ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Харкiвської митницi
М.I. Пруднiков
01 квiтня 2008 р.

ПЕРЕЛIК
товарiв груп "ризику" та "прикриття", що пiдлягають обов'язковому експертно-дослiдному супроводженню у квiтнi 2008 року

N з/п Група, позицiя та код товару згiдно з УКТЗЕД Коротка назва товару Пiдстава для обов'язкової перевiрки товару Визначальнi показники Спецiальнi заходи
1 2 3 4 5 6
Товари групи "ризику"
1 Група 08 Тiльки сушенi плоди Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї Визначення виду плодiв та ступiнь їх обробки Захiд 1
Захiд 2
2 Група 02 М'ясо та їстiвнi продукти Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї Вид сировини, ступiнь обробки, стан (охолоджений, морожений тощо) Захiд 1
Захiд 2
3 1105 Борошно, крупа, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi Можливiсть класифiкацiї в позицiї 2005 Визначення ступеню обробки товару Захiд 1
Захiд 2
4 1517 Маргарин, харчовi сумiшi, крiм харчових жирiв i масел та їх фракцiй Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї Ступiнь переробки, склад Захiд 2
5 2103200000
2103909000
Кетчуп та iншi томатнi соуси
Iншi смаковi добавки та приправи змiшанi
Можливiсть класифiкацiї за кодом
2001909900 (20%)
Зовнiшнiй вигляд, склад, проходження крiзь сито 5мм Захiд 2
6 2204301000,
2204309200,
2204309600,
2204309800
Виноградне сусло в процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту, концентроване, iнше Можливiсть класифiкацiї за кодами УКТЗЕД:
2204296500,
2204297500
Органолептичнi показники, фiзико-хiмiчнi показники: густина, масова частка цукру, фактична частка етилового спирту за об'ємом Захiд 1
Захiд 2
7 2504 Графiт природний Можливiсть класифiкацiї за кодом
3801100000 (5%) - графiт штучний
Природа сировини, питома вага, вмiст вуглецю, види обробки, стан Захiд 2
8 284161-284169 Солi оксометалевих або пероксометалевих кислот - манганiти, манганати та перманганати: Можливiсть класифiкацiї в товарнiй позицiї 2820 (5%) Хiмiчний склад, властивостi Захiд 2
9 2918140000 Лимонна кислота Можливiсть класифiкацiї в групi 29 Хiмiчний склад Захiд 1
Захiд 2
10 300440,
300450,
300490
Лiкарськi засоби у формi бальзамiв, настоянок Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозицiї 220890 (7,5 EUR за л100%сп). Вмiст етилового спирту, застосування, призначення Захiд 1
Захiд 2
11 3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини Можливiсть класифiкацiї в товарнiй позицiї 3201 (5%) Хiмiчний склад, призначення Захiд 2
12 3204 (крiм
3204130000;
3204150000)
Органiчнi синтетичнi барвники визначеного або невизначеного хiмiчного складу; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi органiчних синтетичних барвникiв; органiчнi синтетичнi продукти видiв, якi використовують як флуоресцентнi вiдбiлювальнi препарати або як люмiнофори, визначеного або невизначеного хiмiчного складу Можливiсть класифiкацiї за iншими кодами в межах товарної позицiї Хiмiчний склад Захiд 2
13 3205000000 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи, виготовленi на основi цих лакiв Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах товарної групи 32 Хiмiчнй склад Захiд 2
14 3206
(тiльки товари зi ставкою мита 0%)
Iншi барвниковi матерiали … Можливiсть класифiкацiї за кодами
2821100000 (2%) - оксид залiза;
2821200000 (5%) - фарби землянi;
2530909800 (2%) -мiнеральнi речовини
Хiмiчнй склад, вмiст оксиду залiза та iнших складових, їх мас. % Захiд 2
15 3208901910,
3208901920,
3208909900
Фарби та лаки; розчини, зазначенi у примiтцi 4 до цiєї групи Можливiсть класифiкацiї за кодом 3208909190 (5%), або в межах гр.39 УКТЗЕД Склад, вмiст розчиннику, наявнiсть пiгментiв, призначення Захiд 2
16 3209100000 Фарби та лаки Можливiсть класифiкацiї в межах товарної позицiї або iнших Хiмiчний склад, вид полiмеру, властивостi, спосiб використання Захiд 2
17 3402120010 Органiчнi поверхнево - активнi речовини Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї 3402 Хiмiчний склад властивостi, спосiб використання Захiд 2
18 3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, iншi засоби Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї або групi 29 Хiмiчний состав, спосiб використання Захiд 2
19 3920
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси Можливiсть класифiкацiї в межах товарних позицiї 3920 та 3921 Хiмiчний состав, структура, вид полiмеру Захiд 1
20 4410 Плити деревостружковi та подiбнi Можливiсть класифiкацiї в межах групи 44 Склад, ступiнь та вид поверхневої обробки Захiд 1
Захiд 2
21 4411 Плити деревоволокнистi Можливiсть класифiкацiї в межах групи 44 Склад, ступiнь обробки, густина Захiд 1
Захiд 2
22 4801000000 Папiр газетний у рулонах або в аркушах Можливiсть класифiкацiї за кодом
4802612090 - рiзниця в митнiй вартостi
Вмiст волокон отриманих механичним способом, маса г/м2, шорсткiсть Захiд 2
23 4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру Можливiсть класифiкацiї в товарних пiдпозицiях
80591 (3%),
480592-480593 (10%)
Вiднесення до примiтки 5 пояснень до гр.48 УКТЗЕД Захiд 2
24 4810 (крiм:
4810921000
4810923000
4810929000)
Папiр та картон Можливiсть класифiкацiї в межах групи 48 Хiмiчний склад, поверхнева щiльнiсть, ступiнь обробки Захiд 1
Захiд 2
25 4811900090 Папiр покритий органiчними речовинами. Можливiсть класифiкацiї в товарних пiдпозицiях
481140, 481150, 481160 (3%)
Склад, покриття Захiд 2
26 5208
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Тканини бавовнянi Можливiсть класифiкацiї в межах групи 52, позицiї 6217 Хiмiчний склад, поверхнева щiльнiсть, ступiнь обробки Захiд 2
27 5209
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхне-вою щiльнiстю понад 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї Склад, вид обробки (фарарбування, вибiлення та iнш.), вид переплетення, щiльнiсть Захiд 2
28 5210 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй
5208 (0-5%), 5209 (0-8%)
Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
29 5211
(тiльки товари зi ставкою мита 0-1%)
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синте-тичними чи штучними волокнами, з поверхне-вою щiльнiстю понад 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй
5208 (0-5%), 5209 (0-8%)
Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
30 5212 Iншi тканини бавовнянi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй
5208 (0-5%), 5209 (0-8%), 5211 (0-5%)
Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
31 540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас.% Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозицiї
540750 (5%) - рiзниця в митнiй вартостi
Наявнiсть текстурованих полiефiрних ниток, їх вiдсотковий вмiст Захiд 2
32 551611-551614 Тканини з штучних штапельних волокон з вмiстом 85 мас. % або бiльше штучних штапельних волокон Можливiсть класифiкацiї за кодом
5408310000 (2%),
5408330000 (5%),
5508340000 (5%)
Вид ниток, тип ниток, вид обробки, вмiст штучних ниток в тканинi Захiд 2
33 6002900000 Полотна трикотажнi завширшки не бiльш як 30 см з вмiстом гумових ниток або еластомiрних ниток менше 5мас.%. Можливiсть класифiкацiї за кодом
6002400000 (8%)
Вмiст гумових або еластомiрних ниток в трикотажних полотнах Захiд 2
34 6005 Полотна основовязанi Можливiсть класифiкацiї у товарнiй позицiї 6006 Склад, спосiб виготовлення, обробка Захiд 2
35 6808 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон … Можливiсть класифiкацiї у товарнiй позицiї 6809 Склад, природа та вид сировини Захiд 1
36 83024100 Арматура, крiплення, фурнiтура та аналогiчнi вироби Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї 8302 Матерiал та призначення товару Захiд 1
36 8473 Частини та приладдя призначенi винятково або головним чином для машин товарної позицiї 8471 Можливiсть класифiкацiї в товарної групи 85 Складовi частини, комплектацiя, призначення Захiд 1
37 8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi Можливiсть класифiкацiї в межах груп 84 або 85 Галузь застосування Захiд 1
38 8543 Машини електричнi та апаратура Можливiсть класифiкацiї в межах групи 85 Галузь застосування Захiд 1
39 1302-9405 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення Тiльки зареєстрованi та допущенi до застосування в Українi лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, що звiльненнi вiд оподаткування Захiд 1
Товари групи "прикриття"
40 4418 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi Можливiсть класифiкацiї як меблi або частини меблiв в товарнiй групi 94 Матерiал, ступiнь обробки, призначення Захiд 3
41 8414 Вентилятори Можлива класифiкацiя в товарнiй позицiї 8415 за кодом кондицiонерiв Склад, комплектнiсть, технiчнi характеристики, призначення Захiд 1
Товари групи "прикриття" походженням з країн до яких застосованi антидемпiнговi заходи та встановлено спецiальне мито (в разi не сплати)*
42 6807 Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу Захiд 1
43 6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу, країна походження Захiд 1
44 8414 Повiтрянi компресори Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
45 8418 Побутова холодильна та морозильна технiка Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
46 848210 Пiдшипники кульковi Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито Призначення, технiчнi характеристики Захiд 3
47 8539 Електричнi лампи Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
48 8608 Стацiонарне обладнання та пристрої Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1

     Примiтка: до спецiальних заходiв контролю вiдносяться:

     Захiд 1 - обов'язкове залучення ВНКТ;

     Захiд 2 - обов'язкове залучення ХСзЕЗМО;

     Захiд 3 - обов'язковий повний митний огляд зi складанням Акту про проведення митного огляду.

_____________
     * - визначенi спецiальнi заходи застосовуються у разi:

     а) країна походження товару невiдома;

     б) характеристики товару, що мають визначальне значення для застосування антидемпiнгового або спецiального мита, не пiдтверджено технiчною документацiєю виробника товару.

     Перелiк товарiв груп "ризику" та "прикриття", що пiдлягають обов'язковому експертно-дослiдному супроводженню в квiтнi 2008 року, пiдготовлено та запроваджено в Харкiвськiй митницi з урахуванням пропозицiй наданих Харкiвською службою з експертного забезпечення митних органiв.

Начальник ВНКТ О.В. Будко