ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.05.08 N 14/637-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
(крiм РIМ)
Начальникам митниць


     З метою приведення Методичних рекомендацiй щодо перевiрки правильностi оформлення сертифiкатiв про походження товарiв загальної форми у вiдповiднiсть до вимог Спецiального Додатку К Мiжнародної конвенцiї про спрощення i гармонiзацiї митних процедур (додається) внести до листа Держмитслужби України вiд 01.10.04 N 35/35-4354-ЕП наступнi змiни:

     1. Пункт 3 "Вимоги до заповнення граф сертифiката" листа викласти у наступнiй редакцiї:

     "3. Вимоги до заповнення граф сертифiката

     3.1. Графа 1 "Вiдправник товару (найменування, поштова адреса, країна)"

     Термiн "експортер" може бути замiнений такими термiнами - "вiдправник товару", "виробник", "постачальник" тощо.

     Графа 2 "Номер сертифiката"

     У верхньому правому кутi сертифiката проставляється реєстрацiйний номер сертифiката, також там може розмiщуватися логотип, емблема тощо компетентного органу, який видав сертифiкат.

     Графа 3 "Одержувач товару"

     У графi може може бути зазначено запис "за дорученням" (to order) i, можливо iнформацiю про країну призначення.

     Графа 4 "Iнформацiя про транспорт"

     Зазначається iнформацiя про транспортний засiб, маршрут перемiщення товару тощо. Графа заповнюється у разi необхiдностi на розсуд компетентного органу, яким було видано сертифiкат.

     Графа 5 "Найменування товару. Кiлькiсть та вид упакувань. Вiдмiтки та нумерацiя."

     Зазначається найменування товару й iншi вiдомостi про товар.

     Iнформацiя про нумерацiю товару, як правило, може бути вiдокремлена вертикальною лiнiєю вiд iнформацiї про кiлькiсть та вид упаковки, найменування товару або роздiленi вiдповiдними iнтервалами.

     В цiй графi також можуть бути зазначенi данi про критерiй достатньої переробки товару.

     Графа 6 "Вага брутто"

     Наводяться ваговi або кiлькiснi характеристики товару, необхiднi для iдентифiкацiї товару.

     Графа 7 "Примiтки"

     Графа може мiстити додатковi вiдомостi про товар, необхiднi для iдентифiкацiї товару або посилання на iншi документи (наприклад, комерцiйнi рахунки).

     Графа 8 "Посвiдчення та заява експортера (постачальника чи виробника)"

     Заповнюється компетентним органом i може мiстити його найменування, адресу, печатку (штамп), дату та мiсце засвiдчення вiдомостей, зазначених у сертифiкатi, а також пiдпис, прiзвище й iнiцiали особи, уповноваженої засвiдчувати сертифiкат.

     Формулювання тексту у графi залишається на розсуд компетентного органу, який оформлює сертифiкат.

     Ця графа також використовується для письмового пiдтвердження експортером (постачальником чи виробником) країни, у якiй товар був цiлком вироблений або пiддався достатнiй переробцi, для зазначення дати декларування вiдомостей про країну походження товару, а також для проставлення печатки (штампа) й пiдпису, прiзвища та iнiцiалiв експортера (постачальника чи виробника).

     3.2. Назва граф сертифiката та їх кiлькiсть визначаються компетентним органом вiдповiдно до нацiонального законодавства країни вивезення товару та можуть вiдрiзнятися вiд зразку бланка сертифiката, наведеному у додатку".

     2. Пiдпункт 2.3 пункту 2 листа доповнити наступною частиною "Зразок бланка сертифiката додається".

     Додатки: Спецiальний Додаток К Мiжнародної конвенцiї про спрощення i гармонiзацiї митних процедур та зразок бланка сертифiката на 17 арк.

Начальник Управлiння митно-тарифного регулювання В.I.Демченко

 

Додаток

 

1. Вiдправник товару
(назва, адреса, країна)

 

2. Номер сертифiката

СЕРТИФIКАТ
ПРО ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

3. Одержувач товару
(назва, адреса, країна)
4. Iнформацiя про транспорт
5. Найменування товару. Кiлькiсть та вид упакувань.Вiдмiтки та нумерацiя

 

6. Вага брутто 7.Примiтки
8. Посвiдчення та заява експортера (постачальника чи виробника)

 

Штамп

Цим посвiдчується, що країною походження зазначених вище товарiв є:
 
ОРГАН, ЩО ЗАСВIДЧУЄ
 
Мiсце та дата видачi
 
Пiдпис уповноваженої особи