ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

15.04.2008 N 95


Про внесення змiни до Правил проведення Торговельної сесiї та здiйснення окремих операцiй, пов'язаних з купiвлею-продажем iноземних валют та банкiвських металiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 травня 2008 р. за N 386/15077


     Вiдповiдно до статей 44 i 45 Закону України "Про Нацiональний банк України", роздiлiв II i III Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та з метою впорядкування операцiй на мiжбанкiвському валютному ринку України Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Пункт 3.1 глави 3 Правил проведення Торговельної сесiї та здiйснення окремих операцiй, пов'язаних з купiвлею-продажем iноземних валют та банкiвських металiв, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.08.2005 N 281, зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 29.08.2005 за N 951/11231 (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

     "3.1. Уповноважений банк (уповноважена фiнансова установа) зобов'язаний (зобов'язана) перераховувати на поточний рахунок клiєнта без його доручення кошти в iноземнiй валютi не пiзнiше нiж на наступний банкiвський день пiсля дня їх зарахування на розподiльчий рахунок. Зазначена вимога не поширюється на кошти, якi згiдно iз законодавством України пiдлягають продажу в повнiй сумi на мiжбанкiвському валютному ринку України".

     2. Департаменту валютного регулювання (О.А.Щербакова) пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України довести змiст цiєї постанови до вiдома Операцiйного i територiальних управлiнь Нацiонального банку України та банкiв для використання в роботi.

     3. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на Департамент валютного контролю та лiцензування (О.Г.Бiланенко) та начальникiв територiальних управлiнь Нацiонального банку України.

     4. Постанова набирає чинностi через 10 днiв пiсля державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В.С.Стельмах