ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

27.03.2008 N 77


Про переоформлення рахункiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
16 квiтня 2008 р. за N 317/15008


     У зв'язку з приєднанням країн до членiв Європейського валютного союзу та вилученням з обiгу нацiональних валют цих країн i введенням на їх територiях євро та вiдповiдно до статтi 55 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Уповноваженi банки, клiєнти яких не нададуть банкам письмового розпорядження про закриття або змiну власних рахункiв, вiдкритих у нацiональних валютах, якi вилучаються з обiгу у зв'язку з приєднанням країн до членiв Європейського валютного союзу, у рахунки в євро, мають з дати введення євро змiнити всi без винятку вищезазначенi рахунки, використовуючи зафiксований Європейським центральним банком курс цих валют до євро з одночасним iнформуванням їх власникiв про проведену змiну рахункiв.

     2. Унесення змiн до iндивiдуальних лiцензiй на розмiщення резидентами (юридичними та фiзичними особами) валютних цiнностей на рахунках за межами України (далi - лiцензiї на розмiщення) у валютах, якi вилучаються з обiгу у зв'язку з приєднанням країн до членiв Європейського валютного союзу, не вимагається.

     Зазначенi в лiцензiях на розмiщення суми коштiв у цих валютах (залишки, надходження, лiмiти тощо) вiдповiдають сумам в євро, розрахованим за зафiксованим Європейським центральним банком курсом нацiональних валют зазначених країн до євро.

     3. Унесення змiн до реєстрацiйних свiдоцтв та iндивiдуальних лiцензiй Нацiонального банку України на залучення резидентами вiд нерезидентiв кредитiв, позик, а також до повiдомлень про договори за зареєстрованими Нацiональним банком України договорами, якi передбачають виконання уповноваженими банками боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими вiд них кредитами, позиками (далi - документи про реєстрацiю), у валютах, якi вилучаються з обiгу у зв'язку з приєднанням країн до членiв Європейського валютного союзу i рахунки iноземних кредиторiв у яких переоформляються iноземними банками в рахунки в євро, не вимагається.

     Суми кредитiв, позик, зазначенi в документах про реєстрацiю в цих валютах, вiдповiдають сумам в євро, розрахованим за зафiксованим Європейським центральним банком курсом нацiональних валют зазначених країн до євро.

     4. Визнати такою, що втратила чиннiсть, постанову Правлiння Нацiонального банку України вiд 14.11.2001 N 469 "Про переоформлення рахункiв клiєнтiв, вiдкритих у нацiональних валютах країн - членiв Європейського валютного союзу", зареєстровану в Мiнiстерствi юстицiї України 26.11.2001 за N 987/6178.

     5. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв України для використання в роботi.

     6. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (О.Г.Бiланенко).

     7. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

В.о. Голова А.В.Шаповалов