НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент валютного контролю та лiцензування

вiд 07.02.2008 р. N 28-311/393-1390

 

Територiальним управлiнням Нацiонального банку України, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв


     На запити банкiв стосовно заповнення звiту за формою статистичної звiтностi N 531 "Звiт про резидентiв - суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi перевищили встановленi законодавством термiни розрахункiв за експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями"1 (далi - Форма N 531) у зв'язку iз збiльшенням установленого законодавством максимального строку розрахункiв до 180 календарних днiв Нацiональний банк України повiдомляє наступне.

____________
     1 Затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 N 124 i зареєстрована у Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 за N 353/7674 (iз змiнами).

     Дата першого дня перевищення установленого законодавством строку розрахункiв2 за включеною ранiше до Форми N 531 iнформацiєю про операцiї резидентiв - суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, якi станом на 01.02.2008 перевищили 180-денний строк розрахункiв, залишається незмiнною.

____________
     2 Проставляється у колонцi 16 Форми N 531.

     При цьому, згiдно iз Поясненнями щодо заповнення Форми N 531 строк 1095 днiв3 вiдраховується саме з першого дня перевищення встановленого законодавством України строку розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями.

____________
     3 Вiдмiтка про цей строк проставляється у колонцi 14 Форми N 531.

     Також зазначаємо, що в колонцi 18 Форми N 531 проставляється дата останнього iз документiв (ВМД, актiв виконаних робiт тощо4), на пiдставi яких знято з контролю операцiю резидента, який перевищив встановлений законодавством України строк розрахункiв.

____________
     4 У тому числi реєстру ВМД, прийняття рiшення уповноваженою особою.

Заступник Голови О. В. Савченко