного контролю

     9.1 Порядок проведення прикордонного та митного контролю пасажирського поїзду N 74 сполученням "Львiв - Москва" на дiлянцi залiзничного маршруту Конотоп - Хутiр-Михайлiвський.

     Не менш як за 30 хвилин до прибуття поїзду черговий по вокзалу в телефонному режимi повiдомляє чергового по вiддiленню прикордонного контролю про час та платформу прибуття поїзду. По ретранслятору оголошує про прибуття поїзду, а також про те, що особи, якi не мають вiдношення до здiйснення прикордонного, митного, санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарного та в деяких випадках iнших видiв контролю пасажирських поїздiв закордонного прямування, зобов'язанi покинути режимну зону.

     9.1.1. Пiсля отримання iнформацiї вiд чергового по вокзалу про прибуття поїзду, старший змiни прикордонних нарядiв (з числа прикордонних нарядiв з перевiрки документiв) повинен:

     - уточнити розстановку iнспекторських пар з перевiрки документiв та спiльних оглядових груп для оформлення поїзду;

     - уточнити взаємодiю зi старшим оперативної змiни митного поста "Конотоп" (далi - старший митного поста) та iнших контрольних служб, що приймають участь у пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна;

     - поставити додатковi завдання прикордонними нарядам згiдно одержаної iнформацiї.

     9.1.2. На початку роботи старший оперативної змiни вiддiлу митного оформлення N 1 митного поста "Конотоп" (далi - старший змiни м/п "Конотоп"):

     - визначає двох iнспекторiв вiддiлу митного оформлення N 1 (далi - ВМО N 1) для проведення митного контролю поїздiв N 74 сполученням "Львiв - Москва" та N 41 сполученням "Москва - Київ" пiд час руху на дiлянцi залiзничного маршруту Конотоп - Хутiр-Михайлiвський - Конотоп;

     - визначає з їх числа старшого спiльних оглядових груп;

     - заповнює окреме план-завдання для здiйснення митного контролю вагонiв поїздiв;

     - узгоджує зi старшим змiни прикордонних нарядiв вiддiлення прикордонного контролю "Конотоп" питання взаємодiї при проведеннi прикордонного та митного контролю поїзда.

     9.1.3. За 5 хвилин до вiдправлення поїзда прикордоннi наряди з перевiрки документiв з розрахунку 2 iнспекторськi пари (далi - наряд "ПД"), спiльнi оглядовi групи в складi 1 посадової особи вiддiлення прикордонного контролю "Конотоп" та 1 iнспектора ВМО N 1 м/п "Конотоп" (далi - "СОГ"), розташовуються в мiсцi зупинки вагону начальника поїзду.

     Посадка нарядiв "ПД" та "СОГ" здiйснюється у вагон начальника поїзду.

     9.1.4. Пiсля посадки у вагон наряди "ПД" та "СОГ" отримують у начальника поїзду iнформацiю про кiлькiсть вагонiв, громадян, наявнiсть товарiв та предметiв, якi пiдлягають митному контролю.

     Начальник поїзду по гучномовцю повiдомляє пасажирiв про проведення експерименту та пiдготовки громадян до прикордонного та митного контролю.

     Напрямок руху нарядiв "ПД" та "СОГ" здiйснюється вiдповiдно до розподiлу вагонiв, згiдно план-завдання, на розходження вiд вагону начальника поїзду.

     Пiд час зупинок поїзда, передбачених графiком руху, посадка громадян проводиться у вказанi в квитках вагони. Про що провiдники вагонiв iнформують начальника поїзду. В подальшому начальник поїзду в обов'язковому порядку через внутрiшнiй радiозв'язок iнформує старших нарядiв "ПД" та СОГ про кiлькiсть громадян, якi зайшли до поїзда.

     9.1.5. За 10 хвилин до прибуття поїзду N 74 "Львiв - Москва" на станцiю Хутiр-Михайлiвський СЗПН iнформує СЗПН пункту контролю "Хутiр-Михайлiвський про результати здiйснення прикордонного контролю. Вiд вiддiлення прикордонного контролю "Хутiр Михайлiвський" висилається прикордонний наряд по контролю за режимом та за рiшенням СЗIШ "Хутiр Михайлiвський" необхiдна кiлькiсть iнспекторських пар для здiйснення прикордонного контролю.

     Прикордонний наряд спостереження за транспортними засобами (далi - "СзТЗ") веде спостереження за територiєю, що прилягає до пункту контролю. Здiйснює спостереження за вагонами, з метою недопущення проїзду на них порушникiв законодавства про державний кордон, до їх повної зупинки. Про результати спостереження доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв по радiостанцiї.

     9.1.6. Прикордонний наряд "ПД" опитує провiдника вагону про наявнiсть у вагонi громадян, якi не перетинають державний кордон України та здiйснює перевiрку документiв у осiб, з урахуванням отриманої iнформацiї.

     Перед здiйсненням прикордонного контролю в вагонi молодший iнспекторської пари здiйснює огляд конструктивних особливостей вагону на предмет укриття порушникiв кордону, а саме: туалет, порожнi купе, ящики для вугiлля, систему опалення.

     Прикордонний наряд "ПД" здiйснює перевiрку документiв у осiб, що прямують безпосередньо у вагонi. Перед початком перевiрки документiв прикордонний наряд "ПД" зобов'язаний привiтати громадян по формi: "Добрий день (нiч)! Прикордонний наряд України. Будь ласка, пред'явiть документи". Пiсля перевiрки документiв: "До побачення, щасливої дороги!".

     9.1.7. Пропускає через державний кордон осiб, що мають встановленi i належним чином оформленi документи, що не викликають сумнiвiв у їх дiйсностi. Виявляє пiдробленi, не вiрно оформленi i несправнi документи, документи, що не належать їх пред'явникам.

     9.1.8. Перевiряє осiб по облiках доручень правоохоронних органiв. При виявленнi зазначеної категорiї громадян негайно доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв.

     У разi виявлення пiд час здiйснення прикордонного контролю осiб з чужими, пiдробленими документами та вiдносно яких є доручення правоохоронних органiв (за винятком "i") iнспекторська пара припиняє здiйснення прикордонного контролю, доповiдає СЗПН та веде спостереження за указаними особами.

     9.2.9. Прикордонний наряд "ПД" зобов'язаний охайно поводитись з документами отриманими для перевiрки, не припускати їхнього псування i втрати. Крiм того прикордонний наряд "ПД" повинен звертати увагу на поведiнку осiб, що подали документ.

     9.1.10. Огляд вагонiв здiйснюється "ССОГ" шляхом їх послiдовного огляду при цьому використовується отримана вiд прикордонного наряду "ПД" iнформацiя з аналiзу та оцiнки ризикiв. Особлива увага при оглядi придiляється мiсцям ймовiрного укриття предметiв, заборонених до вивезення з України.

     Посадова особа пiдроздiлу прикордонного контролю iз складу СОГ здiйснює огляд вагонiв з метою виявлення порушникiв державного кордону, зброї, боєприпасiв, наркотичних та вибухових речовин, засобiв терору, предметiв та матерiалiв, прихованих вiд митного контролю.

     Огляд транспортного засобу СОГ починається з тамбуру вагону шляхом послiдовного вiдкриття верхнiх та бокових люкiв, огляду опалювального примiщення, туалетiв, робочого купе та купе вiдпочинку провiдника, мiжстельового простору вагону по коридору.

     Огляд ручної поклажi та багажу, вантажобагажу пасажирiв в нiшах для багажу та в рундуках проводиться працiвниками митницi.

     9.1.11. Огляд вагону здiйснюється з обов'язковим застосуванням спецiальних технiчних засобiв прикордонного та митного контролю. В ходi огляду посадова особа пiдроздiлу прикордонного контролю iз складу СОГ продовжує вести спостереження за поведiнкою осiб, що прямують в вагонi, якi пройшли прикордонний контроль.

     9.1.12. При виявленнi в ходi спiльного огляду у вагонах товарiв, вантажiв i матерiалiв, заборонених до вивезення за межi митної територiї України та якi пiдлягають митному оформленню, оформлення вiдповiдних документiв здiйснюють працiвники вiддiлу митного оформлення "Хутiр-Михайлiвський" митного поста "Хутiр-Михайлiвський".

     За 10 хвилин до прибуття поїзду у пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Хутiр-Михайлiвський" СОГ завершують роботу по догляду вагонiв та доповiдають старшому СОГ про результати митного контролю, залишаючись в останньому перевiреному вагонi.

     Пiсля прибуття поїзду у пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Хутiр-Михайлiвський" старший СОГ надає узагальнену iнформацiю, отриману при проведеннi митного контролю поїзда, старшому оперативної змiни вiддiлу митного оформлення "Хутiр-Михайлiвський" митного поста "Хутiр-Михайлiвський" (далi - старший змiни м/п "Хутiр-Михайлiвський").

     Прикордонний та митний контроль локомотива, акумуляторних нiш, багажних та поштово-багажних вагонiв здiйснюється пiсля прибуття поїзду в пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Хутiр-Михайлiвський".

     Старший змiни м/п "Хутiр-Михайлiвський" проводить розподiл особового складу чергової змiни ВМО "Хутiр-Михайлiвський" для проведення митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в поїздi, з урахуванням наданої iнформацiї.

     9.1.13. Остаточне рiшення про пропуск через державний кордон осiб, вагонiв, товарiв та iнших предметiв приймається старшим змiни прикордонних нарядiв вiддiлення прикордонного контролю "Хутiр-Михайлiвський" пiсля здiйснення всiх передбачених законодавством видiв контролю на пiдставi позитивних висновкiв посадових осiб митницi, а в разi потреби й iнших контрольних органiв i служб.

     9.1.14. Пiсля закiнчення митного контролю старший оперативної змiни митного поста "Хутiр-Михайлiвський" iнформує старшого змiни прикордонних нарядiв "Хутiр-Михайлiвський" про закiнчення митного контролю вагонiв.

     9.1.15. При отриманнi iнформацiї про закiнчення прикордонного, митного та iнших видiв контролю, посадовi особи, якi здiйснювали оформлення знаходяться на перонi до вiдправлення поїзду з метою пiдтримання режиму. По вiдправленнi поїзду старший змiни прикордонних нарядiв шикує прикордоннi наряди на перонi для доповiдi про результати оформлення.

     9.2. Порядок проведення прикордонного та митного контролю пасажирського поїзду N 41 сполученням "Москва - Київ" на дiлянцi залiзничного маршруту Хутiр-Михайлiвський - Конотоп

     Не менш як за 15 хвилин до прибуття поїзду черговий по вокзалу Хутiр-Михайлiвський в телефонному режимi повiдомляє чергового по вiддiленню прикордонного контролю "Хутiр-Михайлiвський" та оперативного чергового по митному посту "Хутiр-Михайлiвський" про час та платформу прибуття поїзда.

     9.2.1. Пiсля отримання iнформацiї вiд чергового по вокзалу про прибуття поїзду, старший змiни прикордонних нарядiв (з числа прикордонних нарядiв з перевiрки документiв) повинен:

     - уточнити розстановку iнспекторських пар з перевiрки документiв та спiльних оглядових груп для оформлення поїзду;

     - поставити додатковi завдання прикордонними нарядам згiдно одержаної iнформацiї.

     9.2.2. За 5 хвилин до вiдправлення поїзда прикордоннi наряди з перевiрки документiв з розрахунку 2 iнспекторськi пари, спiльнi оглядовi групи в складi 1 посадової особи вiддiлення прикордонного контролю "Конотоп" та 1 iнспектора ВМО N 1 м/п "Конотоп", розташовуються в мiсцi зупинки вагону начальника поїзду.

     Посадка нарядiв "ПД" та "СОГ" здiйснюється у вагон начальника поїзду.

     9.2.3. Пiсля посадки у вагон наряди "ПД" та "СОГ" отримують у начальника поїзду iнформацiю про кiлькiсть вагонiв, громадян, наявнiсть товарiв та предметiв, якi пiдлягають митному контролю.

     Начальник поїзду по гучномовцю повiдомляє пасажирiв про проведення експерименту та пiдготовки громадян до прикордонного та митного контролю.

     Напрямок руху нарядiв "ПД" та "СОГ" здiйснюється вiдповiдно до розподiлу вагонiв, згiдно план-завдання, на розходження вiд вагону начальника поїзду.

     9.2.4. Перевiрка документiв здiйснюється шляхом iдентифiкацiї особи та перевiрки документiв у пасажирських купе з обов'язковою присутнiстю провiдника пiд час контрольних заходiв. Пасажири пiд час усього часу оформлення з купе не виходять.

     9.2.5. Перевiрка за облiками доручень правоохоронних органiв, вiдбiр iммiграцiйних карток та оформлення i реєстрацiя паспортних документiв здiйснюються за допомогою переносних автоматизованих систем паспортного контролю.

     9.2.6. Пiд час здiйснення контролю прикордонний наряд "ПД" виконує завдання аналiзу та оцiнки ризикiв.

     Перед здiйсненням прикордонного контролю в вагонi молодший iнспекторської пари здiйснює огляд конструктивних особливостей вагону на предмет укриття порушникiв кордону, а саме: туалет, порожнi купе, ящики для вугiлля, систему опалення. Iнформацiя отримана пiд час контролю, доповiдається старшому змiни прикордонних нарядiв.

     9.2.7. Прикордонний наряд "ПД" здiйснює перевiрку документiв у осiб, що прямують безпосередньо у вагонi. Перед початком перевiрки документiв прикордонний наряд "ПД" зобов'язаний привiтати громадян по формi: "Добрий день (нiч)! Прикордонний наряд України. Будь ласка, пред'явiть документи". Пiсля перевiрки документiв: "До побачення, щасливої дороги!".

     9.2.8. Пропускає через кордон осiб, що мають встановленi i належним чином оформленi документи, що не викликають сумнiвiв у їх дiйсностi. У разi виявлення пiд час здiйснення прикордонного контролю осiб з чужими, пiдробленими документами та вiдносно яких є доручення правоохоронних органiв (за винятком "i") iнспекторська пара припиняє здiйснення прикордонного контролю, доповiдає СЗПН та веде спостереження за указаними особами.

     9.2.9. Прикордонний наряд "ПД" зобов'язаний охайно поводитись з документами отриманими для перевiрки, не припускати їхнього псування i втрати. Крiм того прикордонний наряд "ПД" повинен звертати увагу на поведiнку осiб, що подали документ.

     9.2.10. При виявленнi громадян вихiдцiв з країн постачальникiв незаконних мiгрантiв, рiшення щодо їх пропуску через державний кордон приймається тiльки пiсля проведення спiвбесiд iз залученням офiцерiв вiддiлення прикордонного контролю, офiцерiв оперативного вiддiлу, та доповiдi в вiддiл прикордонного контролю та реєстрацiї Сумського прикордонного загону.

     9.2.11. Реєстрацiя iноземних громадян, якi в'їжджають на територiю України, або прямують транзитом проводиться безпосередньо у транспортних засобах пiд час здiйснення паспортного контролю.

     9.2.12. Огляд вагонiв здiйснюється "СОГ" шляхом їх послiдовного огляду пiсля прикордонного наряду "ПД", при цьому використовується отримана iнформацiя з аналiзу та оцiнки ризикiв. Особлива увага при оглядi придiляється мiсцям ймовiрного приховування товарiв та предметiв, заборонених до ввезення в Україну.

     Забороняється посадовим особам iз складу СОГ одноосiбне проведення контролю товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються громадянами в купе пасажирських вагонiв.

     Посадова особа пiдроздiлу прикордонного контролю iз складу СОГ здiйснює огляд вагонiв з метою виявлення порушникiв законодавства про державний кордон, зброї, боєприпасiв, наркотичних та вибухових речовин, засобiв терору, товарiв та предметiв, прихованих вiд митного контролю.

     Огляд вагону починається з тамбуру шляхом послiдовного вiдкриття верхнiх та бокових люкiв, огляду опалювального примiщення, туалетiв, робочого купе та купе вiдпочинку провiдника, мiжстельового простору вагону по коридору.

     Огляд ручної поклажi та багажу, вантажобагажу пасажирiв в нiшах для багажу та в рундуках проводиться працiвниками митницi.

     9.2.13. Огляд вагону здiйснюється з обов'язковим застосуванням спецiальних технiчних засобiв прикордонного та митного контролю. В ходi огляду посадова особа пiдроздiлу прикордонного контролю iз складу ССОГ продовжує вести спостереження за поведiнкою осiб, що прямують в вагонi, якi пройшли прикордонний контроль.

     9.2.14. При виявленнi в ходi спiльного огляду у вагонах предметiв контрабанди, зброї та iнших товарiв та предметiв, заборонених до ввезення на митну територiю Україну (додаток 1) та прихованих вiд митного контролю, оформлення вiдповiдних документiв здiйснюють працiвники митницi.

     В разi виявлення товарiв, що пiдлягають контролю з боку iнших сумiжних контрольних служб (ветеринарної, фiтосанiтарної, екологiчної, санiтарно-епiдемiологiчної, по контролю за перемiщенням культурних цiнностей) завершення митного оформлення таких товарiв буде проводитись у пунктi контролю на залiзничнiй станцiї "Конотоп" пiсля проведенням вiдповiдних видiв контролю.

     9.2.15. За 10 хвилин до прибуття поїзду у пункт контролю на залiзничнiй станцiї Конотоп СОГ завершують роботу по догляду вагонiв та залишаються в останньому перевiреному вагонi.

     Пiсля прибуття поїзду у пункт контролю на залiзничнiй станцiї Конотоп старшi СОГ доповiдають iнформацiю, отриману при проведеннi митного контролю поїзда старшому змiни м/п "Конотоп".

     Старший змiни м/п "Конотоп" проводить розподiл особового складу чергової оперативної змiни ВМО N 1 м/п "Конотоп" для проведення митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються в поїздi, з урахуванням отриманої iнформацiї.

     Прикордонний та митний контроль локомотива, акумуляторних нiш, багажних та поштово-багажних вагонiв здiйснюється пiсля прибуття поїзду в пункт контролю на залiзничнiй станцiї "Конотоп".

     9.2.16. Остаточне рiшення про пропуск через державний кордон осiб, вагонiв, товарiв та iнших предметiв приймається старшим змiни прикордонних нарядiв вiддiлення прикордонного контролю "Конотоп" пiсля здiйснення всiх передбачених законодавством видiв контролю на пiдставi позитивних висновкiв посадових осiб митницi, а в разi потреби й iнших контрольних органiв i служб.

     9.2.17. Прикордонний наряд "Спостереження за транспортними засобами" (далi - прикордонний наряд "СзТЗ") веде спостереження за територiєю, яка прилягає до пункту контролю. Здiйснює спостереження за вагонами з метою недопущення проїзду на них порушникiв законодавства про державний кордон до повної їх зупинки. Про результати спостереження доповiдає старшому змiни прикордонних нарядiв по радiостанцiї.

     9.2.18. При отриманнi iнформацiї про закiнчення прикордонного, митного та iнших видiв контролю, старший змiни прикордонних нарядiв збирає прикордоннi наряди на перонi для доповiдi про результати оформлення.

     9.3. Особливостi здiйснення прикордонного та митного контролiв:

     9.3.1. Поглиблений огляд вагонiв, товарiв та iнших предметiв пiд час руху та у пунктi контролю здiйснюється спiльно представниками пiдроздiлiв прикордонного та митного контролю, контрольних служб, яким пiдконтрольний вантаж, що перемiщується.

     9.3.2. Контроль дипломатичних агентiв, консульських посадових осiб i членiв їх сiмей здiйснюється у прiоритетному порядку.

     Дипломатичнi агенти, консульськi посадовi особи i члени їх сiмей пiдлягають тiльки визначеним видам державного контролю (прикордонному та митному). Всi види контролю осiб зазначеної категорiї, вантажiв, багажу та особистих речей, що їм належать, здiйснюється тiльки при наявностi правового обґрунтування таких дiй.

     9.3.3. Контроль вiйськових команд та вантажiв iноземних iнспекцiй здiйснюється у встановленому законодавством України та мiжнародними договорами порядку.

     9.3.4. Контроль аварiйно-рятувальних та аварiйно-вiдновлюваних формувань здiйснюється на визначених колiях та мiсцях з урахуванням прiоритетностi їх пропуску i включає перевiрку паспортних документiв (документiв що їх замiнюють) особового складу формувань та вiдповiдностi вантажу i технiки супровiдним документам.

     9.3.5. Контроль та оформлення вантажiв гуманiтарної допомогою здiйснюється першочергово згiдно чинного законодавства України.

     9.3.6. Остаточне рiшення про пропуск через державний кордон осiб, вагонiв, товарiв та iнших предметiв приймається старшим змiни прикордонних нарядiв пiсля здiйснення всiх передбачених законодавством видiв контролю на пiдставi позитивних висновкiв посадових осiб митницi, а в разi потреби й iнших контрольних органiв i служб.

10. Час на виконання контрольних операцiй

     10.1. Час контролю, як правило, не повинен перевищувати часу руху поїзду та часу стоянки пасажирського поїзда, визначеного розкладом руху поїздiв та технологiчними процесами роботи залiзничної станцiї Конотоп та Хутiр-Михайлiвський.

     10.2. Час стоянки пасажирського поїзда у пунктi контролю може бути збiльшено до прийняття рiшення про пропуск громадян, з боку яких вчинено порушення законодавства України або правил режиму в пунктi контролю та вагонiв, в яких вони прямували. В цьому випадку представником органу (служби), за iнiцiативою якого здiйснено затримку вiдправлення з пункту контролю пасажирського поїзда, повiдомляється старшому змiни прикордонних нарядiв та черговому по залiзничнiй станцiї Конотоп або Хутiр-Михайлiвський з зазначенням орiєнтовного часу затримки.

     10.3. Контроль осiб, вагонiв, товарiв та iнших предметiв вважається завершеним, коли в паспортному документi особи проставленi вiдповiднi вiдмiтки пiдроздiлу прикордонного контролю, а в супровiдних документах на товарiв та предметiв - митних органiв та iнших контрольних органiв i служб (в залежностi вiд пiдконтрольностi), або надано усний дозвiл посадової особи пiдроздiлу прикордонного контролю i митницi про пропуск через державний кордон.

11. Порядок встановлення та пiдтримання режиму

     11.1. Режимнi правила у пунктi контролю на залiзничнiй станцiї Конотоп та Хутiр-Михайлiвський встановленi наказом начальника Сумського прикордонного загону вiд 31.01.2005 N 56 за погодженням з начальником Глухiвської митницi та начальником Конотопської дирекцiї залiзничних перевезень, який зареєстрований в Сумському обласному управлiннi юстицiї 04.02.2005 за N 5/866.

     11.2. Додатковi режимнi правила в пунктi контролю на залiзничнiй станцiї Конотоп та Хутiр Михайлiвський встановленi наказом начальника Сумського прикордонного загону вiд 01.02.2006 N 92, зареєстрованого в Сумському обласному управлiннi юстицiї 17.03.2006 за N 7/917.

     Вимоги щодо режиму постiйних i тимчасових зон прикордонного i митного контролю доводяться до осiб, якi безпосередньо приймають участь у проведеннi контрольних операцiй.

     Перемiщення товарiв та предметiв у зонi митного контролю дозволяється посадовою особою митницi. Особи, якi перетинають державний кордон України, представники пiдприємств, що отримують чи вiдправляють товари та iншi предмети, допускаються в зону митного контролю на пiдставi дiйсних для в'їзду/виїзду документiв, або документiв про вiдповiднi повноваження осiб на отримання/вiдправлення товарiв та iнших предметiв.

     11.3. Посадовi особи контрольних органiв i служб, транспортних та iнших органiзацiй i установ, що забезпечують пропуск через державний кордон i функцiонування пункту контролю, перебувають та пересуваються в зонi прикордонного та митного контролю з дозволу посадових осiб прикордонної та митної служби.

     11.4. Порядок здiйснення прикордонного та митного контролю офiцiйних делегацiй, вищих посадових осiб визначаються згiдно з дiючим законодавством України.

     11.5. Контроль за додержанням режиму в пунктi контролю покладається на посадових осiб, контрольних органiв i служб якi здiйснюють контрольнi операцiї в мiсцях їх здiйснення.

     11.6. Режимнi правила, встановленi в зонах прикордонного та митного контролю обов'язковi для виконання громадянами, що перетинають державний кордон, персоналом який обслуговує пасажирськi поїзди закордонного прямування, та спiвробiтниками всiх контрольних служб.

     11.7. За порушення режиму в пунктi контролю громадяни, якi перетинають державний кордон, а також посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть згiдно з дiючим законодавством.

     11.8. Додержання громадського порядку в пунктах контролю забезпечується вiддiленнями прикордонного контролю "Конотоп" та "Хутiр-Михайлiвський" у взаємодiї (у разi потреби) з лiнiйним вiддiлом внутрiшнiх справ на станцiї Конотоп.

12. Прикiнцевi положення

     12.1. З метою уточнення питань взаємодiї старший змiни прикордонних нарядiв перед початком змiни проводить коротку нараду за участю старших змiн контрольних служб, на якiй вiдбувається обмiн iнформацiєю щодо здiйснення контролю, визначаються особливостi оформлення та огляду транспортних засобiв на змiну та формуються спiльнi спецiальнi оглядовi групи.

     12.2. Перед початком змiни всi посадовi особи контрольних служб отримують у своїх старших змiн перепустки з фотокарткою власника встановленої форми (представницькi картки). Протягом всього часу перебування на визначених поїздах та у пунктах контролю така перепустка має бути прикрiплена на верхньому одязi посадової особи контрольної служби. Пiсля закiнченнi змiни перепустки здаються старшим змiн.

     Пiд час оформлення визначених поїздiв посадовi особи повиннi мати при собi посвiдчення особи та маршрутний план-завдання iз поiменним перелiком посадових осiб, вiдповiдно до графiка несення служби (додаток 2).

     12.3. Перебування посадової особи контрольної служби в пунктi контролю без перепустки розцiнюється як порушення правил режиму в пунктi контролю. Особа, яка припустила таке порушення, несе вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством.

     12.4. Не допускається розмiщення в пунктi контролю гербiв, прапорiв, iнших символiв органiзацiй, пiдприємств та установ, що не належать до державних символiв України.

     При виникненнi в пунктi контролю ситуацiй, якi ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон чи функцiонування пункту контролю, контрольнi органи i служби вживають спiльних з координованих заходiв щодо їх локалiзацiї в межах своєї компетенцiї.

     12.5. Обслуговуючий персонал пасажирських поїздiв закордонного прямування забезпечує пiдготовку пасажирiв для проходження контролю пiд час руху (перевiрка наявностi паспортних документiв, видача митних декларацiй, тощо), вагонiв для здiйснення огляду.

     Лiнiйний начальник поїзду або уповноваженi особи завчасно забезпечують посадових осiб пiдроздiлiв прикордонного та митного контролю iнформацiєю:

     - про наявнiсть iноземцiв, особливо вихiдцiв з країн - потенцiйних постачальникiв незаконної мiграцiї;

     - про прибуття посадових осiб, офiцiйних делегацiй, вiйськових команд i вантажiв, пункти виїзду з України у випадку прямування транзитом через її територiю i iншу необхiдну iнформацiю.

     12.6. Дiяльнiсть контрольних органiв i служб, транспортних та iнших органiзацiй i установ пiд час здiйснення пропуску через державний кордон координують посадовi особи пiдроздiлу прикордонного контролю. Вимоги щодо порядку дiяльностi в пунктi контролю обов'язковi для виконання всiма посадовими особами органiв та служб, розташованих у ньому.

     12.7. Контроль за виконанням положень цiєї тимчасової Технологiчної схеми покладається на начальника Глухiвської митницi та начальника Сумського прикордонного загону.

Начальник вiддiлення прикордонного контролю "Конотоп"
майор
I. О. Денисюк
Начальник митного поста "Конотоп"
радник митної служби I рангу
О. М. Жовна

 

Додаток 1
до тимчасової Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, транспортних засобiв та предметiв пiд час руху поїздiв N 74 "Львiв - Москва" та N 41 "Москва - Київ"

Товари (предмети), забороненi до ввезення в Україну

     1. Предмети забороненi до ввезення в Україну (п. 1 статтi 96 Митного кодексу України).

     2. Товари, щодо яких встановлено обмеження в галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi i якi ввозяться на митну територiю України громадянами (стаття 247 Митного кодексу України).

     3. Окремi види майна, що не можуть перебувати у власностi громадян, громадських об'єднань, мiжнародних органiзацiй та юридичних осiб iнших i держав на територiї України:

     - зброя, боєприпаси (крiм мисливської i пневматичної зброї i боєприпасiв до них, а також спортивної зброї i боєприпасiв до неї, що придбанi громадськими i об'єднаннями з дозволу органiв внутрiшнiх справ), бойова i спецiальна вiйськова технiка, ракетно-космiчнi комплекси;

     - вибуховi речовини й засоби вибуху, всi види ракетного палива, а також: спецiальнi матерiали та обладнання для його виробництва;

     - бойовi отруйнi речовини;

     - наркотичнi, психотропнi, сильнодiючi отруйнi лiкарськi засоби (за винятком отримуваних громадянами за призначенням лiкаря);

     - протиградовi установки;

     - державнi еталони одиниць фiзичних величин;

     - спецiальнi технiчнi засоби негласного отримання iнформацiї;

     - електрошоковi пристрої та спецiальнi засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крiм газових пiстолетiв i револьверiв та патронiв до них, заряджених речовинами сльозогiнної та дратiвної дiї.

(Постанова Верховної ради України вiд 17.06.92 N 2471-XII.)

     4. Сiльськогосподарська продукцiя, що пiдпадає пiд визначення першої - двадцять четвертої груп Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, що ввозиться громадянами.

     Це обмеження не поширюється на:

     - лiкеро-горiлчанi та тютюновi вироби в обсягах: горiлчанi вироби у кiлькостi 1 л., вино - 2 л., пиво - 5 л., тютюновi вироби - 200 цигарок, або 50 сигар, або 250 гр. тютюну, або набiр таких виробiв загальною вагою не бiльше 250 гр.;

     - продукти харчування в упаковцi виробника, що надходять на адресу фiзичних осiб у мiжнародних поштових вiдправленнях вагою до 10 кг;

     - продукти харчування для власного споживання на суму до 50 євро, що ввозяться в порядку та обсягах, якi визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     - сiльськогосподарську продукцiю, отриману громадянами-резидентами як натуральну плату за виконану роботу в країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вiльну торгiвлю;

     - плодоовочеву продукцiю, вирощену громадянами-резидентами на власних присадибних дiлянках сумiсних держав, за умови пiдтвердження кiлькостi вирощеної продукцiї довiдками органiв мiсцевого самоврядування, права власностi на такi дiлянки, подання сертифiката вiдповiдностi або - свiдоцтва встановленого зразка про визнання сертифiката.

(Ст. 9 Закону України вiд 13.09.2001 N 2681-III, ст. 253 МКУ)

     5. Не пiдлягають пропуску через митний кордон України:

     - товари та особистi речi, на пропуск яких потрiбнi дозволи iнших державних установ, без наявностi цих дозволiв. Перелiк цих товарiв та особистих речей визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

(Ст. 9 Закону України вiд 13.09.2001 N 2681-III)

 

Додаток 2
до тимчасової Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними, транспортних засобiв та предметiв пiд час руху поїздiв N 74 "Львiв - Москва" та N 41 "Москва - Київ"

МАРШРУТНЕ ПЛАН-ЗАВДАННЯ N _________

вiд ___ ____________ 200_ р.

на здiйснення прикордонного та митного контролю
поїзда N   сполученням  
Час здiйснення прикордонно-митного контролю поїзда N  
з   год.   хв., до   год.   хв.
на здiйснення прикордонного та митного контролю
поїзда N   сполученням  
Час здiйснення прикордонно-митного контролю поїзда N  
з   год.   хв., до   год.   хв.
Склад прикордонного наряду:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
Склад оперативної групи митного поста "Конотоп"
1.  
2.  
3.  
Старший прикордонного наряду:
 
Старший оперативної групи митного поста "Конотоп":
 
Маршрутне план-завдання видав "___" ____________ 200_ року.
 
Начальник вiдпк "Конотоп"
майор
I. О. Денисюк
Начальник митного поста "Конотоп" Глухiвської митницi
радник митної служби I рангу
О. М. Жовна