ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Харкiвської митницi
М.I. Пруднiков
30 квiтня 2008 р.

ПЕРЕЛIК
товарiв груп "ризику" та "прикриття", що пiдлягають обов'язковому експертно-дослiдному супроводженню
(чинний з 05.05.08)

з/п Група, позицiя та код товару згiдно з УКТЗЕД Коротка назва товару Пiдстава для обов'язкової перевiрки товару Визначальнi показники Спецiальнi заходи
1 2 3 4 5 6
Товари групи "ризику"
1 Група 02 М'ясо та їстiвнi продукти Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї Вид сировини, ступiнь обробки, стан (охолоджений, морожений тощо) Захiд 1
Захiд 2
2 0303 Риба морожена, морська Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр.,або до гр. 16 УКТЗЕД Ступiнь обробки (свiжа,охолоджена, морожена, консер-вована, зварена або приготовлена iншим способом) Захiд 1
Захiд 2
3 0306 Ракоподiбнi, живi, свiжi, охолодженi, мороженi, сушенi, солонi або у розсолi; ракоподiбнi у панцирах, варенi у волi або на парi охолодженi або неохолодженi, мороженi, сушенi, солонi або у розсолi; борошно, порошок та гранули з ракоподiбних, придатнi для харчування Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї гр., або до гр. 16 УКТЗЕД Ступень обробки, визначення виду Захiд 1
Захiд 2
4 Група 08 Тiльки сушенi плоди Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї Визначення виду плодiв та ступiнь їх обробки Захiд 1
Захiд 2
5 1105 Борошно, крупа, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi Можливiсть класифiкацiї в позицiї 2005 Визначення ступеню обробки товару Захiд 1
Захiд 2
6 1517 Маргарин, харчовi сумiшi, крiм харчових жирiв i масел та їх фракцiй Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї Ступiнь переробки, склад Захiд 2
7 2009 Соки фруктовi (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi незбродженi, без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин. Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах цiєї позицiї УКТЗЕД. Визначення виду сировини, густина.склад Захiд 2
8 2204301000,
2204309200,
2204309600,
2204309800
Виноградне сусло в процесi бродiння або бродiння якого зупинено по-iншому, нiж доданням спирту, концентроване, iнше Можливiсть класифiкацiї за кодами УКТЗЕД:
2204296500,
2204297500
Органолептичнi показники, фiзико-хiмiчнi показники: густина, масова частка цукру, фактична частка етилового спирту за об'ємом Захiд 2
9 2504 Графiт природний Можливiсть класифiкацiї за кодом
3801100000 (5%)-графiт штучний
Природа сировини, питома вага, вмiст вуглецю, види обробки,стан Захiд 2
10 2918140000 Лимонна кислота Можливiсть класифiкацiї в групi 29 Хiмiчний склад Захiд 1
Захiд 2
11 300440,
300450,
300490
Лiкарськi засоби у формi бальзамiв настоянок Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозишї
220890 (7,5 ЕUR за л 100% сп).
Вмiст етилового спирту, застосування, призначення Захiд 1
Захiд 2
12 3202 Синтетичнi органiчнi дубильнi речовини Можливiсть класифiкацiї в товарнiй позицiї 3201 (5%) Хiмiчний склад, призначення Захiд 2
13 3205000000 Лаки кольоровi; препарати, зазначенi у примiтцi 3 до цiєї групи виготовленi на основi цих лакiв Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом у межах товарної групи 32 Хiмiчнй склад Захiд 2
14 3208901910,
3208901920,
3208909900
Фарби та лаки; розчини, зазначенi; примiтцi 4 до цiєї групи Можливiсть класифiкацiї за кодом
3208909190 (5%),
або в межах гр.39 УКТЗЕД
Склад, вмiст розчиннику, наявнiсть пiгментiв, призначення Захiд 2
15 3209100000 Фарби та лаки Можливiсть класифiкацiї в межах товарної позицiї або iнших Хiмiчний склад, вид полiмеру, властивостi, спосiб використання Захiд 2
16 3808 Iнсектициди, родентициди, фунгiциди, гербiциди, iншi засоби Можливiсть класифiкацiї в межах позицiї або групi 29 Хiмiчний состав, спосiб використання Захiд 2
17 3920
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Плити, листи, плiвки, стрiчки та пластини з пластмаси Можливiсть класифiкацiї в межах товарних позицiї 3920 та 3921 Хiмiчний состав, структура, вид полiмеру Захiд 1
18 4410
(тiльки товари зi ставкою мита 0-10%)
Плити деревостружковi та подiбнi Можливiсть класифiкацiї в межах групи 44 Склад, ступiнь та вид поверхневої обробки Захiд 1
Захiд 2
19 4802 Папiр та картон некрейдованi гатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчнi цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру Можливiсть класифiкацiї в товарних пiдпозицiях
480591 (3%),
480592 - 480593 (10%)
Вiднесення до примiтки 5 пояснень до гр.48 УКТЗЕД Захiд 2
20 4810 (крiм:
4810921000
4810923000
4810929000)
Папiр та картон Можливiсть класифiкацiї в межах групи 48 Хiмiчний склад, поверхнева щiльнiсть, ступiнь обробки Захiд 1
Захiд 2
21 4811900090 Папiр покритий органiчними речовинами. Можливiсть класифiкацiї в товарних пiдпозицiях
481140, 481150, 481160 (3%)
Склад, покриття Захiд 2
22 5208
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Тканини бавовнянi Можливiсть класифiкацiї в межах групи 52, позицiї 6217 Хiмiчний склад, поверхнева щiльнiсть, ступiнь обробки Захiд 2
23 5209
(тiльки товари зi ставкою мита 0-2%)
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни 85 мас.% або бiльше, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї Склад, вид обробки (фарарбування, вибiлення та iнш.), вид переплетення, щiльнiсть Захiд 2
24 5210 Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю не бiльш як 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй
5208 (0-5%),
5209 (0-8%)
Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
25 5211
(тiльки товари зi ставкою мита 0-1%)
Тканини бавовнянi, з вмiстом бавовни менш як 85 мас.% змiшанi головним чином або винятково з синтетичними чи штучними волокнами, з поверхневою щiльнiстю понад 200 г/м2 Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй
5208 (0-5%),
5209 (0-8%)
Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
26 5212 Iншi тканини бавовнянi Можливiсть класифiкацiї за iншим кодом (з бiльшою ставкою мита) у межах цiєї позицiї та у межах товарних позицiй
5208 (0-5%),
5209 (0-8%),
5211 (0-5%)
Вмiст бавовни, поверхнева щiльнiсть, вид переплетення, обробка Захiд 2
27 540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, включаючи тканини, виготовленi з матерiалiв товарної позицiї 5404 з вмiстом нетекстурованих ниток з полiефiру не менш як 85 мас.% Можливiсть класифiкацiї в товарнiй пiдпозицiї
540750 (5%) - рiзниця в митнiй вартостi
Наявнiсть текстурованих полiефiрних ниток, їх вiдсотковий вмiст Захiд 2
28 551611-551614
(0%)
Тканини з штучних штапельних волокон з вмiстом 85 мас. % або бiльше штучних штапельних волокон Можливiсть класифiкацiї за кодом
5408310000 (2%),
5408330000 (5%),
5508340000 (5%)
Вид ниток, тип ниток, вид обробки, вмiст штучних ниток в тканинi Захiд 2
29 6808 Панелi, плити, плитки, блоки та аналогiчнi вироби з рослинних волокон ... Можливiсть класифiкацiї у товарнiй позицiї 6809 Склад, природа та вид сировини Захiд 1
зо 8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення, в iншому мiсцi не зазначенi Можливiсть класифiкацiї в межах груп 84 або 85 Галузь застосування Захiд 1
31 8543 Машини електричнi та апаратура Можливiсть класифiкацiї в межах групи 85 Галузь застосування Захiд 1
32 1302-9405 Лiкарськi засоби та вироби медичного призначення Тiльки зареєстрованi та допущенi до застосування в Українi лiкарськi засоби та вироби медичного призначення, то звiльненнi вiд оподаткування Захiд 1
Товари групи "прикриття"
33 4418 Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi Можливiсть класифiкацiї як меблi або частини меблiв в товарнiй групi 94 Матерiал, ступiнь обробки, призначення Захiд 3
34 8414 Вентилятори Можлива класифiкацiя в товарнiй позицiї 8415 за кодом кондицiонерiв Склад, комплектнiсть, технiчнi характеристики, призначення Захiд 1
Товари групи "прикриття" походженням з країн до яких застосованi антидемпiнговi заходи та встановлено спецiальне мито (в разi не сплати)*
35 6807 Вироби з асфальту або аналогiчних матерiалiв Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу Захiд 1
36 6811 Вироби з азбестоцементу, з цементу з волокнами целюлози або з аналогiчних матерiалiв Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Вид та природа сировини, стан, марка матерiалу, країна походження Захiд 1
37 8414 Повiтрянi компресори Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
38 8418 Побутова холодильна та морозильна технiка Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення,технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
39 848210 Пiдшипники кульковi Можлива класифiкацiя в межах позицiї - спецiальне мито Призначення, технiчнi характеристики Захiд 3
40 8539 Електричнi лампи Можлива класифiкацiя в межах позицiї антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1
41 8608 Стацiонарне обладнання та пристрої Можлива класифiкацiя в межах позицiї - антидемпiнгове мито Призначення, технiчнi характеристики, країна походження Захiд 1

     Примiтка: до спецiальних заходiв контролю вiдносяться:

     Захiд 1 - обов'язкове залучення ВНКТ;

     Захiд 2 - обов'язкове залучення ХСзЕЗМО;

     Захiд 3 - обов'язковий повний митний огляд зi складанням Акту про проведення митного огляду.

     * - визначенi спецiальнi заходи застосовуються у разi:

     а) країна походження товару невiдома;

     б) характеристики товару, що мають визначальне значення для застосування антидемпiнгового або спецiального мита, не пiдтверджено технiчною документацiєю виробника товару.

Начальник ВНКТ О.В. Будко