НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

13.05.2008 р. N 25-211/1117-6304

 

Територiальним i Операцiйному управлiнням Нацiонального банку України, департаментам та самостiйним управлiнням Нацiонального банку України, установам Нацiонального банку України - учасникам СЕП, Центральнiй розрахунковiй палатi, банкам України та їх фiлiям, Асоцiацiї українських банкiв, Державному казначейству України, Державнiй податковiй адмiнiстрацiї України, Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз", Асоцiацiї "Український союз учасникiв НСМЕП", ТОВ "Унiверсальний процесинг", Державнiй митнiй службi України, Пенсiйному фонду України


Про роботу 17 та 31 травня 2008 року

     Ураховуючи рекомендацiї, визначенi розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.03.2008 N 538-р "Про перенесення робочих днiв у квiтнi 2008 року", а також те, що банкiвська система 29 та 30 квiтня 2008 року працювала вiдповiдно до Технологiчного регламенту роботи системи електронних платежiв Нацiонального банку України (СЕП), затвердженого 06.04.2007, повiдомляємо, що система електронних платежiв Нацiонального банку України 17 та 31 травня 2008 року не працюватиме.

     Торговельна сесiя на МВРУ не проводитиметься.

     За необхiдностi, 17 та 31 травня 2008 року банки здiйснюватимуть операцiї з клiєнтами, проте операцiйний день банку не вiдкриватиметься. Банки напередоднi можуть отримати у вiдповiдних територiальних управлiннях Нацiонального банку готiвку для пiдкрiплення операцiйних кас. Територiальнi управлiння Нацiонального банку здiйснюватимуть пiдкрiплення операцiйних кас банкiв готiвкою у потрiбних розмiрах.

     Здiйсненi банком операцiї мають бути зареєстрованi та вiдображенi згiдно з пунктом 2.11 глави 2 Положення про органiзацiю операцiйної дiяльностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18.06.2003 N 254 (зi змiнами).

Голова В. С. Стельмах