НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент з питань запобiгання використанню банкiвської системи для легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму

вiд 13.03.2008 р. N 48-012/422-2969

 

Банкам України та їх фiлiям
Асоцiацiї українських банкiв
Українському кредитно-банкiвському союзу


     Повiдомляємо, що 28 лютого 2008 року Група з розробки заходiв протидiї вiдмиванню грошей (ФАТФ) оприлюднила заяву щодо врахування ризикiв, якi виникають внаслiдок недолiкiв режимiв запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) грошей в Узбекистанi, Iранi, Пакистанi, Туркменiстанi, Сан-Томе i Прiнсiпi та в пiвнiчнiй частинi Кiпру (текст заяви додається). Зазначенi недолiки пiдвищують ризик використання банкiвських систем зазначених країн з метою легалiзацiї кримiнальних доходiв та фiнансування тероризму.

     Нацiональний банк України вважає за необхiдне попередити банки України про вiдповiднi ризики, пов'язанi iз здiйсненням операцiй з банками зазначених держав.

     Також, звертаємо увагу на необхiднiсть вжиття заходiв для з'ясування проведення iноземними банками-кореспондентами належних заходiв з питань запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здiйснення банками фiнансового монiторингу (постанова Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.05.2003 N 189).

     Додаток на 2 аркушах.

Виконавчий директор - директор Дирекцiї з банкiвського регулювання та нагляду О. I. Кiрєєв